Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

Studie: Wie is de bruid?

Wie is de bruid?

De meningen zijn er verdeeld over. De ene helft van de christenheid gaat er van uit dat de huidige gemeente, het lichaam van Christus, de bruid is. De andere helft zegt dat Israël de Bruid is.
Dus wordt het tijd voor een tekst met tekst vergelijking.
De teksten komen uit de Herziene Staten Vertaling.

Ik wil beginnen met wat linken van internet aan te halen en te kijken wat men zoal leert.

Op de site van Marc Verhoeven lees ik op blz.1:
Dit artikel werd geschreven tegen de ‘Israël is de Bruid’ visie. God verving Israël niet door de Gemeente! De Gemeente kwam er tussenin. Dit gezegd zijnde, gaan we nu aantonen dat de Bruid van het Lam de Gemeente is, niet Israël.” Dit aantonen duurde zolang dat ik het spoor bijster raakte.

Op de site van Jaap Fijnvandraat lees ik:
"De gemeente, de bruid van het Lam. Jesaja 54:5
Na de artikelenseries over: a. het ontstaan van de gemeente b. de gemeente als lichaam van Christus c. de gemeente als huis van God zullen we ons nu bezighouden met het onderwerp: de gemeente als bruid van het Lam om d.m.v. deze hele reeks te besluiten met: de toekomst van de gemeente."

Op deze link is een artikel te lezen over de Bruid en andere dingen geschreven door Ab Klein Haneveld. Hij zegt op blz.33: ” Want de liefde van Christus voor Israël, Zijn toekomstige Bruid, heeft uiteraard ook een uitwerking in Zijn Lichaam. Wij als leden van de Gemeente, die reeds nu leven in gemeenschap met de Heer, hebben Israël lief, omdat Christus Israël liefheeft en omdat Israël in Christus onze toekomstige Bruid is.

Deze link is de moeite waard om te lezen. Deze komt dicht bij mijn visie.

Ook hier wordt beschreven dat de Gemeente niet de bruid van Christus is.

Is de Gemeente de bruid?

De meeste verklaringen die de Gemeente, bestaande uit gelovigen uit de Joden en uit de heidenen (volkeren), als de bruid zien halen dit uit:
Ef.5:22-33 22 Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere,
23 want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam.
24 Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.
25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven,
26 opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord,
27 opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.
28 Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente.
30 Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente.
31 Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn.
32 Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.
33 Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.

Als ik deze teksten lees vind ik er niet direct iets in over de bruid van Christus. Wel vind ik in vers 23 dat Christus het Hoofd is van de Gemeente. Waarschijnlijk zien de uitleggers de bruid in vers 31 en 32. Ik lees in deze teksten meer de liefde van Christus voor de Gemeente die men vergelijkt met de liefde van man en vrouw in het huwelijk. De Gemeente behoort aan Christus onderdanig te zijn, zoals de vrouw aan de man. Christus heeft de Gemeente geheiligd. Christus heeft de gelovigen lief als zijn eigen Lichaam.

Vers 30 springt er uit. Daar wordt gezegd dat de Gemeente leden zijn van het Lichaam van Christus. Dat betekent dat de Gemeente dichter bij Christus staat dan de man bij de vrouw in het huwelijk. Daar blijven het twee personen en dat merk ik ook regelmatig in de praktijk. Maar de Gemeente is vlees van Zijn vlees en van Zijn gebeente. Ze zijn één en delen in alles. Dat is ook de tendens van de gehele Efeze brief.
Mogelijk doelt Ab Klein Haneveld met zijn uitspraak “Israël is in Christus onze toekomstige Bruid” op de eenheid van Christus en de Gemeente, als één Lichaam en zodoende ook één in het huwelijk van Christus met zijn bruid. 

Toch vind ik dat ik mijn stelling, dat de Gemeente niet de bruid is, niet alleen kan baseren op Efeze 5:22-33. Dus ga ik verder met onderzoeken.

Nu worden in de stukken, die ik op internet vond, regelmatig uitgelegd dat 2 Korinthe 11:2 gaat over de gemeente het Lichaam van Christus.
2 Kor.11:2 Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen.

Over welke gemeente gaat het in dit vers? De Korinthe brief wordt door velen gezien als onderwijs voor de gemeente die het Lichaam is van Christus. In mijn studie “Tegenstrijdigheden in de Bijbel” leg ik uit dat er een verschil is tussen de gemeenten die er zijn in de Handelingen periode en erna.
De Korinthe brief is geschreven tijdens de Handelingen periode. Dat was de periode dat het Koninkrijk der hemelen nabij was gekomen. Israël hoefde alleen maar de Messias te aanvaarden en tot geloof te komen en Christus zou terug komen en zijn Koningschap aanvaarden. Dan zou de bruiloft plaats kunnen vinden, zoals beschreven in Openbaring 19: 6 - 10. Ik geloof dat de gelovigen, in de tijd dat de Korinthe brief is geschreven, behoren tot de gemeente van de eerstelingen. Dat is een heel andere groep gelovigen dan de gelovigen uit de heidenen. Later in deze studie kom ik terug op “de eerstelingen”. Ook “de maagden” komen later in deze studie aan bod.

Er zijn meer teksten die over de bruid schrijven en die wil ik nu gaan onderzoeken.

De bruid in het boek openbaringen.

Opb. 21: 2, 9, 10  2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.  9 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. 10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.

Welke informatie geven deze teksten me over de bruid:
  • De heilige stad Jeruzalem daalt neer uit de hemel als een bruid
  • De grote heilige stad Jeruzalem daalt neer uit de hemel. Dit is de bruid, de vrouw van het Lam.

Conclusie: De bruid is de grote heilige stad Jeruzalem.

Jeruzalem.

Jeruzalem is dus de bruid. Dat lijdt mij in de richting van Israël. Wat vind ik in verband met mijn onderwerp over Jeruzalem.

Opb.21: 12, 14 12 Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die poorten twaalf engelen. Ook waren er namen op geschreven, namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten.14 En de muur van de stad had twaalf fundamenten met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam.
Hebreeën 11:10, 16 Want hij ( Abraham, vers 8) verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is. 16 Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt. 
Hebr.12: 22, 23 22 Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van 
de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van 
engelen, 23 tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de 
eerstgeborenen, die  in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter
over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid
zijn gekomen,

Ik lees hier:
  • Jeruzalem had een muur met twaalf poorten waar de twaalf namen van de twaalf stammen van Israël op stonden geschreven. En er waren ook twaalf fundamenten met de namen van de twaalf apostelen. Alles wijst in de richting van het volk Israël.
  • U bent genaderd tot de berg Sion, tot het hemelse Jeruzalem, tot de gemeente der eerstgeborenen, tot de geesten der rechtvaardigen die volmaakt zijn.
  • Ook Abraham verwachte de stad en God had die stad voor hen gereed gemaakt. Dat kan maar over één stad gaan, namelijk Jeruzalem.

In Hebreeën 3: 1 lees ik dat de Hebreeën brief geschreven wordt aan heilige broeders die de hemelse roeping deelachtig zijn. De Hebreeërs zijn afstammelingen van Abraham. Hij was de eerste Hebreeër. De profeten hebben op veel manieren tot de Hebreeërs gesproken. Dit toont aan dat we met leden van het volk Israël te maken hebben. Dus deze Hebreeërs zijn genaderd tot de berg Sion en tot het hemelse Jeruzalem. Maar ook tot de gemeente van de eerstgeborenen. Ik geloof dat deze gelovige Hebreeërs de gemeente der eerstgeborenen zijn. Zij zijn de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen omdat zij geloofd hebben in de Apostel en Hogepriester Christus Jezus, zoals ik lees in Hebreeën 3:1 Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus.

Conclusie: De bruid is de grote heilige stad Jeruzalem. Zij bestaat uit de eerstgeborenen, die genaderd zijn tot het hemelse Jeruzalem. het hemelse Jeruzalem spreekt van Israël.

Wie zijn de eerstgeborenen?

In Hebreeën 12: 23 lees ik over een gemeente der eerstgeborenen. Het woord zegt het al. Het is een eerste oudste kind. Er wordt in het Oude testament, waarin het volk Israël centraal staat, veel gesproken over eerstgeborenen. Maar voor mijn studie is Exodus 13: 2 van belang. Hebreeën 11: 28 vertelt mij iets over de instelling van het Pascha voor het volk Israël.

Ex. 13:2 Heilig voor Mij alle eerstgeborenen: alles wat de baarmoeder opent onder de Israëlieten, van de mensen en van het vee, dat behoort Mij toe.
Heb. 11:28 Door het geloof heeft hij het Pascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborenen hen niet zou treffen.

De eerstgeboren zijn belangrijk voor God. Zij nemen een speciale plaats in onder het volk Israël. En dat kan nu ik des te beter begrijpen nu het mij duidelijk wordt dat zij de bruid van Christus zullen zijn. Ik weet dat er in de Bijbel ook over eerstelingen wordt gesproken. Zou dat overeenkomen met eerstgeborenen?

Wie zijn de eerstelingen?

In het woord “eerstelingen” zit ook het begrip eerste oudste kind. Kan ik er vanuit gaan dat het bij eerstgeborenen en eerstelingen om de zelfde groep mensen gaat?
Wanneer het woord 'eerstelingen' opzoek in mijn online Bijbel dan levert dat onderstaande teksten op.

Rom. 8:23 23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.
Jak. 1:18 Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.
Opb. 14:4 Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.

In de brieven Romeinen, Jakobus en Openbaringen worden de gelovigen aangesproken als eerstelingen
Welke informatie geven deze teksten me over de eerstelingen:
  • Deze eerstelingen in de Romeinen brief hebben als eerste de Geest ontvangen. Zij verwachten aangenomen te worden als kinderen en zij verwachten de verlossing van hun lichaam.
  • Jakobus schrijft zijn brief aan 12 stammen in de verstrooiing; Jak.1:1. Het gaat hier dus over het volk Israël. Aan hen is als eerste het Woord van de waarheid geopenbaard zodat zij, als zij tot geloof komen, de eerstelingen zijn.
  • De eerstelingen zijn maagden (mannen en vrouwen ) gekocht uit de mensen.

Wie zijn de maagden?

In Openbaringen 14:4 lees ik over maagden. De maagden kom ik ook tegen in Mattheüs 25: 1 en 10. Mattheüs is het evangelie wat het nabij gekomen Koninkrijk der hemelen beschrijft. Dit koninkrijk zal opgericht worden wanneer Christus terug komt en Zijn Koningschap aanvaard. 

Een maagd is een vrouw die geen gemeenschap heeft gehad. 2 Kor.11:2 spreekt over een reine maagd. Het zou de bruid van Christus kunnen zijn die in Openbaringen 21:2 getoond wordt aan Johannes.

Mat.15: 1, 10 1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes ( maagden SV), die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. 10 Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten.
2 Kor.11:2 Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen.

Conclusie: De bruid is de grote heilige stad Jeruzalem. Zij bestaat uit de eerstgeborenen, die genaderd zijn tot het hemelse Jeruzalem. Het hemelse Jeruzalem spreekt van Israël. De bruid zijn de gelovigen uit de Romeinen-, de Hebreeën- en de Jacobus brief. Dit zijn de eerstelingen en worden in Openbaring maagden genoemd.

De honderd vier en veertig duizend.

In Openbaringen 14: 4 heb ik gelezen over de maagden en eerstelingen. In Openbaringen 14:1 en 3 lees ik nog meer over deze groep. Zij staan met het Lam op de berg Sion. Die berg kwam ik ook tegen in Hebreeën 12:22. Zij zijn geteld en hun aantal is honderdvierenveertigduizend. Ik heb al aangetoond dat de maagden en eerstelingen, of eerstgeboren, Israëlieten zijn. Maar dit wordt bevestigd in:

Opb. 7:4 En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.
Opb. 14:1, 3, 4 1 En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. 3 En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde gekocht waren. 4 Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.

Het woordje ‘aarde’ in Openbaringen 14:4 is in het Grieks ‘ge’. Dat kan ook vertaald worden met land. Dat moet hier wel de betekenis zijn, want het gaat hier over de honderdvierenveertigduizend mensen uit het volk Israël en zij wonen in het land Israël.

Conclusie: De bruid is de grote heilige stad Jeruzalem. Zij bestaat uit de eerstgeborenen, die genaderd zijn tot het hemelse Jeruzalem. Het hemelse Jeruzalem spreekt van Israël. De bruid zijn de gelovigen uit de Romeinen-, de Hebreeën- en uit de Jakobus brief. Dit zijn de eerstelingen en worden in Openbaringen maagden genoemd. Zij zijn de verzegelde honderdvierenveertigduizend uit de twaalf stammen van Israël.

Wie zijn de uitverkoren?

Rom.11:7 Wat dan?  Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard,

  • De eerstelingen zijn het uitverkoren deel van Israël. Zij hebben als eerste gelovigen in Handelingen 2, na de uitstorting van heilige geest, de Messias aangenomen. Maar doordat niet het hele volk tot bekering komt kan het koninkrijk niet opgericht worden. Christus kan niet terugkomen als Koning, Handelingen 3: 19, 20 en Handelingen 28: 28. Toch krijgen de eerstelingen een beloning voor hun geloof. Zij zijn de bruid

Wie zijn de rechtvaardigen?

Mat.13: 43, 49 43 Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. 49 Zo zal het bij de voleinding van de eeuwen zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen,
Heb 12: 23 tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, 

De rechtvaardigen hebben alles met het Koninkrijk der hemelen te maken. Dat lees ik in Mattheus 13. Ook de eerstgeborenen worden rechtvaardigen genoemd. Het gaat hier over dezelfde groep gelovigen die in de bruid van Christus zullen zijn.

Wie is de bruid?

Conclusie: De bruid is de grote heilige stad Jeruzalem. Zij bestaat uit de eerstgeborenen, die genaderd zijn tot het hemelse Jeruzalem. Het hemelse Jeruzalem spreekt van Israël. De bruid zijn de gelovigen uit de eerste 7 brieven van Paulus, geschreven tijdens Handelingen, waaronder dus de Romeinen-, de Hebreeën- en de Jakobus brief. Dit zijn de eerstelingen en worden in Openbaringen maagden genoemd. Het zijn de uitverkoren en de rechtvaardigen.
Zij zijn de verzegelde honderdvierenveertigduizend uit de twaalf stammen van Israël.

Dat de gelovigen uit het volk Israël de bruid zullen zijn wordt bevestigd in:

Hosea 2: 15, 18, 19 15 Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE (Jehova), dat u Mij zult noemen: mijn Man, en Mij niet meer zult noemen: mijn Baäl! 18 Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. 19 In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HEERE (Jehova) kennen.

Ik geloof dus dat de bruid zal bestaan uit gelovigen van het Volk Israël. Ook Abel, Enoch, Noach, Abraham en mogelijk nog meer personen uit het Oude Testament behoren tot deze groep op grond van hun verwachtingen zo lees ik in Hebreeën 11: 10 en 16.

Dit is het einde van deze studie “Wie is de bruid”.
Ik hoop dat mijn opzet, om een schematische, duidelijke en korte uitleg te geven over wie de bruid is, gelukt is. Of dat werkelijk zo is hoor ik graag van jullie.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten