Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Ik besloot om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


Studie: "Van" of "van voor" de grondlegging der wereld"

"van" of "voor" de grondlegging de wereld.

In deze studie ga ik het hebben over de uitdrukkingen “voor” of “vanaf” de grondlegging van de wereld en “voor” en “vanaf” de tijden der eeuwen. Ik ga niet zozeer op de inhoud van de teksten in. Het gaat mij met name om het verschil in deze uitdrukkingen.

Teksten komen uit de HSV mits anders aangegeven.

Waar gaat het om?

In al mijn studies ga ik er van uit dat de Ene Gemeente, het Lichaam van Christus waarvan Hij het hoofd is, begint na de Handelingen periode en niet in Handelingen 2. Dit heeft absoluut gevolgen voor ons gelovigen heden te dage. Want de brieven die Paulus schreef tijdens Handelingen bevatten ander onderwijs dan de brieven die Paulus na Handelingen schreef. Zie ook mijn studie: “Beproeft de dingen die daarvan verschillen”.

Tijdens Handelingen wordt het evangelie van het komende Koninkrijk verkondigd. Dit gaat gepaard met wonderen en tekenen. Die wonderen gebeurden omdat God graag wilde dat het volk Israël tot geloof en bekering zou komen, zodat Christus terug zou kunnen komen als Koning, Hand.3: 19 – 21. Maar dit is helaas niet gebeurt. De belofte van het Koninkrijk werd uitgesteld en zal in de toekomst plaatsvinden. Maar God laat de gelovigen niet aan hun lot over en Paulus mag een nieuwe openbaring doorgeven die te lezen is in de brieven Efeze, Kolossenzen, Filemon, Filippenzen, 1,2 Timotheüs, en Titus. De brieven van Paulus, maar ook de algemene zendbrieven mag ik met onderscheid lezen. Doe ik dit niet dan kan dit voor verwarring en onbegrip zorgen. Het is dus belangrijk om te letten op de manier waarop o.a. Paulus de woorden van God aan mij duidelijk maakt. Zo ook de uitdrukkingen die ik in deze studie wil onderzoeken. Het lijkt van weinig belang, maar het is zeker nodig om elk woord op zijn waarde te schatten.

Voor de grondlegging der wereld.
Voor de tijden der eeuwen.
In andere tijden niet bekend gemaakt.
Eeuwen en geslachten lang verborgen.

Deze uitdrukkingen komen voor in de brieven die Paulus geschreven heeft na de Handelingen periode.

Ef.1: 4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.


In bovenstaande tekst staat dat God ons, heidenen uit de volkeren, uitverkoren heeft “voor” de grondlegging der wereld. Wanneer was dit? Grondlegging is in het Grieks 'katabolê'. Dit betekent o.a.: 'fundering, nederwerping'. Dus voordat de wereld gefundeerd en neergeworpen werd in Gen.1: 2 waren wij al uitverkoren. Even een zijstap: Ik geloof dat de schepping in Genesis 1: 1 heeft plaatsgevonden. Maar in Genesis 1: 2 staat dat de aarde woest en ledig werd. Dit was het gevolg van zonde onder de engelen. In onze Bijbels staat dat de aarde woest en ledig was. Maar God heeft nooit een woeste en ledige aarde geschapen. De aarde werd woest en ledig en werd herschapen. Maar dat is een studie op zich waard. Wat ik er nu mee wil zeggen dat wij voor al deze gebeurtenissen door God uitverkoren waren.
Zie ook: http://levendwater.org/boeken/aristarkos/aristarkos_1a_2.htm

Toch heeft God eerst het volk Israël geroepen en afgezonderd om voor Hem een heilig volk te zijn. Het was de bedoeling dat het volk Israël als koningen en priesters het evangelie van het Koninkrijk der hemelen zou verkondigen aan alle volkeren. Maar tot op de dag van vandaag hebben zij dit nog steeds niet gedaan. Dus stuurde God Paulus als het instrument om een totaal nieuwe openbaring aan de gelovigen toen en aan ons door te geven. Paulus spreekt van een verborgenheid “dat in andere tijden niet bekend gemaakt is aan de mensen kinderen”. Deze openbaring kan ik dus ook niet kennen vanuit het Oude Testament, of vanuit de evangeliën. Efeze 3: 5 zegt dat de verborgenheid niet in andere tijden bekend is gemaakt. Nee, het is eeuwen en geslachten lang verborgen geweest, maar nu geopenbaard, Kolossenzen 1: 26 uit de SV.

Ef.3: 5 dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest,

Kol.1: 26  namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen.

Kol.1: 26  Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; SV

2 Tim.1: 9  Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen,

Titus 1: 2 in de hoop op het eeuwige leven, dat God, Die niet liegen kan, vóór de tijden der eeuwen beloofd heeft. En Hij heeft op de door Hem bestemde tijd Zijn Woord geopenbaard,

Ik geloof dat “voor de grondlegging van de wereld” het zelfde is als “voor de tijden der eeuwen”. Toen God de wereld schiep heeft hij ook de eeuwen gegeven. Over de eerste eeuw, de eeuw van Gen.1: 1, weten we weinig. Toen kwam er de eeuw van Adam tot de zondvloed. En nu leven wij in de duistere eeuw. En na deze eeuw komen er nog minstens 2 eeuwen zegt Efeze 2: 7. Dit zal de eeuw van het 1000 jarig Koninkrijk zijn en de eeuw van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En voor deze eeuwen had God ons al op het oog in zijn plannen.

Pred.1:10 Is er enig ding, waarvan men zou kunnen zeggen: Ziet dat, het is nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen, die voor ons geweest zijn. (SV)

Ef.6: 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk (eeuw), tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Ef. 2: 7 opdat Hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

Van de tijden der eeuwen.
Door de tijden der eeuwen heen.

Deze uitdrukkingen komen voor in de brieven die Paulus tijdens Handelingen heeft geschreven, in de Evangeliën en in Openbaring. Het onderwijs in deze brieven is gericht op het komende Koninkrijk.

Rom.16: 25 Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; (SV)

Romeinen 16: 25, 26  25 Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, 26 maar dat nu geopenbaard is en door de profetische Schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen,

Hier gaat het ook over een geopenbaarde verborgenheid. Dit is “van” de tijden der eeuwen verzwegen staat in Romeinen 16: 25 (SV), maar nu door de profetische Schriften geopenbaard. Ik denk dat dit wil zeggen dat het wel bekend was, maar verborgen was in het Woord van God en dat men het niet gezien en begrepen heeft tot dit tijdstip. En Paulus mocht het aantonen vanuit de profeten uit het Oude Testament. “Van de tijden der eeuwen” is minder lang geleden, vanuit het nu gezien, dan “van voor de tijden der eeuwen”. Dus God had de heidenen, volkeren eerder op het oog dan het volk Israël. God had altijd al een plan met de mensen, volkeren. Israël bestond toen nog niet. Later, “van” de grondlegging der wereld, kwam God met het plan om een volk af te zonderen. Zij zouden als koningen en priesters de wereld in trekken en aan de andere volken de grote daden van God verkondigen en het Koninkrijk aan kondigen. Zo moet het naar mijn idee gegaan zijn.

Er komt nog een dergelijk soort uitdrukking voor in het Nieuwe testament, die een beetje lijkt op deze.

Vanaf de grondlegging van de wereld

Mattheus 13: 35  opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei: Ik zal Mijn mond opendoen met gelijkenissen; Ik zal over dingen spreken die verborgen waren vanaf de grondlegging van de wereld.

Mattheus 25: 34  Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.

Hebreen 4: 3  Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals Hij gezegd heeft: Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij niet binnengaan! En dat terwijl Zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. ( In de SV staat “van” de grondlegging der wereld.)

Openbaring 13: 8  En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.

Wat de grondlegging der wereld is, weet ik nu. En hier worden geestelijke waarheden bekend gemaakt die “vanaf”, “sinds” en “van” de grondlegging der wereld bekend zijn gemaakt. Dat is een fase later dan “voor” de grondlegging der wereld. Het gaat hier o.a. om het beërven van het Koninkrijk. Zoals ik al schreef is dit Koninkrijk beloofd aan de Israëlieten als zij tot geloof en bekering zouden komen. Het was hun al beloofd vanaf Abraham. Maar het is nog steeds niet aan de Israëlieten gegeven. Het is nog toekomst. Toen dit plan, wat “vanaf“ de grondlegging der wereld door God vastgesteld was, niet door kon gaan vanwege het ongeloof van Israël, viel God terug op Zijn plan “van voor” de grondlegging der wereld. Aan dit plan werkt God nu. Hij is bezig Zijn Gemeente te vormen, die het Lichaam is van Christus en waar Christus het Hoofd van is. De gelovigen uit de Israëlieten, Grieken en volkeren (heidenen) worden niet aan hun lot over gelaten, nu Israël zijn taak nog niet op zich heeft kunnen nemen. Het is te wonderlijk om over na te denken. Maar het Woord van God zegt het en daarom geloof ik dat.

Dan zijn er nog twee teksten die geschreven zijn ten tijde van het komende Koninkrijk, maar waar het over toch de uitdrukking “voor” de grondlegging der wereld gaat. Als ik naar de inhoud van deze teksten kijk dat gaat het hier over de Here Jezus Christus. En Christus was er “voor “de grondlegging der wereld. Dat is duidelijk en deze teksten geven dat goed weer.

Joh.17: 24 Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.

1Petr.1: 20 Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u.

Als laatste.

Ooit vroeg ik aan mijn toenmalige voorganger of er verschil was tussen de uitdrukkingen “van” en “voor” de tijden der eeuwen. Hij bevestigde dat er een verschil was. Vervolgens werd het stil. Helaas heb ik toen niet gevraagd wat het verschil was. Ik ben nog steeds benieuwd zijn naar het antwoord. In onderstaande sites komt dit onderwerp ook aan de orde.

http://www.amen.nl/artikel/734/gods-plan-der-eeuwen

http://ihao.deds.nl/static/lamplicht/Godsplaneeuwen.htm#3

Geen opmerkingen:

Een reactie posten