Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Ik besloot om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


zondag 23 december 2018

Zinvolle kerstdagen

Zinvolle kerstdagen.

Tja, ik vermoed dat het ook voor jullie zo is, dat dit jaar is omgevlogen. Komt dat omdat we zo druk zijn, of omdat er zoveel gebeurt? Hoe het ook zij, het gaat zo.

Afgelopen tijd hebben mijn man en ik nagedacht over 'de zin van het leven'. Dit naar aanleiding van artikelen in de Volkskrant. Journalist Fokke Obbema, die een hartstilstand kreeg op 1 april 2017, ging ruim een jaar later in een reeks interviews op zoek naar de zin van het leven. Het is bijzonder te lezen hoe mensen, meestal zonder geloof in God en Christus, de zin of geen zin, van het leven invullen.

Als ik dan nadenk over de zin van mijn leven dan ligt dat besloten in het besef van het bestaan van God. Hij is de Schepper. Ik ben een onderdeel van deze prachtige kunstige schepping. God is ook de bestuurder Die alles in deze wereld in Zijn Handen heeft. Ik mag er eeuwig een plekje innemen. Ook al begrijp ik de gang van zaken lang niet altijd, ik weet dat God met Zijn plan bezig is en zal ingrijpen daar waar de mens er een potje van heeft gemaakt.

Zo geloof ik in de maagdelijke geboorte van de Here Jezus. En het gaat verder met het lijden, sterven en de opstanding van Christus. God kwam als Mens op deze aarde om tot ons mensen te spreken. Ik lees in: 
Johannes 3: 16, 17 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.Zondagavond 9 december trad er in het programma van “Podium Wittemanhet Nationaal koor “Anúna uit Ierland op. Al deze enthousiaste jonge mensen zongen a capella een prachtig lied over de geboorte van Christus uit de maagd Maria. Zij zongen onder anderen over Genade en dat God mens is geworden.

De tekst van het lied is:

Refrein: Verheugt u! Verheugt u! Christus is geboren uit Maria de maagd, verheugt u.
De tijd van genade is gekomen, waar wij naar verlangden. Liederen van vreugde, laat ons die eerbiedig offeren.
Refrein: Verheugt u! Verheugt u! Christus is geboren uit Maria de maagd, verheugt u.
God is mens geworden, terwijl de natuur zich verwondert. De wereld is vernieuwd, door Christus die regeert.
Refrein: Verheugt u! Verheugt u! Christus is geboren uit Maria de maagd, verheugt u.
De gesloten poort van Ezechiël wordt doorgegeven. Vanwaar het licht is opgegaan wordt het heil gevonden.
Refrein: Verheugt u! Verheugt u! Christus is geboren uit Maria de maagd, verheugt u.
Laat dus onze vergadering reeds in reinigingstijd lofliederen zingen, de Heer prijzen; heil onze Koning.
Refrein: Verheugt u! Verheugt u! Christus is geboren uit Maria de maagd, verheugt u.

In het lied zingen ze over de gesloten poort. Omdat ik dat niet begreep ben ik op zoek gegaan. En ik vond iets, waar het op zou kunnen slaan in: 
Ezechiël 46: 1, 3, 4 1 Zo zegt de Heere HEERE: De poort van de binnenste voorhof die naar het oosten gekeerd is, moet op de zes werkdagen gesloten blijven, maar op de sabbatdag geopend worden. Ook op nieuwemaansdag moet hij geopend worden. 3 De bevolking van het land moet zich op de sabbatten en op de nieuwemaansdagen neerbuigen voor het aangezicht van de HEERE aan de ingang van die poort. 4 Het brandoffer dat de vorst de HEERE aanbiedt, zal op de sabbatdag bestaan uit zes lammeren zonder enig gebrek en een ram zonder enig gebrek,

Het verraste me totaal dat dit lied werd uit gezonden. Het werd op de TV ondertiteld. Je vindt het lied hier na 20 minuten. Ik heb het gezocht op You Tube, maar heb het daar niet kunnen vinden. Maar zo mooi dat alle kijkers van dit ondertitelde lied konden genieten.

Verder wil ik jullie mooie kerstdagen en een vredig nieuwjaar toewensen.

Als je nog meer wil lezen over kerst dan kan dat op de volgende blogs:

2014 2015 2016 2017
dinsdag 11 december 2018

OPENBARING 14


Eeuwig Evangelie

Mijn studie over Openbaring 14 is klaar. Iets daarvan wil ik graag hier delen. 

Vers 1 – 6 speelt zich af tijdens de 5e blik in de hemel. In deze periode zal het Lam op de berg Sion staan en bij Hem zijn de 144000 verzegelden uit het volk Israël. Zij hebben de naam van Zijn Vader op hun voorhoofd geschreven. Zij zullen een nieuw lied zingen. Zij zijn maagden, eerstelingen en smetteloos.


Vanaf vers 6 speelt alles zich af tijdens de 5e blik op de aarde, waarin drie engelen met een boodschap zullen verschijnen. De eerste engel predikt 'het eeuwig evangelie'.


Als ik aan 'het evangelie' denk, dan gaat het over het Verlossende Werk van de Here Jezus voor ons mensen. Ik heb dit Werk aanvaard en daarom ben ik gezegend. Als ik dit Werk zou hebben verworpen en ik zou hebben gezegd dat ik Christus niet nodig heb, dan zou ik alle geestelijke zegeningen, die God voor de mensen in deze bedeling bedoeld heeft, missen. 
Efeze 1: 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,

Naarmate ik meer in de Bijbel ben gaan lezen heb ik ontdekt dat er meerdere evangeliën zijn. In Galaten 2: 7 – 9 zie ik dat er een evangelie voor besnedenen en onbesnedenen is.
Galaten 2: 7, 9 7 Maar integendeel, zij zagen dat aan mij het Evangelie onder de onbesnedenen toevertrouwd was, zoals aan Petrus dat onder de besnedenen. 9 En toen Jakobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap, opdat wíj naar de heidenen en zíj naar de besnedenen zouden gaan.

Paulus brengt het evangelie aan de onbesneden heidenen; 
Efeze 3: 1, 2 1 Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen bent, 2 als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u.

Petrus, Jakobus en Johannes hebben het evangelie van het komende Koninkrijk, in Handelingen, aan de besnedenen gebracht. Bijzonder, dit onderscheid tussen besnedenen (Israëlieten) en onbesnedenen (de volkeren). Natuurlijk is het Verlossende Werk van Christus daarin cruciaal, maar ik zal ook moeten kijken naar bijkomende aspecten. Het is belangrijk dat ik uit de context, waarin een evangelie gebracht wordt, opmaak waar dit evangelie over gaat.


Ik heb acht aspecten gevonden: 
1. Evangelie van het Koninkrijk: Mattheus 4: 23 / 9: 35 / 24: 14, Handelingen 8: 12. 
2. Evangelie van Gods genade: Handelingen 20: 24. 
3. Evangelie van God: Romeinen 1: 1 / 15: 16, 1 Thess. 2: 2, 8, 9 en 1 Petrus 4: 17. 
4. Evangelie van Christus: Romeinen 15: 19, 1 Korinthe 9: 12, 18, 2 Korinthe 2: 12 / 9: 13 / 10: 14, Galaten 1: 7 en Filippenzen 1: 27. 
5. Evangelie van uw zaligheid: Efeze 1: 13. 
6. Evangelie van de vrede: Efeze 6: 15. 
7. Evangelie van de heerlijkheid: 2 Korinthe 4: 4 en 1 Timotheüs 1: 11. 
8. Eeuwige evangelie: Openbaring 14: 6 en 7.

Ik kan niet al deze evangeliën behandelen in dit blog. Wel wil ik iets zeggen over 'het eeuwige evangelie' uit vers 6 en 7. Dit in verband met de studie over Openbaring 14.

In de grondtekst staat: Hebbende goed-bericht-aeonisch. Het eeuwige (aeonische) evangelie komt alleen in deze tekst voor. In dit evangelie geen oproep tot bekering en geloven. Nee, het is een gebod: Vreest, eert en aanbidt!

Ik kan dit eeuwige evangelie zien als een goed bericht geldend in de twee eeuwen die er geweest zijn en de twee die er nog zullen komen. Het is het evangelie over de Schepper van de schepping. God zal altijd alle eer willen ontvangen over Zijn schepping. In de huidige bedeling kan ik dit evangelie uitdragen als start boodschap.

Het eeuwige evangelie is in Openbaring een goed bericht wat in de toekomende eeuw (aeon) gepredikt gaat worden na de aankondiging van het opnieuw nabij gekomen Koninkrijk, het 1000 jarig rijk. Het Evangelie van het Koninkrijk was al verkondigd in de vier Evangeliën. Maar doordat het volk Israël deze boodschap verworpen heeft, in Handelingen 28, is de komst van het Koninkrijk uitgesteld: 

Handelingen 28: 24 – 28 24 En sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd werd, maar anderen geloofden niet. 25 En zij waren het niet met elkaar eens en zij gingen uiteen nadat Paulus dit ene woord gezegd had: Terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja, de profeet, tegen onze vaderen gezegd: 26 Ga naar dit volk toe en zeg: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken, 27 want het hart van dit volk is vet geworden en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. 28 Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren.

In de toekomst zal de komst van het Koninkrijk opnieuw nabij gekomen zijn. Aan de hardnekkige ongehoorzame wordt als laatste mogelijkheid de keuze van het eeuwige evangelie voorgehouden. Het is een goed bericht met een direct daaraan gekoppeld een oordeel. Dit oordeel zal rechtvaardig zijn. Er zijn op dat moment twee keuze mogelijkheden.

Ten eerste het vrezen van God. Dit is mogelijk door te vertrouwen op het geloof van Christus. Ik lees in: Openbaring 14: 12 Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.
In de grondtekst staat: Het geloof van-Jezus. Geloof van mensen schiet altijd te kort. Ik word regelmatig heen en weer geslingerd door mijn wisselend geloofsgevoel. Maar het geloof van Christus heeft het volbracht tot het einde. Daar kunnen de heiligen uit Openbaring en ik op vertrouwen.

De tweede mogelijkheid is het aanbidden van het beest. Op het aanbidden van het beest/satan volgt het oordeel van de tweede dood: 
Openbaring 20: 14, 15 14 En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. 15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen
Openbaring 21: 8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

Ik geloof dat ik dit oordeel niet zomaar kan toepassen op de periode/bedeling waar ik nu in leef. Dit evangelie met oordeel zal in de toekomst aan elke natie, stam, taal en volk verkondigd worden. Iedereen zal in die tijd moeten horen dat God aanbeden wil worden om Zijn Schepping en dat het Koninkrijk op aarde opgericht zal gaan worden. Om er binnen te kunnen gaan is het eren van God, de Schepper van hemel en aarde, een voorwaarde.

Ik citeer van de site “Schriftwoord”: “Het aionisch evangelie is niet voor deze dag. Het is voor de uren van oordeel. Te midden van de toorn denkt Hij aan barmhartigheid. Maar het doet op hen geen beroep om te geloven, zoals het evangelie vandaag doet, want dat is aangepast aan een tijd van onverdunde genade (Rom.4: 16). Het is zelfs niet "bekeer u", want dat is de deur naar het koninkrijk voordat het uur van oordeel heeft geslagen (Hand.2: 38). Het is vrees voor God in Zijn meest elementaire karakter als Schepper. Het heeft als eis dat niemand aanbeden wordt dan de Ene Die het universum heeft geschapen. Dit is Zijn antwoord op de eisen van de valse profeet dat allen het wilde beest en de draak aanbidden (Hand.17: 24-31).”

Het boek “Deze profetie” vult dit aan met Daniël 3: 4 en 7. Daar beveelt koning Nebukadnezar het volk om hem te aanbidden. Datzelfde zal gebeuren in Openbaring 13: 15 onder leiding van 'het beest'.

Ik wil dit stukje beëindigen met het aanhalen van enkele teksten uit de Efeze brief die over het evangelie voor onze bedeling gaan: 

Efeze 1: 7– 10, 12, 13, 22, 23 7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, 9 toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, 10 om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. 12 opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. 13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, 22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, 23 die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult
Efeze 2: 6 en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus
Kolossenzen 2: 13 En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,


zondag 11 november 2018

HERFST


Herfst en burlende herten.

De herfst vind ik iets heel gezelligs hebben. De wind en regen maakt dat ik het heel erg lekker vind om binnen te zitten, zeker nadat er zo'n lange mooie warme zomer. Maar ik kan ook erg genieten van een wandeling in het bos met al die prachtige herfstkleuren. 

Mijn herfst begon dit jaar met de bronsttijd van de herten. Dit fenomeen boeit mij enorm de laatste jaren. Ik trek er 's morgens vroeg op uit om rondom zonsopgang op een plaats in het bos aanwezig te zijn om de herten te horen burlen. Een indrukwekkend geluid is dat burlen. Ik heb ze verscheidende keren kunnen horen en filmen.

De herten zijn ongeveer 4 weken bezig om om een groepje vrouwtjes te bemachtigen en te bevruchten, ofwel hun kudde hindes te verdedigen tegenover andere mannetjes. Ze gaan hele nachten de strijd aan voor de kudde. Ze vallen in die weken erg af, want ze eten nauwelijks. Ze drinken alleen maar. Het hele ritueel zorgt uiteindelijk voor nieuw leven.

Toen ik enkele jaren terug de herten zo observeerde moest ik denken aan Christus en De Gemeente. Zoals het hert, dan wel tijdelijk, het hoofd is van zijn kudde, zo is Christus voor altijd het Hoofd van De Gemeente, Zijn Lichaam. En zoals Christus een aangename geur voor God Zijn Vader heeft verspreid door aan het kruis te sterven voor onze zonden en die van de wereld, zo verspreidt het hert een geur om de hindes te lokken. Het hert wil zoveel mogelijk hindes bevruchten. God heeft ieder mens op het oog om toe te voegen aan Het Lichaam van Christus. En ook ik mocht op de geur van de liefde van Christus afgaan.

Efeze 1: 22, 23 22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, 23 die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.
Kol.1: 18 En Hij is het Hoofd van het lichaam, namelijk van de Gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de eerste zou zijn.
Efeze 5: 2 en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.

Ik moest ook denken aan God die in de toekomst Zijn Volk Israël opnieuw zal aannemen. Hij heeft er alles voor gedaan. Hij heeft er Zijn Zoon voor gegeven. Hij zal ze opnieuw zoeken en roepen. De huidige eigenaar van deze kudde gaat verliezen. Israël zal zich bekeren en aan God gaan toebehoren. Ze zullen tot nieuw leven komen.

Ik lees in de Bijbel:

Hosea 2: 15, 18, 19 15 Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE (Jehova), dat u Mij zult noemen: mijn Man, en Mij niet meer zult noemen: mijn Baäl! 18 Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. 19 In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HEERE (Jehova) kennen.

Jesaja 35: 4 – 8 4 zeg tegen onbedachtzamen van hart: Wees sterk, wees niet bevreesd! Zie, uw God! De wraak zal komen, de vergelding van God; Híj zal komen en u verlossen. 5 Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. 6 Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. 7 Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot waterbronnen; op de woonplaats van jakhalzen, waar hun rustplaats was, zal gras zijn, met riet en biezen. 8 Daar zal zijn een effen baan, een weg; de heilige weg zal hij genoemd worden. Een onreine zal er niet over gaan, want hij zal alleen voor hen zijn.

Ik kwam toentertijd bemoedigd thuis. Zowel door dat wat ik in het bos mocht zien en filmen als door mijn gedachten daarbij. En het verwondert mij telkens weer. De trouw en inzet van het hert. Maar bovenal de trouw en inzet van God mijn hemelse Vader en Christus Zijn Zoon voor ons maar ook voor Israël. Voor hen zal eens de herfst overgaan in eeuwige zomer als God hun Licht zal zijn: 

Openbaring 21: 23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.


zondag 28 oktober 2018

Uitslag bloghop "late regen"


Uitslag bloghop "late regen"

Helaas is de tijd verstreken voor het indienen van de stukjes over het onderwerp “late regen”. Het gaat niet meer zo goed met de 'bloghop'. Deels weet ik dat uit de hetgeen ik heb gelezen op facebook. Maar ook op de site van de “Christelijke webloggers”  heb ik onderzocht dat er minder deelnemers zijn dat in het begin, waar ik gemiddeld 9, 10 of zelfs 14 inzendingen vond. 

Dan zijn we nu aangekomen op een dieptepunt. Er is maar één inzending waar ik desalniettemin blij mee ben. Maar één inzending kan niet winnen.

Wel wil ik de enige schrijfster bedanken voor haar inzending.

Linekeik vind dat je heel open hebt geschreven over je relatie met de Here Jezus, God de Vader en de Heilige Geest. Je had vooral moeite om de laatste twee Goddelijke persoonlijkheden te aanvaarden. Dit omdat, naar ik begrijp, je in het verleden geen goede ervaringen hebt gehad met een vader en met de kerk die mogelijk niet gehandeld heeft in de geest van God. Maar je hebt geworsteld en kwam boven. Wat een overwinning! Mooi vind ik ook dat je aan het einde vaststelt dat je deze ervaring als 'late regen' hebt beleefd en dat je (gelukkig) weet dat je niet altijd op een berg kan zitten. 

Eigenlijk zou ik wel willen weten wat heeft gemaakt dat er niet meer reacties zijn gekomen.

Ik heb contact opgenomen met Wendy Born om te overleggen wat mij nu te doen staat.

Wendy heeft samen met haar zus Martine van den Brink (zij beheren samen het blog ‘christelijke webloggers’) overlegd.

Wendy schrijft: “De laatste maanden kwamen er al steeds minder reacties binnen op de bloghop. We hebben daarom vorige maand al eens overlegd of we op de lange termijn nog wel door willen gaan hiermee. We hoopten dat we het tot het einde van het jaar 2018 wel zouden kunnen ‘volhouden’. Nu we jouw berichtje ontvangen, zien we in dat er voor de bloghop echt weinig animo meer is.
Daar komt nog bij dat de beheerders op Facebook die de groep ‘christelijke bloggers’ beheren zich teruggetrokken hebben en ook dat er op ons eigen weblog ‘christelijk webloggers’ al maanden geen aanmeldingen meer binnenkomen. Ook op andere oproepen op ons blog wordt door bloggers nauwelijks of niet gereageerd.
Kortom, om eerlijk te zijn, denken wij als beheerders dat we niet langer door moeten gaan met het ‘trekken’ aan de bloggers. Blijkbaar is er weinig animo meer om mee te doen aan de activiteiten en andere dingen van de christelijke bloggers. Op zich is dat geen ramp want iedere blogger heeft natuurlijk zijn of haar eigen blog, aan de andere kant is het ook wel jammer omdat mijn zus en ik er toch vele jaren in geïnvesteerd hebben. Soms gaan dingen zoals ze gaan…” 

Morgen gaat Wendy ook op hun eigen weblog  een bericht plaatsten.

Dat was het dan. Ik wil Wendy en Martine hier ter plekke bedanken voor hun initiatief en inzet in de bloghop. Zelf heb ik via jullie site mijn start gemaakt als blogger. 

Natuurlijk kunnen we allemaal doorgaan met bloggen en reageren op de bloggen van elkaar. En ik hoop binnenkort dan toch ook nog zelf een bericht te maken over de 'late regen'.

vrijdag 26 oktober 2018

EENHEID


Eenheid.

Kerken en geloofsgemeenschappen doen allerlei moeite om hun leden te behouden of om nieuwe leden te krijgen. Ik las in Visie 39 in een column van 'Annemarie' daar een nuttig stukje over. Ze noemt het stukje 'kerkgedoe' en neemt al de vernieuwende initiatieven even op de korrel. Ze schrijft dat een kerkdienst geen flitsend fastfood moment is, maar een drie gangen menu, bedachtzaam, voedzaam en groeizaam. Het heeft mij ook wel eens verbaasd wat er in de evangelische wereld wel niet 'uitgeprobeerd' wordt aan overgewaaide ideeën uit America o.i.d. En later loopt dit toch ook weer op niets uit of er openbaart zich een 'MeToo' schandaal. 

En in dit alles is er ook een grote roep om 'eenheid' onder de christenen. Maar welke 'eenheid' zoekt men?

De Katholieken zouden graag zien dat we naar hen terugkeren.

Op deze site gaat het over de eenheid die er wordt uitgesproken in het gebed van de Here Jezus in Johannes 17. 

Anderen zijn geneigd om veel ruimer in het denken te worden. 

In het boek “Getallen in de Bijbel” van Dr. E.W. Bullinger las ik op blz. 291: 
Het doel van de grote vijand is nu gericht op het verenigen van alles. De kranten, zowel de seculiere als de religieus getinte spreken daar regelmatig van. Het gaat om 'eenheid', het 'wij-gevoel', één godsdienst. Juist binnen de christelijke kerk doet men daar erg zijn best voor. Wij moeten immers eenheid uitstralen. Toch zijn dit juist de voortekenen van de grote afval van de levende God. Het kernwoord voor de gelovigen in deze tijd is 'afzondering'. Dat is namelijk het kenmerk van Christus. Terwijl 'hereniging' en 'eenheid' de kenmerken zijn van de antichrist.”

Het raakte mij toen ik dit las. Dat komt omdat ik helemaal niets meer heb met al die nieuwe initiatieven. Maar ook die 'afzondering' maakt indruk. Ooit meende ik (samen met een betreffende gemeenschap) dat ik met geen enkele andere christelijke groepering omgang kon hebben. Dat geloof ik niet meer en dat wil ik ook niet meer. Het maakte mij somber en schuw. In gedachten veroordeelde ik alles en iedereen. Eigenlijk was ik nogal hoogmoedig en achterdochtig. Als ik nu aan 'afzondering' denk dan bedoel ik een vrijheid voor mezelf om niet of wel mee te doen aan 'iets'. Ik wil over dat 'iets' geen oordeel vellen, maar het wel toetsen aan Gods Woord. Ik hoop daarin open te staan voor anderen, respect te hebben, zonder hoogmoedig te zijn. Want wie ben ik! Ik heb het immers zelf al heel vaak bij het verkeerde eind gehad. Op dit moment geniet ik van de vrede die ik nu ervaar in de weg die ik mag gaan. En ik mag 'eenheid' ervaren in het kennen van Christus Jezus, die gekruisigd is en als Eersteling is opgestaan van tussen de doden uit.

En als laatste lees ik hier  een mooi stukje over 'eenheid' waar geen speld tussen te krijgen is. De schrijver haalt o.a. aan:

Efeze 4: 1- 6, 13 1 Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, 2 in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, 3 en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: 4 één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, 5 één Heere, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is. 13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,

Het staat er zo duidelijk. Maar waarom lukt het ons christenen dan toch niet? Waarom is de stap om alle verdeeld makende ballast af te leggen vaak zo groot? Neem bijvoorbeeld die 'ene doop'. Dat is al een probleem, want welke doop is dat dan?

Hier lees ik hoe de kinderdoop gezien wordt. Er staat: 
De kinderen der gelovigen behoren gedoopt te worden en met het merkteken van het verbond te worden verzegeld, gelijk de kinderen in Israël besneden werden op dezelfde beloften, die onze kinderen gedaan zijn.” 

Hmm, lees ik dat echt zo terug in de Bijbel? Is de kinderdoop hetzelfde als de besnijdenis onder het Oude Verbond? Ze hebben er een degelijke studie van gemaakt. Gedeeltelijk heb ik het gelezen.

Als ik internet raadpleeg wordt ik bedolven onder de informatie, de voors en de tegens van de kinder- of volwassen doop. Daar is haast niet uit te komen laat staan tot één doop te komen. Maar wat betekent dopen eigenlijk?

Op deze site  lees ik o.a: 
Het basisbegrip waarmee we onze studie zullen starten is het werkwoord BAPTÖ. Dit woord komen we driemaal in het Nieuwe Testament tegen: in Lucas 16: 24, Johannes 13: 26 en Openbaring 19: 13. Onderzoek naar de betekenis in deze drie gedeelten levert ongetwijfeld de betekenis ‘onderdompelen’ op. Deze conclusie zou een gevoel van opluchting voor Baptisten en van wanhoop voor Hervormden kunnen opleveren. Het is echter mijn bedoeling niet om troost te brengen of onbehagen te veroorzaken. Mijn taak is de waarheid te spreken op grond van de ontdekte feiten.... De juiste vertaling van Openbaring 19: 13 is dan ook ‘geverfd in bloed’ … We geven grif toe dat deze woorden tekortschieten, maar het is niet zo moeilijk om de betekenis van een woord op te bouwen. Laten we er daarom vanuit gaan dat de woorden BAPTIZÖ en BAPTISMA op veel manieren worden gebruikt in het Nieuwe Testament, maar dat ze identificatie of vereenzelviging weergeven, dat er daarnaast het begrip van versmelting of inlijving in aanwezig is en dat ze staan voor een vaste verbintenis. Dat is mijn overtuiging en daarom denk ik dat toen de Heer zei: ‘hij die gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden’, Hij eigenlijk zei: ‘hij die gelooft en zich vereenzelvigt, zal behouden worden.”

Ik ben verrast door deze uitleg. Ik geloof dit omdat ik hier al eens iets over gehoord had. Maar ik had daar geen bron en uitleg bij. Zelf ben ik als kind en volwassene gedoopt. Ik meende dat het laatste nodig was. Maar nu geloof ik dat het christen zijn kan volstaan met het ingelijfd zijn in De Gemeente, Het ene Lichaam van Christus waarvan Hij het Hoofd is. Dit alles is op grond van het zijn IN Christus en het aanvaarden van Het Woord van God. Ik meen dat dit is wat de Efeze brief beoogt te zeggen. Misschien is er voor de andere dilemma's ook wel zo'n 'grondtekst' oplossing.

Ik heb niet de illusie dat bovenstaande zomaar zal worden aangenomen. Maar als dat zou gebeuren dan zou dit ons mogelijk dichterbij die éénheid in Efeze kunnen brengen.

Het sterkt mij om door te gaan op de manier waarop wij dat doen in de kerkelijke gemeente waar ik naar toe ga. Ik vind dat de uitleg daar behoorlijk bedachtzaam, voedzaam en groeizaam. En daar ben ik dankbaar voor. En het enige wat ik kan doen is bidden om de ware éénheid IN Christus.

Johannes 17: 20, 21 20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, 21 opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.


zondag 30 september 2018

"Late regen" bloghop voor oktober.

Late regen”, het nieuwe thema voor de BLOGHOP van oktober.

Met mijn vorige blog werd ik verkozen, door Lineke, als de winnaar van de bloghop van september. Het heeft mij verrast. Het onderwerp was “De Hemel”. Natuurlijk vind ik het leuk om te winnen en Lineke's 'beoordeling' over mijn blog maakte mij blij. Er zaten nogal wat nadenk uurtjes in. En dat is dus niet voor niets geweest. Het is bijzonder om even in de 'schijnwerpers' te staan.

Maar nu mag ik een nieuw onderwerp opgeven. Daar heb ik van te voren al over nagedacht. 

Ondanks dat het voorjaar behoorlijk nat was, zal deze zomer te boek staan als één van de droogste zomers sinds de eerste metingen. Daar heb ik al een blog aan gewijd. Want die droogte deed wat met mensen. Gelukkig voor de natuur begon het in augustus langzamerhand toch weer te regenen en ondertussen zie ik dat de Hierdense Beek (op de Veluwe) zich opnieuw vult met water. De natuur herstelt zich.


Ook al kan regen heel vervelend zijn, toch was deze regen meer dan welkom. Onwillekeurig moest ik denken aan wat in de Bijbel over 'late regen' staat, in bijvoorbeeld Deuteronomium 11: 14 of in Hosea 6: 3. 

“Late regen" wordt dan ook het thema voor de volgende bloghop. Ik hoop dat dit onderwerp het denken en de pennen in beweging zet en dat de ideeën zullen opborrelen. Mogelijk ontstaat er zomaar een mooi verhaal of gedicht bij je. Misschien heb je wel een persoonlijke gebeurtenis die je als late, of vroege, regen ervaart. 
Succes met schrijven. Ik zie jullie bijdrage met spanning tegemoet. 

Ik ervaar het winnen van deze bloghop als iets van een 'late regen'.

Als je er meer van wil weten kun je terecht op: http://christelijkewebloggers.blogspot.nl/p/bloghop.html
Daar vind je tevens alle onderstaande stappen:

1. Schrijf op je eigen blog over het thema “Late regen”. Plaats hierbij het logo van de bloghop (controleer even of je het goede jaartal gebruikt!)
2. Publiceer het op je eigen weblog en vermeld in of onderaan het bericht dat je meedoet aan de bloghop. Vermeld hierbij een link naar dit blog.
3. Ga naar dit blog en laat een url-link naar jouw blogpost achter in een reactie onder dit blogbericht. Mensen kunnen dan bij de reacties op jouw blogpost reageren.
4. Laat eventueel via Facebook, Instagram, Google+, Twitter of andere sociale media weten dat je meedoet aan de bloghop. Gebruik hiervoor #bloghop. Je kunt ook het bijbehorende logo gebruiken zodat de bloghop herkenbaarder wordt voor andere bloggers.
5. Let op! Stuur je inzending uiterlijk vóór 29 oktober in. Ik zal dan zo spoedig mogelijk, voor 1 november, bekend maken wie de winnaar is.

P.S. Het is toegestaan meerdere artikelen in te sturen.