Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

donderdag 16 oktober 2014

Studie van Walid Shoebat

Walid Shoebat, een voormalige Palestijnse terrorist die zich bekeerde tot het christendom. 

De afgelopen periode heb ik een aantal verhalen gelezen van ex-moslims die christen zijn geworden. Ik vind het indrukwekkend wat deze gelovigen hebben meegemaakt. Een van hen is Walid Shoebat. Hij geeft diverse studies die op internet zijn te vinden. Het oorspronkelijke stuk kan ik niet meer openen. Gelukkig heb ik op de site van Hoddenbagh "De Bijbel open" een uitgebreid, in het Nederlands geschreven, artikel van Walid Soebath gevonden. Hieronder heb ik een gedeelte geciteerd.

Deze studie van Walid Shoebat gaat over het eindtijd gebeuren wat wij de “grote verdrukking" noemen. Volgens Shoebat zal deze grote verdrukking zich afspelen in het midden oosten. Bovendien zegt hij dat onze antichrist de Messiasfiguur, de Mahdi is van Allah, de god van de islam.
Ik citeer, in het geel, enkele stukjes uit de studie:

"Voor Shoebat was het opwindend te ontdekken dat de Bijbel zich vooral concentreert op het Midden Oosten, waar hij opgroeide.

Antichrist heerst over de hele Aarde, of...........De landen RONDOM Israël.

Laten we de passage in Zacharia 12 nu eens in zijn hele context lezen: 'Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken rondom; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden.' (vs.2-3). 

Dus wie zullen er volgens deze passage specifiek Jeruzalem aanvallen: de volken rondom. In onze tijd zijn alle landen die Israël omringen zonder uitzondering islamitisch. 

Merk het volgende patroon op: Ten eerste worden specifiek 'de landen rondom u' genoemd. Vervolgens wordt één van die landen bij de naam genoemd: Edom. Edom wordt gebruikt om de vijanden van de Joden die ten oosten van Israël leefden aan te duiden. Heden ten dage is dit met name het gebied van Jordanië en Saudi Arabië. De Bijbel doet dus alle moeite om op te helderen wie deze landen 'rondom' zijn.

Geen wereldregering!

Echter, het woord gebruikt voor 'aarde' in Zacharia is 'Eretz', wat vrijwel altijd wordt vertaald met 'land' (denk aan Eretz Yisraël: het land Israël). Er zijn vele verzen in de Bijbel die dezelfde termen gebruiken, maar waarin duidelijk niet de hele aarde wordt bedoeld.

Toen ik (nog steeds Walid Shoebat als Palestijn!) echter voor het eerst de Bijbel opende, las ik over de plaatsen waarin ik was opgegroeid, zoals Bethlehem en Jericho. Veel te veel Westerlingen begrijpen niet dat de Bijbel zich door-en-door concentreert op het Midden Oosten. In het Bijbelse wereldbeeld is Jeruzalem het centrum van de aarde - niet Europa of Amerika. Hetzelfde geldt voor de Bijbelse profetieën over de eindtijd.

De Antichrist zal niet dezelfde namen als Christus hebben, maar hij zal zichzelf voldoende Messiasachtige kenmerken toedichten om de wereld te kunnen misleiden. Kijkend naar de kernmerken van Allah en zijn Messiasfiguur, de Mahdi, zien we dat deze exact overeenkomen met waar de Bijbel ons nu juist voor waarschuwt. De islam en de geest van de antichrist zijn precies hetzelfde, omdat beide systemen de Drie-eenheid ontkennen en het Goddelijke Zoonschap van Christus. 
                                                                                 
Eén van de belangrijkste verzen in de Bijbel aangaande de Antichrist en de geest van de antichrist luidt: 'Wie is de leugenaar, dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.' (1 Joh.2:22-23).                                                                       
'Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist.' (2 Joh.1:7)

Zowel Mohammed als de Mahdi voldoen exact aan het plaatje van de geest van de antichrist. Mohammed ontkende zowel de Vader als de Zoon. De Mahdi zal in de geest van Mohammed optreden en precies hetzelfde doen.

Volgens de voormalige Palestijnse moslimterrorist Walid Shoebat willen de meeste burgers en leiders in het Westen wanhopig blijven geloven in het goede van alle mensen en blijven ze zichzelf in deze tijd van grote onzekerheid gerust stellen met sprookjes. Bijna alle Westerlingen slikken de islamitische misleiding dan ook voor zoete koek. De enkeling die wel de waarheid aangaande de ware aard van de islam durft te onthullen wordt onmiddellijk als een intolerante, haatvolle islamvijand weggezet. 
 
Moslimleiders leiden dubbelleven.

Om het beeld van de islam -zogenaamd de religie 'van vrede'- te beschermen leiden zelfs 'gematigde' moslims een dubbelleven. Eén kant laat in privé bijeenkomsten agressie tegen het Westen zien, en de andere kant preekt tolerantie en vrede voor het westerse publiek. 

Je zou toch zeggen dat Westerlingen inmiddels genoeg van dit gevaarlijke patroon moeten hebben gezien om eindelijk wakker te worden. Velen lijken er echter nog steeds voor te kiezen om bewust onwetend te blijven - totdat onze samenleving net als de Titanic frontaal op de islamitische ijsberg botst en zijn ondergang tegemoet gaat.

Antichrist zal NIET over de HELE wereld heersen.

De Antichrist zal dus de bestaande kalender en wetten proberen te vervangen, maar daar slechts ten dele in slagen. Het zal niet lukken om de islamitische sharia wet in ieder land ter wereld in te voeren. Waarom niet? Omdat God nooit zal toestaan dat de Antichrist over de hele wereld zal heersen. Het werd Nimrod op de toren van Babel ook niet toegestaan. In tegenstelling tot de meeste westerse Bijbel uitleggers, die nog steeds denken dat de Antichrist over de hele wereld zal heersen, zal God de poging van de Antichrist een wereldregering op te richten tegenhouden. Jezus is de enige Koning die een eindwereldregering zal stichten en die vanuit Jeruzalem over de aarde zal regeren.
Kortom: de religie van de islam vervult perfect de profetie in Daniël dat de Antichrist de bestaande tijden (kalenders) en wetten zal proberen te vervangen door zijn eigen kalender en wetten.

De 'hoer': Niet het Vaticaan en ook niet de VS.

Noch Rome, noch een verenigde wereldreligie voldoen echter aan de talloze Bijbelse omschrijvingen van de 'hoer'. De hoer moet namelijk banden hebben met Arabië, niet met Rome, New York of enig ander land. 'Babylon is gevallen, is gevallen' (Jesaja 21:9). Exact dezelfde aankondiging vinden we terug in Openbaring 18:1-2. De namen die in deze profetie worden gebruikt liggen allen in Arabië!"

Einde citaat. Ik ben mij ervan bewust dat het citaat lang niet alles weergeeft wat Walid uitlegt. Het stuk op dit blog zou te lang worden. 

Ik vind deze studie verrassend omdat Walid Shoebat als ex-moslim het gevaar van de islam aangeeft. En omdat hij een aantal zaken bevestigd die ook op deze site uitgelegd worden.

Lees specifiek het vrijgegeven gedeelte uit de brochure 26 “Vindt de Grote Verdrukking wereldwijd plaats?”

Mijn gebed is dat nog veel moslims het verlossende evangelie van Jezus Christus mogen aannemen. 

Woorden die mede de oorzaak zijn van een verkeerd begrip over de plaats van de eindtijd strijd zijn:
  1. Het woord 'Eretz' wat in onze vertalingen vertaald wordt door 'aarde'. Maar de juiste betekenis is 'land'. Denk aan Eretz Yisraël: het land Israël. In Openbaring wordt dit woord heel veel vertaald door 'aarde' waar dus 'land zou moeten staan.
  2. Het woord 'oikoumene' wat vertaald wordt door 'wereld'. Maar de werkelijke betekenis is 'gedeelte van de wereld, speciaal het Romeinse gebied' Oikoumene komt onder anderen voor in Openbaring 3:10, 12:9 en 16:14. Het is daar vertaal door 'wereld'.


vrijdag 3 oktober 2014

Burlende herten.

Burlende herten.

Het is de tijd van de burlende herten op de Veluwe. Ik ben dit jaar diverse keren 's ochtends het bos in gefietst om filmpjes te maken van de herten.
Maandag 29 september kon ik een mooi filmpje maken:


Toen ik naar huis fietste dacht ik er nog over na.
De edelherten zijn al 3 weken bezig om hun kudde hindes te verdedigen tegenover andere mannetjes, ofwel om een groepje vrouwtjes te bemachtigen. Ze gaan hele nachten de strijd aan voor de kudde. Ze schijnen dan die weken erg af te vallen. Maar het hele ritueel zorgt uiteindelijk voor nieuw leven.
Ik moest denken aan God die nu al vele jaren bezig is zijn kudde, die Hij zich als bruid gekozen heeft, te bereiken. Hij heeft er alles voor gedaan. Hij heeft er Zijn Zoon voor gegeven. Hij zoekt en roept ze nog steeds. Wij zien dit niet direct. God doet het op dit moment in het verborgene.
De strijd gaat nog voort. De huidige eigenaar van de kudde gaat verliezen.
Ik heb het over Israël. Israël zal als volk zich bekeren en aan God gaan toebehoren.

Ik las in de Bijbel:
Hosea 2: 15, 18, 19 15 Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE
(Jehova), dat u Mij zult noemen: mijn Man, en Mij niet meer zult noemen: mijn Baäl! 18 Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. 19 In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HEERE (Jehova) kennen.

Maar ik vond nog een vergelijking.
Zoals het edelhert het hoofd is van zijn kudde, zo is Christus het Hoofd van Zijn Gemeente, Zijn Lichaam.
 
Efeze 1: 22, 23 22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, 23 die Zijn lichaam ien de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.
Kol.1: 18 En Hij is het Hoofd van het lichaam, namelijk van de Gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de eerste zou zijn.

Ik kwam bemoedigd thuis. Zowel door dat wat ik in het bos mocht zien en filmen als door de gedachten daar om heen.