Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Ik besloot om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


Studie: "De laatste tijden van de Gemeente"

DE LAATSTE TIJDEN VAN DE GEMEENTE

Deze studie zal gaan over de laatste tijden oftewel de eindtijd van De Gemeente, het Lichaam van Christus. Deze laatste tijden gaan vooraf aan de eindtijd van Israël, en de landen daar rondom. De eindtijd van Israël wordt beschreven door de profeten in het Oude Testament, o.a. in Daniël 9. Maar ook in de evangeliën o.a. in Mattheus 24 en in Openbaring. Daarover gaat mijn studie: "De eindtijd"  

Teksten die in deze studie worden aangehaald komen uit de Herziene Staten vertaling, mits anders aangegeven. 

De hoop van De Gemeente

Voordat ik ga uitleggen hoe, naar mijn idee, de laatste tijden van het christendom er uit zullen zien wil ik eerst naar de hoop van De Gemeente.

Kol.1: 27 Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid.

In de eerste plaats is Christus onder of in ons de hoop op heerlijkheid. Zonder Christus ontvang ik deze heerlijkheid niet. Wat is dan die rijkdom en die hoop?

Ik geloof dat die rijkdom het besef is dat De Gemeente opgroeit tot de volkomen man, het Lichaam van Christus. Christus is het Hoofd van dit Lichaam en ik ben zo nauw met Hem verbonden dat ik één ben In Hem.

De hoop bestaat uit het zicht op de toekomst. Ik zal, zodra ik gestorven ben, bij Christus zijn en Boven deelnemen aan dit Lichaam. Ik kan daarbij zijn omdat ik deel heb aan de wederopstanding of, zoals het in de grondtekst staat, aan de exanastasis wat uitopstanding betekent. Dit woord komt alleen in Filippenzen 3: 11 voor. Praktisch betekent dit dat ik met een verheerlijk lichaam zal opstaan, direct na mijn sterven en gelijkvormig zijn aan het verheerlijkte Lichaam van Christus.

Fil.3: 11 om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden

Zie verder mijn studie:"Volkomen man". 

De tegenwoordige slechte eeuw

Ondanks de hoop van de Gemeente, lees ik in Galaten 1: 4 dat ik in de tegenwoordige slechte eeuw leef. Die slechte eeuw begint na de zondvloed en loopt door totdat Christus Koning wordt in Israël en het duizendjarig rijk begint.

Gal.1: 4 Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld (aion = eeuw), overeenkomstig de wil van onze God en Vader.

Ef.2: 2 waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld (kosmos), overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid,

Deze eeuw is de eeuw waarin de aanvoerder van de macht in de lucht, dit is satan, werkzaam is in de ongehoorzame kinderen. (Dit is de reden waarom er zo veel ellende in de wereld wat maar niet opgelost schijnt te willen worden). Als de tegenwoordige slechte eeuw op zijn hoogtepunt komt dan worden de gezonde woorden van de Here Jezus Christus overspoeld door een religie die zijn wortels heeft in Babel. Het kwaad komt tot een hoogtepunt.

1Tim.6: 3 Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht,

2Tim.1: 13 Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden, die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus zijn.

In deze slechte eeuw konden en kunnen, onder invloed van satan, allerlei misleidende leringen hun invloed uitoefenen op de mensheid. Dit loopt uiteindelijk uit op die ene godsdienst waarvan Babylon de hoofdstad is. Maar Babylon zal veroordeeld en vernietigd worden. Dat staat in Openbaring 18. Voordat Babylon tot zijn volle ontplooiing in het kwaad komt, zal er geen Gemeente meer op aarde zijn. Dat komt niet door dat zij is opgenomen. Dat komt eerder doordat de Gemeente is uitgestorven. De Gemeente leden zullen bij Christus zijn. Er zullen nog wel 'gelovigen' op aarde zijn, maar die zullen opgaan in die ene eindtijd godsdienst waarvan satan het hoofd is. 

Op de site van "Levend Water" brochure 18 staat dat de ware kerk in het jaar 303 na Christus bijna is uitgeroeid door hevige vervolgingen vanaf Nero tot aan Diocletianus. Die vervolgingen in het jaar 303 duurden totdat Constantijn keizer van Rome werd en hij het christelijke geloof tot staatsgodsdienst verhief. Dat gaf verlichting voor de mensen maar die verheffing van het christendom tot staatsgodsdienst heeft ook veel vermenging gegeven met heidense gewoonten, gebruiken en rituelen welke nog steeds aanwezig zijn in het christendom zoals ik in deze studie zal laten zien. Het kan satan niet schelen op wat voor manier hij het Plan van God in de war stuurt. Kan het niet door vervolging dan maar door leugens en misleiding.

In onze tijd kan ik mij mogelijke vervolgingen heel goed voorstellen door de opkomst van Islamitische Staat. Maar in het vervolg van deze studie ga ik zien dat de New Age beweging, de Rooms-katholieke kerk en ja zelfs de charismatische beweging ook een aanslag zullen doen op de gelovigen van de Gemeente het Lichaam van Christus.

Van Babel naar Babylon

Wat gebeurde er in Babel? Dat lees ik in:

Gen.11: 1 – 11 1 Heel de aarde had één taal en eendere woorden. 2 En het gebeurde, toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen zij wonen. 3 En zij zeiden allen tegen elkaar: Kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken! En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. 4 En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid! 5 Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren, 6 en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. 7 Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. 8 Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad. 9 Daarom gaf men haar de naam Babel; want daar verwarde de HEERE de taal van heel de aarde, en vandaar verspreidde de HEERE hen over heel de aarde.

De mensen hadden één taal en wilden bij elkaar blijven wonen. Ze wilden een toren bouwen tot in de hemel en wilden 'naam' maken. Maar dat was niet de bedoeling en dat 'naam' maken al helemaal niet. Dat kwam uit de koker van satan, die als God wilde zijn, lees ik in Jesaja 14: 12 – 14.
De Heer had in Genesis 1: 28 tegen Adam gezegd:

Gen.1: 28 En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, wordt talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!

Het was de bedoeling dat de mensen zich over de gehele aarde zouden verspreiden en zouden heersen over de natuur, maar niet in hoogmoed. Dus verwarde God hun spraak en zo werden ze door God verspreid over de wereld.
Dit streven naar eenheid zien we de laatste dagen in meerder mate terug. Die eenheid is ook telkens de hoofdzaak van alle stromingen van deze tijd. En terwijl de mens streeft naar menselijke religieuze en ook politieke eenheid zal God de draad weer oppakken met Zijn volk Israël. Zij zullen tot bekering en geloof komen door de prediking van Elia en zij zullen dan de wereld in trekken om het evangelie van het nabij gekomen Koninkrijk te prediken, waarna Christus terug zal komen. Ook al komt de bedeling van De Gemeente aan zijn eind, alles is niet hopeloos. Het duizendjarig rijk komt in zicht.

Onderstaande schema laat zien hoe de overgang, van de bedeling van De Gemeente naar de bedeling van Israël, er uit ziet.
Dit schema komt van Google afbeeldingen en is overgenomen van de site: "Levend Water". Misleidende geesten en leringen van demonen

1Tim.4: 1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen,

1Tim.4: 1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, (SV)

2Tim.3: 5 Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.

Ik lees in 1 Timotheüs 4: 1 dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Het zijn gelovigen die dit betreft. Zij zullen zich wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Doordat ik mij in dit onderwerp verdiep krijg ik een beeld van deze misleidende geesten en leringen van demonen.

In Timotheüs 4: 1 staat in de Staten Vertaling 'duivelen'. In de grondtekst staat er 'daimonion' en dat betekent duivel of god. Dus het gaat in 1 Timotheüs 4: 1 over leringen van de duivel of van een god. Die god lijkt mij een afgod te zijn.

Die leringen van de duivel staan in één lijn met misleidende geesten. Dat is niet zo moeilijk te begrijpen. Satan is de vader van de leugen zegt Johannes 8: 44. In datzelfde vers wordt tegen de Schriftgeleerden en Farizeeën (vers 3) gezegd dat zij uit hun vader, de duivel, zijn. Dat is een ernstige beschuldiging. Maar het geeft mij wel een beeld van wat misleidende leringen zijn. De Schriftgeleerden en Farizeeën munten uit in een schijn van godsvrucht en hun lering komt uit de koker van satan. Dat is wat de Here Jezus zelf over de Farizeeën zegt.

Joh.8: 44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

De duivel, satan, was er al in het Paradijs. Daar verscheen hij in Genesis 3: 1 aan Eva als een slang en zei: “Is het echt zo dat God gezegd heeft?” Zijn tactiek bestaat uit liegen en de zaak verdraaien. En dat doet hij nog steeds.
Slang is in het Hebreeuws: nachash = lichtgevende, glanzende of schijnende, beeld (van een slang).
Waarschijnlijk was 'de slang' een glanzende verschijning met vleugels, zie Ezechiël 28: 14. Satan had een schijn van godsvrucht. 
Zie ook hier.  

Satans geheime plan

2Thess.2: 7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.

Toen de 2e Thessalonicenzen brief werd geschreven was de wetteloosheid al aanwezig en werkzaam. Maar de wetteloosheid was verborgen. Het zal pas in zijn volheid openbaar worden als satan, de weerhouder, op aarde wordt geworpen (Openbaring 12: 9) en hij zich ten volle uit gaat leven omdat zijn tijd dan nog kort zal zijn.

Satan was in het paradijs al bezig met verleiden en liegen. Vlak voor de zondvloed, in de dagen van Noach liep het kwaad op tot een hoogte punt. God maakte er een einde aan door de zondvloed.

Gen.6:4 In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam.

Na de zondvloed begon de invloed van satan opnieuw. Er kwamen geweldige mannen met naam, de Refaïm. Men bouwde de toren van Babel om zich een naam te maken zo staat in Genesis 11: 4. Ook wilden de mensen graag bij elkaar blijven, een eenheid vormen die men in de eindtijd weer zal willen vormen.

Uit de mannen met naam zijn mysterieuze stromingen ontstaan die nu nog steeds van invloed zijn. Ik ga in deze studie niet in op al die stromingen. Op internet is er voldoende over te vinden. Ik wil alleen de invloed laten zien die deze stromingen nu hebben in onze godsdienstige wereld. Men biedt vele reddingsmogelijkheden aan. Door al die mogelijkheden loop ik het gevaar onder invloed te komen van de demonen en dat is wat satan wil. Hij wil de macht en gelijk zijn aan God zo lees ik in Jesaja 14: 12 – 14.
Zie ook op de site "Amen".

Er is één manier van redding en behouden worden en dat is door het offer van Jezus Christus. Hij stierf voor mijn zonden en voor die van de wereld. Zijn bloed moest vloeien om verzoening te doen voor mij en voor de wereld. Het is alles Genade. Ik kan er alleen maar voor danken. Ik kan mijn behoud niet zelf bewerken. Niet door veel mediteren, niet door goede werken, niet door voorspraak van Maria of welke 'heilige' dan ook maar, niet door heilig verklaringen van de Paus, niet door zelf verlossing, niet door kennis.

Zware tijden

2Tim.3: 1 – 5 1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, 4 verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. 5 Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.

Het gaat in bovenstaand Bijbelgedeelte over mensen met een schijn van godsvrucht. Ik zou kunnen zeggen dat het gelovigen lijken, maar het niet zijn.

Het Griekse woord voor 'zwaar' is 'chalepos' en dat kan vertaald worden door 'manisch'. Dit woord wordt ook gebruikt in Mattheus 8: 28. Daar beschrijft het twee demonisch bezeten mensen die tussen de graven leefden en zeer wreed waren, zo zegt de Statenvertaling. De laatste dagen van de gelovigen zouden dus wel eens gevaarlijk, wreed maar ook manisch kunnen zijn door de sterke demonische werking en beïnvloeding van die / deze tijd. Zien we dit manische terug in de manifestaties van de geest die verderop in deze studie beschreven worden?

Bron: "Levend Water" brochure 13 Het Grote Babylon.

De hedendaagse misleiding

Dat de Schriftgeleerden en Farizeeën het volk misleidde weet ik vanuit de Bijbel. Maar hoe zit het met de misleiding in de tegenwoordige tijd? Natuurlijk zijn er nog altijd ultra orthodoxe Joden die aandringen op een strikte naleving van de wet. Bovendien accepteren deze Joden Jezus Christus de Messias niet en daarvan kan ik zeggen dat het een misleidende lering is.

Behalve dat er zware tijden zullen komen komt er ook een tijd waarin de gelovigen de gezonde leer niet meer willen horen, niet meer verdragen. Zij willen alleen leraars die zij prettig vinden om te horen. Zij willen leraars die spreken zoals de gelovigen begeren. Gelovigen hebben Paulus in zijn tijd al hebben verlaten, lees ik in 2 Timotheüs 4: 16. Ik zie in deze tijd dat men wonderen en tekenen wil. Religie neemt toe. Helaas wordt er weinig aan Gods Woord getoetst en zo stevenen we af op de ene wereldgodsdienst, waarin alle godsdiensten zullen opgaan.

2Tim.4 : 2, 3 2 predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. 3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.

Bron: "Levend Water" brochure 13 Het Grote Babylon. 

Kabbala

Kabbala is een joods religieus filosofisch systeem. Dit systeem beweert inzicht te geven in de goddelijke natuur lees ik op wikipedia

In "Levend Water" brochure 15 “Van Babel naar Babylon” is in het vrijgegeven gedeelte een gedetailleerd verslag gedaan van stromingen zoals Kabbala, Griekse en Romeinse mythologie en Astrologie. Daarin is te lezen hoe men Gods waarheden net iets verdraait zodat het waar lijkt, maar dus toch niet. En dat is de tactiek van satan die al in Genesis 3: 1 zei: “Is het echt zo dat God gezegd heeft:” De Kabbala leer is al heel oud en het is de basis van alle occulte leer. Men ziet satan niet als tegenstander. Hij wordt Lucifer genoemd. Het kwaad wordt goed genoemd. De mens wordt naar zelf verlossing geleid.

Tot op de dag van vandaag weten slechts weinigen wat Kabbala precies inhoudt. Ik wist er ook niets van. Het woord Kabbala betekent ‘traditie’ of ‘overlevering’ en duidt op de ontvangen wijsheid en mystieke kennis, die – volgens de overlevering – rechtstreeks afkomstig zou zijn van God. Kabbala vormt een integraal onderdeel van de Tora. De Kabbala is als het ware de ziel van de Tora. God zou oorspronkelijk de mysteriën van de Kabbala aan engelen geopenbaard hebben, en de engelen hebben het weer doorgegeven aan Adam, Noach, Abraham en Sara. Zo zou Abraham het Boek van de Schepping (= Sepher Yetsirah) geschreven hebben.  Dat boek vind ik hier.

Hitler was lid van geheime genootschappen die uit de kabbala , de gnostiek, het hindoeïsme zijn ontstaan. Zo kwam hij aan het hakenkruis wat kabbalistisch teken is. 

Er wordt veel over de Kabbala als geheime leer gespeculeerd. Ook christenen voelen zich tot deze leer aangetrokken. Voor iemand die de Bijbel niet goed kent heeft de leer een schijn van godsvrucht. Het lijkt op Bijbels onderwijs, maar het is het niet. Men komt in aanraking met leringen van de duivel, van verleidende geesten, demonen. Ik moet me van hen afkeren. 

2Tim.3: 5 Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.

Tit.1: 14 en zich niet zullen bezighouden met Joodse verzinsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren.

De bronnen voor Kabbala zijn hier en hier te vinden. 

Is de ziel onsterfelijk

Op deze site  lees ik dat in de kabbala leer wordt gesproken over een onsterfelijke ziel. Ook veel christenen geloven hierin. Ik geloof dat de onsterfelijkheid van 'de ziel' een uitvinding van de duivel is, een fabel, een verzinsel dus. Om dat te bewijzen moet ik terug naar het begin van de Bijbel namelijk Genesis 3: 4. 

Gen.3: 4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven.

Gen.3: 4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven; (SV)

De slang had tegen Eva gezegd dat als zij van de boom van kennis van goed en kwaad zou eten zij niet zou sterven. Maar God had gezegd, in Genesis 2: 17, dat de mens, u/gij wel zou sterven als hij van de boom zou eten.

Gen.2: 17 maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.

Gen.2: 17 Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. (SV)

Satan verdraait deze tekst van zeker sterven naar niet sterven. Het lijkt mij dat uit deze uitspraak de leer van de onsterfelijkheid van de ziel is voortgekomen. Velen geloven in de onsterfelijkheid van de ziel. Deze ziel blijft in de hemel als in de hel voortleven. Maar zowel de onsterfelijkheid als de uitleg over 'de ziel' berust op een verkeerde uitleg. De mens heeft geen ziel maar is een ziel, een levend wezen (2).

De uitdrukking 'onsterfelijke ziel' komt mede uit de Griekse filosofie en uiteindelijk uit de leugens van satan. Helaas is het christendom doorkneed van deze uitleg, ook al begreep ik er nooit iets van. Ik nam het maar aan totdat ik het eens degelijk ging onderzoeken wat uitmondde in mijn studie De toekomst van de mens waarin in deel 2 'de ziel' aan bod komt. Ik geloof dat het belangrijk is deze misleiding aan de kaak te stellen. Nu ik begrijp dat Gods Woord altijd spreekt over de volledige mens (en dus niet over zielen die ergens rondzwerven in een hel of paradijs om te wachten op hun definitieve staat) zie ik God anders. God is 'mooier' voor mij geworden, begrijpelijker ook. God is dichterbij gekomen.

(2) In Brochure 24 van "Levend water" “Heeft de Mens een onsterfelijke Ziel?” kan ik ook uitgebreid lezen over 'de ziel' van de mens. 
De mens heeft geen ziel, maar is een ziel. Hij heeft geen onsterfelijke ziel die naar de hemel of de hel gaat na het sterven. De mens vergaat tot stof en rust in de aarde, totdat ....” 

Andere bronnen zijn hier en hier te vinden.   

De hel

Ook het geloof in 'de hel' zie ik als een misleiding die, net als de onsterfelijkheid van de ziel, een vertroebeld beeld van God geeft. In mijn studie De toekomst van de mens deel 1 en deel 4 (3) leg ik uit dat men veel teksten, die te maken hebben met het binnen of buiten het Koninkrijk vertoeven, betrekt op 'een hel'. Dat geeft het beeld dat God bewust 'een hel' heeft aangelegd voor ongelovigen, maar dat is een leugen. De leugen van 'de hel' zie ik terug bij de katholieken (het vagevuur), charismatische gelovigen en stromingen zoals 'de vergadering der gelovigen, Het Zoeklicht en de reformatorische groepen. Terwijl de oecumenische gemeenschap daar weer wat afstand van neemt en hun blik richt op de reïncarnatie of de alverzoening. Het is allemaal nogal verwarrend in christelijk Nederland.


Zie ook mijn studie: Alverzoening? ja. Alverlossing? nee.

(3) Studie: "De toekomst van de mens" deel 1 gaat over het Koninkrijk van God. 
Studie:  "De toekomst van de mens" deel 4 gaat over de Gehenna, ook wel de poel van vuur genoemd.

Gnosticisme

Op Wikipedia lees ik:
“Gnosis betekent kennis of inzicht. Kenmerkend voor gnostici is dat ze niet geloven (in godsdienstige zin), maar de innerlijke morele autoriteit stellen boven elk uiterlijk gezag (binnen het gnosticisme bestaat geen kerkelijk gezag). Die innerlijke autoriteit komt voort uit gnosis: kennis. Deze kennis is echter geen rationele (aangeleerde) kennis, maar een inwendig weten (zelfkennis door zelf ervaring) van de mens.

Gnosis staat als religieus begrip tegenover godsdienstig geloof.”

Het gnosticisme is ontstaan uit de kabbala. De diverse gnostische sekten vereren de slang, want de slang wees de weg naar de kennis. De gnostiek was en is een bedreiging van het christelijk geloof in de eerste eeuwen na Christus tot op heden. De gnostiek is doorgegeven via geheime genootschappen en is op deze wijze één van de bronnen geworden waar de hedendaagse New Age Beweging uit put.

Er is ook een frappante gelijkenis met de charismatische beweging las ik in één van de sites. Hoe dat zit was werd mij niet duidelijk. Maar ik meen uit eigen ervaring dat die overeenkomst tussen het gnosticisme en de charismatische beweging het stellen van het innerlijke morele gezag boven Gods Woord is. In de charismatische beweging geeft men regelmatig rechtstreekse boodschappen door, waarvan men meent dat deze van God komen (zo spreekt de Heer). Aan deze boodschappen hecht men veel waarde. Dat zie ik terug bij het gnosticisme, zoals ik het op Wikipedia lees.

De gnostici leren dat de opstanding geestelijk is en niet lichamelijk. Men wijst de gelovige 'de weg van de gnosis (kennis) d.m.v een sacramentele wedergeboorte. Het een weg van zelfverlossing en eigen werken.

Bronnen: "Levend Water" Brochure 13 "Het grote Babylon" 
"Levend Water" Brochure 15 "Van Babel naar Babylon" 


Geheime orden en genootschappen

Hieronder vallen o.a. de Tempeliers, de Jezuïeten, de Rozenkruisers, de Illuminatie en de orde van de Vrijmetselarij.
Adam Weishaupt stichtte in 1776 zijn “orde der illuminatie” (de verlichten) onder de dekmantel van de Vrijmetselarij. Dit is de politieke arm van de New Age Beweging.

De leer van de Geheime orden en genootschappen wordt niet openlijk verkondigd want dat zou veel te veel afstoten. De overdracht van deze occulte wetenschap en leer vindt altijd in het geheim plaats. Er is zwijgplicht en men moet een eed afleggen. De laagst ingewijden van de orde zijn niet op de hoogte van de occulte waarheid.
Zie ook hier

De vrijmetselaars

De laagst ingewijden in de Vrijmetselarij zijn de eerste drie blauwe graden. Deze worden ingeschakeld om door middel van allerlei activiteiten de invloed van de orde wereldwijd uit te breiden. De vrijmetselaars staan bekend om hun positieve, menslievende initiatieven en activiteiten.

Alleen de hogere ingewijden, die tot de hogere graden behoren, weten meer van de occulte doelstelling af en weten wie zij in werkelijkheid dienen. In de Vrijmetselarij zijn er maar liefst 30 rode hogere graden die worden verzwegen. Er zijn dus in totaal 33 graden te behalen. De werkelijke doelstelling, het veroveren van de wereldheerschappij door het creëren van een nieuwe wereldorde van een (zogenaamde) verlichte mensheid, die satan dient en aanbidt, is geheim.

Billy Graham schijnt tot de orde van de illuminatie te behoren en heeft de 33e graad, samen met vele anderen. Dit lees ik hier.

En hier lees ik een beschrijving van een inwijdingsritueel van ex-Vrijmetselaar-Grootmeester Jim Shaw. Hij had de 33e graad bereikt in de vrijmetselarij. Bij dat ritueel was ook Billy Graham aanwezig.

Bron: "Levend Water" Brochure 16 De New Age beweging
Zie ook: Franklin ter Horst: Vrijmetselaars.  

De New Age beweging

Op Wikipedia lees ik:

"New age is een westerse spirituele beweging die ontstond in de 20e eeuw. De aanhangers van new age kijken sinds de jaren 70 uit naar de komst van een 'nieuw tijdperk' van liefde en licht waar ze zich op voorbereiden door te werken aan eigen spirituele groei.
New age is een verzamelterm voor een breed palet aan esoterische filosofie, nieuwe religies, alternatieve therapieën en alternatieve leefwijzen die vanaf de tweede helft van de jaren zestig van de 20e eeuw aan populariteit hebben gewonnen. Overkoepelend gaan New age aanhangers uit van een holistisch mens- en wereldbeeld, met daarbij het geloof in persoonlijke ontwikkeling, en het geloof dat de mensheid een nieuw tijdperk ingaat. Men ervaart de eenheid van mens, natuur en kosmos. Men hecht waarde aan een intuïtieve en gevoelsmatige benadering van problemen en zaken. New age wordt gezien als een reactie op traditionele monotheïstische religies, maar ook op materialisme, rationalisme en individualisme."

Dat nieuwe tijdperk, het tijdperk van Aquerius, zou beginnen rond het jaar 2000. New Age aanhangers horen vaak niet bij één kerk of groep. In de New Age leer wordt ook gesproken over Jezus. Dit is echter een totaal andere Jezus dan de Here Jezus. De New Age leert dat Jezus Christus niet in het vlees is gekomen, maar dat het Christus bewustzijn (de Maitreya) op Hem neerdaalde toen Hij gedoopt werd en dit is bij Hem gebleven tot Zijn kruisiging. Voor Christenen is dit een belangrijk punt omdat het in tegenspraak is met 1 Johannes 4: 2, 3 waar staat dat Christus wel in het vlees is gekomen.

De leer is gericht op het eigen ‘ik’. Alles wat nodig is zit binnen in de mens. Het moet alleen ontsloten worden. De verlossing moet komen door er zelf aan te werken net als bij de kabbalisten en de gnostici. Dit is in tegenspraak met Gods Woord waar Christus Jezus als onze verlosser wordt aangeboden.

Men noemt satan 'Lucifer'. Joden en Christenen hebben zijn daden en bedoelingen verkeerd begrepen en hebben hem opzettelijk belasterd. Als Joden en Christenen Lucifer als God erkennen dan komen zij in aanmerking voor het Nieuwe Tijdperk van de Waterman. In de New Age leer wordt goed kwaad en kwaad goed.

De new Age leer heeft een politieke arm en een religieuze arm. De religieuze arm ontstond in 1875 en is is nauw verbonden met de vrijmetselarij. Het New Age plan houd in: De oprichting van een nieuwe wereldorde, een nieuwe wereldreligie en een nieuwe wereldregering door middel van de religies en de regeringen onder leiding van “De Hiërarchie” en “De Heer Maitreya”. Dit komt overeen met de doelstelling van de vrijmetselaars, de politieke arm van de New Age Beweging.

Over het bovennatuurlijke new Age Plan valt niet te discussiëren. Het bestaat uit een Lucifer inwijding, een zuiveringsactie en de komst van de Maitreya. Het plan schrijft 'eenheid' voor en laat zien hoe fundamenteel geloof in het christendom en het Jodendom afgebroken moet worden.

De new Age leer dring het christendom steeds verder binnen. Dat is niet zo vreemd, nu ik weet dat Billy Graham lid was van de vrijmetselaars. Dit zal, gezien de enorme populariteit van Billy Graham, zeker zijn invloed hebben gehad op het christendom. Een tijd geleden was het boek “Doelgericht leven” van Rick Warren erg 'in'. Rick Warren schijnt beïnvloed te zijn door de New Age leer en zijn teksten uit de messsage Bijbel te hebben gehaald. Deze Bijbel is gebaseerd op de New Age leer.

New Age praktijken die onderwezen worden binnen de gemeentes zijn onder andere meditatietechnieken, zoals contemplatief gebed, het bidden van mantra’s, positief denken, de kracht van het gesproken woord, inbeelding techniek, ook wel visualiseren genoemd. Dit slaat aan bij de christenen die zich steeds meer laten lijden door het gevoel, in plaats van het Woord van God.

De bronnen voor dit onderwerp zijn hier en hier te vinden.
"Levend Water" brochure 16.


De Antroposofie en Montessori onderwijs


De 'Antroposofie', die in 1913 door Rudolf Steiner werd opgericht is van invloed geweest op de hedendaagse New Age Beweging. Antroposofie is samengesteld uit het Griekse woord 'antropos' (mens) en 'Sofia' (wijsheid) en betekent 'menselijke wijsheid'. Rudolf Steiner gebruikte de hindoeïstische leer betreffende reïncarnatie en het karma. De mens zou door geestelijke wezens geleid een steeds hogere en wijdere vorm van bewustzijn wordt binnengevoerd. Zijn leer komt op vele punten overeen met die van Maria Montessori, die bekend is van het Montessori onderwijs. Haar leer en methode is, evenals die van Rudolf Steiner, doordrenkt van de Moeder Godin Aarde, natuur aanbidding, occulte symbolen, New Age legenden, Blavatsky's rassenleer, Hindoe reïncarnatie en karma, de (Nazi) theorie van het Arische ras, de Babylonische en Egyptische mythologieën, het kosmische plan, de leugen van de 'volmaakte' mens en het thema van de universele eenheid.

Reïncarnatie


Ik geloof dat de reïncarnatie leer ook zijn oorsprong heeft gevonden in de verdraaide woorden van satan, zoals ik al beschreef bij de uitleg over de onsterfelijke ziel. Op wikipedia  lees ik:   

"Het idee achter reïncarnatie is in westerse groeperingen soms dat het mensenleven een leerschool is. Vooral in de new age beweging wordt reïncarnatie als een positief beginsel omschreven. Een ziel reïncarneert in een ander levend wezen om via dat andere levende wezen nieuwe dingen te "leren" en nieuwe ervaringen op te doen.
In navolging van de theosofie gaan ook de antroposofen, de rozenkruisers en andere esoterische groepen (sommige wicca-aanhangers) uit van reïncarnatie, waarbij zij echter de mogelijkheid van het onaangename terugvallen naar een "lager bewustzijnsniveau" zoals in het hindoeïsme mogelijk is, meestal verwerpen.”

Alhoewel ik niet veel christenen ken die in reïncarnatie geloven leeft het wel onder mensen die zich gelovig noemen. Ik zie onder de grotere stromingen, zoals de oecumenische beweging dat men steeds meer allerlei andere godsdienstige visies mee laat tellen in hun kerken zoals het boeddhisme, hindoeïsme of de new age beweging. Op deze site kan ik een kritisch stuk lezen over reïncarnatie.

De Oecumenische beweging

Deze beweging bestaat uit de “De Wereldraad van kerken” en de
“De Rooms-katholieke Kerk”.
De Wereldraad van Kerken werd in 1948 opgericht in Amsterdam en is gevestigd in Genève. Op dit moment zijn 340 christelijke kerken en kerkgenootschappen lid van de raad. De wereldraad vertegenwoordigt 400 miljoen christenen in 110 landen. De meeste christelijke stromingen zijn in de raad vertegenwoordigd. De rooms-katholieke kerk heeft een permanente vertegenwoordiger maar is zelf geen lid. Dit komt omdat zij zichzelf ziet als de kerk die door Jezus Christus zelf is ingesteld. Zij heeft hiermee (althans dit is de rooms-katholieke overtuiging) een ander karakter dan de kerken en kerkgenootschappen die de wereldraad van kerken vormen. Maar de laatste tijd komt men steeds dichter bij elkaar doordat de charismatisch beweging in beide bewegingen doordringt. Men hoopt dat door deze charismatische vernieuwing ook de RKK, de pinkstergemeenten en de evangelische kerken lid zullen worden van de oecumenische Beweging.

Vanaf het begin van de oecumenische beweging is een grote plaats ingeruimd voor gemeenschappelijke vieringen. Dat zijn vieringen van woord en gebed, waar gelovigen samen uit de Bijbel lezen, samen mediteren, zingen en bidden. In deze vieringen wordt geen eucharistie gevierd. Alleen het sacrament van de doop is door de verschillende kerken over en weer erkend. Bij met name de eucharistie zijn de verschillen (nog) te groot om tot een wederzijdse erkenning en daarmee tot samen vieren en communiceren te komen. Velen die in het oecumenisch werk actief zijn, hopen dat het eens zover zal komen. Een van de bekendste oecumenische gemeenschappen is Taizé in Frankrijk.

Johannes 17: 11 is een doorslaggevende tekst voor het ontstaan van deze zoektocht naar 'eenheid'. Op 25 juni 2009 verscheen het boek ‘Wij kiezen voor eenheid’. Enkele bekende namen die meegewerkt hebben aan het boek zijn: Willem Ouweneel, Jos Douma, Jan Zijlstra, Arie van der Veer en Wilkin van de Kamp.

De bronnen voor dit onderwerp zijn hierhier en hier te vinden.   

Dogma's in de de Rooms-katholieke kerk

Brochure 18 Samen op weg (4) - De Oecumenische Beweging: De Rooms Katholieke Kerk. De brochure laat zien dat de Maria-verering en de verering van de Paus uit Babel afkomstig zijn. Verder toetst de brochure de Roomse traditie aan de Bijbel en laat ons zien, welke toekomstverwachting van de Rooms Katholieke Kerk heeft." 

Vaticaan = vatic = profeet/waarzegger. Can = slang (Levend Water. Brochure 15. Blz. 27)

Op bovenstaande site staat een lijst met dogma's. Die lijst is nog niet compleet. Maar er staan onderwerpen bij die op zijn minst bedenkelijk zijn, zoals nr. 709: Het kussen van de voeten van de Paus.' Toch zegt men dat de Paus, als woordvoerder van God, aanbidding verdient, na God, dat wel. Omdat men vorsten eert zou men de Paus des te meer moeten eren, want hij staat boven de wereldlijke machthebbers.

De Here Jezus liet zijn voeten zalven door Maria in Johannes 12: 1 – 11. Maar Hij is de Zoon van God. Verder waste Hij de voeten van de discipelen in Johannes 13: 1 – 20, als een Dienaar. Dat mag ook mijn houding zijn naar anderen toe. En zeker de Paus die zich opstelt als een dienaar mag dit laten zien. Maar daar getuigd het dogma van het kussen van de voeten van de Paus niet van.

De Bijbel zegt:

1Tim.4: 7 Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht.

1Tim.4: 7 Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen; en oefen uzelven tot godzaligheid. (SV)

Oudwijfse is in de grondtekst 'graodes' en dat betekent ook echt 'oud wijf' legt mijn online Bijbel uit. Dat heeft geen positieve klank. Ik meen dat het kussen van de voeten van de Paus een onzinnige fabel is.

Van nr. 1075 'Het celibaat van priesters en nonnen' meen ik dat de RKK tegen de Bijbel ingaat. Want in 1 Timotheüs 4: 1 – 3 lees ik:

1Tim.4: 1 – 3 1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, 2 door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toe geschroeid. 3 Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel, dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden.

Nog een dogma's in de Katholieke kerk is het aan Maria vragen of zij voorbede wil doen voor de gelovige. Dit kan naast het bidden tot God, Jezus of de Heilige geest. Zoals andere mensen voor iemand bidt kan Maria dat ook. Zij heeft een bijzondere plaats onder de heiligen in de hemel die rondom de troon van God staan. Maria zou in de hemel naar God verwijzen, zoals ze dat ook op aarde heeft gedaan. Maria opent door haar gebed de weg tot Jezus voor ons. Hiervoor is ze door God uitgekozen.

Maar Maria is geen bemiddelaar die voor ons kan bidden om ons tot Christus te brengen. Ik mag bidden tot God de Vader in de naam van Christus. Maria is gestorven en wacht op de opstanding, net als alle andere Oudtestamentische gelovigen. Het is niet Gods wil dat ik verzoeken indien aan doden. Het is niet de bedoeling dat ik de geesten van de doden raadplegen zoals Saul deed in 1 Samuël 28. Het kwam hem duur te staan.

Deut.18: 11, 12 11 die bezweringen doet, die een doden bezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die bij de doden onderzoek doet. 12 Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE.

Er is nog veel meer te zeggen over de RKK. Maar dat gaat in deze studie te ver. 

De bronnen voor dit onderwerp zijn hier en hier te vinden.

De Charismatische beweging

Op wikipedia lees ik:
"De pinksterbeweging, ook wel aangeduid als het pentecostalisme, is een christelijke stroming die sterk de nadruk legt op de Heilige Geest, die de discipelen van Jezus Christus volgens de Bijbel op de Pinksterdag ontvingen. Dit wordt door de pinksterbeweging als een deel van de belofte gezien zoals dat staat weergegeven in de Bijbel, met name in het Bijbelboek Joël hoofdstuk 3 en in het Bijbelboek Handelingen hoofdstuk 2.

De pinksterbeweging, die aan het begin van de 20e eeuw ontstond, is een fors groeiende beweging. Hoewel de omvang niet precies bekend is, lopen schattingen aan het begin van de 21e eeuw uiteen van 150 miljoen tot (volgens aanhangers) 400 miljoen, inclusief de nauw verwante charismatische beweging."  

Ook is op deze site de geschiedenis van deze beweging te vinden. Daarom vind ik het niet nodig om dit hier te herhalen.
De Charismatische beweging verloopt in golven en dringt uiteindelijk door in diverse kerken zoals de Rooms-katholieke kerk en de Oecumenische beweging. De doelstelling is te komen tot eenheid in alle kerken.

In pinkstergemeentes staat de pinksterzegen 'de doop in de geest' centraal. Dit is na de bekering en wedergeboorte een 'tweede zegen' zegt men welke leidt naar de omstreden leer van 'de geestelijke volmaaktheid'. Dat die geestelijke volmaaktheid een aanfluiting is leert mij de geschiedenis en de afloop van diverse 'grote' pinkstermannen. Ik denk aan Ben Hoekendijk.
Hier is zijn verhaal te lezen.

Natuurlijk kan ieder mens struikelen en in zonde vervallen. Daar kan ik over mee praten. Hoge bomen vangen zeker veel wind, maar het zegt mij wel iets over de geestelijke volmaaktheid die hier op aarde niet gehaald zal worden. God ziet mij In Christus als volmaakt aan en dat is op grond van het Volbrachte werk van de Here Jezus. Daar is niets van mij bij en het is mensen werk om te streven naar geestelijke volmaaktheid op wat voor manier dan ook.
Helaas ken ik ook uit mijn periode in Volle Evangelie gemeenschap voorgangers die in dergelijke situaties terecht kwamen als de van Ben Hoekendijk. Hoe kan dit dan toch? Welke kracht zit er dan achter die 'doop met heilige geest'?

Het gaat bij de pinkster- en charismatische beweging vaak om dezelfde verschijnselen. Er ligt een grote nadruk op de gaven van de Heilige Geest, waarbij het vooral gaat om de bovennatuurlijke gaven zoals spreken in tongen, profeteren, visioenen, woorden van kennis, bevrijding van demonen en de gave van genezing. Deze charismata (het Bijbelse woord voor ‘gaven’ in het Grieks) volgen na de 'doop in de geest'. Andere gaven van de Geest komen meestal niet ter sprake.

Deze beweging is erg populair en groeit nog steeds. Dat komt mede doordat er wat te beleven valt. Er wordt ingespeeld op het gevoel. Er gebeuren spectaculaire dingen. Veel aanhangers van deze stroming zeggen dat ze in de bestaande kerken een geestelijke dorheid en armoede ervaren, en zich daarom bij een charismatische groep hebben aangesloten.
Ik heb de ervaring in de Volle Evangelie Gemeente dat er veel aan Gods Woord werd toegevoegd. Alles wat daar werd gepredikt werd voor waar aangenomen. Tegenspraak was uit de boze. De Bijbelstudie was oppervlakkig. Zie voor verdere uitleg mijn studie: "De doop met heilige geest

Hemelse elektriciteit en vuur

Rodney Howard Browne, een pinkster gelovige, ontving zijn 'doop met vuur' in juli 1979. Hij ervoer, na een gebed van 20 min, dat het vuur van God op hem viel, vanaf zijn hoofd tot zijn voeten. Die kracht brandde drie dagen in hem. Het voelde als een stekker gestoken in de hemelse elektriciteit centrale. Hij begon ongecontroleerd te lachen, te huilen en in tongen te spreken. Hij was dronken van de wijn van de heilige geest en buiten zichzelf. Daarna bad Rodney om verlichting. Zijn leven was vanaf die dag radicaal veranderd. (Rodney Howard Browne, The touch of God, blz.73 en74)

Bovenstaande beschrijving van een 'doop met vuur' (vuur is een beeld van oordeel!!) zijn gelijk aan ervaringen van roomse mystici en ervaringen van de yogi die zich er op toeleggen het slangenvuur (kundalini) op te wekken.

Ongeveer ditzelfde overkwam St. Margaret Maria Alacoque in 1673. Zij was ook aan het bidden en voelde zich ineens geheel doordrongen met de goddelijke tegenwoordigheid, maar zodanig dat zij alle gedachten aan haarzelf en haar omgeving verloor. (Paral-leMonial, The revelation of the Sacred Heart of Jesus)

Hier lees ik o.a.:

“Op moeder-dag 1981 vindt de eerste dienst van Wimber plaats waar honderden jongeren sidderen, omvallen en in tongen spreken. Zijn vrouw voelt de kracht die van het lichaam van Wimber uitgaat, wanneer ze in de buurt komt van degenen die zijn omgevallen, ‘...het was zoiets als hitte of elektriciteit’. Sindsdien zijn ‘tekenen en wonderen’ een opvallend kenmerk van zijn diensten. Na zijn preek wordt het praktische deel meestal ingeleid met het gebed ‘Kom, Heilige Geest’. De Heilige Geest wordt als een macht buiten de christenen om naar beneden geroepen. Zijn komst of aanwezigheid is merkbaar door de reacties van de aanwezigen (huilen, sidderen, een aanhoudend lofprijzen, omvallen (‘rusten in de geest’), lachen).”

Over die elektriciteit, hitte, tintelingen of jezelf verliezen hoor ik ook hedendaagse gelovigen spreken. Men mag zich overgeven aan de heilige geest. Die neemt ons leven over. Maar waar vind ik dat in Gods Woord?
En wat te denken van ‘woorden van kennis’ over ziekten en zonden van aanwezigen?

“Martie Haaijer wordt in 1975 in een dienst van Kathryn Kuhlman, waar zij samen met een katholieke zuster naar toegaat, genezen van kanker. Kuhlman profeteert dan dat Martie een getuige zal zijn in haar eigen land. Haar samenkomsten dragen hetzelfde karakter als die van Kathryn Kuhlman. Ook Martie krijgt ‘woorden van kennis’ over ziekten en zonden van aanwezigen. Wanneer zij de handen oplegt, vallen veel mensen om.”

Het buiten zichzelf zijn, geen controle meer hebben over wat je doet en het gevoel hebben doordrongen te worden met de tegenwoordigheid van God, zijn verschijnselen van de “Toronto Blessing”. Mensen die deze 'doop' hebben ontvangen zitten ongecontroleerd te lachen, te huilen, vallen op de grond, over elkaar heen, stuiptrekken, kunnen niet opstaan, voelen vuur en elektriciteit door zich heen gaan, brabbelen en menen dat zij in 'tongen' spreken. Een 'geest' neemt hun leven over en dat zou ook de reden kunnen zijn dat voorgangers vervallen tot immoreel gedrag. Is dit de 'geest' van God?

In de Bijbel lees ik in:

Joh.14: 26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

Joh.16: 13 – 15 13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. 14 Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. 15 Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.

Het is de geest of de kracht van God in elk mens persoonlijk die deze persoon zal onderwijzen. En dan wordt deze persoon bepaald bij Christus. Dat is wat heilige geest doet. Hij spreekt niet over zichzelf maar over Christus. Een prediking of een persoonlijk gesprek kan zeker nuttig zijn. Maar het is dubieus wanneer voorgangers, zoals Martie Haaijer, menen dat zij inzicht hebben in de zonden van anderen. Dat riekt naar waarzegging.

De Latter Rain Theologie

William Branham (1909 – 1965) is de oprichter van de Latter Rain Theologie. Hij beweerde dat hij de profeet Elia was. Bovendien was hij de 7e engel uit Openbaring 3: 14.

Benny Hinn was iemand die de Latter Rain Theorie predikte. Hij zei o.a.:“Deze geest-mens in mij is een God-mens. Zeg mij na, hij is geboren van de hemel, hij is een superwezen. Zeg, Ik ben geboren van de hemel, ik ben een God-mens. Ik ben een afdruk van Jezus, ik ben een super wezen. Zeg het, zeg het. Ik wandel in de wereld van het bovennatuurlijke. Wanneer hij sterk is zal hij de ziekte van je weg houden. Wil je voorspoed hebben? God zal je voorspoedig laten zijn, want geld volgt altijd op de gerechtigheid. Zeg mij na: ik houd vast aan mijn bestemming.” (Tim Barhaho, The Latter Rain Revival)   

Zie ook hier en hier.  

Als ik bovenstaande lees komt dit alles nogal dwingend over, zoals het na moeten zeggen van zinnen als een mantra lijkt het wel. Dat zijn herhalingen van woorden, geluiden, zinnen, boodschappen wat zijn herkomst heeft in het Hindoeïsme en Boeddhisme.

De Latter Rain Theologie gaat er van uit dat er een latere uitstorting van de heilige geest zal zijn over de gelovigen, die dit uiteraard geloven. Behalve dat de tekst uit Joël 2: 23 slaat op echte late regen, die in het land Israël zal vallen ten tijde van het Koninkrijk, slaat deze tekst ook op de geestelijke zegen die de Israëlieten ten deel zal vallen in de eindtijd. Vandaar de term 'late regen'. De vroege regen was reeds in Handelingen 2 gevallen, maar was gestopt in Handeling 28. Deze late regen is dus een zegen voor de Israëlieten en niet voor pinkster-christenen. Toen ik in een Volle Evangelie gemeente was (van 1979 – 1988) had men het daar ook over. Ik had een beeld dat wij als gelovigen als een soort 'Jezus' zouden optreden en wonderen zouden doen. Ik heb mij daar toen niet erg in verdiept. Maar nu weet ik dat dit de 'late regen theologie' was. Deze theologie is o.a. gebaseerd op:

Romeinen 8: 19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.

De kinderen van God zijn in de Romeinen brief de Israëlieten. Veel pinkstergelovigen menen dat de derde golf, de “Toronto Blessing” de vervulling van het loofhutten feest en van de late regen is. Zij menen dat zij de 'kerk van de laatste dagen' zijn. Helaas beroven zij de Israëlieten op deze manier van hun zegen en toekomst. Natuurlijk zal God dit niet toestaan. Maar deze bewering zorgt wel voor heel veel verwarring en een totaal verkeerde interpretatie van Gods Woord.  

Jomanda of Zijlstra

Op deze site lees ik over een vergelijking tussen Jomanda en Jan Zijlstra. De schrijver vraagt zich af of Jomanda door de duivel geneest en Jan Zijlstra door God.
Ooit waren ook mij de overeenkomsten opgevallen tussen een dienst van Jomanda en pinkstergenezingsdiensten. Ik vrees te moeten concluderen dat beiden uit de koker van satan komen. Satan komt, zeker in deze eindtijd met bedrieglijke wonderen en tekenen:

2 Thess.2: 9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,

De genezingen van Jan Zijlstra inconsequent. Lang niet iedereen geneest. Of de genezingen duren niet langer dan de genezingsdienst. Dit in tegenstelling van de genezingen van Christus. Hij genas allen die aanwezig waren. Ook als ze Hem niet de eer gaven daarvoor. Meestal droeg de Here Jezus hen op om stil naar huis te gaan. Hoe anders gaat het er in de genezingsdiensten aan toe.

Zie ook: Geen genezingen bij Jan Zijlstra. Uitzending van Netwerk met Tijs van den Brink en Jan Zijlstra. 

Ik heb twee korte filmpjes bekeken op YouTube. Het eerste filmpje  eerste laat de sfeer van een dienst van Jan Zijlstra zien.

Dit tweede filmpje gaat over de bevrijding van boze geesten in de Synagogue Church of All Nations in Lagos in 2006. Wat mij bevreemd is dat het allemaal opgenomen wordt. Ook heeft het mij verbijsterd dat de voorganger, profeet T.B. Joshua, zomaar iemand een klap in het gezicht geeft zodat deze persoon neervalt. Dat noemt men vallen in de geest. Welke geest? 
Deze Joshua is degene waar Prof. dr. W. Ouweneel zo lovend over is. 
Zie ook de site van Franklin ter Horst

Nieuwe openbaringen

Moderne 'profeten' uit de derde golf verkondigen 'nieuwe openbaringen'. Jack Deere, apostel bij de Vineyard gelooft dat Paul Cain en Bob Jones de 2 getuigen uit Openbaring 11 zijn (Joel's Army, cassette tape, 1990, Vineyard Ministries).

Paul Cain zegt: “God heeft ons uitgenodigd om een rol te hebben in het tot stand brengen van de nieuwe orde van het christendom. God biedt deze generatie iets aan wat Hij nog nooit aan andere generaties heeft aangeboden. Wees op uw hoede dat de oude orde van broeders u beroven en deze hoop van u stelen!” (Vineyard Prophecy Conference 1989).

Bob Jones zegt: “Uw kinderen zullen de geest boven mate bezitten, Zij zullen zich begeven in de dingen van het bovennatuurlijke, waarin nooit iemand zich voorheen begeven heeft...., namelijk de goddelijke natuur van Jezus Christus...: een kerk die de volle wasdom van het godmens heeft gekregen. Dit geslacht ….. zal het begin zien van deze nieuwe wereldwijde nieuwe klasse.” (Vineyard Prophecy Conference 1989)

Als mensen zich tegen deze nieuwe openbaringen (nieuwe wijn) van God verzetten worden ze bestempeld als 'lauw' en 'onvolwassen'. Men wordt een afvallig lid van het Lichaam van Christus. Vanwege hun onverschilligheid en kritische geest zullen hun wijnzakken barsten.

Bron: "Levend Water" Brochure 19.

Een recente bron van nieuwe openbaringen vind ik hier
Engelen spreken via Lhyza (Sonja de Vries) en voegen allemaal gegevens over de Here Jezus toe die ik niet in de Bijbel lees. Ik zou zeggen, de bron (satan) is duidelijk. Maar toch hoeveel mensen zullen door deze vroomheid misleid worden?

Ik heb mij ook nog verdiept in Torben Søndergaard. Van hem is veel te zien op you tube en sowieso op internet. Mijn eerste indruk is dat het een sympathieke man is. Maar dat is niet doorslaggevend. Wat van belang is of hij een boodschap uitdraagt die in overeenstemming is met het onderwijs van God  aan de Gemeente het Lichaam van Christus. Ik meen van niet. Hij brengt de aloude pinksterboodschap. Handelingen 2 moet weer ervaren worden in de kerken. Daar hoort de doop met de geest en het spreken in tongen bij. Er zijn wonderen te zien op de vele filmpjes. Zijn boodschap klinkt mooi en integer. Maar toch geloof ik dat dit de boodschap is die het volk Israël in de toekomst als koningen en priesters zal brengen. Zo geloof ik dat Torben Søndergaard, en velen met hem, vooruitlopen op de feiten in het plan van God met Israël. En de wonderen die hij doet? Daar ben ik niet van onder de indruk.

Bovendien zou God hem een opdracht hebben gegeven om een film te maken over de kerk die een nieuwe opwekking nodig heeft. 
Die film is hier te zien.

Aanvulling op 27 juni 2019.                                                     
Er schijnen nieuwe oplevingen in de pinkstergemeentes voor te komen. Een en ander is te lezen in het PDF bestand, geschreven door Hans Frinsel.

Kritische geluiden

Gelukkig zijn er ook kritische geluiden over de pinksterbeweging en alles wat daar mee te maken heeft.

Op deze site lees ik van een aantal mensen die de Pinksterbeweging als gevaarlijk beschouwen en eruit verlost zijn. Samengevat komt het er op neer dat zij ontdekten dat de nadruk er erg op de gevoelens ligt.

Predikant Hitz ontdekte dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen ziel (gevoel) en geest. Predikant Maritz ontdekte dat niet de Heilige Geest werkte, maar de duivel die hen voor de gek hield. Het waren slechts reacties van de ziel, (gevoel) waarin boze geesten werkten. 

Deze ervaring deel ik. Er wordt enorm op het gevoel gewerkt, door de muziek, door de sfeer, het herhalen van liederen. Het lijkt er verdacht veel op dat men mantra's gebruikt. Dat zijn herhalingen van woorden, geluiden, zinnen en boodschappen. Mantra's komen uit het Hindoeïsme en Boeddhisme.

Op bovenstaande site lees ik ook een aantal punten die belangrijk zijn bij het loskomen uit de charismatische beweging. Ik heb ze samengevat:

Persoonlijk gebed.
Een zich verootmoedigen voor de Heer.
Geen vreemde hulp.
Geen nieuwe handoplegging.
Een bewust persoonlijk ermee breken.
Vooral geen demonen uitdrijving. In de meeste gevallen gaat het namelijk slechts om demonische beïnvloeding, en zelden om demonische gebondenheid.

De bron voor dit onderwerp is hier te vinden.  

Ik heb vrij veel aandacht besteed aan de charismatische beweging. Dat komt omdat heel wat gelovigen hier naar toe trekken, want het staat toch inderdaad allemaal in de Bijbel! Aan die 'groei' in de charismatische beweging meet men af of de boodschap 'waar' is. Ik hoef alleen Prof. dr. W. Ouweneel maar te noemen.

Maar er zijn ook heel veel gelovigen die zich terugtrekken uit deze beweging. Daar wordt nauwelijks aandacht aan geschonken. Ik ken, in mijn omgeving, de verhalen van teleurstellingen en pijn, van het beleven van een 'kater'. Vaak is men verward doordat de praktijk niet klopt met de Bijbel. Wanneer men durft te erkennen dat er veel misleiding is, valt dit mogelijk beter te begrijpen.

Eindtijd scenario van de new age, de charismatische en de RKK beweging

De Charismatische Beweging legt een toekomstvisie op tafel die geheel identiek is aan de toekomstvisie van de New Age beweging. Men verwacht een planeet brede opwekking, die gepaard gaat met een verhoging van de gelovigen tot de status van Zonen Gods en met een oordeel c.q. uitroeiing van hen die deze geest niet kunnen bevatten.

De new age beweging, de charismatische beweging en de Rooms-katholieke beweging verwachten allemaal een bepaald eindtijd scenario. Deze zou beginnen vanaf het jaar 2000.

1: Alle drie spreken ze over een nieuwe orden van priesters, apostelen, profeten, zieners, mystici, enzovoort.

2: Ze spreken over nieuwe openbaringen, visioenen, profetieën, enzovoort die speciaal van Godswege voor de nieuwe tijd, vanaf 2000, doorgegeven zouden zijn.

3: Ze roepen op tot paradigma shift, dit is een andere kijk op het leven, de Bijbel en de toekomst en streven naar eenheid.

4: Ze spreken over een transformatie, een eenmalige wereldwijde manifestatie van de zonen van God.

5: Ze spreken over een wijding. Bij de RKK is dat aan Maria en bij de Pinksterbeweging is dat aan de Heilige Geest.

6: Ze spreken over een zuiveringsactie om de aarde te reinigen van christenen en Joden die hun visie niet delen.

7: Ze zeggen dat er oorlog zal zijn en dat daarna Christus zich zal openbaren zodat het nieuwe koninkrijk op aarde zal worden gevestigd. Er komt een nieuwe wereldorde en een nieuwe wereld religie.

Bronnen: "Levend Water" Brochure 18 en "Levend Water" Brochure 19

Wat mij het meest verbaast zijn die zuiveringsacties. Christenen en Joden moeten weg. Maar eigenlijk hoeft het mij ook niet te verbazen. De tweede wereldoorlog is nog maar kort voorbij. Wij mensen willen dit niet weer, maar satan is niet veranderd en is nog steeds de overste van deze wereld.

Dit eindtijd scenario van punt 7 lijkt net echt omdat het gedeeltelijk gekopieerd is uit de Bijbel. Maar het is een valse voorstelling van zaken die komt uit de koker van de grote mis/verleider. Die christus is de antichrist.

Dit is de christelijke wereld waarin ik leef. Dit is de geestelijke toestand in deze wereld waarin satan de overste is. Hij is bezig met zijn geheime plan door middel van misleidende geesten en leringen van demonen. Ik heb lang niet alles kunnen weergeven wat er speelt op dit terrein. Maar het geeft mij wel een verontrustend beeld.

Wat zegt de Bijbel

2 Kor.11: 3, 4, 13, 14, 15 3 Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. 4 Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander Evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. 13 Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. 14 En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. 15 Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken.

In de stromingen die in deze studie beschreven zijn zie ik duidelijk het werk van satan die zich voordoet als een engel van het licht. Hij verkoopt als het ware mooie praatjes maar daarmee verbindt hij mensen aan zich op een sluwe spannende manier. Helaas heeft niet iedereen dit in de gaten temeer omdat hij vaak Gods Woord citeert maar dan net iets anders. Hij predikt een andere Jezus of een ander evangelie en laat de mensen een andere geest ontvangen. Het is belangrijk om Gods Woord te kennen en daaraan alles te toetsen. 


Veel gelovigen zijn onwetend over de achtergronden van hun kerk of gemeenschap. Dat was ik zelf ook, doordat ik alles maar aannam wat men leerde. Dit duurde totdat ik de Bijbel ging onderzoeken. Want ik geloofde en geloof nog steeds dat de Bijbel Gods Woord is en dat ik daaraan alles moet toetsten wat op mijn pad komt. Toch valt een dergelijke toetsing niet mee. Te meer omdat men in de Bijbel niet beproeft de dingen die verschillen zoals het in Filippenzen 1: 10 in de Staten Vertaling staat. Of zoals de Herzien Staten Vertaling heeft vertaald:

Fil.1:10 opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus,

Men gooit het onderwijs aan Israël en aan De Gemeente, het Lichaam van Christus op één hoop, terwijl er wel degelijk verschil in onderwijs is aan deze twee verschillende groepen. Tja, wat is dan waar! De verwarring is groot. Maar als begrepen wordt dat God Zich door middel van tekenen en wonderen aan het volk Israël geopenbaard heeft en dat in de toekomst weer zal doen wordt het toetsen al een stuk gemakkelijker. Zie Hebreeën 2: 4, de brief die gericht is aan de Joden:

Hebr.2: 4 God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil.

God openbaart Zich nu, heden te dage, aan de Gemeente door Zijn Woord . En dan zijn alle verschijnselen van 'de geest' bij voorbaat verdacht en ben ik waakzaam. Want in deze tijd openbaart satan zich door middel wonderen en tekenen en dit doet hij op een bizarre manier. Waar vind ik al die manische manifestaties van 'de geest' in Gods Woord?  

2 Thess.2: 9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,

1Tim.4: 1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen,

De Here Jezus zegt in:

Math.7: 22, 23 22 Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? 23 Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Tenslotte

Deze studie doet mij stilstaan bij alle ontwikkelingen die er zijn en doet mij daar de ernst van inzien. Zo ging het deze week op de site van Dirk van Genderen  ook over dit onderwerp. 

Het is eigenlijk ongelooflijk wat er te doen is in christelijk Nederland. Heel veel groeperingen en stromingen. Mensen zoeken naar gevoel. Ze zoeken belevingen. Ze zoeken de rechtstreekse leiding van God in dat gevoel. Ze hebben ontmoetingen met engelen, hechten veel waarde aan dromen, visioenen, mystieke ervaringen. Het is haast onmogelijk om door de bomen het bos nog te zien. Is dan alles somber? Ik heb al gesproken over de hoop van de Gemeente. Ook zal er een volgende eeuw komen. Het 1000 jarig rijk. Hierin zal het Koninkrijk der Hemelen zichtbaar zijn met Christus als Koning. Dat is zeker geen sombere toekomst.

Maar de eenheid onder de 'gelovigen' zal een valse eenheid zijn die uitmond in Laodicea en daarna in Babylon. Er vindt een geleidelijke verandering plaats. Dat klinkt Bijbels, zeker als men Romeinen 12: 2 hierbij gebruikt. Het lijkt mij duidelijk dat de de vernieuwing die ik hierboven heb beschreven niet de Bijbelse vernieuwing is die God bedoelt heeft.

Romeinen 12: 2 En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

2Tim.2: 16 25, 26 16 Maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat. Want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. 25 Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen 26 en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen.

Deze studie richt zich niet tegen personen en gelovigen. Ik hoop, bid en wens dat deze studie mee mag helpen om te komen tot een standvastig geloof.

Mijn bronnen voor deze studie zijn te vinden op de site "Levend Water".  

"Levend Water" brochure 16 Samen op weg (2) - De New Age Beweging 
De brochure legt het geheime plan bloot van de New Age beweging evenals haar oorsprong en ontwikkeling.

"Levend Water" brochure 17 Samen op weg (3) - De Oecumenische Beweging: De Wereldraad van Kerken.
De brochure volgt de ontwikkeling van de Oecumenische beweging (het WCC) in de laatste 60 jaar, die uitmondt in een verstrengeling en eenwording met New Age, Rome en Heidendom.

"Levend Water" brochure 18 Samen op weg (4) - De Oecumenische Beweging: De Rooms Katholieke Kerk.
De brochure laat zien dat de Maria-verering en de verering van de Paus uit Babel afkomstig zijn. Verder toetst de brochure de Roomse traditie aan de Bijbel en laat ons zien, welke toekomstverwachting van de Rooms Katholieke Kerk heeft.

"Levend Water" brochure 19 Samen op weg (5) - De Charismatische Beweging
De brochure geeft een overzicht van de drie pinkster-golven, die in de laatste 100 jaar over de Christelijke kerk zijn gespoeld. Deze charismatische geest is NIET uit God.


3 opmerkingen:

 1. Pfff een behoorlijke stuk uit het Woord uit de doeken gedaan Rinske, dit is met een keer lezen niet goed te maken, en dan wat je zegd over Billy Graham, en onze eigen Willem Ouweneel, over het zoeklicht, waar ik ook jarenlang lid van geweest ben, het is een mooi opgezet stuk maar ben er nog niet uit alleen uit dit stuk al niet, hoe ben je toch door al de andere heen gekomen ??? want een studie van GODS WOORD compleet met uitleg is niet niks, dat kan niet zonder ZIJN Hulp, dus zoals ik al zij Rinske dit vraagd om meer veel meer aandacht, vele christen bewegingen worden hier ook eigenlijk van de kaart geveegd, en ik weet niet of dit terecht is, wel weet ik dat in elke kerk of gemeente fouten zitten geen uitgezonderd daarvoor zijn we ook mens en heerst hier de duivel ook nog altijd, ondanks dat we christen zijn maken we fouten, en mogen met die fouten inderdaad naar onze Heiland JEZUS CHRISTUS om vergeving iedere keer weer opnieuw, het is een wonderlijk mooi iets te weten al was ik de enige mens op aarde geweest dat JEZUS dan nog voor mij aan dat kruishout gegaan zou zijn, een grotere Genade en Liefde is er gewoon niet , en die kunnen wij ook nooit bereiken zulk een Genade en Liefde, HIJ was de enige Mens die dit kon, en ik mag danken en blij zijn dat ZIJN GENADE mij genoeg is, als mijn hart naar HEM gericht is maakt het niet uit waar ik dat doe, ik dien JEZUS CHRISTUS en niet een kerk of gemeente, dus ik ben er nog niet uit Rinske, maar ik dank je voor dit prachtige stuk, en Wens jou een door GOD GEZEGENDE verdere studie toe, die ook ons van nut mag zijn, een Hartelijke en Lieve groet. Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dag Willem,

   Bedankt voor je reactie. Ja, het was een hele klus, deze studie. En ik besef dat ik moeilijke dingen schrijf over stromingen en dat ik veel christelijke bewegingen van de kaart veeg, zoals jij dat zegt. Ik heb ook veel twijfels gehad over deze studie, of ik het wel op dit blog moest zetten. Ik heb inderdaad 'Het Zoeklicht” genoemd en dat zij geloven in 'de hel'. Dat doen bijna alle christelijke bewegingen en ik meen dat dit niet uit God is. En als het niet uit God is waar is het dan anders uit dan uit Zijn tegenstander! Dus ontkom ik er niet aan de kritiek over veel christelijke bewegingen. Gelukkig is het waar wat jij schrijft. Dat wij om vergeving mogen vragen voor de fouten die we maken. En dat Christus een diepe weg is gegaan voor onze zonden. En dat we mogen leven uit Genade. Gods zegen in je zoektocht, Willem.

   Hartelijke groeten, Rinske.

   Verwijderen
 2. Ik kreeg een bericht van iemand die behoord bij de wereld illuminatie groep en uitnodigt om daar ook bij te gaan behoren. De persoon zegt dat illuminatie echt is en dat wist ik al. Dit bericht heb ik verwijderd. Men belooft voorspoed, beroemdheid en rijkdom. Maar ik geloof dat dit een valse hoop is afkomstig van satan. Ik geloof in geestelijke zegeningen IN CHRISTUS. Christus is mijn hoop en vrede en In Hem is mijn naam bekend bij God. Meer beroemdheid heb ik niet nodig.

  BeantwoordenVerwijderen