Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

Studie: "Alpha en de Omega"

Alpha studie.

De Alpha cursussen draaien weer volop. Er wordt veel 'reclame' voor gemaakt.
Op deze link is een uitnodiging te lezen om mee te doen met een Alpha cursus in de buurt.

Maar stel dat je minder behoefte hebt aan een groep mensen. Je bent meer een einzelganger. Dan is deze studie mogelijk iets voor je. Wil je graag anoniem contact dan kun je het contact formulier op dit blog in vullen.

Op Wikipedia  heb ik de vragen gevonden die behandeld worden tijdens de Alpha cursussen.

1.    Christelijk geloof: saai, onwaar en achterhaald? (inleiding)
2.    Wie is Jezus?
3.    Waarom is Jezus gestorven aan het kruis?
4.    Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?
5.    De bijbel lezen: waarom en hoe?
6.    Bidden: waarom en hoe?
7.    Hoe leidt God ons?
8.    Wie is de Heilige Geest?
9.    Wat doet de Heilige Geest?
10.  Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest?
11.  Hoe maak ik het beste van mijn leven?
12.  Hoe kan ik me verdedigen tegen het kwaad?
13.  Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?
14.  Geneest God vandaag de dag nog?
15.  Hoe zit het met de kerk?

Op internet vind ik diverse korte uitleggingen die ingaan op deze vragen en daarna een uitnodiging doen voor de Alpha cursus in de buurt.
Ik wil deze vragen langs gaan en beantwoorden met de Bijbelkennis die ik nu heb. Ik werk met de Herziene Staten Vertaling.
Ook raadpleeg ik regelmatig de grondtekst en gebruik in mijn online Statenvertaling.

1. Christelijk geloof: saai, onwaar en achterhaald? (inleiding)

Ik kan hier diverse sites op na zoeken en ze zullen allemaal verschillend reageren. Op dit filmpje  (het zijn er drie) wordt uitgelegd hoe saai, onwaar en achterhaald het christelijk geloof is. Ze zijn de moeite waard om te beluisteren.

Hier lees ik “Aanvullende informatie rondom HOOFDSTUK 1 van de ALPHA CURSUS”. Het gaat over hoe ik kan weten of God bestaat en hoe ik kan weten of de Bijbelboeken van God afkomstig zijn. Er worden veel argumenten aangevoerd waar ik het mee eens kan zijn. Ook zijn er argumenten die ik moeilijk kan controleren zoals de tien redenen om het evolutieverhaal niet te geloven. Zie mijn studie Schepping of evolutie 

Wat zegt de Bijbel?

1 Korinthe 1: 18 – 31
18 Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God.
19 Want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen.
20 Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt?
21 Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven.
22 Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid;
23 wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid.
24 Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God.
25 Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen.
26 Let namelijk op uw roeping, broeders: er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken.
27 Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen.
28 En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen,
29 opdat geen vlees voor Hem zou roemen.
30 Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing,
31 opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Heere.  

Dit is een heel stuk tekst uit de Herziene Staten Vertaling. De kern woorden heb ik gekleurd zodat direct in het oog springt waar het om gaat namelijk om wijsheid en dwaasheid. Wijsheid heb ik groen gekleurd. Wijsheid, daar gaat het om in het leven. Dwaasheid, ach, het woord zegt het al, het is dwaas. Maar dan is het belangrijk om de tekst te lezen. Er zit een paradox in. Want als ik de teksten goed lees is wijsheid soms dwaasheid en andersom. Bijvoorbeeld vers 18, 20 en 21. Deze verzen zeggen dat de wijsheid van mensen dwaasheid is voor God. De Bijbel onderstreept dat door vers 27 en 28.

Velen vinden het christelijke geloof onwaar en achterhaald. Ik niet. Hoe komt dat nu, dit verschil in beleving?

Ik heb een zus en zwager die eerder gelovig waren dan ik. Mijn man en ik vonden mijn zus en zwager vaak irritant met hun constante gepraat over Gods Woord. Maar ik wist dat zij iets hadden wat ik niet had. Voor mij leefde alleen maar de Bijbeltekst: Mattheus 15: 8 Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan;
Ik wist dat mijn hart niet bij God was. En als ik er al over na wilde denken kwam ik niet ver. Ik had geen binding met God maar mijn zus en zwager wel. Ik wilde dit ook dus ging ik op zoek. Ik ging naar een evangelisatie avond. Wat daar verteld werd begreep ik niet. Maar een ding wist ik te doen. Ik ging bidden. Het was een klein gebed, in mijn bed onder de dekens. Ik bad dat ik er niets van begreep, behalve dan dat ik een zondaar was en dat ik naar aanleiding van die evangelisatie avond toch iets moest gaan doen. Bidden dus. Ik was zo klaar en viel in slaap. De volgende dagen merkte ik dat het 'christelijke geloof' mij ging interesseren. Mijn zus en zwager werden plotseling minder irritant. Ik ging in de Bijbel lezen en dat ging ik boeiend vinden. Ik begon in Openbaring. Dat dit nu niet het beste boek was om te beginnen werd mij al snel duidelijk. Maar het begin was er en ik ben nu al 38 jaar 'gelovig'. Mijn man nog steeds niet. Ik kan niet uitleggen waarom dit verschil er is. Mogelijk heeft Gods Geest er iets mee te maken. Daarover gaat het verderop in deze studie; zie bij punt 10

2. Wie is Jezus?

Op deze link  en hier  kan ik lezen wat de sites vertellen over Jezus. Op de cursussen wordt dit, neem ik aan, verder uitgewerkt.
Welk antwoord zou ik geven?
Als ik de woorden 'Jezus zeide' in toets in mijn online Bijbel (Staten Vertaling) dan krijg ik honderd reacties. Die kan ik niet allemaal behandelen en ze zijn ook niet allemaal relevant voor deze vraag. Ik noem er vier.

Johannes 8: 58 Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik.
Hier staat dat Jezus er eerder was dan Abraham. Abraham is in het jaar 2000, vanaf Adam gerekend, geboren lees ik op de site "Goed bericht". De Here Jezus was er dus al 2000 jaar voordat hij als baby werd geboren.  

Joh.17: 5 En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was.
In Johannes 17: 5 staat zelfs dat de Here Jezus al heerlijkheid bezat voordat de wereld er was. Ik kan de conclusie trekken dat de Here Jezus er altijd al is geweest. Toch kwam hij als een kleine baby naar deze wereld. Wonderlijk.

Hoe kan dat en waarom zou ik dat geloven? Ik lees in Mattheus 1: 18:
Matth.1: 18 De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest.  

Ik geloof dit omdat het in de Bijbel staat. Ik geloof dat God door de Bijbel, dat is het geschreven Woord van Hem voor ons, mij vertelt hoe het allemaal gegaan en bedoeld is. Dat 'geloof' is in mijn leven gekomen nadat ik die eerste avond (het was 8 oktober 1979) gebeden had tot God.

Jezus was er dus al eerder dan Abraham. Jezus is God. God kwam in de vorm van 'Zoon' naar deze wereld. In Johannes 6: 35 lees ik:
Joh.6: 35 En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.
Joh.11: 25 Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven,
Joh.14: 6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Deze teksten vertellen mij dat:
1. Jezus het Brood van het leven is
2. de Opstanding en het Leven is
3. en de Weg, de waarheid en het Leven is
Ik kan er niet om heen. Ik geloof dat Jezus GOD en LEVEN is. Helaas kan ik dit niet bewijzen  Het is en blijft geloven en vertrouwen. Waar wel bewijzen  voor zijn is dat de Here Jezus geleefd heeft en Zijn sporen heeft nagelaten.

3. Waarom is Jezus gestorven aan het kruis?

Rom.5: 11 En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.
2 Kor.5: 19 God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende;
1 Joh.2: 2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.
1 Joh.4: 10 Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.
Kol.1: 20 en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.
2 Kor.5: 20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.

Dit zijn een aantal teksten waarin het woord verzoenen/verzoening naar voren springt. Verzoenen/verzoening betekent: verzoenen, loskoping, verlossing, genadig, barmhartig, het verzoenen, boete doening, vergoeding.
Dat alles heeft Christus bewerkt aan het kruis van Golgotha. Daar heeft Hij onze zonden en overtredingen gedragen. Op die manier heeft Hij niet alleen de zonden van mensen, maar ook de wereld verzoend met Zichzelf verzoend. Christus heeft op het kruis boete gedaan voor de wereld, de mens, de dingen op aarde en de dingen in de hemel. Zo kan de mens weer in contact komen met God de Vader.
In 2 Korinthe 5: 20 klinkt de oproep namens Christus om ons te laten verzoenen met God. Er komt een vraag bij mij op:

Waarom is die verzoening nodig?

Om daar antwoord op te geven moet ik naar het begin van de Bijbel, naar Genesis 2 en 3
7 toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.
15 De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden.
16 En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten,
17 maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.
22 En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam.
Genesis 3
1 De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?
2 En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten,
3 maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u.
4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven.
5 Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.
6 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.
7 Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten.
8 En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof.
9 En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u?
10 En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.
11 En Hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan Ik u geboden had daar niet van te eten?
12 Toen zei Adam: De vrouw die U gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten.
13 En de HEERE God zei tegen de vrouw: Wat hebt u daar gedaan! En de vrouw zei: De slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten.
14 Toen zei de HEERE God tegen de slang: Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld! Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven.
15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.
16 Tegen de vrouw zei Hij: Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken; met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen.
17 En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebood: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven;
18 dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten.
19 In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren.
20 En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle levenden is.
21 En de HEERE God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee.
22 Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als één van Ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven!
23 Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was.
24 Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken.

In deze verzen van Genesis 2 en 3 kan ik lezen hoe de zonde in de wereld kwam. Dit maakte en breuk tussen God en mensen. Over de zonde moest verzoening komen. Maar eerst werden Adam, Eva en de slang gestraft. Aan de straf van Adam en Eva hebben alle mensen deel gekregen.
En dat werpt een volgende vraag op.

Wat is zonde nu eigenlijk?

De zonde van Adam en Eva wordt tot in detail beschreven.
Er was één boom in Genesis 2: 17 waarvan Adam en Eva niet mochten eten. Deden ze dit wel dan zouden ze sterven. De slang komt in de hof als een lichtende verschijning en spreekt Eva aan. Hij begint met een leugen door te suggereren dat God zou hebben gezegd dat zij van alle bomen niet mochten eten; Genesis 3: 1. Dan antwoord Eva in vers 3 door te zeggen dat zij van alle bomen mochten eten behalve die ene boom. En ze zegt ook dat ze de boom niet mag aanraken. Dat laatste had God niet gezegd. Maar met het begin van dit gesprek met de slang gaat alles mis. Eva laat zich verleiden door te eten van de boom en haalt Adam ook over om ervan te eten. De gevolgen kan ik lezen vanaf Genesis 3: 11.
Adam en Eva hadden gezondigd. Ze hadden kennis gekregen van goed en kwaad en waren als God geworden; vers 22. Maar God was hen genadig. Hij slachtte een dier en bekleedde hen met de huid van dit dier; 3: 21. Deze handeling wijst al naar het verzoend werk van Christus. En God zet Adam en Eva uit de hof van Eden zodat zij ook niet nog eens van de boom des levens zouden eten en zij in alle eeuwen in dezelfde toestand gebleven waren, zonder hoop; 3: 22. Nee het was beter dat zij zouden sterven. En dat was ook wat God gezegd had in Genesis 2: 17.

Wat gebeurde hier nu eigenlijk? Adam en Eva waren ongehoorzaam aan God met als gevolg dat zij datgene wat voor hen bedoelt was niet kregen. Ze misten hun doel. En dat is precies wat 'zonde' is.

Gevolg voor alle mensen.

Dit zondigen van Adam en Eva had gevolgen voor alle mensen. Alle mensen missen dus hun doel.
Rom.5: 12 Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.
Rom.3: 23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,

Maar gelukkig is het hier niet bij gebleven. God heeft Zijn liefde al laten zien aan Adam en Eva door hen te voorzien van kleren van de huid van een dier. Maar God heeft zijn liefde ook laten zien aan de wereld; 1 Johannes 2: 2. Bovendien rekende Hij de mensen hun ongerechtigheden niet toe; 2 Korinthe 5: 19. Christus heeft die verzoening tussen God en mensen tot stand gebracht zodat de mensen zouden leven.
1 Joh.4: 9 Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.

Leven!

De dood lijkt definitief maar heeft toch niet het laatste woord. Christus heeft niet alleen verzoening tot stand gebracht. Hij heeft ook de dood overwonnen. Christus is namelijk als eerste opgestaan lees ik in 1 Korinthe 15: 20. En In Christus zullen allen levend gemaakt worden.

1 Korinthe 15.
20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.
21 Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens.
22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
26 De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood.
57 Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.
2 Tim. 1: 10 maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze Zaligmaker, Jezus Christus, Die de dood tenietgedaan heeft, en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie,

De mens zal leven. Hij zal opstaan uit de dood. Hoe dat leven er uit zal zien heeft te maken met wat hij/zij gelooft heeft.
Dan.12: 2 En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.
Joh.5: 21 – 29 Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.
22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven,
23 opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft.
24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.
25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven.
26 Want zoals de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in Zichzelf;
27 en Hij heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des mensen is.
28 Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen,
29 en zij zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.

De opstanding ter verdoemenis klinkt ernstig. En dat is het ook. Maar met die verdoemenis wordt niet 'de hel' bedoelt. Het is een oordeel. Degene, die niet gelooft heeft in Christus, wordt veroordeelt tot een leven, na zijn opstanding, buiten het Koninkrijk van God.

1 Kor.6: 9, 10 9 Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? 10 Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.
Gal.5: 19 – 21 19 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, 21 jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
Efeze 5: 5 Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God.

Kol.1: 13 Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.
En degene die wel gelooft heeft, zoals Johannes 5: 24 zegt, krijgt deel aan het Koninkrijk Van Christus, de Zoon van Gods liefde; Kolossenzen 1: 13.
De opstanding kan ik niet bewijzen. Ik mag Gods Woord vertrouwen en geloven. Ik mag het geïnspireerde geschreven Woord van de discipelen over de opstanding aanvaarden.

4. Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?
Om heel eerlijk te zijn; ik kan niet zeker zijn van mijn geloof. Mijn geloof is vaak afhankelijk van mijn gevoel en niets is minder betrouwbaar dan dat.

Ik lees in: Johannes 5: 24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft.
Dat houdt in dat als ik het Woord van de Here Jezus heb gehoord ik daardoor kan ik geloven dat God Hem gezonden heeft. Zo staat het ook in Efeze 1: 13. Eerst horen en dan geloven. Geloven is hetzelfde als vertrouwen. Ik mag vertrouwen op dat wat ik gehoord of gelezen heb.
Ef.1: 13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,

In Efeze 1 lees ik allerlei geestelijke zegeningen die ik heb ontvangen. Het staat er zwart op wit. Het is aan mij om dit aan te nemen. Ik mag erop vertrouwen dat God dit aan mij gegeven heeft. Ik bezit dit al ook al 'voel' ik dit niet altijd. Dit doet mij denken aan wat de vader van het zieke kind zei uit Markus 9: 23 en 24. Natuurlijk wil de vader geloven dat de Here Jezus zijn zoon kan genezen. Maar hij is zich ook bewust van zijn tekort schieten. God weet dat en zegent de vader en zijn kind.

Mark.9: 23, 24 23 En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. 24 En meteen riep de vader van het kind onder tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp.

Ik vind dit heel herkenbaar. Soms vraag ik mij af of ik wel geloof. Maar het gaat niet om mijn geloof, maar om het geloof van Christus. Ik mag aanvaarden wat Christus gedaan heeft. Ik mag dit aannemen omdat ik wil vertrouwen op de Bijbel, het Woord van God. Ook al zijn er om mij heen veel mensen die de Bijbel als alleen maar een boek met levenswijsheid beschouwen. Ik lees in Gods Woord:
Gal. 2: 16 weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.
Fil.3: 9 en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof;

In de grondtekst staat in Filippenzen 3: 9 “door het geloof van Christus”. Net als in Galaten 2: 16 waar het trouwens 2 keer in de grondtekst  staat. Het gaat niet om mijn geloof, maar om het geloof van Christus.
Christus heeft geleefd. Dat weten en aanvaarden de meeste mensen. Maar Hij is ook Gods Zoon. God heeft de wereld zo lief gehad dat Hij Zijn enig geboren Zoon naar deze wereld zond.
God kwam als Zoon naar deze wereld.
Op deze site  lees ik hoe ik zeker kan zijn van mijn redding. Het is dan wel van belang dat ik God op Zijn woord vertrouw. Vind ik dat moeilijk dan mag ik bidden wat de vader in Markus 9: 24 bad.

Hier is een slideshow te zien over dit onderwerp.

Nu ik zelf overtuigd ben geraakt van de waarheid van God Woord wil ik ook heel graag anderen hierin meenemen. Of dat lukt lees ik hier

5. De Bijbel lezen: waarom en hoe?

Op deze site wordt je uitgedaagd om een alpha cursus te volgen waarin ook deze vraag aan de orde komt.

Ik lees de Bijbel omdat het Gods Woord is; Efeze 6: 17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,


Efeze 1: 13 zegt dat Gods Woord het Woord der waarheid is.
Efeze 1: 13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid,


Joh.1: 1, 2 1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in het begin bij God.
In dit vers lees ik dat het Woord bij God was, ja zelfs dat het Woord God zelf was. Ik geloof dat de Here Jezus het Woord is want Johannes 1: 14 zegt dat het Woord vlees is geworden en onder de mensen gewoond heeft met een heerlijkheid van een eniggeborene.
Joh.1: 14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

Ik lees bovenal de Bijbel omdat ik daar Christus in leer kennen zoals ik hier voor al heb gezien.
Ik lees de Bijbel omdat ik daarin Gods plan met Zijn Gemeente ontdek. Ik ga onze voorbestemming en onze heerlijkheid zien in Efeze 3: 11. En ik ga het doel van de Gemeente zien in Efeze 3: 10. Het is belangrijk om te weten dat God in de tijd waarin wij leven De Gemeente het Lichaam van Christus vormt. Daarover gaan met name de zeven brieven van Paulus namelijk: Efeze, Kolossenzen, Filippenzen, 1 en 2 Timoteüs, Titus en Filemon.
Ef.3: 11 In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, 12a opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn,
Ef.3: 10 opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, 11 volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere.

Ik lees de Bijbel omdat ik daarin Gods plannen ontdek met de wereld en Israël. Het merendeel van de Bijbel is gericht aan het Joodse volk. Zij zullen in de toekomst als koningen en priesters de wereld in zullen trekken om het evangelie van het Koninkrijk te brengen. Onderscheid ik de verschillen tussen het toekomstige Koninkrijk en De Gemeente niet dan raak ik in de war en krijg ik een verkeerd beeld van God doordat ik tegenstrijdigheden in Gods Woord vind. In mijn diverse studies probeer ik steeds rekening te houden in mijn uitleg met de verschillen tussen De Gemeente en het toekomstige Koninkrijk van God.

Hoe moet de Bijbel gelezen worden?

A. Het is belangrijk dat ik teksten in hun verband lees.
B. Ik moet er op letten in welke tijd het tekst gedeelte is geschreven.
C. Ik moet letten op wie het heeft geschreven.
D. Ik er moet op letten aan wie het bijbel gedeelte is geschreven.
E. Waarom is het geschreven.
F. Ik mag beseffen dat God spreekt.

De Bijbel is een Joods boek en gaat heel veel over het volk Israël. Maar ik mag daar kennis van nemen en leer daardoor Gods plannen en besluiten kennen. Ik leer God en Christus kennen. Wanneer ik deze punten handhaaf dan leer ik het verschil in onderwijs aan De Gemeente en aan het Koninkrijk zien. Of zoals Filippenzen 1: 10 zegt: opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Dit is belangrijk om misvattingen te voorkomen, maar zeker ook teleurstellingen en onbegrip.

Zie ook hier. En hier. Of hier
Ik heb ook een site gevonden die uitlegt dat Bijbellezen lang niet altijd gemakkelijk is. En wat dan te doen. 

6. Bidden: waarom en hoe?

In het Hebreeuws betekent bidden o.a.: tussen beide komen, in de rede vallen, smeken, dringend verzoeken, bemiddelen, overleg, oordeel, vonnis.
In het Grieks betekent bidden o.a.: vragen, smeken, verzoeken, vereisen, nodig hebben, bedelen, verlangens, begeerte.

Bidden is praten met God. Het is mijn verlangens bekend maken bij God. Dit kan ik doen d.m.v. smeken, verzoeken of bedelen, met dankzegging. Danken is een onderdeel van bidden.
Fil.4: 6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
1 Tim.2: 1 Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen,

Waarom bidden?

God verlangt al vanaf het begin, in Genesis, naar een relatie met Zijn schepselen. Ook toen het mis was gegaan met Eva en Adam. God zorgde voor hen ondanks hun ongehoorzaamheid. Dat lees ik in:
Gen.3: 9 En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u?

God heeft altijd de mens opgezocht.
Hebr.1: 1 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon,

Hiervoor heb ik al enkele woorden van Christus aangehaald. Zijn woorden zijn te lezen in de evangeliën. De woorden van God, het spreken van God tot mij vind ik in de gehele Bijbel. En als ik daarbij let op hoe ik de bijbel lees dan leer ik onderscheiden wanneer Gods Stem voor mij klinkt. Gods geest kan door Zijn Woord in mijn hart spreken. Daardoor leer ik God en Christus kennen. Tijdens die kennismakingsreis kan ik met God over alles praten. Hem danken voor datgene wat Hij me leert. Hem bidden om wijsheid en begrijpen van Zijn Woord. Hem smeken om dingen die ik graag zou willen. Voorbede doen voor vervolgde christenen, minder bedeelden en alle mensen in deze wereld.
Ik zie bidden als een omgangsvorm met God mijn Vader, IN Jezus naam. Het heeft alles te maken met mijn relatie met De Vader. Daarom kan ik ook voortdurend in biddende toestand zijn zoals ik lees in Efeze 6: 18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Hoe mag ik bidden?

Ik kan en mag alles vragen maar of ik alles zal krijgen is niet gezegd. Paulus bad in 2 Korinthe 12: 7 – 9 drie maal over het wegnemen van een scherpe doorn. Maar zijn gebed werd niet verhoord. Paulus kreeg te horen van God in 2 Kor.12: 9 Mijn genade is voor u genoeg.

2 Tim 4: 20 Erastus is in Korinthe gebleven en Trofimus heb ik in Milete ziek achtergelaten.
Er zijn meerdere voorbeelden van niet verhoorde gebeden. Dat lijkt in tegenspraak met:
Joh.16: 23, 24 23 En op die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. 24 Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden.
Jac.5: 14, 15 14 Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. 15 En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.

Ik geloof dat ik in deze tijd, waarin God Zijn Gemeente vormt, anders mag bidden dan in de tijd waarin God de Israëlieten het Koninkrijk belooft. Dat Koninkrijk zal voorafgaan door grote verdrukkingen. In die verdrukkingen zal God Zijn gelovig volk beschermen en helpen. Dat zal Hij ook zeker doen d.m.v. genezingen welk dan weer een getuigenis zullen zijn voor de volkeren. Dat lees ik in: Hebr. 2: 4 God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil.

Maar ik leef in de genade tijd van de Gemeente Het Lichaam van Christus. Die tijd wordt beschreven in de brief aan Efeze, Kolossenzen, Filippenzen, 1 en 2 Timoteüs, Titus en Filemon. Ik heb alle geestelijke zegeningen ontvangen. Dat gaat boven lichamelijke zegeningen uit ook al verlangt ieder mens naar gezondheid. Hier mag ik God voor danken en mijn gebeden mogen ook in overeenkomst zijn met de geestelijke positie van het Lichaam van Christus.

Het 'Onze Vader'.

Dit is het gebed dat heel veel gebeden wordt in allerlei situaties. Soms heb ik het gevoel dat het gebed een ritueel is wat erbij hoort.
Math. 6: 9 – 15
9 Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.
10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.
11 Geef ons heden ons dagelijks brood.
12 En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
14 Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven.
15 Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.

Ik wil 'Het onze Vader' gebed bekijken naar aanleiding van de punten bij de vraag hoe de Bijbel gelezen moet worden (vraag 5).
A. Als ik de teksten in hun verband lees dan zie ik dat Mattheus B. schrijft dat dit gebed door de Here Jezus aan de discipelen C. wordt geleerd ten tijde van het nabij gekomen Koninkrijk D. Dat staat in vers 10. In het Mattheus evangelie wist men dat met de komst van de Here Jezus het Koninkrijk van God nabij was gekomen. De Here Jezus predikte dit ook. Aan die komst van Christus en het Koninkrijk gaat een verdrukking vooraf, waarin men maar moet afwachten of er te eten is. Daarom de bede om dagelijks brood. E. Wij bidden dit ook vaak, maar eigenlijk is dit niet nodig. Het is er meestal altijd.
Vers 12 sluit aan bij vers 14 en 15. Maar werkt dit in onze tijd ook zo? Krijg ik pas vergeving als ik anderen heb vergeven? Nee, dat werkt nu niet zo. In onze periode, waarin God het Lichaam van Christus vormt, staat Genade centraal. Ik ontvang vergeving, ja sterker nog, ik heb de vergeving. Daar mag ik op vertrouwen, wat hetzelfde is als geloven. 

Ef.1: 7, 8 7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid,

Vooral de wetenschap dat ik de vergeving heb is, van groot belang. Zo werkt God in onze tijd. Als het Koninkrijk nabij zal zijn gekomen, in de eindtijd, dan zal God weer werken volgens de regels van dit Koninkrijk.  Het is dan meer voor wat hoort wat zoals ik begrijp uit Mattheus 6: 14 en 15 en nog veel meer verzen uit de evangeliën. Als ik besef dat God spreekt F. is het ook belangrijk om te letten op de dingen die verschillen

Moet/kan ik bidden tot de Heilige Geest?

Verderop in deze studie wordt wordt uitgelegd wie of wat 'de Heilige geest' is. Maar hier wil ik even ingaan op het bidden tot de de Heilige geest.
Alhoewel heel veel christenen het wel doen lees ik nergens in Gods Woord dat ik moet bidden tot de Heilige geest. Ook hoef ik de Heilige geest niet te vragen om mij te vullen met Zijn kracht of extra kracht. De kracht van God komt in een gelovige wanneer deze Gods Woord van de waarheid gehoord en geloofd heeft.
Ef.1: 13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,
Natuurlijk kan ik God wel danken voor Zijn kracht. En ik kan bidden voor wijsheid of inzicht in Gods woord.

7. Hoe leidt God ons?

Op de site van de Alpha cursus lees ik:

“God wil jouw leven leiden en heeft hier een plan mee. Hij weet wat het beste voor jou is en kan je hiermee af en toe ook flink verrassen. Misschien weet je nog niet hoe jouw toekomst eruit ziet en op welke plaats je terecht komt. Het kan zijn dat je denkt aan witte stranden en een blauwe zee, maar die plaats of plek kan soms ergens anders zijn dan jij van tevoren had gedacht. Hij gaat met je mee en weet precies wat jij nodig hebt.”

Heeft God een persoonlijk plan met mij? Op internet zoek ik naar 'Gods plan met jouw leven' en ik krijg een scala aan adviezen en voorbeelden met termen zoals 'God roept je', 'met mijn God spring ik over een muur', 'God heeft grote plannen met jou leven', 'God heeft je gaven en talenten gegeven om te gebruiken' en 'zoek het plan van God voor je leven'.

Ik geloof niet dat ik hoef te zoeken naar Gods plan met mijn leven. Ik mag LEVEN. En dan maakt het niet uit of ik linksom of rechtsom ga. Deze gedachte wordt heel mooi beschreven op deze site

Ik geloof niet dat God een bepaald persoonlijk plan heeft met mijn leven. Ik geloof niet dat God iemand op het oog heeft die Hij ziek wil laten worden. Of die Hij ongelovig wil laten blijven. Wat God wel wil is dat allen behouden worden; 1 Tim. 2: 4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Ziekte, tegenslag, ongeloof en nog veel meer dingen zijn het natuurlijke gevolg van de 'zondeval' waarvan ik lees in Genesis 2 en 3. Het zijn de gevolgen van de straf die God aan Eva en Adam gaf in Genesis 3: 16 – 20.

Zeker, God kan situaties gebruiken om ons iets te leren. Maar het zal nooit Gods plan zijn geweest dat iemand gehandicapt door het leven gaat. God heeft het leven, de dood en de natuurlijke gang van zaken in de natuur gegeven. Als wij mensen hiermee verkeerd omgaan ontstaat disharmonie. Daar zijn genoeg voorbeelden van zoals het smelten van het Noordpool ijs en de ontbossing. Of als ik rook heb ik grotere kans op longkanker. Heeft God dat gewild? Ik geloof dat niet.

Wat ik wel geloof dat ik ben uitverkoren om deel te nemen aan Zijn Lichaam, de Gemeente van Christus. En niet alleen ik, maar alle mensen. Het is de bedoeling dat alle mensen tot kennis van de waarheid komen zo las ik in 1 Timoteüs 2: 4. In dat Lichaam is een enorme ruimte om te leven. In iedere situatie kan ik door God 'gebruikt' worden. Dat 'gebruiken' gaat vaak ongemerkt. Als ik leef met Christus en Zijn woord dan ben ik op de goede weg. En dat geld voor ieder mens. Is dat niet verrassend?

Ef.1: 3 – 5 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, 4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. 5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,

God leidt mij door Zijn woord en door Zijn geest. Over 'het Woord' heb ik het al gehad in punt 5. Hier onder zal het gaan over het leiden door de geest.

8. Wie is de Heilige Geest?

Wat zegt de Bijbel over de Heilige Geest.
Heilige is in de grondtekst 'hagios'. Het betekent: heilig.
Geest is in de grondtekst 'pneuma'. Het betekent: lucht, adem, blazen, engel of demon, goddelijk, de geest van Christus, de Heilige Geest. Het is belangrijk om uit het verband en de context van de teksten te ontdekken om welke vorm van 'geest' het gaat.

Hand.1: 8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.
In dit vers, en ook bijvoorbeeld in Handelingen 2: 4, zie ik dat hetgeen ik ontvang 'kracht' van de Heilige Geest is. Ik ontvang niet de Heilige Geest als persoon. Heel vaak wordt dit wel geleerd.

Dit is een belangrijk verschil tussen de Heilige Geest als persoon en heilige geest als kracht. In de HSV zie ik dat wanneer er de kracht van de Geest bedoeld wordt het woordje 'de' schuingedrukt staat. Dit betekent dat het woordje 'de' niet in de grondtekst voorkomt en dat het in de bewuste tekst niet om de Heilige Geest als persoon gaat.  

Hier staat:

Beetje vaag ook wel, de heilige Geest, vind je niet? Maar misschien is de Heilige Geest toch minder vaag dan je denkt. Je zou kunnen zeggen dat de Vader het voortouw nam bij het creëren van deze wereld. De Zoon, Jezus, nam het voortouw om jou van je zonden te verlossen. De Heilige Geest neemt het voortouw om jou als mens te helpen..... Hoppa, in één keer kan de Heilige Geest in je komen “wonen”. Hij wil graag een relatie met je aangaan en je helpen bij het vervullen van je diepste hartenwens.....Je hoeft gelukkig niet een vlekkeloos leven te hebben geleefd of aan allerlei formules, wetten en voorschriften te voldoen voordat je de Heilige Geest kunt ontvangen. De Bijbel leert ons, dat als je Jezus erkent als je Verlosser en Redder en tot God de Vader bidt, dan heb je, hoppa, de Heilige Geest al ontvangen. Hij vermengt Zich met jouw geest. Hij helpt je, Hij denkt met je mee, Hij troost je, Hij motiveert je om je talent te ontwikkelen. Kortom, een beetje extra power in je leven..... Zo is het ook bij de Heilige Geest. Hij wil graag de processor zijn die jouw “programma’s”, je talenten aanstuurt en ontwikkeld. Dus bij jou geen Intel Inside, maar Jezus Inside.....Dit aansturen doet Hij nooit tegen jouw zin in. De Heilige Geest is een Gentleman en zal je nooit geweld aan doen. Stapje voor stapje helpt Hij je een nog mooier mens van je te maken, … tenminste: als jij dat ook wilt." 

In bovenstaand stukje lijkt het mij dat men er van uitgaat dat de heilige geest als persoon in een gelovige komt wonen. Zo wordt het wel vaker voorgesteld. Maar ik heb gezien dat de kracht van Gods Geest in mij komt wonen.
En inderdaad, als ik Christus aanvaard als mijn Verlosser en Redder dan ontvang ik ogenblikkelijk kracht (power) van God.
Ef.1: 13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,

Er is dus geen handoplegging nodig. Dat handoplegging in Handelingen wel gebeurde heeft te maken met de omstandigheden van Israël en de heidenen in dat boek. Als ik de teksten dus in hun context lees en ik gebruik de punten die hiervoor beschreven zijn daarbij dan ga ik dat onderscheid zien.

9. Wat doet de Heilige Geest?

In Johannes 14: 26, 16, 17a lees ik dat de Here Jezus de Heilige Geest 'de Trooster' noemt. Het is de Geest van de waarheid die mij alles zal leren en doen herinneren wat Christus gezegd heeft. God geeft de Trooster aan gelovigen om hen te ondersteunen en te troosten door middel van kennis van Zijn Woord.

Joh.14: 26, 16, 17a 26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb 16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, 17 namelijk de Geest van de waarheid

In Johannes 16 : 8 – 15 lees ik wat de Heilige Geest nog meer doet.
8 En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel:
9 van zonde, omdat zij niet in Mij geloven;
10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien;
11 en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.
12 Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen.
13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.
14 Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.
15 Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.

De kracht van God overtuigd van zonde; vers 8 en 9. Zonde is 'het doel missen'. Die zonde begon bij Eva en Adam. Zij werden ongehoorzaam aan God misten daarna de zegen en de positie die God met hen voor ogen had. Ook ik heb deel aan die zonde. Dat heb ik gezien in vraag 3 van deze studie.

De kracht van God overtuigd van gerechtigheid; vers 10. Dat is de verlossing door Zijn bloed in overeenkomst met de rijkdom van Zijn Genade. Gerechtigheid is mij in overvloed geschonken. Gerechtigheid ontvang ik voor niets. Het is een geschenk. Dat is genade. Ik kan deze verlossing nooit door eigen kracht ontvangen. Daar was het bloed van Christus voor nodig. Dat bloed stroomde voor jou en mij. Doordat ik op Gods Woord vertrouw is deze verlossing reeds mijn deel, zie ook vraag 3.

De kracht van God overtuigd van oordeel; vers 11. Dit oordeel heeft te maken met Satan, die in dit tijdperk de vorst van deze wereld is. Satan zal zijn straf niet ontlopen.
Ef.2: 2b overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid,

De kracht van de Heilige Geest zal mij de weg wijzen naar 'de Waarheid'; vers 13. En dan gaat het om de Bijbelse Waarheid.

De kracht van de Heilige Geest spreekt niet over zichzelf; vers 13, maar iemand die de kracht van de Heilige geest heeft ontvangen zal over Christus spreken. Hij zal Christus willen verheerlijken en de Woorden van Christus en van God willen verkondigen. In onze tijd, de tijd van de Genade, zal iemand ook de genade boodschap van Paulus willen verkondigen, welke deels een aanvulling maar ook deels een nieuw is in de periode van het Lichaam van Christus; Efeze 3: 1 – 13 

De kracht van de Heilige Geest zal de toekomstige dingen willen verkondigen. Dit gegeven, maar ook alle andere punten van kracht, moet ik lezen in de context van het hoofdstuk. Toen de Here Jezus deze woorden aan zijn discipelen verkondigde moest een groot gedeelte van Gods woord nog vervuld en opgeschreven worden. Deels waren de discipelen daar verantwoordelijk voor. Zo mocht Johannes op Patmos de Openbaring van Christus opschrijven en doorgeven. Maar nu is het Woord af en klaar. Er zijn geen apostelen meer en er hoeven geen toekomende boodschappen meer te worden geschreven. Sterker nog, er mag niets aan de profetie van Openbaring worden toegevoegd nog afgedaan.
Openb. 22: 18, 19 18 Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn 19 En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.

Helaas wordt met dit gedeelte uit Gods woord erg vrijelijk omgegaan met verwarring en misleiding tot gevolg. Zie mijn studie: "De doop met heilige geest".  

In deze slide show wordt aan het eind gezegd dat God cadeautjes geeft namelijk de 'gaven van de geest'. Hier worden de gaven van 1 Korinthe 12: 8 – 12 en 1 Korinthe 14 mee bedoeld. En ook nu weer geld dat ik moet letten op de context. De gaven die nodig zijn hebben te maken met het nabij gekomen Koninkrijk. Ze zijn bedoeld om de Israëlieten te overtuigen van Christus en Zijn Koninkrijk. Dat doet God door middel van wonderen en tekenen zo heb ik al laten zien Hebreeën 2: 4 bij vraag 6. Maar ook onderstaande teksten hebben hier mee te maken.
1 Kor.1: 22 Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid;
1 Kor.14: 21, 22 21 In de wet staat geschreven: Door mensen die een andere taal spreken, en door andere lippen zal Ik spreken tot dit volk, en ook dan zullen zij niet naar Mij luisteren, zegt de Heere. 22 Zo zijn de andere talen dus tot een teken, niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen, en zo is de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven.

In de wet, gegeven aan de Israëlieten, staat het al geschreven. Door buitenlandse talen zal God tot dit volk, het volk Israël, spreken. En helaas hebben ze tot nu toe, als volk, niet geluisterd. Maar in de toekomst zal dit wel gebeuren. God zal opnieuw tot de ongelovige Israëlieten spreken. Het talen wonder zal een teken zijn voor de ongelovige Israëlieten zo lees ik in 1 Korinthe 14: 22.

Ik ben mij bewust van het feit dat dit allemaal heel anders uitgelegd wordt. Ook op de Aplha cursus. Daarom vind ik het belangrijk om een ander geluid te laten horen. Want het kan niet ontkend worden dat de gaven van de geest in de Bijbelse tijden toch wel heel anders werkten bij de discipelen dan bij de gelovigen nu. En dat klopt ook wel. Het waren gaven voor de discipelen en het zullen in de toekomst gaven worden voor de Israëlieten, wanneer zij de wereld in zullen trekken met het evangelie van het Koninkrijk, nadat zij wel als volk tot geloof zijn gekomen, zie Handelingen 2.

Helaas wordt het werk van Gods kracht soms als iets heel vaags voorgesteld en uitgelegd. Maar als ik Gods Woord rustig een aandachtig bestudeer dan gaat het vage en zeker het mysterieuze er af en ga ik begrijpen dat God mij een 'kracht' heeft gegeven die volkomen 'natuurlijk' bij mij past. Een kracht die niet het onmogelijke van mij vraagt, maar samenwerkt met mijn geest en kracht. Een kracht die mij leert en begeleid. Een kracht die in het Oude testament en in het (toekomstige) koninkrijk van God anders werkte dan in het Lichaam van Christus waartoe de tegenwoordige christenen behoren.

De vruchten van de heilige geest.

Gal.5: 22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
Ef.5 : 9 want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid
Filip.4: 17 Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt.
Col.1: 10 zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God,

Aan de vrucht herkent men de boom lees ik in Lukas 6: 44. De vrucht wordt zichtbaar wanneer ik Christus heb leren kennen. Ik mag waardig wandelen in overeenkomst met mijn kennis van God; Kolossenzen 1: 10.

Paulus zocht in Filippenzen 4: 17 niet de gave. Veel geloofsgemeenschappen dringen er op aan bij hun leden om wel bezig te zijn met het zoeken van de speciale gave van die persoon en ook te zoeken naar al de gaven van de geest. Dat doen ze in navolging van 1 Korinthe 14: 1 Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren.
Deze twee teksten, allebei door Paulus geschreven, zijn tegenstrijdig aan elkaar. Maar ik heb hierboven al laten zien dat het bij de gaven van de geest gaat om het volk Israël. Als ik dat onderscheid erken dan zitten er geen tegenstrijdigheden meer in deze teksten. Dan zie ik dat ze allebei in hun eigen context kloppen.

10. Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest?

Dat wordt hier aangehaald maar verder niet uitgelegd. Er staat: “Er werd me verteld dat ik de heilige Geest ontvangen had toen ik tot geloof kwam....‘Al het materiaal is beschikbaar, je moet het echter wel zelf activeren.”                                                                                                                                            
Hoe dat activeren werkt wordt vermoedelijk uitgelegd op de cursus.
Ook in de twee filmpjes die je hier  en hier kunt bekijken wordt het niet uit gelegd. Er wordt gezinspeeld op de activiteiten van de heilige geest die je leidt naar plaatsen, mensen, ontwikkeling, voorspoed maar bovenal naar een leven waarin God een centrale rol speelt. Heb je de geest ontvangen dan wordt het tijd voor radicaliteit.

Maar zoals ik hiervoor al heb aangegeven heb ik de geest ontvangen toen ik het Woord de Waarheid hoorde en geloofde; Efeze 1: 13. Ik hoef niets te activeren. De geest is er. Wel mag ik Gods Woord lezen en laten uitleggen zodat mijn kennis van Christus en God de Vader zal groeien. Tegelijkertijd zal de vervulling met kracht toenemen. Deze twee, kennis en kracht gaan samen.

Bij vraag 1 vroeg ik mij af of Gods Geest iets te maken kan hebben met het gaan 'geloven' en vertrouwen van mensen op het Woord van God. Ik denk het wel. Als ik naar mezelf kijk dan geloof ik dat Gods kracht reeds voor mijn bekering in mij werkte. Ik was er van overtuigd dat ik met de lippen God trachtte te eren maar dat mijn hart er niet bij betrokken was. Deze woorden komen uit Mattheus 15: 8. Op één of andere manier had deze tekst zich in mijn gedachten vast gezet toen ik de Bijbel probeerde te lezen terwijl ik er niets van begreep. Er was dus ergens zaad gevallen uit Gods Woord in hart. Blijkbaar gebeurt dit niet bij alle mensen.

Verder lees ik in Romeinen 8: 16 dat de Geest samen met onze geest werkt. Ten eerste om te getuigen dat ik een kind van God ben. Ik denk dat die samenwerking heel natuurlijk verloopt. Ik ervaar geen bovennatuurlijke verschijningen. Als ik een keuze moet maken speelt Gods kracht automatisch daarin mee. Dan lijkt het mijn eigen keuze, maar als ik geloof dat mijn geest samen werkt met Gods Geest, of kracht, dan is het een gezamenlijke goede keuze mits door ervaring het tegendeel wordt bewezen. Dat kan natuurlijk altijd. Zolang het volmaakte niet gekomen is heb ik te maken met hindernissen en kan ik struikelen.
Rom.8: 16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.

De Heilige Geest kan bedroeft worden; Efeze 4: 30 En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.
Dit bedroeven gebeurt wanneer ik lelijke dingen doe, zondig. Maar ik ben en blijf verzegeld met de geest oftewel de kracht van God; Efeze 1: 13, 14,  en dat tot aan de dag van de verlossing lees ik in: Filippenzen 1: 6, 10 6 Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. 10 opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus,

De kracht van de Heilige Geest wordt niet van mij afgenomen. Moet ik op één of andere manier radicaler worden? Ik geloof dat niet. Dat ik op Christus vertrouw is al enorm radicaal. Dat kan in veel landen het leven kosten van gelovigen.
Lijdt de kracht van de Heilige Geest mij naar voorspoed? Het is natuurlijk de vraag wat ik onder voorspoed versta. Als ik er een mooi leven in vrede met God en Christus onder versta dan zeg ik daar volmondig ja op. Maar versta ik er een voorspoedig aards leven onder dan kan ik dat niet beamen. Ik leef in de eeuw van de macht Satan en er zijn mij geen aardse schatten en rijkdom belooft.

11. Hoe maak ik het beste van mijn leven?

De beste keus die ik ooit gemaakt heb is mijn leven toe te vertrouwen aan God en het offer van Christus voor mijn zonden te aanvaarden. Daarna mocht ik gaan leven met God, Zijn Woord lezen en wandelen. Hieronder heb ik een aantal teksten weer gegeven die dat leven met God beschrijven. Dat Leven en mijn leven mogen op een natuurlijke manier samen gaan.

Joh.3: 16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Joh.6: 63 De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.
Joh.12: 25 Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven.
Joh.17: 3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.
Rom.14: 8 Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere.
Fil.1: 20 – 22 20 overeenkomstig mijn reikhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu grootgemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. 21 Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. 22 Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk; en wat ik verkiezen zal, weet ik niet.
Kol.3: 1 – 4 1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. 2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, 3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. 4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
1 Tim.6: 12 Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.
2 Tim.3: 12 En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.
1 Joh.4: 9 Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.
1 Joh.5: 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

Deze teksten omvatten een groot deel van mijn leven. Het gaat allemaal te ver om elke tekst uit te leggen in deze studie. Maar over 'het eeuwige leven' schrijf ik in mijn studie: De toekomst van de mens deel 1

Vaak wordt het geloofsleven als een succes leven beschouwd en aangeprezen. En in wezen kan dat ook zo zijn, op geestelijk terrein. Maar in de praktijk hoeft dat op aarde niet zichtbaar te zijn. Ik denk hierbij aan de vele vervolgde christenen. Vervolging is mij voorzegt lees ik in 2 Timoteüs 3: 12, maar tot nu toe bespaard gebleven. Wat dat betreft leef ik hier in Nederland bevoorrecht. Maar of dat altijd zo zal blijven?!

Hoe maak ik nu het beste van mijn leven. Dit is een vraag om over te discussiëren. Het is ook heel persoonlijk. Zelf vind ik dat ik 'geluk' heb in dit aardse leven. Ik ben gezond samen met mijn familie. We hebben geen ruzie en kunnen goed rond en mee komen. Ik mag met verstand het leven genieten en doen wat mijn hand vindt om te doen. Het zoeken van 'de dingen die boven zijn', dat is bezig zijn met Gods woord, is wel eens lastig. Hoe gemakkelijk kunnen aardse schatten mij afhouden van het leven met God.

12. Hoe kan ik me verdedigen tegen het kwaad?

Om deze vraag te beantwoorden kopieer ik een stukje uit mijn studie over Efeze 6

Ef.6: 10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.
De broeders, maar ik denk ook de zusters mogen zich sterken in de sterkte van de macht van Christus. Het gaat niet om mijn macht. Die is niets waard. Het gaat om de macht die Christus heeft laten zien en die Hij nog heeft. IN Christus ben ik machtig. Ik moet hierbij denken aan Filippenzen 4: 13.
Fil.4: 13 Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.
Ook ben ik niet machtig door mijn geloof, maar alleen door het geloof van Christus. Niets van mezelf is machtig of krachtig. Ik mag wijzen en vertrouwen op de kracht, macht en het geloof van Christus. Zie ook Efeze 1: 19 en 20.

Ef.6: 11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
Het sterken in de Heere lukt alleen als ik de hele wapenrusting van God aan doe. Die wapenrusting wordt beschreven vanaf vers 14 – 18 en bestaat uit zeven onderdelen.
Ik heb die wapenrusting nodig om de listige verleidingen van Satan te kunnen weerleggen. Eigenlijk is de wapenrusting in zijn geheel te vinden IN Christus. In vers 10 las ik over de macht en de kracht van de Heere. De Here Jezus zelf versloeg de Satan met het Woord van God. Hij zegt op diverse plaatsen: “Er is geschreven”, onder anderen in Mattheus 4: 4, 6 en Lukas 4: 4, 8, 10. Zo mag ik ook de satan en zijn verleidingen weerstaan door het Woord van God te lezen, dit tot mij door te laten dringen en vast te blijven houden. Dat is zo belangrijk omdat dit woord getuigd van de overwinning van Christus over Satan zo lees ik in Hebreeën 2: 14. Satan zal eerst in de afgrond worden geworpen; Openbaring 20: 1 – 3 en daarna in de poel van vuur waar hij vernietigd wordt; Openbaring 20: 10.
Hebr.2: 14 Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had dat is de duivel teniet te doen,

Ef.6: 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
Als ik dit vers vergelijk met Efeze 3: 10 dat kom ik tot de conclusie dat er enerzijds boze overheden en machten zijn waartegen ik mij mag wapenen. Maar anderzijds zijn er ook machten waaraan God de veelvuldige wijsheid bekendgemaakt heeft gemaakt. Of gaat het in deze twee verzen over dezelfde machten? Het is in ieder geval een bovennatuurlijke wereld waar ik weinig van weet.

De strijd die ik heb te strijden is geen strijd tegen mensen van vlees en bloed. Alhoewel de boze machten zich wel kunnen manifesteren door middel van mensen. Ondanks dat is het een geestelijke strijd die ik aanga met de wapenrusting, met Christus. Want Hij heeft al over hen getriomfeerd;
Kolossenzen 2:15 Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Ef.6: 13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

Ik leef nu in de dag van het kwaad. In Efeze 5: 16 lees ik over dagen die vol kwaad zijn. In Efeze 2: 2b lees ik niet over de dag maar over de periode (eeuw) waarin de aanvoerder in de lucht werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid. In 2 Korinthe 2: 4 lees ik over de god van deze eeuw die gedachten verblind zodat zij het Evangelie niet kunnen zien en begrijpen.
Ef.2: 2b overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid,
2 Kor.4: 4 Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.

In deze boze eeuw heb ik de wapenrusting hard nodig juist omdat de god van deze eeuw, Satan, wil voorkomen dat het Evangelie van de heerlijkheid van Christus mij en anderen zou bereiken.

Ef.6: 14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,
1. 'Waarheid' is het eerste wapen uit de wapenrusting. Ook in Efeze 4: 15, 21, 25 en Efeze 5: 9 gaat het over waarheid. Enkele teksten uit het Johannes evangelie die mij iets over 'waarheid' vertellen zijn:
Joh.1: 14, 17 14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. 17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.
Joh.8: 32 en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.
Joh.14: 6,17 6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. 17 namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.
Johannes 14: 6 zegt dat de Here Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is. Vers 17 spreekt over de geest van de waarheid. Dat brengt mij bij:
Efeze 1: 13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,
Kol.1: 5 vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het Woord van de waarheid, namelijk van het Evangelie.
Het woord van de waarheid is het Evangelie van mijn zaligheid. Dit is tevens mijn hoop. Die zaligheid en hoop heb ik ontvangen IN Christus toen ik dat woord heb gehoord en aangenomen als waarheid. Op dat moment ben ik ook verzegeld met heilige geest. Met deze waarheid mag ik mij omgorden. En dat is belangrijk omdat ik weet vanuit de praktijk dat Satan er op uit is om twijfel te zaaien over deze waarheid.

2. Het tweede wapen uit de wapenrusting is 'gerechtigheid'. Zie ook Efeze 4: 24 waar het gaat over 'de nieuwe mens'. Die 'nieuwe mens' is Christus.
'Gerechtigheid' is hetzelfde als 'rechtvaardigheid'. Rechtvaardigheid komt voor in Filippenzen 3: 9. In Efeze 5: 9 is het een vrucht van de geest.
Flp.3: 9 en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof;
Ef.5: 9 want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid.

Rechtvaardigheid is uit God. Door het geloof, niet in, maar van Christus. Zo staat het in de grondtekst  Het kan nooit aan mijn geloof liggen. Het is altijd door Christus. De geest/kracht van God overtuigd mensen van gerechtigheid; Johannes 16: 8 en 10. Die gerechtigheid kwam ik ook tegen bij punt 9: “wat doet de Heilige Geest”.

Wat is gerechtigheid?
Een term die niet alleen inhoudt dat recht wordt gedaan aan iemand die onrecht lijdt, maar ook aangeeft dat de boosdoeners worden gestraft. Gerechtigheid is verder een theologisch begrip: God spreekt de zondaars om Christus' wil vrij van schuld."

Dat laatste, die vrijspraak van schuld is Genade. Dat is mijn borstharnas. Satan wil altijd aanklagen. Nooit is het goed genoeg. Altijd houdt hij mij mijn schuld voor ogen. Maar God heeft IN Christus alles vergeven. Christus heeft de schuld voor mij/ons betaald op het kruis van Golgotha. Christus is mijn Gerechtigheid. IN Hem ben ik gerechtvaardigd.

Ef.6: 15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
3. Het derde wapen is het Evangelie van de vrede. 'Evangelie' is in het Grieks 'euaggelion', wat 'goede juiste boodschap' betekent. Het gaat om de goede juiste boodschap voor deze bedeling. Hier is het de blijde boodschap van de vrede. Dit evangelie komt ook voor in Efeze 1: 13, 2: 17, 3: 6 en 8.

Ik mag dit evangelie aan mijn voeten dragen als schoenen. De voeten zijn de basis van mijn lichaam. Ik sta erop. Ik zou dus kunnen zeggen dat het evangelie van de vrede, als levenshouding, de basis is van mijn leven IN Christus. Ik las op wikipedia  dat de Romeinse soldatenschoenen, in die tijd, stalen pinnen hadden zodat de soldaat er niet mee weg kon glijden in de strijd. En die schoenen beschermde hem tegen stenen en kou. Het evangelie van de vrede, waar ik op sta, beschermt mij tegen de aanvallen van Satan en is verankerd met stalen pinnen IN Christus.

Ik lees in: Rom.10: 15b Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!
Vrede is een vrucht van de geest:
Galaten 5: 22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Vergeven is de sleutel naar die vrede. Vergeven is niet gemakkelijk maar wel belangrijk. De Here Jezus ging mij daarin voor; Luk.23: 34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen.

IN Christus is vergeving mogelijk. Door te vergeven ontneem ik Satan de kans om mij aan te klagen en aan te vallen. Ook voorkom ik, door vergeven, dat ik verbitterd raak.

Ik mag het verlossingswerk van Christus in mijn leven aanvaarden, vasthouden en genieten van het resultaat;
Fil.4: 7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

Ef.6: 16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
4. Het vierde wapen is het schild van het geloof. Het is de middelste van de zeven wapens. Deze moet ik bovenal opnemen.

In de Naardense Bijbel staat: “Het schild dat het geloof is”. Christus is ons geloof. Het gaat om Zijn geloof wat mij beschermen kan. Dus staat hier eigenlijk: Het schild wat Christus is. Ik las op internet  dat de soldaat hun schilden ook gebruikten om elkaar te beschermen. Dat is een mooi beeld. Het Schild, dus Christus, beschermt ons volmaakt tegen alle vurige pijlen van Satan. Deze pijlen kunnen geestelijke aanklachten zijn of zelfs fysieke aanvallen. Maar niets kan mij scheiden van Christus. Dat komt ook in de onderstaande teksten tot uiting.

Gal. 2: 16 weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.
Fil.3: 9 en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof;

In de grondtekst  staat in Filippenzen 3: 9 “door het geloof van Christus”. Net als in Galaten 2: 16 waar trouwens 2 keer in de grondtekst 'geloof van Christus' staat. Het gaat niet om mijn geloof, maar om het geloof van Christus waar ik achter mag schuilen. Mijn geloof is labiel en schiet te kort. Maar het geloof van Christus heeft zonde en dood overwonnen. Het zal nooit te kort schieten.

Ef.6: 17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
5. Het vijfde wapen is de helm. Een helm draag ik op mijn hoofd. Hier gaat het over de helm van de zaligheid. Zaligheid betekent: heil, verlossing, redding, behoud. Deze helm ontvang ik zo staat in de grondtekst
Dat is bijzonder, want het vorige wapen moest ik opnemen. Maar het ontvangen is wel in overeenkomst met de inhoud. Ik ontvang mijn behoud en verlossing op grond van het volbrachte werk van Christus; Efeze 1: 7, 8. Zie ook Handelingen 28: 28. Het enige wat ik hoef te doen is de helm op te zetten.

Een Romeinse helm  bedekte het hele hoofd; niet alleen de bovenkant, maar ook de wangen. Zo was het gehele hoofd beschermd tegen slagen en klappen.

6. Het zesde wapen is het Woord van God. Dit Woord is het zwaard van de geest. In het Woord staan Gods plannen beschreven. Ook zitten in de Bijbel Gods gedachten over ons mensen.

De 1e keer dat 'het woord' genoemd wordt is in Gen.15: 1, geheel in overeenstemming met de wapenrusting:
Gen.15:1 Na deze dingen geschiedde het woord des HEEREN tot Abram in een gezicht, zeggende: Vrees niet, Abram! Ik ben u een Schild, uw Loon zeer groot.

Ook in Johannes 1: 1 en Openbaring 19: 13 lees ik over het Woord. Daar gaat het over Christus.
Joh.1: 1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
Op.19: 13 En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God.

Gods Woord beschrijft ook een tweesnijdend zwaard zoals in Openbaring 1: 16, 2: 12 en Hebreeën 4: 12. Het Woord is in deze teksten oordelend. Deze teksten zijn alle drie gericht op het functioneren van Christus in het in de toekomst opgerichte Koninkrijk van God.
Hebr.4: 12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

'Het woord van Christus' komt 1 x voor in de Bijbel en wel in Kolossenzen 3: 16.
Kol.3: 16 Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.

Ef.6: 18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

7. Bidden is het zevende en laatste wapen van de wapenrusting.
In de grondtekst  Komt het woordje 'de' niet voor. Er staat 'bidden in geest'

In geest bidden en smeken wil zeggen dat het een geestelijke gebed is in overeenkomst met de wil van God. 'In geest' komt ook voor in Efeze 2: 22. Ik kan bij elke gelegenheid geestelijk bidden en smeken voor alle heiligen. Smeken komt alleen hier voor en in Filippenzen 4: 6.
Fil.4: 6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;

Ik mag er over waken dat ik geestelijk bid 'in geest' en ik mag dit met volharding doen. Volharding komt alleen hier in Efeze 6: 18 voor. In de Staten Vertaling staat: 'met alle gedurigheid'. Het gaat om een intensieve manier van volhouden. Dit wordt ook duidelijk door het verzoek om bij elke gelegenheid te bidden.

In de Kolossenzen brief lees ik over bidden, waakzaamheid en danken. Een gebed in geest, dus in overeenstemming met de wil van God, is het bidden om te mogen spreken over het geheimenis van Christus; Kolossenzen 4: 3.
Kol.1: 3 Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden,
Kol.4: 2, 3 2 Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. 3 Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben,

13. Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

1 Tim.2: 4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.
Omdat God wil dat alle mensen zalig worden en Zijn Waarheid leren kennen mag ik er met anderen over praten. De praktijk wijst alleen uit dat velen er niet over willen spreken of over na willen denken. Ik kan dat deels ook nog wel begrijpen. Want wat is er een ellende voortgekomen uit onze 'christelijke praktijken'. Gelukkig mag ik weten dat God Zelfs Zijn maatregelen heeft getroffen om er voor te zorgen dat alle mensen toch zalig zullen worden. Ik geloof niet dat God de mensen die in hun leven niet hebben willen of kunnen geloven in 'de hel' werpt. Ik geloof niet in een hel. Ik ben ervan overtuigd dat er een totaal verkeerde uitleg over 'de hel' wordt verkondigd. Dat laat ik zien in mijn vijf delen van mijn studie over “De toekomst van de mens

Gelukkig zal God zelf er mede voor zorgen dat alle mensen zalig worden. Als Christus terug komt zal elk oog Hem zien; Openbaring 1:7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben.

Het uitzicht op 'de hel' is voor mij dus niet de reden waarom ik andere mensen het evangelie zou willen vertellen. Maar omdat Christus en zijn geloof mijn leven zoveel rijker hebben gemaakt zou ik het anderen willen vertellen. Dat is ook werkelijk een blijde boodschap. In de praktijk komt hier helaas niet zo veel van terecht. Deels door schroom en deels doordat mensen er toch geen belangstelling voor hebben. En dan vind ik dat ik het een ander niet op mag dringen.

Veelal wordt geleerd dat christenen van tegenwoordig de gehele wereld moeten bereiken met het evangelie. Maar klopt dit wel?
Natuurlijk is het goed en mooi dat gelovigen hun boodschap uitdragen en daar ook bijna alles voor over hebben. Maar hoe zit het met die zendingsopdracht? In Mattheus 28: 16 en 19 lees ik dat de Here Jezus tegen Zijn elf discipelen zegt dat zij alle volken moeten onderwijzen enz. Dat is, in de context van de teksten gezien, een boodschap voor de elf discipelen die het evangelie van het komende Koninkrijk mogen brengen. Daar zijn ze mee begonnen in Handelingen en daar zullen vertegenwoordigers van het volk Israël in de toekomst mee door gaan. Datzelfde geld voor Markus 16: 9 – 20 en Lukas 24: 45 -53. Hier sluit Handelingen 1 en 2 bij aan. Zij zullen ook de mensen bereiken die opgestaan zijn ten oordeel  en die mensen zullen zeker geloven als ze Christus zien. Ik vind die opstanding in Daniël 12: 2 en Johannes 5: 29. Zie ook bij vraag 3 onderaan, waar ik mocht laten zien dat de dood niet het laatste woord heeft.

Natuurlijk zijn degenen die niet zien en toch geloven in de eerste plaats zalig. En God zal deze gelovigen zeker belonen. Maar verder wil Hij niet dat iemand verloren gaat. Thomas die eerst moest zien voordat hij kon geloven werd ook gezegend.
Joh. 20: 29 Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.

Wat blijft er dan nog over voor de gelovigen van De Gemeente het Lichaam van Christus? Ik mag sowieso het gehele Woord van God doorgeven aan hen die het willen horen. De Efeze brief is een prachtige boodschap voor onze tijd samen met de Filippenzen en Kolossenzen brief. Ik mag mijn voeten schoeien met de bereidheid om het Evangelie van de vrede te brengen. Zie verder Efeze 6: 15 bij vraag 12, het derde wapen van de wapenrusting.

14. Geneest God vandaag de dag nog?  

Hieronder lees ik:

Ja! Ik ken een patiënte die in het ziekenhuis waar ik werkte meedeed aan ons onderzoek naar een nieuw medicijn voor haar ernstig invaliderende aandoening. Wij konden haar niet helpen, maar we hadden intussen wel haar ziekte op allerlei manieren gedocumenteerd, vooral met objectieve meetinstrumenten. Op een goede dag kwam ze de afdeling binnenlopen! Jawel! Ze zat niet meer in een rolstoel en was verlost van haar chronische pijn! Ze was in een gebedsbijeenkomst letterlijk uit haar rolstoel opgericht, op dezelfde manier als de Here Jezus tegen de verlamde man zei: “Sta op en wandel!”. Mijn medewerkers hebben op haar verzoek een uitgebreid onderzoek gedaan en konden helemaal geen ziekteverschijnselen meer vinden! Ze liet een soort geboortekaart drukken waarop onder andere geschreven stond: ‘Niets is onmogelijk voor wie in Hem gelooft’, en ‘Door de kracht van onze God die vergeeft en ons genezing brengt’ (Opwekking 464). Daar word je stil van!" 

Ik ken ze wel de genezingsverhalen. Maar ik ken ook de verhalen met teleurstellingen. Ik lees op een volgend stukje  van de Alpha cursus dat vrede boven genezing staat.

“God geneest ook vandaag de dag nog. In de gebroken wereld waarin we nu leven zijn er veel mensen met ernstige ziektes. Op de weg van lijden belooft God in het hier en nu Zijn vrede te geven. Alleen die vrede is krachtiger en meer troostvol dan het lijden dat ons treft. De bijbel zelf zegt al dat Gods vrede ons verstand te boven gaat. Het klopt dat die rust in tijden van ziekte zo moeilijk voor te stellen is, want het lijden kan soms zo schrijnend zijn. Hier gaat God ook niet aan voorbij, maar juist in de meest schrijnende situaties geeft Gods vrede een toekomstperspectief. In de toekomst zal God ons helemaal vrij maken van al het lijden en alle ziektes. Verlangend mogen we uitkijken naar die dag en gelovend mogen wij bidden voor genezing van ziektes op dit moment en dankbaar mogen we ten allen tijde Zijn vrede verwachten, iedere dag opnieuw.”

Wanneer ik er van uit ga dat God wel geneest vandaag aan de dag, maar deze genezing niet iedereen te deel valt, dan is het wel heel teleurstellend als iemand niet in de prijzen valt. Iemand kan zich dan afvragen waarom God hem/haar niet zegent 

Geen genezingen bij Jan Zijlstra. Uitzending van Netwerk met Tijs van den Brink en Jan Zijlstra. 

Ik geloof niet dat het zo werkt. Dit is niet wat God doet in deze bedeling. Natuurlijk kan God genezen. Daarin is Hij niet veranderd. Maar in deze bedeling ligt Gods kracht meer op het geestelijke terrein. God is bezig in de hemelse gewesten. Hij bouwt een Lichaam voor Christus Die het Hoofd is van dit Lichaam. Daar gebruikt God Zijn Macht voor:

Ef.3: 20 Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is,
Er staat in dit vers dat God de kracht heeft om veel meer te doen dan wat wij bidden of denken. Het gaat ons begrip te boven. Gelovigen meten heel vaak de kracht van God af aan wat zij hier op aarde zien. Zij verwachten wonderen en tekenen, die zij dan willekeurig menen te zien gebeuren. Maar Gods kracht is niet willekeurig en hangt ook absoluut niet af van 'mijn geloof'. Ik mag in de eerste plaats zien op 'het geloof VAN Christus', zie punt 12 bij Efeze 6: 16. In deze studie heb ik al heel veel opgeschreven over de Kracht van Christus. En die kracht is er voor iedereen. Het is in de eerste plaats 'geestelijke' kracht in overeenstemming met Gods plan voor deze genade periode: Efeze 1: 3, 4 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, 4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.

Ook in overeenstemming met deze periode zijn de aardse zegeningen. Die zijn gelijk van gelovigen en ongelovigen. En soms hebben ongelovigen het nog beter en ervaren zij ook vrede.

15. Hoe zit het met de kerk?

In het christendom zijn heel veel stromingen, kerken en denominaties. Men noemt dat wel de veelkleurigheid van God; Ef.3: 10 opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden,

Afgezien van het feit dat de veelkleurigheid (NBG), of veelvuldigheid, aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten bekend worden gemaakt is het de vraag of al die stromingen werkelijk de bedoeling zijn geweest. Ik geloof van niet. Is er dan één 'goede' stroming aan te wijzen? Dat geloof ik ook niet. Maar ik vind wel richtlijnen in Gods woord voor onze samenkomsten zoals o.a. in Efeze 4: 1- 6

Efeze 4: 1 – 6
1 Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is,
Paulus roept mij op tot een waardige wandel. Het is een roeping in overeenstemming met mijn positie. Deze waardige wandel mag voortkomen uit de positie die ik heb in het lichaam van Christus met Christus als Hoofd. Ik geloof dat hier een 'geestelijk' wandelen, een levenshouding, bedoeld wordt. Om dat te laten zien ga ik naar Filippenzen 3: 15 – 20.
Fil.3: 15 – 20 15 Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben; en als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. 16 Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn. 17 Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zó wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. 18 Want velen ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. 19 Hun einde is het verderf, hun god is de buik en hun eer is in hun schande; zij bedenken aardse dingen. 20 Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus,

Het is de bedoeling dat ik 'geestelijk' volwassen ben, eensgezind ben, niet wandel als vijand van het kruis en geen aardse dingen bedenk. Want mijn plaats, burgerschap, is in de hemel. Ik zie dat dit allemaal 'geestelijke' zaken zijn. Het komt voort uit het onderwijs wat Paulus in de Efeze en in de Filippenzen brief geeft. Het is niet een kwestie van 'sla links of rechts af'. Ik moet 'weten' wat volwassenheid en eensgezind zijn is. Ik geloof dat ik bezig ben om volwassen te worden als ik het onderwijs van Paulus ter harte neem, het aanvaard. Als ik dat samen doe met de andere gelovigen dan zijn we op de goede weg. Het is belangrijk om geen aardse dingen te bedenken want mijn positie is in de hemel; zie ook Efeze 3: 19. En in Efeze 1: 3 zie ik dat mijn zegeningen ook hemels zijn. Dit alles vormt een mooie eenheid. In die eenheid ben ik eensgezind met andere gelovigen. Die geestelijke wandel wordt zichtbaar in Efeze 4: 2.

2 in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen,
Nederigheid en zachtmoedigheid en met geduld. Daar heb ik wel een beeld bij. De ene mens heeft deze eigenschappen van nature meer dan de andere. Maar dat doet niet ter zake. Dit is wat God van mij vraagt. Wel heb ik geleerd dat ik niet over mij heen hoef te laten lopen. Maar ook daarin mag ik nederig en zachtmoedig zijn. Eigenlijk mag ik naar de Here Jezus kijken. En bij Hem zie ik dat hij ook 'streng' kon zijn, onder anderen bij de reiniging van de tempel. Ik haal Filippenzen 2: 3 – 5 aan:
Fil.2: 3 – 5 3 Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. 4 Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is. 5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,

De ander voortreffelijker achten. In de grondtekst staat 'superieur achten'. Best lastig om dat waar te maken als ik het niet met die ander eens ben en meen dat ik eigenlijk gelijk heb. Maar ik denk dat 'gelijk hebben' van minder belang is dan mijn gezindheid, mijn houding naar anderen. Het is de bedoeling dat ik 'agape' liefde laat zien. Dat is liefde die boven menselijke liefde uitstijgt, Het is de liefde die Christus had en heeft en alles te maken heeft met 'genade'. En als ik besef hoeveel 'genade' mij betoont is dan mag het zo zijn dat ik deze 'genade' ook naar anderen heb. Zie tevens Efeze 1: 15.
En met deze genadige liefde kan ik vers 3 in praktijk brengen.

3 en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede:

Efeze 4: 3 sluit aan bij Filippenzen 2: 1 en 2.
Fil.2: 1, 2 1 Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, 2 maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.
Is er eensgezindheid in het Lichaam van Christus? Dat zou wel zo moeten zijn. Op grond van onze positie in het Lichaam van Christus is die eensgezindheid er. God ziet de Gemeente IN Christus aan. Wat ik alleen maar kan doen is deze eenheid bewaren. Ik hoef het niet te bewerken. Maar de praktijk is weerbarstig. Eenheid lijkt soms ver weg. Ik heb daar geen direct antwoord op. Ik weet dat ik de Bijbel soms anders 'lees' en uitleg dan anderen. En het is lastig om dit te verloochenen. En het is net zo lastig om het te verkondigen.

4 één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping,
Ik lees in Efeze 4: 4 over:
1. Eén Lichaam. Dat is Het Lichaam van Christus waar het in Efeze steeds over gaat. Christus is het Hoofd en dit Lichaam welke bestaat uit getrouwe gelovigen uit de Israëlieten en de heidenen.

2. In dit ene Lichaam is ook één Geest. Dat is de Geest van God; Efeze 4: 30. En die Geest of adem is aanwezig in de eensgezinde Gemeente. In Efeze 1: 13 staat dat ik met die Geest verzegeld ben toen ik tot geloof kwam.

3. Het ene Lichaam met de geest van Christus is geroepen tot één hoop. In Kolossenzen 1: 5 lees ik over een hoop die is weggelegd in de hemelen, namelijk het evangelie, de goede juiste boodschap voor deze bedeling. In Kolossenzen 1: 27 lees ik dat Christus onder ons de hoop op heerlijkheid is.
Kol.1: 5, 27 5 vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het Woord van de waarheid, namelijk van het Evangelie. 27 Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid.

5 één Heere, één geloof, één doop,
Paulus gaat nog even door op die 'eenheid'. In dit vers worden weer drie punten van eenheid genoemd.
4. Eén Heere. Er is één Christus, de Here Jezus Christus.
5. Als er één Christus is levert dat ook één geloof op. Het is het geloof van Christus. Zie Efeze 3: 12. Dat geloof is gebaseerd op Gods Woord, de Bijbel.
6. En er is ook één doop. Dit is een lastig punt, want de verschillende gemeenschappen in Nederland belijden verschillende dopen. Zo is er een kinderdoop uitgevoerd door besprenkeling met water. Er is een volwassen doop en meestal gebeurd dit door onderdompeling. Dan is er nog een geestesdoop vaak verricht door hand oplegging. Wonderlijk dat er in de Efeze brief bijna niets over deze dopen wordt gezegd. Wel lees ik in:
Kol.2: 12 U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.

Doop is in de grondtekst 'baptisma' en het betekent; onderdompeling, verdiept zijn in. In Kolossenzen 2: 12 lees ik dat ik met Christus begraven ben. Begraven is in de grondtekst 'sunthaphentes' en het betekent; samen begraven zijn.
'Opgewekt' is in de grondtekst 'sunegerthete. En dat betekent; samen opgewekt. 

De gelovigen zijn samen ondergedompeld, begraven IN de dood van Christus en met Hem opgewekt. Het is een 'geestelijk' gebeuren. Ik heb dit ontvangen op grond van Gods Woord waarop ik vertrouwen mag. En omdat het een 'geestelijke' zaak is heeft het geen zin om een werkelijke doop te ondergaan. Dit maakt de geloofswaarheid niet sterker. Ik geloof dit ook op grond van Kolossenzen 2: 10 en 11 waar staat dat de gelovigen besneden zijn met een besnijdenis die niet met de handen heeft plaatsgevonden. Ditzelfde geld voor de doop. Daarom kan er ook sprake zijn van één doop.
Kol.2: 10, 11 10 En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht. 11 In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.

6 één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is.
7. Ook geloof ik dat er één God en Vader is; Efeze 4: 6. Hij is in de eerste plaats de Vader van de Here Jezus. Maar God is ook de Vader van allen.

Op grond van deze teksten heb ik een gemeente gezocht die bij mijn overtuiging op dit moment past. Ik denk dat iedere christen dat doet. Hij of zij kiest een 'kerk' om dat waar hij/zij op moment van keuze van overtuigd is. Mijn 'geloofsleven' is onderhevig aan verandering, groei en ontwikkelingen. Daar ontkomt niemand aan en dat is ook niet erg. En meestal groeit en ontwikkeld een kerk gemeenschap zich ook. In dat geval kan iemand in zijn 'kerk' blijven. Maar soms komt het voor dat iemand zich genoodzaakt voelt zijn huidige kerk te verlaten. Dat hoeft geen ramp te zijn. Ik mag die ander vrij laten in de keuze en in zijn of haar groei met God.

Hoe nu verder?

Mijn advies is om de Bijbel te blijven lezen. Zoek een kerk of gemeenschap op voor de nodige contacten en zoek een Bijbelstudie groep.

2 opmerkingen:

  1. Heel mooi (maar wel ontzettend lang). Je zou hem nog een keer kunnen plaatsen (in stukjes). Dan heb je heel de zomer door berichten! Vooral jouw getuigenis en je gebed onder de dekens vind ik zo mooi. Zou ik willen gebruiken bij een blog (op Aritha Persoonlijk).

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. Ik zie deze reactie nu pas. Mogelijk heb ik het bericht gemist. Ja, mijn studies zijn meestal lang. Als ik er aan begin verwacht ik vaak niet dat er zoveel bij komt kijken. En dan heb ik mogelijk nog dingen niet behandeld. Het is fijn te horen dat je deze studie mooi vindt. Je mag best iets van gebruiken in jou persoonlijk blog. Dan zou ik het fijn vinden als je verwijst naar mijn blog. En bedankt voor de goede tip over het verdelen van deze studie in stukjes. Daar zou ik nooit op zijn gekomen. Ik denk er over na. Het is wel zo dat het dan meer mensen zal bereiken die wel de kortere stukjes lezen, maar niet de langere.

      Verwijderen