Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

zondag 30 augustus 2015

"Het zwaard van de Geest". Het zesde deel van de wapenuitrusting. Efeze 6: 17

Ef.6: 17 En neem de helm van de zaligheid, en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,

Vorige maand heb ik al iets geschreven over het zwaard van de geest. Dat is Gods Woord zegt Efeze 6: 17. Ik wil hier nog wat meer over zeggen.
De woorden 'Gods woord' komen 6 x voor in mijn online Bijbel
Maar de de woorden 'het Woord' komen 376 x voor in de Bijbel. Soms wordt het geschreven met een kleine letter, maar vaak ook met een hoofdletter. Het gaat om Woorden die God heeft laten opschrijven. De 1e keer dat 'het woord' genoemd wordt is in Gen.15: 1, geheel in overeenstemming met de wapenuitrusting:

Gen. 15:1 Na deze dingen geschiedde het woord des HEEREN tot Abram in een gezicht, zeggende: Vrees niet, Abram! Ik ben u een Schild, uw Loon zeer groot.

Ook Johannes 1: 1 en Openbaring 19: 13 zijn mooi. Daar gaat het over Christus.

Joh.1: 1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
Op.19: 13 En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God.

In Hebreeën 4: 12 gaat het ook over Christus. Deze beschrijving geeft weer wat de Here Jezus op aarde, in de mensen, teweegbracht.

Hebr.4: 12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.Deze uitdrukking 'het tweesnijdend scherp zwaard', komt verder nog voor in Openbaring 1: 16, 2: 12, 19: 15.

Helaas heb ik de woorden van God niet altijd gebruikt in de gezindheid van Christus. Soms heb ik teksten gebruikt om anderen te bestrijden. Zulke gesprekken waren nooit opbouwend. Laatst kwamen Jehova getuigen door mijn straat. Ook met hen heb ik gediscussieerd over de Bijbel, meestal over het Koninkrijk. We werden het niet eens. Maar deze keer sloegen ze mijn huis over terwijl ik nog wel in de tuin bezig was. Zouden ze begrijpen dat er niets te halen viel? Trouwens bij de buren ook niet.

Nee, ik moet Gods woord niet gebruiken als een zwaard om een ander te bestrijden. Dat is ook niet de bedoeling van de wapenuitrusting. Mijn strijd is geestelijk, tegen de overheden en machten in de hemelse gewesten.

Op deze site las ik een praktisch stukje over Gods Woord als zwaard van de geest. Er staat: 
Het Woord van God is het enige aanvalswapen dat in de wapenrusting wordt genoemd. Aangezien Paulus hier het woord ‘rhema’ in plaats van ‘logos’ gebruikt voor ‘woord’, geloof ik dat Paulus hier verwijst naar het gesproken Woord van God. We moeten onszelf wapenen tegen de boze, door middel van het hardop uitspreken van Gods Woord”.


De woorden 'het woord van Christus' komt 1 x voor in de Bijbel en wel in Kolossenzen 3: 16. Dit is een mooie tekst om dit stukje mee te beëindigen.

Kol.3: 16 Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.

zondag 2 augustus 2015

"De helm van de zaligheid en het zwaard van de geest". Het vijfde deel van de wapenuitrusting. Efeze 6: 17

Helm van de zaligheid en het zwaard van de geest.

Ef.6: 17 En neem de helm van de zaligheid, en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,

De helm dragen wij op ons hoofd. Het is de helm van de zaligheid. Zaligheid betekend: heil, verlossing, redding, behoud. Op deze site las ik:

Draag de als helm der verlossing; Of je het nu heil, zaligheid of verlossing noemt, het gaat om het offer van Jezus en alles wat Hij voor jou deed. Ook al was je de enige geweest waarvoor Hij het deed, Hij had het alleen voor jou nog gedaan. Zo groot is Zijn liefde. Het offer van Jezus mag je als helm dragen en daarmee hoop en vertrouwen over je leven proclameren. In het Bijbelboek Psalmen staat dit zo omschreven: “Heere Heere, kracht van mijn heil, U hebt mijn hoofd beschut op de dag van de strijd” (Psalm 140 vers 8 (HSV).Een Romeinse helm bedekte het hele hoofd; niet alleen de bovenkant, maar ook de wangen. Zo was het gehele hoofd beschermd tegen slagen en klappen.

De helm beschermt ons hoofd, beschermt onze hersenen. Dit is heel belangrijk. Als onze hersenen beschadigd zijn kunnen we niet goed functioneren. Ik weet niet hoe het allemaal werkt, maar het is ingenieus. In onze hersenen vinden ook de gedachten plaats.

Toen ik nog niet geloofde dacht ik erg gering over mezelf. Dat had een reden. Maar door de helm van de redding op te zetten (al was ik er mij toen niet van bewust dat dit gebeurde) en het Woord van God te lezen, dat is het zwaard van de geest, ging ik mezelf anders zien. In het Woord staan Gods plannen beschreven. Ook zitten in de Bijbel Gods gedachten over ons mensen, over mij, verweven. God houd van ons/mij In Christus. Hij heeft Christus voor ons/mij aan deze wereld gegeven. En zoals hierboven beschreven staat, God zou het alleen voor mij en jou gedaan hebben. Dat is zo kostbaar dat ik het niet kan bevatten.

Wat mij opvalt bij de wapenuitrusting is dat alle onderdelen wijzen op Christus.

In de vakantie las ik brochure nummer 6 over het Ene Lichaam van Christus, het Samen Lichaam. Van Zuijlekom schreef op blz. 34: “De wapenuitrusting is de nieuwe mens, is het Samen Lichaam, is Christus. En als wij door de rijkdom van Zijn Genade lid mogen zijn van dit Samen Lichaam is het een absolute noodzaak dat wij deze wapenuitrusting, deze Nieuwe Mens (Col.3: 10-14) aandoen, omdat wij beseffen waar wij zijn (mede opgewekt en mede gezet in de hemelse gewesten in Christus Jezus) en wie wij zijn (mede erfgenaam, mede-Lichaam en medegenoten van de belofte in Christus Jezus)

Kol.3: 10, 11a, 14a, 16a 10 en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft. 11a maar Christus is alles en in allen. 14a En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. 16a Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen,

In het zesde bericht over de wapenuitrusting wil ik het nog verder hebben over het woord van Christus. Kolossenzen 3: 16 lijkt mij een aanvulling nodig te hebben.