Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

Studie: "Komt er een opwekking?"

Komt er een opwekking?

Bij heel veel gelovigen leeft het verlangen naar een opwekking. Mijn vraag is wat men daar onder verstaat. Daarvoor heb ik eens rondgesnuffeld op de diverse sites die over dit onderwerp gaan. Toevallig schreef Dirk van Genderen er ook over in zijn nieuwsbrief van 12 maart 2016, nummer 11.

Verlangen naar opwekking
Momenteel ben ik me opnieuw aan het verdiepen in opwekking. Velen zeggen tegen mij: ‘In deze eindtijd komt er geen opwekking meer. Het zal geestelijk alleen maar achteruit gaan.’
Ik ben er ook van overtuigd dat we in de eindtijd leven, maar ik ben het er beslist niet mee eens dat we geen opwekking meer mogen en kunnen verwachten. God is immers dezelfde. Op vele plaatsen in de wereld vindt momenteel opwekking plaats. Ga maar eens kijken in China, in de moslimwereld, en in tal van andere landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.
Ik verlang er intens naar dat God met Zijn Geest ons land nog eens zal bezoeken. Voor Hem is niets te wonderlijk. Veel opwekkingen begonnen in geestelijk donkere situaties. Bidden we erom, verlangen we ernaar, geloven we dat God het kan doen?”

Natuurlijk mag ik naar een opwekking verlangen, maar is dit reëel en over wat voor een soort opwekking heb ik het dan?

Teksten voor deze studie komen uit de Herziene Statenvertaling.

Een opwekking voor Israël.

Als ik kijk naar Gods plan met Israël dan valt daar inderdaad een 'opwekking' te verwachten die gebaseerd is op Handelingen 2. God zal Zijn geest uitstorten op het volk Israël en zij zullen rouw bedrijven, zich bekeren en tot geloof komen. Dan zullen zij als koningen en priesters het evangelie van het Koninkrijk brengen.

Openb.1: 6, 7
 6 en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen (phule) van de aarde (ge) zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.

Dat het hier gaat over de Israëlieten zie ik aan het Griekse woord 'ge', wat 'land' betekent, hier het Land Israël, en aan het woord 'phule' wat stam, klasse, geslacht of familie betekent. Het gaat in Openbaring over de Israëlitische geslachten

Zie verder mijn studie
 “De eindtijd” (Mattheus 24)


Die opwekking is begonnen in Handelingen, maar gestopt aan het einde van Handelingen toen het volk Israël zijn Messias niet als volk wilde aannemen.

Hand.28: 26, 27 26 Ga naar dit volk toe en zeg: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken, 27 want het hart van dit volk is vet geworden en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen.

Rom.11: 26, 27
 26 En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. 27 En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.

Maar God heeft Zijn volk niet verlaten. God belooft dat heel Israël zalig zal worden en dat alle profetieën vervuld zullen worden. God zal hun zonden wegnemen en het Nieuwe Verbond zal aanvangen. Als dat geen opwekking is? Veel gelovigen zien daar naar uit. Ik ook.

Ezechiël 37 gaat over die opwekking. God zal niet alleen de gestorven Israëlieten opwekken uit de graven, Hij zal ze ook Zijn Geest geven en zij zullen weten dat God de Here is. Ook zal Gods Knecht David koning over hen zijn. Die Knecht is Christus de Messias. Maar deze opwekking zal vooraf gaan aan een periode van grote verdrukking.

Zie mijn studie:
 “De eindtijd” naar aanleiding van Mattheus 24. 

En op deze site wordt ook geschreven over een opwekking voor Israël. 

Toch heb ik niet het idee dat de meeste gelovigen de opwekking van Israël voor ogen hebben als ze over een opwekking spreken. Zij verlangen naar een opwekking voor de gemeente, het ene Lichaam van Christus. Zij verlangen naar een opwekking hier en nu.

Van 1979 tot 1988 bezocht ik een charismatische gemeenschap. Ik herinner mij dat men in de eindtijd een opwekking verwachtte. Men verwachte een massale uitstorting van de geest met wonderen en tekenen en veel mensen die tot berouw en bekering komen. Men ging er van uit dat wij allemaal als 'Jezus' zouden zijn en kunnen handelen. Dat was o.a. gebaseerd op de tekst uit Handelingen 2: 17 en 18. Maar ook Ezechiël 37 werd aangehaald en toegepast op de christenen uit de volkeren. Ik kon mij daar toen nog niet zo druk om maken. Maar nu zie ik deze uitleg als een groot misverstand. Men haalde allerlei teksten door elkaar. Men las Ezechiël 37 als voor de christenen van nu, terwijl er heel duidelijk staat:

Ez.37: 12, 16, 19, 22, 25, 26 12 Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël16 En u, mensenkind, neem een stuk hout voor uzelf en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de Israëlieten, zijn metgezellen. Neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop: Voor Jozef, het stuk hout van Efraïm, en van heel het huis van Israël, zijn metgezellen 19 Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal het stuk hout van Jozef nemen, dat zich in de hand van Efraïm bevindt, en van de stammen van Israël, zijn metgezellen, en Ik zal het bij het stuk hout van Juda voegen, en Ik zal ze tot één stuk hout maken. Ze zullen in Mijn hand één worden. 22 Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Zij zullen allen één Koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als twee volken zijn, en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn. 25 Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn. 26 Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken, en Ik zal Mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid.

Opwekking in de Bijbel.

Het woord 'opwekking' komt niet voor in mijn online Bijbel van de Statenvertaling. Wel spreekt de online Bijbel 5 keer in het N.T. van 'opwekken'. Dit woord heeft te maken met het opstaan uit de dood, zoals in: Johannes 6: 40, 44, 54, 1 Korinthe 6: 14 en 2 Korinthe 4: 14. Het woord 'opgewekt' komt 90 keer voor. Dit wordt gebruikt voor zowel wakker worden uit de slaap als opgewekt worden uit de dood.

Behalve de uitstorting van de Geest op het volk Israël lees ik niets over een 'opwekking' in de Bijbel. Eerder lees ik over het tegendeel.

1Tim.4: 1 – 5 1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen,

 2Tim.3: 1 – 9 1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.

Deze teksten geven niet de indruk dat er in de laatste dagen een opwekking komt. Ik geloof dat De Gemeente door afvallig worden van het geloof en door uitsterven aan zijn einde komt. Dit uitsterven komt door gebrek aan gelovigen, maar kan ook komen door vervolgingen om het geloof. Dit is absoluut geen onmogelijk scenario. Ik hoor nu al van veel vervolgingen vooral in landen waar extreme moslims het voor het zeggen hebben. En deze toestanden zouden wel eens heel dicht bij kunnen komen.
Hieronder zie je een schema wat die neerwaartse spiraal van de Gemeente en de opwaartse bediening van Israël weergeeft.Dit schema komt van Google afbeeldingen en is overgenomen van de site: www.levendwater.org

De hoop van De Gemeente.

Maar er is hoop voor De Gemeente. Het uitzicht van De Gemeente is positief en bemoedigend.

Kol.1: 27
 Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid.

In de eerste plaats is Christus onder (of in) ons de hoop op heerlijkheid. Zonder Christus ontvang ik deze heerlijkheid niet. Wat is dan die rijkdom en die hoop?

Ik geloof dat die rijkdom het besef is dat De Gemeente opgroeit tot de volkomen man. Christus is het Hoofd van dit Lichaam en ik ben zo nauw met Hem verbonden dat ik één ben In Hem.

Zie verder mijn studie:
 “De volkomen man”

De hoop bestaat uit het zicht op de toekomst. Ik zal, zodra ik gestorven ben, bij Christus zijn en Boven deelnemen aan dit Lichaam. Ik kan daarbij zijn omdat ik deel heb aan de wederopstanding of, zoals het in de grondtekst staat, aan de exanastasis wat uitopstanding betekent. Dit woord komt alleen in Filippenzen 3: 11 voor. Praktisch betekent dit dat ik met een verheerlijk lichaam zal opstaan, direct na mijn sterven en gelijkvormig zijn aan het verheerlijkte Lichaam van Christus.

Fil.3: 11
 om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden

Een opwekking hier en nu.

Maar ondanks dat wat de Bijbel aangeeft leeft de gedachte aan een opwekking.

Op het 'gristelijke satirische weblog' lees ik een mooi humoristisch en kritisch stuk over een eventueel te verwachten opwekking.

Op En hier lees ik een beschrijving van 'de opwekking' waarvan ik denk dat dit meest gangbare gedachte is onder de gelovigen. Ik citeer:

De tekenen begeleiden de uitstorting van de Geest. Zo is er in Hand.3:31 sprake van een soort aardbeving als de gemeente gaat bidden, en horen we elders over huilen, lachen, vallen, beven, schudden en vele andere verschijnselen.....Dat brengt ons bij de zaak en de Persoon die de grootste rol speelt bij een opwekking, de Heilige Geest.....Deze valt op de aanwezigen, brengt hen tot bekering en berouw en maakt hen tot getuigen van Jezus. Terugkomend op onze openingsvraag 'staan we aan de vooravond van een opwekking?' We moeten m.i. op grond van de zojuist genoemde kenmerken van massale bekering, eerbied voor God, gemeenschapszin en een eenvoudig leven helaas zeggen dat we eerder het tegendeel zien.
Toch is zo'n situatie juist kenmerkend voor het begin van een opwekking. De geschiedenis leert ons dat een opwekking begint in een situatie dat de gemeente van Christus met de rug tegen de muur staat en begint te roepen tot God. Een opwekking begint in een crisis. En dat mag toch duidelijk zijn dat de kerk in Nederland en in het Westen zich in een crisis bevindt. Maar een crisis is tevens broedplaats voor een opwekking..... Als deze drie elementen aanwezig zijn, verootmoedigend gebed, roeping en gemeenschap, ook al is het bij kleine groepen, dan mogen ook wij in Nederland anno 1994 een nieuwe uitstorting van Gods Geest verwachten.”

Hier nog een site met min of meer dezelfde gedachten gang.

Op deze site lees ik o.a.:
We hebben dit gebed ook nodig om God te smeken om te komen. We stellen ons zo vaak de vraag: ‘Waarom werkt God daar zo krachtig en bij ons niet’? Het antwoord is simpel: God werd niet uitgenodigd. Hoe nodig je God uit? Door veel, lang en regelmatig te bidden. En als Hij komt, geeft Hij kracht. Dan gebeuren er wonderen, want de Heilige Geest werkt ook vandaag nog even krachtig.“

Zou het helpen, veel, lang en regelmatig bidden? Men denkt van wel. Ik heb daar mijn bedenkingen over. Ik lees wel van zulke gebedsverhoringen in de opwekkingsverhalen. Maar mijn vraag is dan wie dit gebed verhoort heeft als ik kijk naar de effecten van zo'n opwekking. Ik geloof dat God al gekomen is in de vorm van Zijn Zoon Christus. Als men meent daar niet genoeg aan te hebben, dan gaat men zulke gebeden bidden. Ik weet niet zeker of zo'n gebed in overeenstemming is met Gods plan van de eeuwen.

Dr. Willem J. Ouweneel heeft een boek over opwekking geschreven.

Nee, zegt de auteur, die komt er niet, want die is er al. Je moet dan niet allereerst naar Nederland kijken, als wel naar vooral Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Wat we daar zien gebeuren, komt overeen met wat de Bijbel over de eindtijd vertelt.
In de Grote Opwekking gaat het niet alleen om de vervulling van de Grote Zendingsopdracht, maar ook om de eenheid van de christenen, om het gelijktijdige herstel van Israël, om de internationale gebeds- en aanbiddingsbeweging, enzovoort.”

Zijn er echt opwekkingen gaande, niet in Nederland, maar 'daar' in de wereld?

Op deze site lees ik:

20.7. Wij zullen nu enige “opwekkingen” van de laatste paar jaren aan een nader onderzoek onderwerpen. Volledig zijn blijft moeilijk, hier alleen de meest in het oog lopende huidige “opwekkingen". Wij beperken ons tot een deel van het contingent Afrika, beter: valse opwekkingen in Afrika).
De massabijeenkomst in Onitsha (Nigeria) waar grote bijeenkomsten als deze door Bonnke werden georganiseerd. Hij claimt honderdduizenden mensen, die ‘hun hart aan de Heer gaven’. Hoe is dit te controleren?
Bonnke zei dat de Heer gezegd had dat de stad ‘mijn geliefd Onitsha’ was.
Het geluid was overweldigend. Het was op dat moment alsof de hemelse scharen stil stonden om de Glorie te kunnen zien: het hele land gedrenkt in het bloed van Jezus dat door de hemel omhelsd werd. Het was alsof de Heer riep: O, mijn geliefde! (Onitsha). Wat heb Ik naar dit moment verlangd! Deze dag zijn jullie mijn volk en Ik zal jullie God zijn”. De kenmerken van de “ predikers van buiten bijbelse leringen” zijn duidelijk aan te wijzen. Wij noemen: grote massa’s, gezag nemen over de machten van de vijand en bolwerken vernietigen, vuur op de hoofden, hete kolen op de tongen, schudden en trillen van de mensen, het land gedrenkt in het bloed van Jezus, de plaats Onitsha door God “mijn geliefde Onitsha” laten noemen.
- Opwekking in Nigeria met profeet Joshua.
De genezingen lijken echt en worden ook als zodanig gebracht voor de camera. De controle door een arts, die deel uitmaakte van een bezoekend team onder leiding van John Arnott uit Toronto is niet erg overtuigend. Hij kijkt ernaar en voelt aan de genezen plekken en verklaart, dat de kanker verdwenen is.
Tijdens het gebed voor genezing, vallen de mensen achterover op de grond. Joshua gaat tijdens zijn bedieningen op een afstand van ongeveer twee meter van de patiënt staan en maakt allerlei geheimzinnige gebaren in de richting van de patiënt. Hij lijkt hierbij op een magnetiseur of een Afrikaanse toverdokter. Hij geeft zo nu en dan hoge gilletjes tijdens zijn bediening. In de diensten is de prediking minimaal. Er worden enkele toepasselijke teksten voorgelezen en daar staat hij dan even bij stil.

In het blad Charisma vertelt voorganger Van de Berg hoe de profeet het avondmaal viert. Hiervoor heeft hij een langwerpige bak met twaalf kranen laten maken. Wij zullen de voorganger zelf even aan het woord laten. “Joshua gaat naar de twaalf kranen. Hij wast zijn handen en drinkt, zoals wij dit doen met de wijn van het avondmaal. Zoals ook Jezus vlak voor zijn kruisdood deed. Hij verklaart het water tot Bloed van Jezus. Dit staat voor het bloed van Christus, dat voor ons vergoten is tot vergeving van zonden. De mensen drinken uit hun hand. Velen hebben flessen bij zich. De kreupelen worden naar de kranen geleid. Ze krijgen te drinken. Sommigen maken hun benen nat en … ze gaan lopen. Een man op krukken gooit zijn krukken weg en loopt toch nog kreupel. De volgende dag staat hij tussen de genezen mensen en verklaart die dingen (krukken) niet meer te willen gebruiken. Zijn ene been is nog steeds te kort. Maar voorlopig ruisen de kranen onophoudelijk. Uur naar uur verstrijkt maar de mensen blijven komen. Afrika drinkt het Bloed van Jezus……”

Hier worden situaties beschreven waarvan Dr. Willem J. Ouweneel beschrijft dat deze zaken bij de opwekking horen die er al is in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

Zie ook mijn studie:
 “De doop met heilige geest.” 

De site beschrijft in punt 20.8 de echte opwekkingen. Toch heb ik daarover ook mijn bedenkingen. Zeker als ik lees dat ook daar de charismatische bewegingen hun invloed er bij uitoefenen. Maar hoe het ook zij:

Fil.1: 18
 Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als een voorwendsel is of in waarheid; en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden.

20.8 - Gods vuur in Kongo (Zaïre) schrijft de EO boven een interview met ds. Bram Krol van de stichting Gemeentegroei. Deze was net terug van een reis naar Kongo. Hij beschrijft de gevaarlijke reis naar Kinshasa vanwege de oorlogstoestand, veel controleposten onderweg en vaak het verzoek om het paspoort te tonen. Toch waren deze controles soms heel vriendelijk als zij merkten, dat hij een christen was. Er was bijna overal een christelijke, vriendelijke atmosfeer en de bijeenkomsten over gemeentegroei werden bijzonder goed bezocht. Als men het verslag van ds. Bram Krol leest, dan krijgt men, in tegenstelling tot de hierboven geschetste beelden, ook een positief beeld van wat er gebeurt op geestelijk gebied in het land. Hij heeft de afgelopen jaren al zes keer Kongo bezocht en kan uit ervaring spreken. Wij willen nu hier even enige gedeelten citeren: “Overal kom je de invloed van het geloof tegen. …Mensen luisteren met honderdduizenden naar de Bijbelstudies….Alom zie je bidstonden, samenkomsten, kooroefeningen of straatpredikers… Men spreekt van tien miljoen mensen, die in tien jaar tijd bekeerd zijn. ”Dit land is een land van Christus” zeggen de mensen. En zij verwachten, dat het evangelie vanuit Kongo heel Afrika zal bereiken. “God heeft ons land uitgekozen”. De geestelijke beweging werd gevoed door drie stromen. De Internationale Bijbel bond zorgde voor Bijbelstudie materialen. De charismatische beweging legde nadruk op het werk van de Heilige Geest, een boodschap die “nieuw” is voor Kongo.”

Zie ook: hier.

Voorspellingen van een opwekking.

Op diezelfde site lees ik over enkele voorspellingen van een opwekking.

Er zijn ook mensen, die een opwekking voorspellen.
- Theunis Herder, schrijver van het boek “De grote finale” zegt hierin het volgende: “In Nederland alleen al zullen tussen eind 1995 en 1997 circa een miljoen mensen hun leven aan Mij gaan geven”.
- Morris Cerullo noemt zich in zijn brief van oktober 1995 Gods profeet. Hij profeteert dat hij in de komende vier jaar (vanaf die datum) een miljard mensen met het evangelie zal bereiken. Een miljard is een zesde deel van de wereldbevolking. Een grotere opwekking kan men zich haast niet indenken.
- Paul Cain, een van de bekende Kansas City profeten voorspelde, dat er in oktober 1990 in Groot-Brittannië een grote opwekking zou beginnen.
- Harold Eberle, een reizende Bijbel leraar uit Amerika, die in Nederland verschillende keren gesproken heeft, heeft in 1995 een boek geschreven met de titel “De vijfvoudige bediening in de gemeente”. Achterop het boek staat: Harold Eberle gelooft dat er een machtige beweging van Gods Geest komt”. In het boek lezen we o.a.: “Al jaren hebben christenen gebeden voor de laatste uitstorting van Gods Geest. Het is tijd voor onze Heer om terug te komen……De Geest van God staat op het punt om uitgestort te worden in grotere mate dan de wereld ooit heeft gezien”.
Helaas zijn geen van de profetieën uitgekomen en moeten dus, bijbels gezien, gerangschikt worden onder de categorie valse profetieën. (zie Jer.5:13; Ezech.13:1-23).”

Zoals de site terecht concludeert zijn geen van deze voorspellingen uit gekomen. Eerder is het tegendeel het geval. Kerken lopen over het algemeen leeg, ook al worden hier en daar nog wel nieuwe kerken gebouwd. Mogelijk groeien de charismatische gemeenschappen nog enigszins, maar of dit aan het begrip 'opwekking' voldoet is maar de vraag. In zulke gemeenschappen vinden bestaande christenen een plaats wanneer zij in hun eerde kerkgemeenschap niet meer vinden wat ze graag zouden willen. Veel mensen willen 'voelen en beleven'. Dat kan in charismatische gemeenschappen.

Opwekkingen in het verleden.

Ook worden op deze site enkele 'opwekkingen', in punt 20.6, beschreven die in het verleden zouden hebben plaats gevonden. Ik ga daar nu hier verder niet op in maar het is zeker de moeite waard om dit lezen. Terecht vraagt men zich op deze site af of dit sensatie naar wonderen en tekenen is of een echt verlangen om het evangelie te horen. Ik citeer uit de site:

Wanneer is een geestelijke verandering een opwekking?
Als wij de betekenis van het woord opwekking bestuderen, dan blijkt al gauw, dat er verschillende meningen over bestaan. Een deel van de christenen bedoelt hiermee een bijzondere geestelijke gebeurtenis, waarbij buitenissige dingen plaatsvinden. In deze categorie vallen de bijeenkomsten van de mensen, die geloven in de Toronto-Blessing en in de geestesuitingen in Pensacola (de Pensacola-Outpouring). De snelle verspreiding hiervan vanuit Canada en Amerika over de hele wereld wordt gezien als een opwekking. Men heeft hieraan verschillende namen gegeven, zoals de Nieuwe wijn van God, de Verfrissing van God en de Rivier van God. Ik sta niet achter deze nieuwe wijn en deze rivier vol met buiten bijbelse verschijnselen. De christenen worden door de “verfrissing van God” wel geëmotioneerd, maar niet gestabiliseerd in het geloof.
De Amerikaan Hank Hanegraaff, directeur van het Christian Research Institute, heeft een boek geschreven met als titel: “Counterfeit Revival” waarin hij o.a. ook toelicht waarom deze verschijnselen af te keuren zijn. Zijn titel “Valse Opwekking” spreekt boekdelen.
In zijn boek ‘Echte en valse opwekking’ van Andrew Strom neemt de schrijver stelling en legt uit wat de titel van het boek zegt. Na het lezen van hoofdstuk 3 is te hopen dat lezers in staat zullen zijn duidelijk het verschil te zien tussen opwekkingen die echt zijn en opwekkingen die vals zijn.
De ene opwekking is gecentreerd rondom het KRUIS en DIEP BEROUW en HEILIGHEID en DOOD AAN ZICHZELF - net als VERGEVING, REINIGING en de VERVULLING met de HEILIGE GEEST - die de Geest van ' HEILIGHEID' is.
De andere is gecentreerd rondom opwinding, zielsheid en het zoeken naar de 'ervaringen' in hun eigen belang -vaak met een egoïstische agenda - ' Zegen mij. God' , ' Geef mij meer' - in plaats van een gericht zijn op HET IN ORDE MAKEN MET GOD.”

Een opwekking onder moslims.

Er komen moslims tot geloof. Dat lees ik op:

Zo’n opwekking vindt momenteel plaats in de moslimlanden in het Midden-Oosten. Te midden van vervolging, moord, aanslagen, oorlog en verdrukking. Veel moslims zijn zo teleurgesteld in de islam, dat ze hongerig zijn naar het Evangelie. Bij honderden, bij duizenden komen ze tot geloof. Op de meest wonderlijke manieren. Het is alsof God Zich speciaal naar hen uitstrekt. Om velen van hen te redden. Op manieren waar wij onze vraagtekens soms bij zetten. Zo kennen wij Hem niet… Maar zou voor Hem iets te wonderlijk zijn?”

Ook deze site schrijft over een opwekking onder moslims.

Zendingsorganisaties die actief zijn onder moslims in het Midden-Oosten zeggen dat ze verwachten dat dit jaar 10.000 nieuwe kerken in Iran zullen ontstaan. Ondergrondse huiskerken, die in het diepste geheim opereren.
Dat verbazingwekkende nieuws heeft CBN News gemeld. Die zegt dat de zendingsorganisaties daarnaast voor dit jaar ook nog honderden nieuwe kerken denken te kunnen stichten in Syrië, Jordanië, Irak en Egypte.
Er raast een opwekking door het Midden-Oosten. Onzichtbaar voor de wereld, onopgemerkt door heel veel christenen. Moslims komen momenteel in enorme aantallen tot geloof in Christus.”
Zendingsorganisaties die in het Midden-Oosten actief zijn, houden zich om begrijpelijke redenen op de vlakte. Ze willen weinig kwijt. Maar anoniem bevestigen ze, volgens CBN News, “dat er geweldige dingen aan de gang zijn in het Midden-Oosten.” CBN News spreekt zelfs van “een revolutie in het Midden-Oosten.”
CBN News was op bezoek bij een kerk in Noord-Irak, ook wel aangeduid met Koerdisch-Irak. “We leven hier als in de tijd van het Bijbelboek Handelingen. We hebben het idee dat Handelingen hier, in Koerdistan, wordt herhaald”, zegt een Koerdische pastor tegen CBN News.”

Zie ook: hier.
Ik ben blij met iedere moslim die ervaart dat hij het offer van Christus in zijn leven nodig heeft en het kan aanvaarden. Hij of zij zal worden toegevoegd aan die ene Gemeente waar Christus het Hoofd van is. Maar of dit de opwekking is van Handelingen 2, welke zich zal herhalen in de toekomst, in de eindtijd voor Israël, dat betwijfel ik.

Conclusie.

Ik meen dat er geen opwekking voor de christenheid in deze tijd komt, ondanks alle positieve verhalen. Natuurlijk komen er nog steeds mensen tot geloof en dat is prachtig. God weet wanneer Zijn Gemeente vol en compleet is.
Tegelijkertijd zie ik een beweging van gelovigen die zich bezig houden met allerlei mystieke verschijnselen. Deze groep zal groeien. Ergens heb ik gelezen dat de kerken leeg lopen maar men schreef dat nog niet wil zeggen dat er geen geloof meer is. De vraag is alleen welk geloof dat is. Zoals in deze studie is te zien is er veel vermenging met allerlei heidense praktijken onder de gelovigen. Voor mij is dit lastig te onderscheiden. En dat hoef ik ook niet. God kent de zijnen en ik kan iedere gelovige aanvaarden. Dat wil nog niet zeggen dat ik met al die uitingen mee kan doen. Ik mag alles toetsen en het goede behouden. De roep om eenheid mag ik ook toetsen juist omdat die eenheid ook een oploop kan zijn naar de valse eenheid die uit zal monden in Laodicea en in Babylon. Waakzaamheid is geboden.
Ik geloof in een uitdoven van de Gemeente door ongeloof of door het sterven van de gelovigen. Als dat het geval is zal God bezig gaan met het volk Israël. Zij zullen tot bekering en geloof komen door de prediking van Elia. Tegelijkertijd zullen ze op de proef worden gesteld tijdens de grote verdrukking. Maar God zal zijn volk verzegelen en verzamelen zodat ze behouden blijven. Het volk zal een bijzondere uitstorting van heilige geest ontvangen en als koningen en priesters er op uit trekken om het evangelie van het Koninkrijk te verkondigen.

Ik zie nu op grond van deze studie drie bewegingen:
 1. De Gemeente die Boven groeit en gevormd wordt.
 2. Een religieuze gemeenschap die op aarde groeit, het Laodicea. Dit zal uitgroeien tot Babylon, de grote hoer.
 3. Het in de nabije toekomst tot geloof en bekering komende volk Israël. Als dit gebeurt zal Christus komen en zal Hij Koning zijn over Zijn volk. Zij zullen dan wonen in het land wat hen al beloofd is in het Oude Testament. Israël zal de wereld intrekken als priesters en koningen om de grote daden van God te verkondigen aan de mensen.
Ik ben een studie aan het voorbereiden over de eindtijd van de Gemeente het Lichaam van Christus. Deze gaat vooraf aan de eindtijd en opwekking van het volk Israël. Deze eindtijd heeft te maken met punt 2 hierboven. Het duurt nog wel even voor die studie klaar is. Er komt heel wat bij kijken. Maar deze studie geeft mij alvast inzicht in de huidige 'christelijke' toestand.


2 opmerkingen:

 1. Volg de studies van Amir Tsarfati. Hij legt de schrift uit en zal tf je duidelijk worden.
  Vriendelijke groet!!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik heb op internet gezocht naar Amir Tsarfati en er is zeker veel over hem te vinden. Ik zal het eens onderzoeken. Ik ken deze man niet. In ieder geval bedankt.

   Verwijderen