Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Ik besloot om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


donderdag 22 december 2016

Jezus, Redder van de wereld.

Vanaf dit blog wil ik jullie gezellige kerstdagen en een gezegend nieuwjaar toe wensen.
Hoe waar is de spreuk op dit plaatje. Durf ik nog te vertellen dat Christus de Redder van deze wereld is? Vaak niet! De wereld wil zonder Christus leven maar er is heel veel ellende en narigheid. Sommige dingen lijken onoplosbaar. De wereld kan niet zonder de Redder.

Al die narigheid maakt me machteloos. Mijn troost is dat ik mag uitzien naar de tweede komst van Christus als Koning op aarde. Wat een enorm indrukwekkend moment zal dat zijn.


maandag 12 december 2016

EFEZE 5

EFEZE 5

Onderdanig.

Mijn studie over Efeze 5  is af.
Hieronder een gedeelte uit dit hoofdstuk.
In Efeze 5 staan een paar 'zware' teksten die gaan over onderdanigheid. Ik zet ze op een rij.

21 Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods.
22 Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere,
23 want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam.
24 Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.
25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven,
33 Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.

Onderdanig zijn. Dat is nu niet de meest populaire houding. Onderdanigheid heeft iets van 'minder zijn' in zich. De een moet zich schikken naar de ander.
Hier staan 5 betekenissen voor onderdanigheid. Ik noem er een paar: 'slaafs', gedwee, gehoorzaam aan een leider. Hmm. Dat klinkt niet goed.

Wat zegt de grondtekst over onderdanigheid? De betekenis is: onderzetten, onder schikken. In mijn Online Bijbel staat: Onder geplaatst, onder gerangschikt. Wat dat betekent wordt in dit boek verder uitgelegd. 

Vers 21 begint met het onderdanig, of ondergeschikt, zijn aan elkaar. Dat sluit iedere machtspositie uit. Iedere gelovige is hetzelfde en mag de ander dienen uit respect voor God. Daarin is Christus, maar ook Paulus, de gelovigen voorgegaan.

Een vrouw is onder geplaatst of gerangschikt aan haar man. Dat betekent niet dat zij slaafs is. God zegt in Genesis 2: 18 dat Hij een hulp voor Adam gaat maken, als tegenover hem!
Gen.2: 18 Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.

Kan iemand die 'slaafs' is echt helpen? Waarschijnlijk niet. En zo is het ook niet bedoeld. Vrouw en man staan tegenover elkaar (maar niet als kemphanen). Vrouw en man hebben een gelijkwaardige positie.

Onderdanigheid is niet slaafs. Het heeft te maken met de orde van de man en de vrouw ten opzichte van elkaar en Christus. Christus is het Hoofd. De man is een beeld van Christus en daarom is hij het hoofd van de de vrouw. Als ik kijk naar hoe Christus was dan zie ik dat Hij heeft gediend. Zo mag de man ook dienend zijn naar zijn vrouw, terwijl zijn vrouw dit naar hem is. Het onderdanig zijn berust op wederzijds respect in de plaats die hem en haar is toebedeeld. Een vrouw is dus absoluut niet minder dan een man, maar wel anders. En wie zal dat ontkennen? Zie alleen al de uitdrukking: “Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus”

En er komt ook nog bij dat deze houding uit liefde voort mag komen. De man mag zijn vrouw liefhebben zoals hij zichzelf liefheeft. Als de man zijn vrouw zo kan lief hebben dan zal zijn vrouw ontzag hebben voor hem. In de grondtekst staat dat de vrouw de man zal vrezen. Vrezen heeft iets van angst in zich. Maar dat is hier niet de bedoeling. Het gaat om respect.

Paulus houdt de man en vrouw het hoogst haalbare voor. Helaas is de praktijk weerbarstig.

Hier is een site die op een mooie en praktische manier mijn verhaal onderstreept. Maar wel heel idealistisch. Als het goed en harmonisch is in het huwelijk dan is onderdanigheid niet zo moeilijk. Maar als dit nu niet zo is? En daar ligt vaak het probleem.
Zie ook deze site

Een aanvulling vind ik in 1 Petrus 3: 1 – 4. Ook daar wordt over 'onderdanigheid' gesproken. Er staat:

1 Petr.3: 1 – 4 1 Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2 doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3 Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
4 maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.

De situatie in de 1e Petrus brief is anders. Er wordt geschreven aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Dat zijn de verstrooide Israëlieten. Maar de inhoud van de verzen heeft overeenkomsten met die uit de Efeze brief. Alleen hier in de 1e Petrus brief vind ik een toevoeging in vers 1. Er wordt zelfs van de vrouw verwacht dat zij respect heeft, dus onderdanig is aan haar eigen man, ook als deze ongehoorzaam is aan het Woord. Ik zou deze ongehoorzaamheid kunnen vertalen naar het niet geloven in Gods Woord, of Gods Woord anders interpreteren. Dat kan allemaal. En dan zegt vers 1 dat de vrouw aan haar man in haar houding mag laten zien dat zij respect heeft voor hem. En zij mag dit doen zonder woorden, dus zonder te 'preken' of te zeuren. Dat dit erg lastig is weet ik uit eigen ervaring. Maar het kan!!

Op deze site staat een preek beschreven over 1 Petrus 3: 1 – 7.


zaterdag 19 november 2016

EFEZE 4

Efeze 4: 1 – 32

De studie over Efeze 4 is klaar. Ik deel deze hier met jullie. 

Tot nu toe werden in de Efeze brief allerlei geestelijke zegeningen door Paulus beschreven. Zegeningen die boven zijn en die ik mag zoeken. In Efeze 4 wordt Paulus praktischer. Hij roept mij op om te wandelen.

1 Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, 2 in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen,

Paulus roept mij op tot een wandel, die waardig is aan de roeping waarmee ik geroepen ben. Die roeping bestaat uit in nederigheid, zachtmoedigheid, geduld en liefde elkaar te verdragen. Ik kan hier de conclusie uit trekken dat mijn mede gelovigen niet altijd leuk voor mij zijn.
Hierna noemt Paulus een aantal zaken op die deze waardigheid onderstrepen. Vanaf vers 17 wordt die opsomming negatief. Wat hoort niet bij een waardige wandel.
In vers 23 en 24 schrijft Paulus over vernieuwd worden in mijn denken en de nieuwe mens.
Daarna volgen er nog zeven vermanende verzen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met vers 32.

32 maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.

De cirkel is rond. Het begon waarmee het eindigt. God wil dat ik lief, aardig en vergevingsgezind ben voor mijn mede gelovigen en waarschijnlijk ook voor niet gelovigen. En als ik beweer in Christus te zijn dan zou dit een vanzelfsprekendheid mogen zijn. Maar ik weet dat het soms niet lukt. En dan mag ik er van uit gaan dat andere gelovigen deze teksten op dat moment wel kunnen toepassen.

 

donderdag 20 oktober 2016

EFEZE 3

Efeze 3

Met veel plezier heb ik gewerkt aan de studie over Efeze 3 Het is een uitdaging om eerst te kijken wat ik zelf van deze verzen begrijp en dat op te schrijven. Daarna kijk ik of er nog aanvullingen te voorschijn komen uit de lectuur die ik gebruik. Meestal is dat wel zo.

Eén vers wil ik hier uitwerken.
Ef.3: 2 als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u,

Wonderlijk dat hier de vraag staat of ik 'gehoord' heb van de uitdeling (grontekst; oikonomia = bedeling, uitdeling, rentmeesterschap) van de genade van God. Ik zou me eerder afvragen of ik het 'geloofd' heb. Geloven is trouwens hetzelfde als vertrouwen. 'Geloven' heeft bij mij een bepaalde lading gekregen. In sommige groeperingen is 'geloof' essentieel voor het ontvangen van bijvoorbeeld genezingen of gaven van de geest. Geen geloof, geen genezing of gave. Maar mijn geloof schiet altijd tekort. In Markus 9: 24 wordt dit zo mooi weergegeven:
Mark.4: 24 En meteen riep de vader van het kind onder tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp.

Paulus vraagt hier of ik gehoord heb van de uitdeling van de genade. Paulus is de rentmeester van deze uitdeling van genade. Paulus schrijft in vers 7 en 8 over de genade die hem gegeven is. Maar de genade is ook aan mij en ons gegeven. Genade is in het Grieks 'charis' en het betekent; gratie ontvangen. Ik ontvang, zonder dat ik er iets voor hoef te doen. En dat is wat God gedaan heeft. God heeft Christus gegeven en Hij is voor mijn zonden en de zonde van Eva en Adam, de erf zonde, aan het kruis gestorven. In deze wereld ervaar ik nog de gevolgen van deze zonde, maar voor de eeuwigheid is dit probleem opgelost door 'genade', op grond van het geloof van Christus. Maar de genade in de Efeze brief gaat nog veel verder. Het is overweldigend wat ik allemaal IN Christus heb ontvangen.

Hebben wij dit gehoord?

dinsdag 27 september 2016

Genieten en schuldgevoelens.

Genieten en schuldgevoelens.

Wat heb ik genoten van de afgelopen zomer, mede dankzij mijn pensioen en het prachtige weer van augustus en september. Wij hadden vakantie in die latere mooie dagen.

Maar naast dit genieten voel ik mij ook regelmatig schuldig omdat ik zo'n luxe leventje heb. Want eigenlijk lijkt mij deze luxe een uitzondering. Ik hoef maar naar het journaal te kijken en ik weet hoe het er in de 'echte' wereld aan toe gaat. Ook krijg ik mails binnen van 'Open Doors' die grote indruk op me maken, o.a. dit bericht. Wat een jaloers makende moed zie ik bij die zusjes.

De zusjes Sunita (25) en Meena (32) werden een paar maanden geleden bijna doodgeslagen. Ze wisten dat dit kon gebeuren, maar God gaf hen kracht om de vervolging te doorstaan.”

Een hele poos terug heb ik het boek “Vervolgd om Jezus’ wil” gelezen. Daarin las ik: “Waarom worden wij in west Europa niet vervolgd terwijl de Bijbel zegt in:

2Tim.3: 12 En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.

Zijn we geen goede christenen?
Anne van der Bijl stelde dat we geen vervolging kennen omdat we te weinig radicaal zijn. We ontlopen het kruis door halfheid.”

Op deze link las ik:
Een Afrikaan vraagt aan een Europese christen: ‘Is er bij jullie ook christenvervolging?’ Na het ontkennende antwoord is zijn volgende vraag: ‘Wat doen jullie dan fout?’ Op de vraag wat we voor hen kunnen doen, reageerden ze: ‘Wij bidden juist voor jullie! Christenen in het westen hebben zoveel rijkdom, vrijheid en macht. De meesten van hen hebben nog niet ervaren wat het is om helemaal op God teruggeworpen te worden.’

Dit is niet bevorderlijk voor mijn schuldgevoel. Natuurlijk kan ik voor de vervolgde christenen bidden, maar is dit genoeg? Alhoewel ik ook lees van mensen die in mijn ogen heel veel gedaan hebben en toch nog zeggen dat zij meer hadden kunnen en moeten doen. Het is dan ook een schuld gevoel. En gevoelens zijn niet erg betrouwbaar. Ik kan er ook niets aan doen dat ik in Nederland ben geboren. Wel kan ik nadenken over mijn verantwoordelijkheid.

Zijn rijkdom, vrijheid en macht de werkelijke redenen van het ontbreken van vervolging? Mogelijk. Maar het kan snel afgelopen zijn met onze 'rust'. Misschien krijgen we binnenkort een kans om werkelijk vervolgd te worden. Dat is te lezen in een glossy van islamitische Staat. Het is voor het eerst dat een themanummer van IS christenen als mikpunt heeft. ”Breek het kruis”, staat er in grote letters op de voorkant. 

En dan komt de vraag of ik net zo sterk zal zijn als de zusjes Sunita en Meena. Als het aan God ligt wel. Maar ik ben maar een nietig mens. De enigen remedie is bidden, smeken en danken.

Fil.4: 6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;


vrijdag 26 augustus 2016

EFEZE 2

Vrije val.

Op zaterdag 30 juli sprong de Amerikaanse stuntman Luke Aikins als eerste skydiver vanaf 7600 meter hoogte uit een vliegtuig. Hij sprong zonder zijn parachute te gebruiken. Hij was wel verplicht een parachute te dragen. Dat is maar goed ook want hij heeft een vrouw en kind. Maar hij wilde de parachute niet gebruiken. Hij moest in een net springen wat hij pas kon zien vanaf een een bepaalde hoogte. Hij was in staat zichzelf te sturen. Ik dacht nog wel “die man is niet goed snik, hij speelt met zijn leven”. Maar ondanks dat moest ik die sprong zien. Ik wilde zien of het goed af zou lopen. Gelukkig is hij veilig in het net beland. Het filmpje, wat pas na de veilige landing uitgezonden werd, is hier te zien.

Rondom die dagen was ik bezig met Efeze 2: 1. Ik kwam daar de woorden 'overtredingen' en 'zonden' tegen. De betekenis van 'overtredingen' is: de val naast / het er naast vallen. De betekenis van 'zonden' is: doel missen.

Het kon dan ook haast niet anders dan dat ik bij de betekenis van overtredingen en zonden aan de stunt van Luke Aikins moest denken. Ik moest denken aan het leven van ons mensen. Is dat ook eigenlijk niet een vrije val? En missen niet veel mensen het doel, het net, oftewel Christus? Vallen niet velen naast het net te pletter ook al hebben ze een parachute bij zich? Die parachute vergelijk ik maar even met het Woord van God. Dat Woord is voor de meeste mensen te verkrijgen. Maar men gebruikt het niet of men weet het niet te verstaan. Vreselijk eigenlijk, want als ze naast het net vallen sterven ze.

Zo mocht ik bij mijn vrije val in het net terecht komen. Ik mocht Christus in mijn hart toelaten en kreeg het geloof als een gave.

Ef.2: 7, 8 7 opdat Hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;
Gelukkig zijn er met mij heel veel mensen tijdens hun vrije val in het net terecht gekomen. Over de gehele wereld zijn talrijke getrouwe gelovigen en hun aantal neemt toe.

Desondanks mag ik bidden voor nog meer mensen die hun vertrouwen op Christus gaan stellen. Want Christus kwam voor alle mensen en wil graag dat ze behouden worden.

1Tim.2: 4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.
Tit.2: 11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen,

De sprong in het net lijkt eng. Velen denken dat ze dan de zeggenschap over hun leven kwijt raken. Geloven lijkt een keurslijf, een slavenbestaan. Maar neem van mij aan dat dit niet waar. Richt je tijdens de sprong op Christus en val in Zijn net.

Tevens heb ik mijn studie over Efeze 2 op mijn blog gezet. 

dinsdag 9 augustus 2016

EFEZE 1

Efeze 1

Ooit, mogelijk rondom 1998, bezocht ik een Bijbelstudie. We behandelden de Kolossenzen brief. Die studie gaf mij toen bijzondere rust en blijdschap. Later ontdekte ik dat de inhoud van de Kolossenzen brief, maar ook van de Efeze brief, speciaal uitleg en onderwijs geeft aan de heidenen uit de volkeren, aan mij dus. Dat bevestigde mijn ervaring van toen. Neem alleen al:

Kol.1: 12, 13, 14, 15 12 Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. 13 Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. 14 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. 15 Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.
God de Vader heeft ons bekwaam gemaakt.

We hebben een erfenis van de heiligen in het licht.

Hij heeft ons getrokken uit de duisternis.

Wij hebben de verlossing van de zonden.

Christus, de eerstgeborene van de gehele schepping, is het beeld van de onzichtbare God.

Zonden is in het Grieks 'hamartia' en stamt af van een werkwoord wat 'doel missen' betekent. Ik ben dus verlost van het missen van het doel. Ik heb het doel bereikt. Ik denk dat dit doel de relatie met God is, waar ik IN Christus deel aan hebben. Dit doel had ik gemist door de stap die Eva en Adam gezet hadden in het paradijs. De Bijbel zegt in Romeinen 5: 14 dat alle mensen deel hebben gekregen aan deze misstap en daardoor ook aan de doodstraf.

Rom.5: 14 Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van Hem Die komen zou.

Maar door Christus is deze misstap ongedaan gemaakt en de dood overwonnen. Op deze manier ben ik door God de Vader bekwaam gemaakt. Ik ben getrokken uit de duisternis. Ik heb zelfs deel aan een erfenis samen met de heiligen in het licht. Over die erfenis gaat het in de Efeze brief.

In de Efeze brief, die veel overeenkomsten heeft met de Kolossenzen brief, zie ik dat God dit plan met ons heidenen al voor de grondlegging der wereld had bedacht. Ik vind dit wonderlijk om te bedenken. Temeer omdat God eerst het Oude Verbond heeft opgericht met het volk Israël. Later heeft God zich opnieuw gericht aan het volk Israël en wilde het Nieuwe Verbond met hen oprichten. Dat lees ik in Mattheus 26: 28. Aan dit Nieuwe Verbond zouden dan ook de volkeren deel krijgen door de verkondiging van het Evangelie van het Koninkrijk door het volk Israël. Maar het volk Israël verwierp hun Messias.

Daarna richtte God Zich rechtstreeks tot de heidenen uit de volkeren. Ja, dat is wonderlijk om te bedenken. God wilde niet dat iemand verloren zou gaan. Deze verwondering maakt dat ik een studie over de Efeze brief heb willen maken. Zie mijn studie: "Efeze 1"

zaterdag 30 juli 2016

Vrouwenbijbel

Vrouwenbijbel.

Op het "Christelijk Informatie Platvorm" kwam ik het woord 'Vrouwenbijbel' tegen. Mijn eerste reactie was: “Tja, ze verzinnen ook al wat. Ik hoef geen Vrouwenbijbel. Ik heb genoeg aan “De Bijbel”. Maar ik werd toch nieuwsgierig en vond dat ik in ieder geval wel even moest onderzoeken wat het inhield. Ik las er het volgende over.
Ik las er het volgende over.

"De Vrouwenbijbel kan vrouwen helpen om Gods plan met hun leven te ontdekken," zegt Hanneke Schaap, hoofdredacteur van de Vrouwenbijbel. "We spelen in op geluiden dat de boodschap van de Bijbel in de huidige tijd lastig is om te begrijpen. In sommige gevallen besluiten mensen om de Bijbel dicht te laten. De Vrouwenbijbel is voor de vrouwelijke doelgroep een middel om de verbinding te maken tussen de Bijbel en hun eigen leven. De Vrouwenbijbel is een toepassingsbijbel. Bij ieder hoofdstuk vind je twee korte tekstjes die je helpen om de link met het eigen leven te maken. Die tekstjes hebben ‘relaties’ als invalshoek, omdat vrouwen in het algemeen sterk gericht zijn op relaties. Daarom focussen we op de relatie met God en de relatie met mensen.”

Een heel werk, lijkt me, om de Vrouwenbijbel te maken. Er hebben 70 vrouwen aan mee gewerkt. Als ik de Vrouwenbijbel nu als een studie Bijbel of boek zie dan krijgt het idee een andere lading. En het zou zeker heel mooi zijn als door deze Bijbel vrouwen, die moeite hebben met studeren, meer in de Bijbel gaan lezen zodat Kolossenzen 3: 16 ook voor hen een waarheid wordt.

Kol.3: 16 Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.

Staat in dit vers eigenlijk niet het plan van God voor vrouwen en mannen beschreven? Bovendien, als ik het woord van Christus goed ken dan laat dat mij het plan van God met De Gemeente zien. En tegelijkertijd vind ik er het toekomstplan van God met Zijn volk Israël in.

Een 'Vrouwenbijbel' dus. Maar hoe zit het met moeilijk studerende mannen? Want die zijn er ook! Deze mannen wil ik graag zeggen: 'houdt goede moed, er komt ook een Mannenbijbel'!

In september 2016 verschijnt de Vrouwenbijbel.
Tevens komt er in het najaar een 'Groene Bijbel' uit, gedrukt op duurzaam papier, las ik in Visie 24 van dit jaar. Een groene Bijbel met 'groene' teksten. Je snapt het al. In die Bijbel wordt onze aandacht gericht op geloof en duurzaamheid. En alsof dit allemaal nog niet genoeg is, er komt een digitale Emoij-Bijbel uit, met smileys, voor jongeren. 


woensdag 29 juni 2016

Waar komen we vandaan?

Waar komen we vandaan.

Het stof over het “Het dagboek van topnerd Tycho” geschreven door Corien Oranje en Cees Dekker lijkt een beetje te zijn gaan liggen.
Maar de discussie over schepping of evolutie gaat door.

In de wetenschapsbijlage van de Volkskrant  van 16 April 2016 las ik een artikel over de ontdekking van een geheimzinnige levensvorm, diep in de aarde. Daar zou al het meercellige leven van af stammen, dus ook de mens. Dit is de aanhef van het artikel. Het artikel besloot met: “Uiteindelijk gaat dit natuurlijk om het besef waar we eigenlijk vandaan komen. Die grote diepe vraag heeft de mens altijd bezig gehouden.”


Men denkt dat men door de ontdekking van deze levensvorm richting een antwoord gaat. Eerlijk gezegd is bovenstaande ook alles wat ik uit het artikel heb begrepen.

Een levensvorm diep in de aarde waar de mens vanaf zou stammen. Zo vreemd is dat niet.
God schiep de eerste mens, Adam uit de aarde (adamah) zo lees ik in:

Gen.2: 7 toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.


In de CV Koers van maart 2016 stond een artikel over 'Schepping en evolutie'. Ik las er o.a. in dat betrouwbare instrumenten hebben bewezen dat de aarde zeker ouder is dan 6000 jaar. Het zoeken naar de oorsprong van het leven blijft mensen bezig houden.

Jaren terug zou mij dit onrustig hebben gemaakt. Maar nu gelukkig niet meer. Want ook ik weet dat de aarde ouder is en dat er een eeuw, van een onbekend aantal jaren, is vooraf gegaan aan Genesis 1: 2. Dit weet ik dank zij het boek van H.B. Slachter: Schepping en herstel. Zie ook mijn studie: schepping of evolutie
Bovendien las ik in een commentaar op dit artikel in de VV Koers: “Er is geen reden om Christus met Darwin te verenigen, want de (evolutie) biologen nemen in ras tempo afscheid van Darwin. Peter B.”

Aha, dat is bijzonder nieuws!!

In Jesaja staat:

Jes.40: 28 Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.

God is de Schepper. Hoe hij heeft geschapen en herschapen probeert men te doorgronden. Ik ben benieuwd hoe ver men komt. Nog veel mooier zal het zijn om dit uit Gods Eigen Mond te horen als ik na mijn dood bij Hem zal zijn. Wat zal God veel te vertellen hebben.


Maar voorlopig is het zomer en mag ik genieten van Gods schepping.

zaterdag 11 juni 2016

Laatste tijden van de Gemeente.

Laatste tijden van de Gemeente.

Over dit onderwerp gaat mijn nieuwste studie:
Deze studie gaat over de eindtijd tijdens de bedeling van de Ene Gemeente, het Lichaam van Christus waarvan Hij het Hoofd is. Als die eindtijd op zijn hoogte punt is gekomen zal God de draad weer opnemen met Zijn volk Israël. Dan breekt het Koninkrijk der Hemelen baan, oftewel het 1000 jarig rijk vangt aan. De laatste tijden van de Gemeente zullen bestaan uit misleidingen en leringen van de duivel.

Alle vier de stromingen waar wij, als christenen, tegenwoordig mee te maken hebben, de New Age Beweging, de Rooms-katholieke kerk, de Oecumenische Beweging en de Charismatische Beweging, hebben elementen in hun leer opgenomen die uit dubieuze bronnen komen. Ik heb geprobeerd om al die stromingen te doorgronden, maar dat is allemaal erg ingewikkeld en ik raakte het spoor een beetje bijster. Nu heb ik geprobeerd de hoofdlijnen uit deze bewegingen weer te geven in mijn studie en dan met het oog op de invloed die ze hebben op deze tijd. Ik heb wel het idee gekregen dat die invloed veel groter is dat ik zo op het eerste gezicht zou denken.

Tussen die invloeden door laveert de Gemeente, het lichaam van Christus. Aan deze Gemeente werkt God in het verborgene na Handelingen tot heden. Deze Gemeente kenmerkt zich doordat zij de dingen zoekt die boven zijn. De Gemeente zoekt geen aardse zegeningen. Als ik dit als leidraad aanhoud ben ik genoodzaakt om alle uiterlijkheden, die tegenwoordig aangeboden worden, te onderzoeken en te toetsen aan Gods Woord.

Kol.3: 1, 2 1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.
2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,


zondag 29 mei 2016

Vakantie

Vakantie.

De vakantie tijd breekt weer aan. Sommigen hebben misschien al vakantie gehad. We verlangen allemaal naar vakantie en willen daar heel graag mooi weer bij.

In Visie 23 van 2015 werd gevraagd of het zin heeft om voor mooi vakantie weer te vragen. De meningen waren verdeeld. Het verraste mij dat er gelovigen waren die er van overtuigd waren dat dit mogelijk was.

Toen ik op Google intoetste 'bidden om mooi weer' kwam ik verschillende dingen tegen. Zo verteld Reinier van den Berg in het Nederlands Dagblad dat hij niet als een verwend jongetje om mooi weer gaat bidden.

Ook las ik dat men bijvoorbeeld bidt voor mooi weer tijdens carnaval. En ik begrijp het wel. Ik hoopte ook altijd op mooi weer bij de trouwdag van de kinderen. En ook hoop ik het voor onze vakanties. Maar er voor bidden? Er zijn boeren die mogelijk op datzelfde moment bidden voor regen. Welk gebed moet God nu verhoren?

Als ik op Google zoek naar de vraag of God het weer regelt, vind ik een RKK site die dit gelooft. Bij deze site werd dit afgesmeekt bij de heilige Clara.

Ook de Joden bidden. Niet om mooi weer, maar om regen lees ik op de site Wetenschap info.

Het Land Israël (Erets Jisraeel), dat het Joodse volk toebehoort en weinig waterbronnen heeft, is altijd erg afhankelijk van regen geweest. Om die reden zal het u ook geen verbazing wekken dat Joden regelmatig om regen bidden.”

Ik geloof niet dat God elke dag het 'weer' regelt. Ik geloof dat God de natuur de kracht gegeven heeft zijn eigen gang te gaan. En dan kom ik ook bij de invloed van de mens, die de natuur om zeep helpt en daardoor de normale gang van zaken verstoort. Zo las ik dat het in het voorjaar 18 graden op Groenland was geweest. Veel te warm.

Ik denk dat ik alles mag vragen in mijn gebed. Maar ik heb wel het idee dat het bidden voor mooi weer een andere frequentie van bidden is (een ego gebed) dan wat er in Efeze 6: 18 wordt bedoelt.

Ef.6: 18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Misschien is dit een beter vakantie gebed.

Ik wens jullie allemaal mooi weer toe in je vakantie en bid voor jullie dat de vakantie jullie nog weer dichter bij God mag brengen.woensdag 27 april 2016

Pinksteren.

Pinksteren.


Mijn nieuwe studie gaat over 'opwekking'. Ik vraag mij af of wij een opwekking mogen en kunnen verwachten en hoe dat er dan uit zal zien.

Dit jaar organiseert “Opwekking” voor de 46e keer haar jaarlijkse Pinksterconferentie. Het thema is: “samen Jezus leven”.


Hier lees ik:

“De directeur van Opwekking, Ruben Flach, zegt hierover het volgende: ‘Over het thema “samen” valt naar ons idee nog veel meer te zeggen. Ook vanuit het land horen we dat de ingeslagen koers om de verbinding tussen generaties handen en voeten te geven op de Pinksterconferentie, zou moeten worden doorgezet. Voor de toevoeging “Jezus leven” is gekozen omdat we willen uitdragen dat we geroepen zijn om Jezus (uit) te leven, zichtbaar te maken, door wie we zijn en hoe we handelen. Discipelschap betekent in de voetsporen van de Meester gaan en leven zoals Hij geleefd zou hebben in deze tijd. Net als vorig jaar benadrukken we ook nu dat we geroepen zijn om dit SAMEN te doen: met christenen uit alle kerken en generaties. We willen met elkaar nadenken over de vraag wat het inhoudt om anno 2016 discipelen van Jezus te zijn, en hoe zijn koninkrijk door ons leven heen zichtbaar wordt. Het is daarbij belangrijk om met Jezus verbonden te zijn.”

Pinksteren wordt in verband gebracht met opwekkingen. Opwekkingen zijn al lange tijd een onderwerp in de christenheid. Men verlangt er naar en dat snap ik wel. Het lijkt vaak of God ver weg is en niet meer reageert. Christenen willen God zien en voelen. Ze willen opwekkingen en wonderen meemaken zodat men kan zien dat God aan het werk is. Zelf heb ik dat ook wel, maar ik weet dat ik nog even moet wachten.


Een pinksterverwachting voor Israëliet.

Hier lees ik:

"Er komt een nieuw Pinksteren, zo gelooft ds. J. C. den Ouden. „Het deksel zal van Israël worden weggenomen en dan zal het Joodse volk massaal tot bekering komen.”


Pinksteren: nieuw verbond.

Op de site AMEN lees ik: 

“Over het algemeen wordt de gebeurtenis in Handelingen 2 - de uitstorting van heilige geest - gezien als het grote startpunt van de gemeente, de kerk van nu. Echter, de uitstorting van heilige geest is niets anders dan een uiting van de start van het nieuwe verbond.”


Jeremia 31: 31 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten,
Hebreeën 8: 8 Want hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten,


Dat is waar ik op mag wachten. Het Nieuwe Verbond wat met Israël zal worden opgericht. Dan zal het Koninkrijk zichtbaar worden met Christus als Koning. Als dit gebeurt zullen we samen met Christus mogen leven, iedere gelovige op zijn eigen plek. God zal deze 'opwekking' geven op Zijn tijd. Wat een dag zal dat zijn.


Zie ook mijn studie: Het Oude en het Nieuwe Verbond

Maar voor nu wens ik iedereen vast een paar mooie zonnige pinksterdagen toe.

maandag 28 maart 2016

Aanbidding

Aanbidding.

Het blad EVA nr. 10 van 2015 was gewijd aan aanbidden. Ik las in die EVA dat het mogelijk is om een aanbiddingscoach in te huren voor een aanbiddingsavond. Ik weet dat er praise avonden en weekenden zijn. Dan wordt je samen in een aanbiddingsstemming gebracht. Maar wordt aanbidden dan niet een beetje kunstmatig?

Wat zegt de Bijbel?
Het woord 'aanbidden, komt 40X voor in de Statenvertaling. 'Aanbidding' komt niet voor in de SV, maar wel woorden zoals 'aanbiddende' (2X) en 'aanbaden' (19X). Deze woorden komen niet in de zeven brieven van Paulus voor die hij na Handelingen heeft geschreven. Dit zijn de brieven Efeze, Filippenzen, Kolossenzen, 1 en 2 Timoteüs, Titus en Filemon. Dit worden ook wel de 'latere brieven' van Paulus genoemd.

'Bidden' komt 91X voor in de Statenvertaling waarvan 4X in de latere brieven van Paulus. 'Gebeden' komt 48X voor, waarvan 7X in de latere brieven van Paulus. Men kan God aanbidden maar ook de draak, of een beeld.

In onderstaande verzen zie ik dat bidden en aanbidden een opdracht is. En het gaat met dankzegging gepaard.

1Tim.2: 1-3 1 Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, 2 voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. 3 Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker,

Fil.4: 6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met met dankzegging bekend worden bij God;
In het OT betekent 'aanbidden' neerbuigen, hulde, diepe verering, laag bukken, of smeken, dringend nederig verzoeken.

Ps.95: 6 Kom, laten wij ons neerbuigen en neer bukken, laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft.Persoonlijk trekken praise bijeenkomsten mij niet. Ik voel mij niet thuis in die sfeer. Ik heb meer met neerbuigen en nederig verzoeken. Het raakte mij dan ook toen ik in het Oude Testament de betekenis vond van 'aanbidden'. Ook wel mooi is wat staat op Wikipedia: Aanbidding is het bewijzen van eer aan God of wat als goddelijk wordt beschouwd. Aanbidding is geen religieuze handeling, maar een religieuze manier van leven”.

Aanbidden mag een levenswijze zijn. Daar hoort ook bij dat ik nergens bezorgd over ben, zoals in Filippenzen 4: 6 staat. Dat wordt wel steeds moeilijker in deze tijd, maar ik mag daar dagelijks in oefenen.

Joh.4: 23 Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden.

De Vader zoekt aanbidders. Op een ochtend mocht ik even zo'n moment beleven op de hei, in de zon. Op zo'n moment is aanbidden niet moeilijk. Ik geloof dat als ik ook kan aanbidden in moeilijke momenten dit voor de Vader extra waardevol zal zijn.
Als aanbidden een levenswijze is dan kan ik dat ten alle tijde met anderen beleven, zelfs op een praise avond.

zondag 6 maart 2016

Pasen

Pasen.

Over drie weken is het Pasen. Pasen is vroeg dit jaar. Dat heeft te maken met de eerste zondag, die na de eerste volle maan in de lente valt, zo las ik op deze site Dit is vastgesteld in de achtste eeuw na Chr. Het is gebaseerd op een voorstel van het Concilie van Nicea, uit het jaar 325.

In de Bijbel lees ik niet dat het vieren van het Pascha te maken heeft met de eerste volle maan in de lente. Wel lees ik in Ezechiël 45: 17 dat brand, graan en plengoffers op nieuwe maansdagen geofferd werden. In de SV staat in dit vers 'nieuwe maanden' i.p.v. 'nieuwe maansdagen'. Maar de NBG, de NBV en de HSV hebben hier nieuwe maansdagen. In de Naardense Bijbel staat:

Ez.45: 17 en op de verhevene ligt de plicht van de opgangsgaven, de broodgift en het plengoffer, bij de feesten, de nieuwemanen en op de sabbatten, bij alle samenkomsten van het huis Israël; hij moet de ontzondiging en de broodgift, de opgangsgave en de vredesgaven klaarmaken om verzoening te vragen voor het huis Israël! (Naardense Bijbel)

Ez.45: 17 En het zal den vorst opleggen te offeren de brandofferen, en het spijsoffer, en het drankoffer, op de feesten, en op de nieuwe maanden, en op de sabbatten, op alle gezette hoogtijden van het huis Israëls; hij zal het zondoffer, en het spijsoffer, en het brandoffer, en de dankofferen doen, om verzoening te doen voor het huis Israëls. (SV)

De Joden vierden hun Pascha op de veertiende van de maand Nisan. Dit staat in Ezechiël 45 vers 21. In Exodus 12: 6 lees ik dat zij hun lam moesten slachten tussen twee avonden in. Dit was dus de avond van de 14e op de 15e Nisan.

Ez.21: 17 In de eerste maand, op den veertienden dag der maand, zal ulieden het pascha zijn; een feest van zeven dagen, ongezuurde broden zal men eten. (SV)

Exodus 12: 6 En gij zult het in bewaring hebben tot den veertienden dag dezer maand; en de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden. (SV)

Op de 15e dag van de maand Nisan werd de Here Jezus gekruisigd: 
Uit deze informatie kunnen we met zekerheid afleiden, dat Jezus gekruisigd is op de dag nadat het Pesach-offer gebracht werd, dus op de 15e dag van de maand Nisan.”

Op  zie ik dat de maand Nisan de eerste maand van de Joodse kalender is en deze maand valt ongeveer samen met onze maanden maart of april.

Natuurlijk is het goed om eens per jaar te overdenken dat de Here Jezus moest sterven en is opgestaan. En omdat dit is gebeurd kan ik nu aanspraak maken op Christus onder ons, de hoop op heerlijkheid zoals ik lees in:

Kol.1: 27 Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. (HSV)

Op deze site las ik: Volgens dr. Scofield houdt zij zowel de gedachte van 'redding' of 'bevrijding' in, als die van 'beveiliging', 'bescherming', 'genezing' en 'welzijn'. Alles wat tot de behoudenis leidt, of er uit volgt, ligt er in besloten: rechtvaardiging, verlossing, verzoening, toerekening, kwijtschelding, heiliging, en verheerlijking".


Is het voldoende om één keer per jaar aan mijn genezing en rechtvaardiging te denken? Het heeft Christus zoveel gekost en mij/ons zoveel gebracht dat ik er elke dag bij mag stilstaan (alhoewel ik besef dat ik dit niet elke dag doe). Ik heb Pasen niet nodig, maar Christus onder ons. Of (zoals het Nederlands Bijbelgenootschap aanvult) Christus in ons, de hoop der heerlijkheid.

Het ontstaan van Pasen.

Ik las in brochure 13 van Levend Water, geschreven door D van Zuijlekom, op blz. 58: Velen weten niet dat er in beginsel twee paasfeesten waren. De één is gebaseerd op de joodse kalender t.a.v. het Pascha. Het andere feest is gebaseerd op de Babylonische kalender t.a.v. Ishtar. Ishtar is Assyrisch voor Astarte, één van de titels van de koningin des hemels, dit is 'Semiramis' die 40 dagen weende en niet at vanwege de dood van Nimrod. De bisschop van Rome nam in 515 dit heidense paasfeest over inclusief zijn vastentijd en zijn carnaval.


Op de ouwel, die de RKK gebruikt bij de eucharistie viering, zijn de letters te lezen: I.S.H. Dat staat voor: Isis, Horus, Seb. Het betekend: de Moeder, het Kind en de Vader der goden. Dit is de Egyptische drie-eenheid, die in wezen de Babylonische drie-eenheid is: Semiramis, Nimrod en Kusch. Zij worden in de Bijbel vereerd als Astarte, Tammuz en Baäl.


Ook het paasei is van Babylonische oorsprong en slaat op de fabel van Semiramis, die zogenaamd als Venus, als Astarte, enz. in een ei uit de hemel viel in de rivier de Eufraat. Komend zogenaamd uit de wereld van voor de zondvloed om de wereld te redden.”

Ik was brochure 13 aan het bestuderen in verband met mijn studie over de laatste dagen van De Gemeente, Het Lichaam van Christus. Naar aanleiding van alles wat ik gevonden heb vraag ik mij af of het Gods wens is dat ik Pasen vier met het Lichaam van Christus. En wat laat onderstaand vers mij zien?

Kol.2: 16 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten.

Zoals ik al schreef geloof ik dat ik elke dag mag denken aan en danken voor wat Christus voor mij gedaan heeft. Dat is de basis van 'het geloof'.

Zie ook deze site