Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

Studie: "De volkomen man".

Volkomen man

Deze studie zal gaan over de ontwikkeling van De Gemeente waarvan Christus het Hoofd is. De Gemeente zal opgroeien tot een volwassen man of zoals de Statenvertaling zegt tot 'een volkomen man' naar Christus toe.

Teksten komen uit de Herziene Statenvertaling, mits anders aangegeven.

Ef.4: 13 - 16 13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, 14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. 16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Is De Gemeente de Bruid?

In mijn vorige gemeentes leerde ik dat De Gemeente, waarvan Christus het Hoofd was, de bruid van het Lam is. Men baseerde dit op Efeze 5: 25 – 30.

Ef.5: 25 – 30 25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, 26 opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, 27 opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. 28 Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. 29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. 30 Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente.

Als ik deze teksten los van de verdere Efeze brief lees dan lijkt het er inderdaad op dat het Lichaam van Christus 'de Bruid' is. Christus heeft haar liefgehad en haar geheiligd en gereinigd. Dit klopt. Maar het is een vergelijking. Zo moeten mannen hun eigen vrouw liefhebben, als hun eigen lichaam. Daar gaat het om in deze verzen. Wie zichzelf liefheeft kan zijn vrouw liefhebben; vers 28 en 29. En dan volgt vers 30; Want wij zijn leden van het Lichaam van Christus, van Zijn vlees en van Zijn beenderen. Nu schijnt het 2e gedeelte van vers 30 niet in de grondtekst te staan. Maar dat De Gemeente onderdeel is van het Lichaam van Christus en zo op zal groeien tot een volkomen man wordt duidelijk in Efeze 5: 13. Dat is heel wat anders dat dat het Lichaam op zal groeien tot de Bruid.

Ik heb daar toen nooit verder over nagedacht. Maar als De Gemeente de bruid (vrouwelijk) is, kan zij dan ook tegelijkertijd opgroeien tot een volwassen man (mannelijk)? Maar men legde uit dat dit zeker kon.

(1) Ik geloof nu niet meer dat het Lichaam van Christus de bruid is. Dat heb ik uitgelegd in mijn studie: Wie is de Bruid” 
http://hoeikdebijbellees.blogspot.nl/p/blog-page.html

Eenheid van het geloof

Nu ik er van uit ga dat De Gemeente niet 'De Bruid' is, ga ik onderzoeken wat De Gemeente dan wel is. In de eerste plaats lees ik in Efeze 4: 13 dat wij allen zullen komen tot de éénheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Wat houdt dat in? In Efeze 3: 6 lees ik:

Ef.3: 6 namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie,

Hetzelfde lichaam is in het Grieks: sussomos. Het betekent: van het samen lichaam. Deze uitdrukking komt alleen hier voor. Samen met andere gelovigen ben ik één geheel in hetzelfde Lichaam, namelijk dat van Christus. Als ik dat besef en begrijp leer ik de Zoon van God op de juiste manier, als Hoofd van het Lichaam kennen. Datzelfde ene lichaam wordt opdracht gegeven om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede in Efeze 4: 3 – 6.

Ef.4: 3 – 6 3 en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: 4 één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, 5 één Heere, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is.

Begrijp ik dat goed? Eenheid! Band van vrede! Een Lichaam! Een doop! Een hoop! Een God de Vader die in ons allemaal is! Ik geloof dat in Efeze 3: 5 een doop bedoelt wordt waardoor ik door God ondergedompeld ben geworden in het Lichaam van Christus. Ik ben ondergedompeld in Hem, één in Christus.
Dopen is in het Grieks: Baptisma = onderdompeling, verdiept zijn in.

Ik weet dat de meeste gelovigen menen dat iedere gelovige gedoopt moet worden in water en ook in geest. Dat zijn dan sowieso al twee dopen. Maar in de Efeze brief staat niet dat ik gedoopt moet worden in de geest. Ik ben verzegeld met heilige geest van de belofte. Dat is gebeurd toen ik het evangelie van mijn zaligheid gehoord en geloofd heb, zo lees ik in Efeze 1: 13. Het is een gebeuren wat van Boven komt en niet door het opleggen van handen of het onderdompelen in water. Dat zijn beelden ten behoeve van het Joodse volk, zie ook mijn studie: “De doop met heilige geest”

Ef.1: 13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,

Is De Gemeente een eenheid? Bewaart De Gemeente de band van de vrede? Ik heb daar mijn twijfels over. Ik zie veel groeperingen die het niet met elkaar eens zijn. Kan die eenheid wel voor mij zichtbaar zijn of kan alleen God die Gemeente zien? Eigenlijk denk ik dat laatste. God kent de harten en weet wat er in leeft. Bovendien is er wel een steeds sterkere roep naar eenheid, maar moet ik waakzaam zijn omdat er ook een eenheid zal komen de niet gebaseerd is op God en Christus als Hoofd van dat ene Lichaam, maar op de leugens van Babylon.

Toch mag ik zoeken naar de bedoeling van God met De Gemeente van Christus, het ene Lichaam, ook al doe ik dat gebrekkig. Ik mag de dingen zoeken die Boven zijn daar waar Christus nu ook is en aan de rechterhand van God zit. Ik mag de dingen bedenken die Boven zijn, want ik ben gestorven, opgewekt en met Christus verborgen in God:

Kol.3: 1 – 3 1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. 2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, 3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.

Het zijn geen aardse handelingen en dingen waar ik naar hoef te zoeken. Aardse dingen zijn volgens mij onder anderen rijkdom en aanzien. Maar ook zaken zoals besnijdenis en dopen (2) zoals ik lees in Efeze 2: 11 en in Kolossenzen 1: 11. Deze handelingen gebeurden met de handen en dat waren zaken van het vlees, niet van Boven.

Ef.2: 11 Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt,

Kol.1: 10, 11 10 En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht. 11 In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.

Ik ben in en met Christus gestorven voor de grondbeginselen van de wereld. Ik hoef mij geen geboden en leringen van mensen meer te laten opleggen. Die geboden en leringen lijken wijs, maar het is een menselijke godsdienst en ze dienen nergens toe.

Kol.2: 20, 21, 22 20 Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen 21 als: Pak niet, proef niet en raak niet aan? 22 Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan; ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen. 23 Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid, door eigenwillige godsdienst en nederigheid, en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees.

(2) Zie ook mijn studie: Verzegeld met heilige geest. 
http://hoeikdebijbellees.blogspot.nl/p/verzegeldmet-de-heilige-geest.html

Volkomen

Volkomen is in het Grieks: pleroo en het betekend: vervullen, beantwoorden aan, voldoening schenken, vol, vol zijn, compleet, einde.
De Staten Vertaling spreekt over een volkomen man. De eerste keer dat dit woord 'volkomen' in de Statenvertaling voorkomt is in Exodus 12: 5.

Ex.12: 5 U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen.

Ex.12: 5 Gij zult een volkomen lam hebben, een manneken, een jaar oud; van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. (SV)


In dit vers heeft 'volkomen' de betekenis van gaaf, volmaakt en zonder gebrek. Mooi, dat beeld. Het is de wil (thelema = verlangen, wens) van God dat de Gemeente volmaakt en volkomen is, zo lees ik in Kolossenzen 4: 12. Dat is nogal wat. De vraag is of de Gemeente volmaakt en volkomen is in de wil van God. Als ik zo om me heen kijk dan zie ik dat niet. Wat een strijd en verschillende uitleggingen. Maar ik weet ook dat God De Gemeente in Christus als volmaakt en volkomen ziet. Laat ik me daar maar aan vasthouden.

Kol.4: 12 U groet Epafras, die uit de uwen is, een dienstknecht van Christus, te allen tijde strijdende voor u in de gebeden, opdat gij staan moogt volmaakt en volkomen in al den wil van God. (SV)

Kol.4: 12 Epafras groet u, die er een van u is, een dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, opdat u, volmaakt en volkomen, vaststaat in heel de wil van God.

Volwassen

Volkomen heeft een andere klank dan volwassen. Volkomen is zoals in Exodus 12: 5 staat; volmaakt, gaaf, helemaal af en goed. Volwassen hoeft niet volkomen te zijn. Iemand is volwassen als hij of zij 18 jaar is. Maar dat betekent nog niet dat hij of zij de wijsheid in pacht heeft. Er valt nog veel te ontdekken en te leren.
De Statenvertaling spreekt één keer over volwassen en wel in:

1Kor.14: 20 Broeders, wordt geen kinderen in uw denken, maar wees kinderlijk in de slechtheid, en word in uw denken volwassen.

1Kor.14: 20 Broeders, wordt geen kinderen in het verstand, maar zijt kinderen in de boosheid, en wordt in het verstand volwassen. (SV)

Volwassen is in het Grieks: teleios en het betekend: perfect, man, volwassen.
Ik mag volwassen worden in mijn verstand, in mijn denken. Zo mag ik functioneren in De Gemeente. Dan zal ik niet meer heen en weer worden geslingerd door allerlei wind van leer, Efeze 4: 14, allerlei uitleggingen die bijvoorbeeld behoren bij de krachten van het Koninkrijk.

In 1 Korinthe 14 was zeker geen volwassenheid. Paulus moest de plaatselijke gemeenschap corrigeren. Zij moesten geen kinderen blijven in hun denken en in de slechtheid. Wat was er aan de hand in die gemeente? Ik lees in 1 Korinthe 1: 10 – 12 dat Paulus de gemeenschap opriep om dezelfde dingen te spreken om zo scheuringen te voorkomen. Er waren ook twisten onder hen. Er was dus absoluut geen eenheid. Ook moesten ze opletten hoe ze op het fundament, Jezus Christus, bouwden; 1 Korinthe 3: 11 – 15. Ze werden gewaarschuwd tegen hoogmoed in 1 Korinthe 4 en er was zedeloosheid en ontucht in de gemeenschap zo lees ik in 1 Korinthe 5 en 6. In 1 Korinthe 11 en 14: 34 – 36 worden de vrouwen vermaand. De gemeenschap moest gecorrigeerd worden i.v.m. de maaltijd des Heren en over de geestesgaven. Het lijkt wel of ik te maken heb met een hedendaagse plaatselijke gemeenschap.

Lichaam van Christus in de Korinthe brief

1Kor.12: 27 Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.

Er zijn enkele verschillen tussen de gemeente van Korinthe en die van Efeze. De gemeente van Korinthe was een plaatselijke gemeente met afzonderlijke leden. Ik in 1 Korinthe 12: 14 – 24 over de diverse leden, ogen, oren , voeten handen enz. Ze zijn allemaal nodig maar de één is zichtbaarder en sierlijker dan de andere. Ze vormen samen dat lichaam van Christus. Christus wordt in dit gedeelte niet als Hoofd genoemd.

In 1 Korinthe 12: 27 staat dat de leden het lichaam van Christus zijn. Ik geloof dat deze leden tot de groep der eerstelingen behoren en als zodanig in aanmerking komen als Bruid van Christus (1). Daarom wordt Christus in dit gedeelte niet als het Hoofd van het Lichaam beschreven.

Christus Hoofd van De Gemeente

In de Efeze brief wordt Christus wel het Hoofd van De Gemeente genoemd. Dit besef is ook een onderdeel van het volkomen zijn. Christus in nu nog geen Koning, alhoewel veel gelovigen Hem wel zo aanspreken. Christus is de behouder van het Lichaam welke Boven gevormd wordt.

Ef.1: 22, 23 22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, 23 die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.

Ef.4: 15, 16 15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. 16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Ef.5: 23 want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam.

Kol.1: 18 En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

Hetzelfde Lichaam

Ef.3: 6 namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie

De uitdrukking 'hetzelfde lichaam' komt alleen voor in Efeze 3: 6. In het Grieks staat hier: sussomos wat 'het samen lichaam' betekent. Gelovige Joden, Israëlieten en gelovigen uit de volkeren, in deze bedeling, behoren tot dit zelfde lichaam en zijn op dezelfde manier erfgenamen en deelgenoten van Gods belofte in Christus. Er is geen onderscheid meer tussen Jood en Griek, zoals er wel was in de gemeenschap van Korinthe, van de Romeinen en de Galaten. In deze gemeenten was er een tussen muur tussen Joden en heidenen. Die muur is afgebroken lees ik in:

Ef.2: 13, 14 13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. 14 Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken,

Woning van God

Ef.2: 18 – 22 18 Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader. 19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, 21 en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; 22 op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.

In het Nieuwe Testament worden verschillende woorden gebruikt voor het woord 'woonstede'. In Efeze 2: 22 staat in de grondtekst: katoiketerion. Dit betekent: woning, woonplaats, bewoning en verblijf.

Ik heb samen met alle gelovigen uit alle volken toegang tot de Vader. Ik ben geen vreemdeling meer maar een huisgenoot van God in Christus. Christus is de hoeksteen van het gebouw, heilige tempel of woning van God. 1 Korinthe 6: 19 zegt dat mijn lichaam een tempel van heilige geest is.

1 Kor.6: 19 Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest,

Zou ik hier dan in de Efeze brief kunnen stellen dat het Lichaam van Christus, De Gemeente, de tempel of woning van God is in de geest? Ik denk dat dit met Efeze 2: 22 wordt bedoeld. Het is geen zichtbaar gebouw met handen gemaakt maar een gebouw wat Boven wordt gevormd. En ik denk dat nu dit onzichtbare Lichaam, De Gemeente, als doel heeft om de veelvuldige wijsheid bekend te maken aan de machten en overheden in de hemel. Dat lees ik in:

Ef.3: 10 opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden,

Ik heb mij wel eens afgevraagd waarom het zo belangrijk is dat aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekend moest worden gemaakt. Ik denk omdat in de hele Bijbel deze machten (van satan) er op uit waren om te voorkomen dat de Zoon van God (het zaad van de vrouw in Genesis 3: 15) geboren zou worden. Maar het is wel gebeurd en nu wordt er zelfs een Lichaam gevormd voor deze Zoon. En dat moeten de machten weten. Hun laatste uren hebben geslagen.

De hoop van de volkomen man

Ef.1: 18 namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen,

Ef.4: 4 één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping,

Kol.1: 5, 27 5 vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het Woord van de waarheid, namelijk van het Evangelie. 27 Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid.


Er is een hoop in de hemel weggelegd voor De Gemeente die opgroeit tot een volkomen, volwassen man. Ik heb verlichte ogen nodig om dit te zien.

In de eerste plaats is Christus onder, of in ons de hoop op heerlijkheid. Zonder Christus ontvang ik deze heerlijkheid niet. Wat is dan die rijkdom en die hoop?
Ik geloof dat die rijkdom het besef is dat De Gemeente opgroeit tot de volkomen man. Christus is het Hoofd van dit Lichaam en ik ben zo nauw met Hem verbonden dat ik één ben In Hem. Het plaatje hiernaast laat zien wat ik bedoel.

De hoop bestaat uit het zicht op de toekomst. Ik zal zodra ik gestorven ben bij Christus zijn en Boven deelnemen aan dit Lichaam. Want het wordt Boven gevormd zoals ik zag. Ik kan daarbij zijn omdat ik deel heb aan de wederopstanding of zoals het in de grondtekst staat aan de uitopstanding. Ik zal met een verheerlijk lichaam opstaan, direct na mijn sterven en gelijkvormig zijn aan het verheerlijkte Lichaam van Christus.

Fil.3: 10, 11, 21 10 opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, 11 om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. 21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.

Zie ook mijn studie: ”De uitopstanding en de verschijning met Christus" 
http://hoeikdebijbellees.blogspot.nl/p/tudie.html

Ik ben erbij als aan de overheden en machten de veelvuldige wijsheid van God bekend wordt gemaakt.
Laat ik vergeten wat voorbij is en mij uitstrekken met Paulus naar wat voor mij is, namelijk de heerlijkheid van het zijn in Het Lichaam van Christus met alle zegeningen daarbij. Ik mag jagen naar het doel namelijk de prijs van de roeping van God, die Boven is In Christus. Ook al begrijp ik nu nog lang niet alles, het kan niet tegenvallen. Ook al is het hier nog niet zichtbaar, ik geloof erin. Voor Paulus waren zijn broeders zijn blijdschap en zijn kroon. Ik geloof dat Paulus dit ook tot mij/ons spreekt.

Fil.3: 14 maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.

Fil.4: 1 Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten