Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Ik besloot om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


Studie: "De doop met heilige geest"

De doop met heilige geest.

Inleiding.

In deze studie ga ik het hebben over de doop met heilige geest en de gaven van de geest.
Ik ben 10 jaar in een volle evangelie gemeente geweest en daar werd geleerd dat de doop met heilige geest onmisbaar is voor een christen. Het spreken in tongen was het bewijs van die vervulling. Ik schrijf deze studie vanuit mijn persoonlijke ervaring, maar op internet kan ik zien dat deze onderwerpen nog steeds worden onderwezen in pinkstergemeentes.
Over het algemeen wordt in de christenheid geleerd dat in Handelingen 2 “De Gemeente” die het Lichaam van Christus is, begint. Ik hoor regelmatig zeggen dat De Gemeente terug moet naar het begin. En dan bedoelt men dat wij ook zo zouden moeten leven als de christenen van Handelingen en dat wij de gaven van de geest moeten gebruiken. In mijn tijd in de volle evangelie gemeente ( van 1980 tot 1990 ) werden de gaven van de geest onderwezen uit 1 Korinthe 12: 9-11 en de tongentaal uit 1 Korinthe 14: 1-33. Ik kan mij niet herinneren dat Handelingen 2 hierbij werd aangehaald. In mijn studie wil ik Handelingen 2 en 1 Korinthe 14 met elkaar vergelijken, omdat ik meen dat er een betere uitleg ontstaat als ik tekst met tekst vergelijk.

Het woord “talen” of “tongen” is in het Grieks: glossa. Dit betekend: taal of tong. In de SV en de HSV wordt glossa vertaald door talen of taal. In de SV ook een enkele keer door tong. De NBV heeft het in Handelingen over talen en in 1 Korinthe 14 over klanken of klanktaal. De NBG heeft het in Handelingen over talen en in 1 Korinthe 14 over tongen. Het is mij niet duidelijk waarom men in Handelingen “glossa” met talen vertaald en in 1 Korinthe 14 met tongen of klanktaal. Blijkbaar wil men in de NBG en NBV duidelijk maken dat het om verschillenden dingen gaat. Ik hoop in deze studie te laten zien waar het in beide Bijbel gedeelten om gaat.

Er is een belangrijk verschil tussen de Heilige Geest en heilige geest.
Dat is te zien in de NBG vertaling, maar dan moet ik wel goed opletten. In Handelingen 1:8 staat: “Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt” Hier zie ik dat het gaat om kracht van de persoon van de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt, als het gaat om de persoon, in de grondtekst weergegeven met het lidwoord “de”. De NBG geeft dat inderdaad aan en schrijft Heilige Geest vervolgens met hoofdletters.

Als het gaat om de kracht van de Geest dan staat er in de grondtekst geen lidwoord. Bij de NBG is dit niet te zien.  Wel schrijft de NBG heilige dan zonder hoofdletter, zoals in Handelingen 1:2.
In de HSV zie ik dat wanneer er de kracht van de Geest bedoeld wordt het woordje “de” schuingedrukt staat. Dit betekend dat het niet in de grondtekst voorkomt.

In de SV zie ik dit verschil niet terug. Deze vertaling gebruikt steeds het lidwoord en hoofdletters. Dit is jammer, want er wordt in de grondtekst wel iets anders bedoeld. Het is iets heel anders of ik vervuld zou worden met de Heilige Geest als persoon, of dat ik vervuld word met heilige geest als kracht van die persoon.
In Handelingen 2: 1-22 gaat het om de kracht zoals ik zie in Handelingen 1:8 en ook in Handelingen 2: 4.
Ik schrijf in deze studie over heilige geest, omdat ik geloof dat het in deze tekstgedeeltes gaat over kracht.

Handelingen 2: 1-22 HSV

1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.
2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. 3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. 4  En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 5 Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. 6 Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 7 En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken? 8 En hoe kunnen wij hen dan horen, een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? 9 Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Asia, 10 Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, 11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. 12 En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in verlegenheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen? 13 Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn. 14 Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen: 15 deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. 16 Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: 17  En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. 18 En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. 19 En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. 20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. 21  En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. 22 Israëlitische mannen, luister naar deze woorden:

Het waren ongeveer 12 talen die daar werden gesproken door de discipelen die deze talen niet hadden geleerd. Maar het werd verstaan door de betreffende buitenlanders. Dat waren Joden, godvrezende mannen uit alle volken, zie vers 5. Het is niet waarschijnlijk dat het heidenen waren, want deze vierden de Joodse feesten niet mee. Er werd gesproken over de grote werken, daden van God. In Handelingen 1:3 lees ik dat Christus na Zijn opstanding 40 dagen lang met de discipelen gesproken heeft over het Koninkrijk van God. In Handelingen 1:6 vragen de discipelen wanneer het Koninkrijk van God opgericht, gaat worden. Een logische vraag na al dat onderwijs. De Here Jezus antwoord:
Hand.1:7,8 7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, 8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. HSV       
Dit is wat er begon in Handelingen 2:1-12.

Degene die deze talen niet verstonden dachten dat de discipelen dronken waren, zie vers 13.
Petrus legt uit wat er gebeurt. Hij haalt een profetie uit Joël aan. Hij heeft het over de laatste dagen waarin op alle vlees geest zal worden uit gestort. Hij heeft het ook over natuurrampen. Deze verschijnselen zullen samen voorkomen. Nu is het zo dat de gehele profetie niet in vervulling is gegaan in Handelingen 2. Er is een begin mee gemaakt. Geest ofwel kracht, zie Hand.1:8, is uitgestort maar niet alle vlees heeft geprofeteerd. Ook zijn de natuurverschijnselen niet waar genomen. Hoe zit dat?

Het Koninkrijk van God is nabij gekomen.

Ik geloof dat met komst van de Here Jezus, beschreven in de evangeliën, het Koninkrijk van God of het Koninkrijk der Hemelen nabij was gekomen. Dit Koninkrijk was het volk Israël al beloofd in Exodus 19:5 en 6. Ook in Handelingen en in de brieven die Paulus tijdens de Handelingen periode geschreven heeft, gaat het over het nabij gekomen Koninkrijk van God.
De brieven van Paulus geschreven tijdens Handelingen zijn: 1 en 2 Thessalonicenzen, Hebreeën, 1 en 2 Korinthe, Galaten en Romeinen. ( Ze zijn in deze volgorde geschreven, terwijl ze niet in die volgorde in de Bijbel staan) Ik geloof dat het Koninkrijk der hemelen hetzelfde Koninkrijk is als het Koninkrijk van God.

Exodus 19:5,6  5 Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt,  dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want  heel de aarde is van Mij. 6   U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. HSV
Mt.4: 17 17 Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.  HSV
Mt.3: 2 en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.  HSV
Mr.1: 14,15 14   En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, 15 en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen;  bekeer u en geloof het Evangelie.  HSV
Luk.8: 1  En het gebeurde daarna dat Hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en er predikte en het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigde. En de twaalf waren bij Hem,  HSV
Luk.10: 9   genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. HSV
Joh.3: 5  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. HSV
Hnd.28: 23 23 En nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. Hij legde het Koninkrijk van God aan hen uit en getuigde ervan, en hij probeerde hen, van 's morgens vroeg tot de avond toe, zowel uit de Wet van Mozes als uit de Profeten, te bewegen tot het geloof in Jezus. HSV

Dit zijn enkele teksten uit de evangeliën en Handelingen, maar als ik deze Bijbel boeken en de brieven van Paulus, geschreven tijdens Handelingen, lees zie ik dat er nog veel meer teksten staan. Het Koninkrijk was nabij gekomen maar nog niet op gericht. Daarvoor moest het volk Israël zich bekeren. Als ze zich bekeerden dan zou de Here Jezus terug kunnen komen en kon het Koninkrijk van God op aarde opgericht worden, zoals beloofd was aan Abraham in Genesis 15: 18. Die oproep aan de Joden om zich te bekeren klinkt heel Handelingen door.

Handelingen 3: 19,20  HSV
19  Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere,  20 en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is.
Handelingen 28: 23-28  HSV
23 En nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. Hij legde het Koninkrijk van God aan hen uit en getuigde ervan, en hij probeerde hen, van 's morgens vroeg tot de avond toe, zowel uit de Wet van Mozes als uit de Profeten, te bewegen tot het geloof in Jezus. 24 En sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd werd, maar anderen geloofden niet. 25 En zij waren het niet met elkaar eens en zij gingen uiteen nadat Paulus dit ene woord gezegd had: Terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja, de profeet, tegen onze vaderen gezegd: 26  Ga naar dit volk toe en zeg: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken, 27 want het hart van dit volk is vet geworden en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. 28 Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren.

In Handelingen 28:24-27 zie ik dat de Israëlieten zich niet als volk bekeren. Met vers 28 zie ik dat er een einde komt aan de komst van het Koninkrijk. Het wordt uitgesteld. Maar ik weet dat het in de toekomst opnieuw zal worden aangekondigd. Daar gaat het boek Openbaringen over. Uiteindelijk zal de wet van Mozes en zal de gehele profetie van Joël vervuld worden en de belofte uit Exodus 19:5 en 6 waargemaakt worden.

En in vers 28 lees ik dan dat het heil naar de heidenen gaat. Het Koninkrijk kan niet opgericht worden. De Here Jezus kan nog niet als Koning zoals beloofd was in Handelingen 3:19 en 20.

Wat is dan het heil dat naar de heidenen gaat?

Handelingen 28: 31 Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. HSV

Als ik dit vers lees dan zie ik toch dat het Koninkrijk van de Israëlieten overgaat naar de heidenen? Dan is het toch goed wat er geleerd wordt in de diverse gemeentes en kerken? Dan is het ook goed dat ik regelmatig lees dat wij leven in dit Koninkrijk en ons er voor in moeten zetten. En dat er wordt gezongen: “Zoekt eerst het Koninkrijk van God” Maar gaat het in het onderwijs aan de heidenen wel echt over het hetzelfde Koninkrijk, dat wat verkondigd werd aan het volk Israël? Is Christus de koning van de heidenen in deze tijd? Ik geloof van niet.

In Handelingen 28: 31 zie ik dat Paulus het Koninkrijk van God niet meer uitlegt vanuit de wet en de profeten. Die toevoeging uit Handelingen 28:23 ontbreekt.
Paulus gaat een hemels Koninkrijk verkondigen met een hemelse roeping.

2Tim. 4: 18  En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van Zijn hemels Koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.  HSV

Over het hemels koninkrijk en het heil aan de heidenen, waar onder nu ook de Joden vallen, lees ik in de brieven van Paulus aan Efeze, Filippenzen, Colossenzen, 1 en 2 Timotheüs, Titus en Filemon. Dit worden ook wel de “latere brieven van Paulus” genoemd.
Ik vind in die brieven een geheimenis wat niet in andere tijden is bekend gemaakt, dus ook niet in Handelingen en de brieven die tijdens Handelingen geschreven zijn.

Efeze 3: 1-7
1 Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen bent, 2 als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u, 3 dat Hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft (zoals ik eerder in het kort geschreven heb; 4 waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus), 5 dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest, 6 namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie, 7 waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God, die mij gegeven is, naar de werking van Zijn kracht. HSV
Colossenzen 1: 23-27  23 Zijn lichaam, dat is de gemeente. 25 Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de beheerstaak van God, die mij met het oog op u gegeven is om het Woord van God te vervullen, 26 namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen. 27  Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. HSV

Colossenzen 1: 18  En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, HSV
Efeze 1: 22, 23 22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, 23  die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult. HSV
Efeze 4: 15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. HSV

In bovenstaande drie verzen lees ik dat Christus het Hoofd is van het Lichaam. Het Lichaam is de gemeente van de heidenen ( ethnos = volkeren ) want het gaat over heidenen in deze brief. Bij deze volken behoren ook de na Handelingen tot geloof gekomen Joden. Ik lees dat in Efeze 2:11-14. Ik ben er van overtuigd dat de gemeente die het Lichaam van Christus is iets geheel anders is dan het Koninkrijk wat opgericht zal worden aan het volk Israël. Verder vind ik in de “latere brieven van Paulus” niets terug over een doop met heilige geest, het spreken in talen en zelfs niet over genezingen, zoals in Handelingen. Wel vind ik er in Efeze 1:13 dat ik verzegeld ben met heilige geest nadat ik geloofd heb.

De gelovigen van Handelingen.

Wat gebeurde er met de gelovigen uit Handelingen die tot geloof waren gekomen. Zij konden het beloofde Koninkrijk niet binnen gaan, want dat werd nog niet opgericht. Ik geloof dat zij in de toekomst een speciale zegen ontvangen. De Bijbel noemt deze gelovigen eerstelingen of eerstgeborenen. Zij hebben de geest als eerste ontvangen. Zij zijn gekomen tot de berg Sion en tot het hemelse, heilige Jeruzalem. Deze eerstgeborenen of eerstelingen worden de bruid van Christus.
Amos 6:1  Wee den gerusten te Sion, en den zekeren op den berg van Samaria! die de voornaamste zijn van de eerstelingen der volken, en tot dewelke die van het huis Israëls komen. SV
Rom. 8:23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. HSV
Hebr.12: 22, 23  22 Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, 23 tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, HSV
Openb.21: 9, 10 9 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. 10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. HSV

Het Pinksterfeest was oorspronkelijk voor Israël een oogstfeest. De eerstelingen van de oogst werden bij God gebracht en God werd gedankt met gaven ‘naar dat de HERE uw God u gezegend heeft’ (Deut. 16:10).
Zo vierden de discipelen dit feest met allen die in Jeruzalem aanwezig waren. En zo wordt het feest uit het Oude Testament verbonden met het feest uit Nieuwe Testament.

Waarom deze uitleg?

De pinkstergemeenten leggen uit dat wij, heidenen die tot geloof zijn gekomen, deel kunnen hebben aan de doop met heilige geest gelijk aan de vervulling in Handelingen. Daarbij halen zij dan 1Korinthe 12: 7-11 en 1Korinthe 14 aan. Maar ik heb gezien dat in Handelingen de doop met geest een bepaalde functie heeft namelijk het aankondigen van het Koninkrijk van God en de komst van Christus aan Israël en via Israël aan alle volken. Dus ik geloof dat deze doop helemaal niet voor mij is, een tot geloof gekomen heiden. Ik geloof dat Handelingen en de Korinthe brief nu niet op die manier in vervulling gaan, maar pas weer in de toekomst, waarover het boek “Openbaringen” schrijft.
Wat gebeurt er als we dit onderscheid niet maken? Dan passen wij situaties toe op een tijd waarin dit niet van toepassing is. Het gevolg is dat er verwarring en zelfs teleurstelling kan ontstaan.
Ik wil vertellen wat mij geleerd werd in de volle evangelie gemeente.

Het spreken in talen, tongen in de pinksterbeweging.

In veel pinkstergroepen veronderstelt men dat men de gave van de talen, tongen uitoefent.
Men leert dat de “doop” met heilige geest, wat men door gebed en handoplegging ontvangt, bevestigd wordt door, vooral, het spreken in tongen.
Via stencils, voorzien van Bijbelteksten met uitleg, kreeg ik onderwijs over het spreken in tongen. Deze teksten waren b.v. 1 Kor.14: 2, 4, 5, 14, 17, 18, 26, 28, 39.
1 Kor.14: 2,4: Men leert dat het stichtend is om voor zichzelf, tot God, in tongen te spreken. Niemand hoeft het te verstaan want het zijn verborgenheden.
Vers 5: Iedereen kan in tongen spreken door de “doop” met heilige geest.
Vers 14: Als iemand met het verstand niets meer weet te bidden dan kan hij of zij overgaan op tongentaal. Men eert dan God op bovennatuurlijke wijze zoals staat in Rom.8:26.
De duivel verstaat het niet, dus kan hij geen invloed op de biddende persoon uitoefenen.
Vers 18, 26, 28 en 39: Een aanmoediging om zich uit te strekken naar de gave.

Deze leer werd aangevuld met ervaringen die ik niet in de Bijbel vond, en ik dus niet kon toetsen. Men zong massaal aanbiddend in tongen, met begeleiding van zachte muziek.
Men gebruikte tongentaal bij het uitdrijven van boze geesten en bij het bidden om genezing van zieken. Als een persoon hardop bad, prevelden de anderen in tongen. Ook het thuis, in de binnenkamer in tongen bidden, werd aangemoedigd. Men veronderstelde bovendien dat de Here Jezus in tongen zou hebben gesproken. Maar daar lees ik in de evangeliën niets over. Heel vaak spraken ook vrouwen in tongen. Blijkbaar waren vers 1 Korinthe 14: 34-36, dat de vrouwen moeten zwijgen, niet van toepassing in de pinkstergemeente. Ik zie in dit alles dat de Bijbel op een nogal nonchalante manier wordt uitgelegd.

1 Korinthe 14

Als ik 1Korinthe 14 lees valt mij op dat vooral de gemeente gesticht moet worden. Bij het spreken in een vreemde taal, vers 4, stichtte men alleen zichzelf, wat dus niet zozeer de bedoeling was. Dit was het tegenovergestelde van wat ik in de pinkstergemeente hoorde.
Er werd in Korinthe wel in een vreemde taal gesproken, maar als dit gebeurde moest dit vertaald worden. In Handelingen hoefde dit niet, want daar werd het verstaan door de buitenlandse Joden die er waren. Paulus zegt zelf in vreemde talen te spreken in vers 18, maar in de gemeente liever vijf woorden te spreken met zijn verstand dan tienduizend woorden in een vreemde taal. Waarom moedigt hij het spreken in talen niet aan? Wel, ik denk dat dit te maken heeft met vers 20-23:

20  Broeders, word geen kinderen in uw denken, maar wees kinderlijk in de slechtheid, en word in uw denken volwassen. 21  In de wet staat geschreven: Door mensen die een andere taal spreken, en door andere lippen zal Ik spreken tot dit volk, en ook dan zullen zij niet naar Mij luisteren, zegt de Heere. 22 Zo zijn de andere talen dus tot een teken, niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen, en zo is de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. 23 Als nu de hele gemeente samen zou komen, en allen spraken in andere talen, en er kwamen niet-ingewijden of ongelovigen binnen, zouden zij dan niet zeggen dat u buiten zinnen bent? HSV

Deze teksten heb ik nooit gehoord in de pinkstergemeente. Ik ontdekte dit toen ik, eindelijk, zelf de Bijbel teksten ging bestuderen. Waarom staat dit hier? Ik geloof dat dit slaat op Handelingen. Daar werden de grote daden van God in een andere taal aan de Joden, dit volk, verteld. Het waren op dat moment ongelovige Joden. Waren er in Korinthe ongelovige Joden in de samenkomst? Ik denk het niet, want anders zou Paulus wel anders gereageerd hebben. Nu wees hij de Corinthiërs erop dat zij mogelijk voor onzinnigen versleten zouden worden. Hier is dus te zien dat het teken voor het ongelovige volk Israël is en niet voor de heidenen van toen en nu. En bovendien behoorde dit teken bij de oproep aan het volk Israël om zich te bekeren, zodat Christus terug kon keren en het Koninkrijk van God kon worden opgericht.

Wat voor “taal” spreekt men in de Pinksterbewegingen?

In het boek "Het teken van de talen", door Ferdinand Legrand (vertaald uit het Frans" door Nelly Waldmann); uitgeverij Medema, Vaassen, 1991; 138 blz. staat een uitgebreide beschrijving over het talen teken en het toetsen van de tongen taal, zoals Legrand dat heeft toegepast.
Voor mezelf weet ik dat ik aan het brabbelen was zoals kinderen menen een buitenlandse taal te spreken. Een nogal beschamende conclusie dus. Maar ik denk dat het spreken in tongen ook uit een andere bron voort kan komen. Als er zoveel aan het teken wordt toegevoegd, waarvan ik niets lees in Gods Woord, dan mag ik daar mijn vraagtekens bijzetten. Het is belangrijk om alles te toetsen aan Gods Woord.
Daar is soms wel enige studie voor nodig, maar dat voorkomt dwalingen.
Voor dwalingen worden we ernstig gewaarschuwd in de Bijbel.

1 Tim.4: 1  Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, HSV

Hier is een degelijke uitleg te lezen in de studies 019, 020, 021, 022 over het spreken in talen.

Ik ga over tot de volgende geestesgave, het profeteren.

Het profeteren.

Het is goed om eerst te kijken wat er in 1 Korinthe 14 over profeteren geleerd wordt.
Vers 3:         Iemand die profeteert spreekt tot de mensen: stichtend, vermanend of vertroostend.
Vers 4:         Dit sticht de gemeente.
Vers 5:         Het is goed om te profeteren.
Vers 22:       Dit is voor degene die geloven.
Vers 24,25: Het werkt iets uit ook in het hart van een ongelovige.
Vers 29:      Niet meer dan twee of drie sprekers per keer. Profetie wordt door mede gelovigen beoordeeld.
Vers 31:      Allen kunnen profeteren, vers 39 zegt, dat broeders hiernaar kunnen streven.
Vers 32:      Met het verstand kan men beschikken over deze gave.
Vers 19:      Als woorden gesproken worden met het verstand, wordt er onderwijs gegeven.

Dit onderwijs gold dus in de eerste plaats de gemeente in Korinthe en andere gemeentes die leefden in de periode dat het Koninkrijk van God nabij was. Maar ook ik als heiden kan er van leren.
Als aanvulling lees ik in 2Tim.3: 16 dat de Schrift nuttig is tot lering, wederlegging, verbetering en onderwijzing. Dit gebeurt wanneer ik zelf in de Bijbel lees en er over nadenk. Maar ook door te luisteren naar een spreker, die een gedeelte uit de Bijbel aan mij uitlegt. Dat is dan iemand die profeteert zoals 1 Kor.14 : 3 zegt. Hij geeft onderwijs, tot stichting, vermaning of vertroosting.

Nu komt in 1 Kor.14: 6, 26, 30 het woord “openbaring” voor. In vers 30 lees ik dat een profeet, die onderwijs geeft, moet zwijgen als er iemand is die een openbaring heeft. Een dergelijk openbaring was belangrijk. Toen Paulus  de Gemeente in Korinthe leerde en vermaande, was de Bijbel zoals ik die nu heb, nog niet verschenen. De Apostelen kregen openbaringen door heilige geest voor het schrijven van Gods Woord. Dat lees ik in: Rom.16:25,26. 1Kor.2:1,9,10. Ef.3:3. Koll.1:25,26. 2Petr.1:16-21 en 3:2. In 1 Kor.4:9 lees ik dat zij de laatste apostelen zijn. Als er geen apostelen meer nodig zijn dan komen er ook geen openbaringen meer. De Bijbel was compleet.

Openbaringen 22 : 18 en 19.
Hier lees ik dat het boek Openbaringen “PROFETIE”  wordt genoemd.
Ik mag niet iets toe of afdoen aan de woorden der profetie.
Ik geloof dat dit boek o.a. de toekomst van Israël en het komende koninkrijk met Christus als Koning beschrijft. Want in Openbaringen 1:3 lees ik die bekende woorden: “De tijd is nabij”.
Er wordt verder beschreven wat er in de Hemel en op aarde gaat gebeuren.
2Petr1: 20 zegt dat geen profetie een eigen uitleg toelaat.
Een eigenmachtige uitleg kan voorkomen worden door Schrift met Schrift te vergelijken.
Nu wij het Woord van God hebben, geloof ik dat er geen nieuwe openbaringen meer plaats vinden.

De gave van profetie in de pinkstergemeente.

Opnieuw zal ik iets van mijn ervaringen vertellen.
Als iemand meende dat hij een woord van de Heer ontvangen had, dan stond deze persoon op en zei: ”Zo spreekt de Heer,” waarna hij of zij dan doorgaf wat “de Heer” te zeggen had. Dit waren lang niet altijd aangehaalde teksten uit de Bijbel, maar vrije boodschappen. Eigenlijk waren het voorspellingen, voor personen, of voor de betreffende gemeente. Deze boodschappen werden ook regelmatig aangevuld door beelden, visioenen. Men vertelde dan wat men meende “in de geest” te zien. Deze “profetieën” en “visioenen” werden zeer belangrijk geacht. Het “profeteren” uit 1Kor.14 gaf men de betekenis van: rechtsreeks (buiten de Bijbel om) boodschappen van God ontvangen. Men baseerde deze manier van profeteren duidelijk op het profeteren wat in het O.T. door de profeten, plaats vond. Men verwarde dit dus bovendien met de openbaringen die er doorgegeven konden worden. En ik zag dat alleen de Apostelen rechtstreeks openbaringen van heilige geest kregen om het Woord van God te schrijven. Ik heb nu de complete Bijbel, en hier mag niets aan toegevoegd, of weggelaten worden, Openb.22: 18 en 19. Ook geen charismatische profetie uit de pinksterbeweging.
Ik zag in 1 Kor.14: 3 dat profeteren stichtend, vermanend en vertoostend spreken is.
Het profeteren wat in Korinthe wordt bedoeld komt voort uit de Bijbel en heeft betrekking op de Bijbel. Wat anders zou mij kunnen stichten, vermanen of vertroosten dan Gods Woord?
Als er buiten Gods Woord om voorspellingen worden gedaan, komt dat in de buurt van waarzeggerij.

Nog een ander facet van profeteren wil ik hier behandelen.
In de pinksterbeweging werden profetieën, uit het Oude Testament, toegepast op de Gemeente. Als voorbeeld wil ik Ezechiël 37 noemen. Het gaat hier over het dal met dorre doodsbeenderen.
Ezechiël moet de terugkeer en het herstel van Israël profeteren. De pinksterbeweging gebruikte dit gedeelte om aan te tonen dat het Koninkrijk gevestigd zal worden, hier en nu. Men denkt dat men het “geestelijk” Israël is. Deze gedachte vind ik ook in veel kerken. Hieruit komt ook het idee voort dat men moet strijden om dit Koninkrijk op te richten. Men organiseerde bijvoorbeeld gebedsmarsen om een stad voor God te claimen. De mars voor Jezus is ook een dergelijk voorbeeld. In de bundel met Opwekkingsliederen vind ik in veel liederen deze overwinnaars gedachte vastgelegd, o.a. in lied; 166, 186, 200, 233, 237, 239, enz.
Maar ik geloof dat het Koninkrijk nu niet aanwezig is en ook nog niet opgericht gaat worden. Gods Koninkrijk wordt gevestigd op Zijn tijd en door Zijn Kracht. Hier heb ik dus een voorbeeld van verwarring, wanneer ik Gods plan met Israël niet onderscheid van Gods bedoeling met de Gemeente.

De gave van gezondmaking.

In de Evangeliën zie ik dat de Here Jezus veel zieken genas. Ik zag dat Hij deze tekenen deed voor het Joodse volk, om Zijn Goddelijke afkomst te tonen en om het komende Koninkrijk aan te kondigen.
Datzelfde geld voor Handelingen en de brieven die Paulus tijdens Handelingen heeft geschreven. God bevestigde deze nieuwe periode met tekenen en wonderen, die door de handen van de Apostelen gebeurden.
Als er een genezing door de handen van de Apostelen, in de kracht van heilige geest, plaatsvond dan was deze volledig en gebeurde terstond.

Hand.5: 12  En er gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk; HSV
2Kor.12: 12 De tekenen van een apostel zijn onder u verricht, in al mijn volharding, in tekenen, wonderen en krachten. HSV
1Kor.9: 1 Ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus, onze Heere, gezien? HSV
1Kor.4: 9 Want ik denk dat God ons, de laatste apostelen, HSV
Er zijn nu geen Apostelen en met hen ook geen speciale gaven meer.

Nu wordt in 1 Kor.12: 9 over de gave van gezondmaking gesproken.
Toen de brief aan de Korintieërs geschreven werd was de Apostel Paulus nog in leven, dus met hem was de gave van genezing nog aanwezig. Ik vind in de brieven niet veel onderwijs meer over deze gave en er worden ons ook geen bijzondere genezingen meer vermeld. Ik lees in 2 Kor.12: 7 dat Paulus, die veel genezingen door heilige geest verricht had, zelf niet genezen werd van een doorn in het vlees.
In Jak.5: 14-16 lees ik dat genezing plaats kan vinden als zonden beleden worden. Hieruit zie ik dat niet beleden zonden mensen ziek of gebonden kunnen maken. Hoewel de brief van Jacobus is geschreven aan de twaalf stammen die in de bestrooiing zijn, Israël dus, geloof ik dat ik ook in deze tijd door niet beleden zonden ziek kan worden. En dat het belijden van mijn zonden en het aannemen van vergeving kan leiden tot genezing, zeker geestelijk. Maar voor de gave van gezondmaking geld hetzelfde als voor het spreken in talen en profeteren. Het wordt beschreven in Handelingen en in de brieven van Paulus geschreven tijdens Handelingen. En dit was de periode dat het Koninkrijk van God nabij was gekomen. God wilde dit aan Zijn volk laten zien door tekenen en wonderen.

De gave van gezondmaking in de pinksterbeweging.

In de pinkstergemeentes meent men dat God speciale gebedsgenezers geeft. Die zouden de gave van genezing hebben. Men leerde zelfs dat een ieder over deze gave kon beschikken. De gebedsgenezers organiseren avonden waarop ze mensen uitnodigen naar voren te komen. Handen worden opgelegd en de genezing uitgeroepen. Soms werd langdurig voor een zieke gebeden. De genezingen, waarvan ik hoorde, waren vaag, bijv. een tekort been wat aangroeide. Een stuk aandacht voor de klacht kan een tijdelijke opleving bewerken. Ik heb van heel dichtbij gehoord van een “wonder” van aangegroeide benen, maar dat de gebedsgenezer een kind met een verstandelijke beperking niet kon genezen. Hij vermelde dat de tijd hier nog niet rijp voor was. Later heeft iemand, die genezen was van het te korte been, toegegeven dat het verbeelding was geweest. Ik heb van mensen gehoord die niet genezen waren, maar daar wel in moesten blijven geloven.
In de krant heb ik wel eens een verslag van een dienst van Jomanda en van een pinksterdienst gelezen. De overeenkomst was onthutsend. Kan ik aannemen dat de dienst van Jomanda van de duivel is en de pinksterdienst van God?
In 2 Tess.2: 9 staat dat de werking van de satan zich zal openbaren door allerlei tekenen en wonderen. Gods Woord waarschuwt ons voor de misleidingen van de duivel.
Matt.7: 22 en 23 ( is een tekst waar ik in de Pinkstergemeente nooit op gewezen ben) Hier waren mensen die de Heer aanriepen ( gelovigen?), krachten gedaan hadden, geprofeteerd hadden en toch moest de Heer zeggen dat Hij deze mensen niet gekend heeft. Hij zegt hun weg te gaan, ze hebben ongerechtigheid gewerkt.
Bovendien lees ik in 1 Tim.5: 22 dat ik niet snel iemand de handen op moet leggen. Geen gemeenschap moet hebben met andermans zonden. Mij zelf rein mag bewaren

Ik heb al uitgelegd dat de gave van gezondmaking in verband stond met de Here Jezus, en de Apostelen. En dat het te maken heeft met de tekenen en wonderen van het nabij gekomen Koninkrijk van God.
In 1 Tim.3: 1- 16. wordt gesproken over oudsten. We zien de gaven, die de Apostelen hadden, niet terug bij de oudsten. Paulus moest in 2 Timotheüs 4:20 Trofimus ziek achterlaten. God zou zeker nog wonderen kunnen doen, maar ik lees daar niets over in de latere brieven van Paulus. Ik mag mij richten op Jezus Christus als Hoofd van de Gemeente.
Kol.3: 1, 2, 3 Ik mag de dingen zoeken die boven zijn. Daar is de Here Jezus nu, Hij bidt en pleit voor ons, en Hij wacht totdat hij Koning mag worden op aarde.

Zie ook de uitzending van Netwerk met Tijs van den Brink en Jan Zijlstra.
    
De werkingen der krachten.

Deze gave wordt vermeldt in 1Kor.12: 10
Hieronder kan ik het uitdrijven van boze geesten verstaan en het opwekken van doden.
De Here Jezus bezat deze kracht en de Apostelen eveneens. Enkele voorbeelden:
Lukas 8: 26 - 39  De bevrijding van een bezetene.
Lukas 8: 40 - 56  Opwekking van het dochtertje van Jairus
In Lukas 9: 1      Krijgen de discipelen kracht en macht over al de duivelen en om zieken te genezen.
Joh.11                  De opwekking van Lazerus.
Hand.9: 36 - 43   De opwekking van Dorkas.
Hand.19 - 11, 12 God deed ongewone krachten door Paulus.
Hebreen 2: 4    In dit vers staat geschreven dat God, door tekenen, wonderen en krachten, de verkondiging van het nabij gekomen Koninkrijk bevestigde. Dit gebeurde in Handelingen en in de brieven die over het nabij gekomen Koninkrijk gaan.
In Mark. 16:14 -18 lees ik van de opdracht die de Here Jezus gaf aan de discipelen. Ook deze opdracht stond in het teken van het komende Koninkrijk. In Handelingen zie ik de vervulling van deze opdracht.

De werkingen der krachten in de pinksterbeweging.

Ik heb in de pinkstergemeente meegemaakt dat men probeerde een boze geest of een demon uit te drijven. Men deed dit door handoplegging en aanhoudend gebed, waarbij de aanwezigen heftig in tongen baden. Vele malen kwam men bijeen om te bidden met een dergelijk persoon. Soms meende men te bespeuren dat die persoon langzamerhand bevrijd werd. Wat ik nu maar in het midden laat is of deze persoon werkelijk van de Duivel bezeten was.
Afgezien van het feit dat ook deze krachten met de Here Jezus en de Apostelen verbonden waren en behoren bij het nabij gekomen Koninkrijk, kan ik vaststellen dat het er in de Bijbelse tijd anders toeging dan nu in de pinksterbeweging. In Hand.5: 16 lees ik dat allen genezen werden.
Wat ik in de pinksterbeweging zag, lijkt op experimenteren. Ik zag hetzelfde als bij de genezingsdiensten. Een twijfelachtig resultaat, en een praktijk die niet aan de Bijbelse voorwaarden voldoet.
Kunnen er dan in de periode van de Gemeente geen mensen meer tot bevrijding komen?
In Joh.8: 32-36 lezen we dat de Waarheid vrijmaakt. En ik geloof dat de waarheid is dat ik nu niet de tekenen van het komende Koninkrijk hoef te zoeken en kan uitoefenen. Het geloof in en van de Christus maakt vrij.
Het kan incidenteel nodig zijn om in gebed om iemand heen te staan die in veel duisternis heeft gezeten. Maar deze persoon moet dit dan wel willen. Er is wijsheid voor nodig.

Het onderscheiden der geesten.

Deze gave wordt genoemd in 1 Kor.12: 10. Dit is een gave waarover ik in de pinkstergemeente, voor zover ik het mij kan herinneren, geen onderwijs heb gehad. Dit is vreemd temeer daar zij zich veel met “geestelijke” zaken bezig houden.
In 1 Joh.4: 1-3 lees ik dat ik de geesten moeten beproeven, of ze uit God zijn. De Geest van God herken ik doordat deze belijdt dat de Here Jezus in het vlees is gekomen. Ik vind in deze verzen dat deze beproeving te maken heeft met de geest van de antichrist die, zoals ik kan begrijpen, de Here Jezus niet zal erkennen. En in dit vers meen ik de link te zien met het nabij gekomen Koninkrijk. De antichrist zal komen voordat de Here Jezus als Koning terug komt. Het is begrijpelijk dat in die voorafgaande periode er veel onrust en verleidingen zullen zijn waarin het onderscheiden van geesten erg belangrijk is. Maar het onderscheiden van geesten blijft lastig. Dat zie ik ook in:
Mattheus 7: 22, 23 22 Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?
23  Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt! HSV

Ik heb de vergelijking al gemaakt van Jomanda en de gebedsgenezing in de pinksterbeweging. Op internet zegt een bekende gebedsgenezer: ,,Ik predik het evangelie. Ik geloof in het reinigende bloed van Jezus Christus. Jomanda gelooft in instraling door hogere machten''. Zo te lezen zit dat goed.
Maar er is ook veel verwarring, voors en tegens, te lezen op internet over de gebedsgenezers. Hoe kom ik daar nu uit? Ik geloof dat er nog een ander criterium is voor het maken van een goed onderscheid. Dat lees ik in:

Flp. 1:10  10 opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus,  HSV
En dan kom ik weer uit op het verschil tussen de leer van het nabijgekomen Koninkrijk en de leer die bij het Lichaam van Christus hoort. In deze tijd, de periode van genade waarin Christus het Hoofd van De Gemeente is, heb ik nodig dat ik onderscheid wat wezenlijk is. Of zoals de Statenvertaling het zegt dat ik onderscheid waar het op aankomt. Dat betekent dat ik weet welke onderwijs belangrijk is voor deze tijd.

De doop met vuur.

Op internet las ik een discussie waarin werd beweerd dat de doop met vuur hetzelfde is als de doop met heilige geest. In mijn tijd in de volle evangelie gemeente, werd ook gebeden om de doop met vuur. Ik dacht altijd dat men graag vurig voor God wilde zijn. Totdat ik de Bijbel ging onderzoeken en ging begrijpen wat er werkelijk gevraagd wordt.
In Mat.3: 11 en Luk.3: 16 vind ik deze uitdrukking. Toen Johannes de Doper deze woorden uitsprak was er nog sprake van het Koninkrijk wat opgericht zou worden, Mat.3:2, en de daaraan verbonden oordelen.
Vuur is een teken van oordeel. Dat zie ik in:
Hebr.10: 27  Een verschrikkelijke verwachting van het oordeels, en hitte van het vuur.
2 Petr.3: 12 De dag van God, waarbij de hemelen door vuur zullen vergaan, en de elementen brandend zullen vergaan.
Mal.4: 1 Die dag komt, brandende als en oven.
Het vuur komt ook weer terug in Hand.2: 19. Dit is het gedeelte wat de pinksterbeweging niet aanhaalt als zij pleiten voor een doop in heilige geest. Maar het is er dus wel mee verbonden.
Als ik bid om de doop met vuur dan vraag ik dus of God mij in het oordeel wil dopen. En nu ik weet wat het vuur betekent, zal ik niet verlangen om daarmee gedoopt te worden. Er zijn een aantal Opwekkingsliederen, waarin gevraagd wordt om de doop met vuur, zoals in lied: 1, 222, 463, 467, 472. Ik kan ze niet meezingen.

Vallen in de geest.

Wat ook steeds meer in de pinksterkringen voorkomt is het “vallen in de geest.”
Persoonlijk heb ik dit niet meegemaakt. Wat ik ervan gehoord heb is dat men meent dat de Geest van God hen op de grond drukt, of doet storten. Dit schijnt door een kracht te gebeuren, waar geen weerstand aan geboden kan worden.
In 1 Kor. 14: 25 wordt uitgelegd dat iemand, overtuigd door het Woord van God, op zijn gezicht neer kan vallen, en God zal aanbidden en erkennen. Uit deze verzen blijkt dat deze persoon van verborgen dingen overtuigd geraakt is en zich daardoor volkomen vrijwillig zich neerbuigt. Ik kan mij voorstellen dat David, in Psalm 51, volledig overtuigd van zijn afschuwelijke zonde, verslagen voor Gods gezicht neergevallen is. Het gaat hier niet over een “vreemde kracht” die iemand neerslaat, zoals pinkstermensen mij willen doen geloven.
In Openb.1: 17 lees we dat Johannes als dood aan de voeten van de Heer viel, omdat hij diep onder de indruk was van wat hij zag. Johannes ervoer grote eerbied. Ook ik mag uit eerbied voor onze Heer en Heiland knielen. 

Lachen in de geest.

Als laatste wil ik nog aandacht schenken aan een verschijnsel, wat men het “lachen in de geest” noemt. Het schijnt in pinksterbijeenkomsten voor te komen dat men plotseling onbedaarlijk moet lachen.
In het O.T. wordt er op enkele plaatsen over lachen gesproken. Bijv: Sara lachte in Gen.18: 12 omdat ze niet geloofde dat ze op haar leeftijd nog een zoon zou krijgen.
In Lukas 6: 21 zullen degene die nu huilen later lachen en vers 25 vermeld het omgekeerde.
Jak.4: 9 zegt dat ons lachen in treuren zal veranderen. We worden hier vermaand.
In deze verzen gaat het niet over een soort van lachbui, en ik vraag mij af in of door wat voor geest men lacht.
Eerlijk gezegd dacht ik dat dit niet meer voor zou komen in pinkstergemeentes. Maar niets is minder waar. Op internet kwam ik het volgende tegen: “Jezus heeft ONEINDIG VEEL MEER gedaan en gezegd dan wat is genoteerd in die paar bladzijden van een evangelie” enGod is oneindig veel groter en anders dan wij mensen, het spreekt voor zich dat Hij dingen kan doen, die onze grenzen doorbreken”. En in dit stuk wordt alles ontkracht wat ik hierboven heb proberen aan te tonen vanuit Gods Woord. Maar waar moet ik het anders aan toetsen dan aan Gods Woord?  Gelukkig kwam ik ook kritische beschrijvingen tegen.
Afsluiting van deze studie.

Ik ben aan het einde van deze studie gekomen.
Waar ik mij zorgen over maak, zijn de ontwikkelingen binnen de Christenheid. Kerken lopen leeg en groepen hebben onderling een hoop strijd. Dit alles lijdt tot verwarring en lauwheid. Steeds weer merk ik dat er een hang is naar iets nieuws en de pinksterleer lijkt in de behoeften te voorzien.
In 2 Thess.2: 9 wordt gezegd dat de komst van de satan gepaard zal gaan met krachten, tekenen en wonderen van de leugen. Deze tekst kondigt de tijd aan wanneer de satan zich ten volle zal openbaren. Maar hier en daar steken er al zulke verschijnselen de kop op, en de duivel doet niets liever dan verwarren en verleiden. Ik heb het al gehad over de bijeenkomsten van Jomanda, en de overeenkomsten die er waren met een genezingsdienst bij de pinksterbeweging. (Helaas heb ik de kranten knipsels niet bewaard.) Die overeenkomsten bevreemden mij niet. In deze studie heb ik hopelijk duidelijk gemaakt dat de wonderen en tekenen, die in de pinksterbeweging voorkomen niet Bijbels zijn. Men eist en daagt God uit om met ons te handelen zoals Hij dat met Israël deed en opnieuw gaat doen. Men noemt dit geloof.
Zal men op den duur nog in staat zijn om de geest van de antichrist te herkennen als men zich zo intensief met allerlei wondertekens en verschijnselen bezig houdt?
De pinksterleer wil mij doen geloven dat de situatie, zoals die in Handelingen was, ook voor deze tijd is. Als ze gelijk zouden hebben moet, wat er met Ananias en Saffira gebeurde in Hand.5:  1-11 zich ook in deze tijd herhalen. Ik vrees dat je dan deze studie nooit te lezen had gekregen.
Gelukkig leef ik in de periode waarin God Zijn genade laat zien in Christus. Ik heb in deze studie veel Bijbelteksten aangehaald. Ik meen dat er geen betere manier van uitleggen is, dan door Gods Woord.

Rinske. 
20 – 04 – 2014


21 opmerkingen:

 1. Beste Rinske,

  Net zoals dopen met water niet in de Bijbel voor komt, komt dopen met de Heilige Geest ook niet voor.
  Het is dopen in (!) water en gedoopt worden in (!) de Heilige Geest (dit laatste vindt plaats tijdens de wedergeboorte).
  Dopen met vuur is dopen in (!) vuur en dat betekent oordeel !!!
  En maar blijven zingen en vragen om gedoopt te worden met (dus in) vuur (om veroordeeld te worden).

  Via CIP kwam ik op uw blog.
  Het ging daar over 'de opname' en zoals gewoonlijk weer een hoop commentaar aangetroffen van mensen die hun Bijbeltje niet goed lezen en enkel maar anderen napraten en met verkeerde tekstplaatsen komen aanzetten.

  Bijvb. de tekst waar de discipelen de Heere Jezus vragen naar het moment wanneer Hij zijn koninkrijk op zal richten. Het koninkrijk der hemelen dat op de aarde zal neerdalen (Het 'koninkrijk van God'is echter wat anders). Het gaat daar dus niet over de opname maar over het moment dat Hij zich voor de 2e maal aan het Joodse volk zal openbaren als de Messias.En dat moment ligt aan het einde van de laatste jaarweek. De Heere Jezus zegt tegen hen dat noch de dag noch het uur bekend is. En dat is ook zo! Het is precies zoals het er staat: niet de dag en niet het uur.

  Het betreft hier de wederkomst op de Olijfberg aan het einde van de laatste jaarweek.
  Wie tijdens de laatste jaarweek over voldoende Bijbelkennis beschikt en nog een beetje kan rekenen, weet in welk jaar en in welke maand (sept/okt) de Joodse Messias wederkomt. Het begin van de jaarweek is dan namelijk bekend.
  De gemeente bestond nog niet en deze uitspraak van de Heere Jezus gaat dus niet over de opname van de gemeente.
  Wanneer er dus staat: "noch de dag of het uur" dan betekent dat gewoon: niet de dag van de maand en niet het uur van de dag.

  Even tussendoor: de gelijkenis van de 5 wijze en 5 dwaze maagden heeft ook niets met de gemeente van Christus te maken. En die fout wordt ook vaak gemaakt.

  Over wel of geen opname heb ik bij 'Appie' recent iets gepost:
  http://appie.abspoel.nl/?p=11400&cpage=1#comment-17849

  Ook de zgn. 'Imminent return of Christ' is een doctrine die ik niet kan volgen.

  Ik heb e.e.a. met copy/paste gedaan vanuit m'n eigen studies.
  Vandaar het off-topic gehalte.
  Maar misschien toch interessant.

  Met een hartelijke groet van Cees.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dag Cees, bedankt voor uw opmerking over de doop 'in' en uw uitleg over de laatste jaar week. Die uitleg meen ik te kunnen volgen. Het gaat daar niet over de opname, maar over de 2e komst van Christus. Ik heb uw reactie gelezen bij 'Appie'. U schrijft: "Bedenk dit eens: Kijk je als gemeente verlangend uit naar de komst van de Messias (van de opname weten we even niet) en je leeft in een tijd dat je die komst mee kan maken, dan heb je wel de pech dat je door een periode heen moet waarin de Heere God de volkeren gaat straffen ter oorzake van hun houding jegens Zijn volk Israël.
   Bovendien raak je ook nog es je absolute behoudenis kwijt en zul je vol moeten houden tot het einde (je dood).volgen."
   Ik meen deze reactie te kunnen begrijpen. Ik geloof ook niet dat dit de belofte is voor de Gemeente die Zijn Lichaam is. Ik vraag mij af hoe het met de Gemeente is gesteld tegen de tijd dat Christus terug komt. Leven de christenen nog of zijn we allemaal vermoord? Of zijn de 'gelovigen' opgegaan in die ene godsdienst waarbij Christus buiten staat? Christus vraagt Zich af of Hij nog geloof zal vinden bij Zijn wederkomst. Hoe het ook zal zijn, ik geloof dat de toevergadering in 2 Thessalonicensen zal zijn nadat de afval, de mens der zonde en verderf zich zal hebben geopenbaard. Deze toevergadering is dezelfde als in Mattheüs 24: 31.
   Vriendelijke groet van Rinske.

   Verwijderen
 2. Beste Rinske,

  Ik las met aandacht hetgeen je zoal schreef over je ervaringen in een pinkstergemeente en wat je zoal zelf ontdekt hebt door nauwgezet je Bijbeltje te bestuderen. Goed bezig broeder !!! Net als die christenen uit Berea.
  Ook ik zie al jaren dat er een ander soort 'christenen' aan het ontstaan is. Ze vinden Jezus geweldig, Wonderen en tekenen! En wij zullen nog grotere wonderen doen!! Schuld en verlossing hebben hun betekenis te verloren. Tegen hun ongelovige buurman: Hee, buurman, je hebt best een leuk leven ...... maar met Jezus is 't leuker !! Gaat het daar om in het geloof? Zijn deze mensen wederom geboren?

  Shalom en God Zijn zegen toegewenst!!
  Cees.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dag Cees, bedankt voor uw bemoedigende woorden.
   Dit is dus de groep 'christenen' die hard groeit. Op CIP hadden we Edgar Holder die inderdaad wonderen enz, predikt. Ik geloof niet dat het daarom gaat. Hoe het afloopt met deze prediking? Ik weet het niet. Ik kan daar zeker niet meer in mee gaan.
   Hartelijke groeten, Rinske.

   Verwijderen
 3. Beste Rinske,

  Dank voor je positieve reactie!

  Ik heb ook nogal wat Bijbelstudie gedaan omdat ik bemerkte dat ik na het lezen van allerlei artikelen in feite enkel koos met wie ik het nu weer es eens was.
  Totdat ik besloot zelf eens in de Bijbel te gaan studeren (had ik veel eerder moeten doen).
  Inmiddels heb ik hier en daar op Bijbel-sites wat gepost van hetgeen ik meen te hebben ontdekt.
  Ik geef je hierbij een paar 'Links' door naar een paar van de reacties die ik plaatste.
  Is wellicht ook interessant om zo nu en dan es te overdenken.

  http://www.vriendenvanisrael.nl/?p=1378#comment-6611
  en
  http://www.vriendenvanisrael.nl/?p=1378#comment-11292

  De opname is nabij!!
  Er is nog tijd om om te zien naar geliefden, vrienden en bekenden die de Heere Jezus nog niet als hun Verlosser hebben aangenomen.

  Met een vriendelijke groet van Cees.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dag Cees,

   Ik heb de linken gelezen die je me gestuurd hebt. Dat is pittige materie die ik bijna niet kan doorgronden. Ik weet van de jaarweken en ook van getalswaarden. Maar ik heb hier geen inzicht in. Ik weet ook niet of ik mee kan gaan in het op deze manier voorspellen van de wederkomst van Christus. Ik ben daar voorzichtig mee. Maar ik zal me eens wat verder in verdiepen in de studie op die site.
   Wat de antichrist betreft, daar heb ik een interessante link bij gevonden. Die kun je vinden op: http://hoeikdebijbellees.blogspot.nl/2014/10/studie-van-walid-shoebat_16.html

   Ja, zo is het mij ook vergaan in met het Bijbellezen. Eerst nam ik alles zomaar aan. Ze zouden het wel weten. Maar nu onderzoek ik alles en dat verrijkt enorm. En natuurlijk kan ik het verkeerd hebben. Het blijft onderzoeken.
   En bedankt ook weer voor je reactie.

   Hartelijke groeten, Rinske.

   Verwijderen
 4. Beste Rinske,

  Ik reageerde op de site 'vriendenvanisrael.nl' juist omdat ik het niet eens ben met wat er telkens maar naar voren gebracht wordt over dat er nog 3 jaarweken resteren van de 70. Ik kan die redenering echt niet volgen. Dat is dus nog minimaal 21 jaar !!
  Ik bedoelde niet die site aan te duiden als richtinggevende studie. Wel nuttig om kennis van te nemen maar die gedachte overnemen van die 3 resterende jaarweken, dat zou ik niet doen.

  Voor studie over allerlei Bijbelse onderwerpen mag ik je wijzen op:

  http://www.hetlichtdeslevens.nl/index.html

  Blader maar es onder het kopje 'Studies' door de jaargangen heen en je vindt tal van antwoorden op vragen. Puur Bijbels onderwijs!

  En over de getallen die de Heilige Geest verbonden heeft met bepaalde Bijbelse begrippen is het goed om dit eens te lezen:

  http://www.wordworx.co.nz/panin.html

  en

  http://god-help.org/SealOfGod.pdf

  (scroll even door naar de hoofdstukken die gaan over de Bijbelse getallen)
  Dit boekwerkje heb ik zo'n 25 jaar geleden wel 5x achtereen gelezen en gaf mij de basiskennis om de orde in God Zijn handelen in-de-tijd te ontdekken. Zo'n 3 tot 4 jaar geleden kreeg ik het idee om zelf eens te gaan onderzoeken hoe dat nu zit met de 6000+1000 jaren.
  Ik ben nogal wiskundig aangelegd en dat is de reden waarom deze materie zo'n geweldige indruk op me maakte zodat ik er verder mee de Bijbel ging onderzoeken.

  en lees ook es:

  http://www.biblebelievers.org.au/number01.htm

  Walid Shoebat ken ik ja. En daar heb ik al heel wat uurtjes naar te zitten kijk/luisteren.
  Ik zal de 'link' (mss nogmaals) bezoeken.
  Dat de antichrist uit de Islam (lees Ismael-afstammelingen) komt, lijkt me logisch.
  De Messias is geboren uit de lijn van Isaak en zijn nakomelingen. De Satan is de na-aper van de Heere God, dus is het zeer denkbaar dat de mens der wetteloosheid komt uit de nazaten van de neef van Isaak, Ismael. De haat van Ismael richting Isaak is nooit overgegaan. Het zit in genen van de Arabische volkeren.

  Met een hartelijke groet van Cees.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dag Cees,

   Al peinzend over deze dingen was ik er inderdaad ook achter gekomen dat je het niet eens zou kunnen zijn met dat wat er op de site staat, waar je op gereageerd hebt. Dat kan. Door het lezen van deze dingen begrijp ik nu, denk ik, hoe het zit met dat verschil van 3 en 1 jaarweek. Ik had dit namelijk wel eens uitgelegd gekregen. Toen ik jou reactie las begreep ik dat je het begin van de Gemeente leest in Handelingen 2. Ik ben, nu al weer 13 jaar geleden, tot het inzicht gekomen dat de Ene Gemeente waarvan Christus het Hoofd is na Handelingen begint. Dat Ene Lichaam wordt nooit genoemd in de Bijbelse profetieën. Dat was een geheimenis zoals Paulus dat beschrijft in Efeze 3. Dus daar zit het verschil in tussen die 1 en 3 jaarweken. Ik was er ook achter gekomen dat die site de dingen uitlegt zoals ik dat tracht te doen. Zij linken naar “Levendwater.org” en daar heb ik mijn uitleg vandaan. Zij linken ook naar “Walid Shoebat”. Langzaam aan ging ik begrijpen wat je met je reactie bedoelt. Wij zien het dus verschillend. Evengoed ga ik de linken die je aangeeft opzoeken. Het is altijd boeiend hoe er gedacht wordt. En het blijft onderzoeken.

   Wat de Bijbelse getallen betreft, dat is voor mij moeilijke materie. Maar ik ga me er zeker in verdiepen. Ik zie wel dat er een mooie orde in zit. Er is nog zoveel om te onderzoeken, gelukkig wel, maar ik kom tijd te kort.

   Hartelijke groeten, Rinske.

   Verwijderen
 5. Bedankt Rinske voor je prima artikel, ik zal de link er naar toe toevoegen aan het mijne (neem aan dat dit ok is):
  http://hoeikdebijbellees.blogspot.nl/p/dedoop-met-heilige-geest.html
  Shalom
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Hi Rinske,
  Zou je me even willen bellen ? Ik dacht dat we elkaar wel es gesproken hebben, maar heb geen telefoon of mailadres van je.
  Shalom, met dank,
  Ben Kok (joods-chr .pastor)

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Oeps, telefoonnummer vergeten te vermelden, dat is 06-39696349
  Shalom
  Ben

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Rinske, is de heilige Geest in de periode van de OT en in de periode van NT (voor of na handelingen maakt niet zoveel uit denk ik) op of in ons gestort? En was dat voor het volk Israël en ook voor de heidenen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Er is volgens mij wel degelijk verschil in ontvangen van heilige geest in het Oude en Nieuwe Testament, zelfs nog in Handelingen en daarna.
   Ik geloof dat in de Gemeente, het Lichaam van Christus de gelovigen zijn verzegeld met heilige geest. De geest is niet op of in ons uitgestort. Het is niet de Heilige Geest als persoon waarmee wij verzegeld zijn, maar Zijn gave, Zijn kracht die in ons is gekomen toen wij het Woord van de Waarheid mochten aannemen; Efeze 1: 13. Er is verder geen sprake van bijzondere uiterlijke kenmerken zoals wonderen en genezingen. In het Lichaam van Christus is geen onderscheid tussen een Israëliet en een heiden.
   In Handelingen 2 werd diezelfde kracht uitgestort op de gelovigen, maar daar waren wel kenmerken te zien, zoals het spreken in andere talen, wonderen en tekenen. Deze tekenen werden speciaal gegeven als teken voor het volk Israël zodat zij zich zouden bekeren en geloven; Handelingen 2: 14, 21 – 47. In eerste instantie werd deze kracht gegeven aan Israëlieten. Maar toen het niet het gewenste resultaat had werden ook heidenen met deze kracht gevuld zodat zij de Israëlieten jaloers zouden maken; Romeinen 10: 19 en 11: 11 en 14.
   In het Oude Testament werden mensen incidenteel vervuld met kracht van de Geest van God, zoals bijvoorbeeld in Exodus 35: 30, 31. Iemand werd bekwaam gemaakt voor een taak. Zie ook 1 Samuël 16: 13, Jesaja 11: 2 en Ezechiël 2: 2. Er zullen er vast wel meer zijn, maar die kan ik zo snel niet vinden. God gebruikte in het Oude Testament wel heidense mensen, zoals Kores in Ezra 1. Maar ik weet niet of zij dan ook met de kracht van Gods Geest vervuld werden. Ik hoop dat ik je voldoende antwoord heb gegeven.

   Verwijderen
 9. Hey Rinske, dank voor je reactie, maar ik heb nog een aantal vragen namelijk; is de Heilige Geest dezelfde van in het OT als in de NT? en wat zou het verschil zijn als er al een verschil is? Kan het zijn dat er toch nog wonderen door de Heilige Geest gebeuren ook in deze tijd? Zoals genezing, spreken in tongen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo, Ik geloof dat er maar één Geest van God is, de Heilige Geest. Wel uit de Geest van God Zich op verschillende manieren. Het verschil is dat de Gemeente, Het Lichaam van Christus, waar wij toebehoren verzegeld is met de kracht, geest van God. Die kracht kunnen we gebruiken om het Woord van God te bestuderen en die kracht staat ons bij om navolgers van Christus te zijn; Efeze 1: 5 en Filippenzen 3: 17.

   In Handelingen en in de brieven die Paulus schreef tijdens Handelingen, zijn gaven van die kracht / geest zichtbaar. Die kun je vinden in 1 Korinthe 12 en 14. Die gaven waren er om tot het volk Israël te spreken; 1 Korinthe 14: 21. In de toekomst zullen deze gaven zich herhalen en dan zal het volk Israël het opnieuw horen en aanvaarden.

   God kan zeker nu nog wonderen doen, maar ik ben heel voorzichtig hiermee. Het doel van de wonderen is om het volk Israël aan te spreken. Maar ook satan kan komen met verleiding en wonderen die lijken op Gods wonderen; 2 Thessalonicenzen 2: 9.

   Het spreken in tongen is het spreken over de grote werken van God in bestaande talen; Handelingen 2: 8, 11. God zal ook dit wonder kunnen gebruiken om het volk Israël aan te spreken in hun eigen taal. Dat zal in de toekomst gebeuren, maar ook nu ben ik heel voorzichtig met het toeschrijven aan Gods Geest van dit wonder. Zelf heb ik ervaren dat ik deed deed in eigen kracht en dat ik aan het brabbelen was.

   In het Oude testament was de geest van God incidenteel gegeven aan bepaalde gezalfde personen. Die konden in naam van God spreken, profeteren en wonderen doen. Dit alles in het bijzijn en ten bate van het volk Israël.

   Verwijderen
 10. Hallo Rinske, ik snap je reactie en zeker ook je voorzichtigheid (wat ook ingebed is in je eigen ervaringen, daar ben je heel eerlijk in en waardeer ik).
  Toch roepen je reacties weer vragen op namelijk wat maakt dat je je zo focust op het volk Israël? Lo-ammi?
  Ik denk dat er meer aan de hand is dan alleen het volk Israël namelijk dat het oude verbond opengebroken is naar een nieuw verbond, een verbond uit het hart en zoals Jeremia 31;31 het beschreef en voorspelde. DIe is groter dan Israel alhoewel ik het met je eens ben dat Israel zijn volk is maar zie het als de proselieten doop; het is breder getrokken door het offer van Jezus aan het kruis.

  Daar om ben ik het met je eens dat in het OT de Heilige Geest op mensen was en in het NT op en in mensen uitgestort.

  Onderzoek alles en behoud het goede!

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Rinske nog een vraagje: wat betekend het geboren worden uit de Geest? Johannes 3 : 5-8
  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.
  Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.
  Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.
  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is.
  anoniem

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De Here Jezus zegt dit tegen Nicodemus, een overste van de Joden. Het heeft te maken met wederom geboren worden; vers 3. Zonder wedergeboorte kunnen de Israëlieten het Koninkrijk, wat in de toekomst op aarde zal worden opgericht met Christus als Koning, niet binnen gaan. In vers 7 zegt de Here Jezus: Jullie moeten wederom geboren worden. Hij verwijt Nicodemus dat hij als leraar van Israël die dingen niet weet; vers 10.
   In Mattheus 19: 28 zegt de Here Jezus tegen zijn 12 discipelen: “En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen”.

   Ik geloof dat het ook met bekering te maken heeft: Mattheus 4: 17 Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De Israëlieten zullen zich van hun weg zonder Christus moeten bekeren, omdraaien, naar Christus toe. Hij wil hun Goede Herder zijn.
   In Johannes 4: 10 is de Here Jezus de gever van het levend water. De Here Jezus is het Het Woord in Johannes 1: 1 – 3. Zo komen water en Woord bij elkaar.
   In Johannes 14: 26 spreekt de Here over 'De Trooster'. Dat is de Geest, kracht van God die de discipelen nodig hebben om hen in gedachten te brengen wat Hij gezegd heeft. Dat hadden ze hard nodig omdat de Bijbel er nog niet was. Zo komen geest en water en Woord bij elkaar.

   Wij hebben de Bijbel wel en daarin kunnen wij lezen wat Christus gezegd heeft. Wij kunnen de Bijbel onderzoeken en het goede behouden zoals je in je vorige reactie schreef. De volkeren zijn al voor de grondlegging der wereld door God verkoren. Dit mogen wij aanvaarden en er op vertrouwen. Wij mogen ook vertrouwen op het Geloof en Werk van Christus. Ik geloof dat wij niet wederom geboren hoeven te worden, of althans dat God dit zo niet tegen ons zegt. God had ons, de volkeren, al voor de grondlegging der wereld op het oog. Dat is de grote zegen van het Lichaam van Christus. De enige voorwaarde is dat wij deze zegen aanpakken, aanvaarden. We mogen God daarvoor danken. Dit onderwerp is een studie waard. Wie weet doe ik dat nog eens.

   Nog even een antwoord op je vorige reactie. Je vindt dat ik mij focus op Israël, maar eigenlijk doet een heel groot gedeelte van Gods Woord dat ook. Het gehele Oude testament doet dat, maar ook de Evangeliën, Handelingen, Openbaring en de brieven. Het was de bedoeling dat Israël een zegen zou zijn voor de volkeren (heidenen) en hen van de grote daden van God zou vertellen. Toen zij daarin faalden heeft God Zich rechtstreeks door Zijn Woord In Christus naar de volkeren/ons gericht.

   Over het Oude en het Nieuwe verbond heb ik ook een studie gemaakt. Die vind je hier: https://hoeikdebijbellees.blogspot.com/p/de-verbonden.html

   Verwijderen
 12. Rinske, Dank voor je reactie, helemaal top! Maar wederom een x aantal vragen.
  Nog weer een vraag: is wedergeboorte ook voor ons van toepassing? Al zijnde geen lid van het volk van Israël. Of moeten wij een prosalietendoop ondergaan? Wat betekend het om ingeënt te zijn op de stam van Israël?
  Wat betekend Jeremia 31:31 ten opzichte van het volk Israël en ten opzichte van ons? Is de wet in mijn hart geschreven?
  Wat gebeurd er met mensen die voor de grondlegging aanvaard zijn en toch die zegen niet pakken, is God dan fout bezig, wanneer weet je dat je aanvaard bent? Is de zegen pakken niet wederom geboren worden?

  De studie van het OT en NT heb ik gelezen, dank daarvoor.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo, Zoals ik in mijn vorige reactie al schreef geloof ik niet dat wij wederom geboren worden. Maar inderdaad zou je kunnen zeggen, om het dan toch een naam te geven dat wanneer je de zegen van God pakt, die op dit moment voor gelovigen geld, je wederom geboren bent.

   Wij zijn ook niet geënt op het volk Israël. Wij zijn gelovig geworden zonder tussenkomst van het volk Israël. Ik weet niet hoe jij bent gaan geloven, maar ik heb Christus en Zijn werk aanvaard doordat ik in Gods Woord ben gaan lezen. Er is geen doop en zeker geen proselieten doop voor nodig. In mijn stukje op deze link "https://hoeikdebijbellees.blogspot.com/2018/10/eenheid.html" kun je lezen hoe ik over de doop denkt.

   Jeremia 31: 31 is voor het volk Israël, voor de twee en de tien stammen. Het gaat over het nieuwe verbond wat aan hen beloofd is en in de toekomst zal worden gesloten met hen. Wij hebben daar helemaal niets mee te maken. Ik weet wel dat de christenen dit niet zo leren. Zij zeggen dat het Verbond voor ons is, maar dat kan ik niet uit de teksten opmaken.

   Wij worden nu niet toegevoegd aan het volk Israël. Wij zijn toegevoegd aan de Gemeente, het Lichaam van Christus. Het is zelfs zo dat Israëlieten op dit moment, als ze tot geloof komen ook toegevoegd worden aan dit Lichaam.

   Ik geloof dat wanneer je aanvaard wat God in zijn Woord zegt, je aanvaard wordt door God. Zelf heb ik gemerkt dat ik steeds meer van Gods Woord wilde weten, dat er een zekerheid in mij kwam dat ik nu geliefd ben door God en gered ben van mijn zonden door het lijden en sterven van Christus. Dat is een innerlijk weten. Natuurlijk kan ik met mijn verstand wel eens denken dat het allemaal niet waar kan zijn. Toch weet ik dat het wel waar is. Dat is geloven zonder te zien.

   Wanneer je de zegen van deze bedeling niet pakt dan ervaar je daar de rust en de vreugde niet van. God is niet fout bezig. Mensen kunnen fout bezig zijn. Mensen kunnen de Bijbel verkeerd uitleggen en anderen op een dwaalspoor brengen of zelfs een belemmering zijn voor anderen om gelovig te worden. Ik geloof dat de weg naar God volkomen vrij is. Dat God jou en mij aanvaard zoals we zijn. Natuurlijk gaat God ons opvoeden, maar dat gaat al groeiend. Je hoeft niet eerst je zonden weg te poetsen, nee dat Heeft Christus voor je gedaan. Je hoeft niet eerst dit of dat, of een bepaald geestelijk niveau te hebben, in tongen te bidden of weet ik wat om door God aanvaard te worden. Helaas kunnen mensen dit soms niet geloven omdat het te gemakkelijk is. Mensen willen zich inspannen. En dan missen ze de boot, de vrede en blijdschap van God. Wanneer iemand niet kan of wil geloven in Gods Werk en Woord dan gaat hij niet naar 'de hel'. Ik geloof niet in 'een hel'. Maar dat is weer een heel ander hoofdstuk.

   Verwijderen
  2. Vanmorgen bedacht ik ineens dat ik het niet heb gehad over je vraag of de wet ook in ons hart is geschreven. Als gelovige uit de volken/heidenen heb ik niets met de wet te maken. Die is aan het volk Israël gegeven. Zij zeiden in Jozua 24: 18, 21 en 24 dat zij de Heere zouden gehoorzamen. God heeft hun gehouden aan hun woorden, en ze hebben de straf moeten ervaren toen ze de wet niet gehoorzaamden. In de toekomst zullen ze de wet wel kunnen gehoorzamen na hun wedergeboorte. God zal de wet in hun harten schrijven. De heidenen hebben nooit onder de wet gestaan. Ook nu niet. Natuurlijk willen wij niets liever dan leven in overeenstemming met Gods Liefde. Maar wij leven in de genade bedeling. God laat Zijn Genade aan ons zien. En als wij gezondigd hebben dan mogen we dit belijden en is er vergeving.

   Verwijderen