Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

zondag 11 november 2018

HERFST


Herfst en burlende herten.

De herfst vind ik iets heel gezelligs hebben. De wind en regen maakt dat ik het heel erg lekker vind om binnen te zitten, zeker nadat er zo'n lange mooie warme zomer. Maar ik kan ook erg genieten van een wandeling in het bos met al die prachtige herfstkleuren. 

Mijn herfst begon dit jaar met de bronsttijd van de herten. Dit fenomeen boeit mij enorm de laatste jaren. Ik trek er 's morgens vroeg op uit om rondom zonsopgang op een plaats in het bos aanwezig te zijn om de herten te horen burlen. Een indrukwekkend geluid is dat burlen. Ik heb ze verscheidende keren kunnen horen en filmen.

De herten zijn ongeveer 4 weken bezig om om een groepje vrouwtjes te bemachtigen en te bevruchten, ofwel hun kudde hindes te verdedigen tegenover andere mannetjes. Ze gaan hele nachten de strijd aan voor de kudde. Ze vallen in die weken erg af, want ze eten nauwelijks. Ze drinken alleen maar. Het hele ritueel zorgt uiteindelijk voor nieuw leven.

Toen ik enkele jaren terug de herten zo observeerde moest ik denken aan Christus en De Gemeente. Zoals het hert, dan wel tijdelijk, het hoofd is van zijn kudde, zo is Christus voor altijd het Hoofd van De Gemeente, Zijn Lichaam. En zoals Christus een aangename geur voor God Zijn Vader heeft verspreid door aan het kruis te sterven voor onze zonden en die van de wereld, zo verspreidt het hert een geur om de hindes te lokken. Het hert wil zoveel mogelijk hindes bevruchten. God heeft ieder mens op het oog om toe te voegen aan Het Lichaam van Christus. En ook ik mocht op de geur van de liefde van Christus afgaan.

Efeze 1: 22, 23 22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, 23 die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.
Kol.1: 18 En Hij is het Hoofd van het lichaam, namelijk van de Gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de eerste zou zijn.
Efeze 5: 2 en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.

Ik moest ook denken aan God die in de toekomst Zijn Volk Israël opnieuw zal aannemen. Hij heeft er alles voor gedaan. Hij heeft er Zijn Zoon voor gegeven. Hij zal ze opnieuw zoeken en roepen. De huidige eigenaar van deze kudde gaat verliezen. Israël zal zich bekeren en aan God gaan toebehoren. Ze zullen tot nieuw leven komen.

Ik lees in de Bijbel:

Hosea 2: 15, 18, 19 15 Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE (Jehova), dat u Mij zult noemen: mijn Man, en Mij niet meer zult noemen: mijn Baäl! 18 Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. 19 In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HEERE (Jehova) kennen.

Jesaja 35: 4 – 8 4 zeg tegen onbedachtzamen van hart: Wees sterk, wees niet bevreesd! Zie, uw God! De wraak zal komen, de vergelding van God; Híj zal komen en u verlossen. 5 Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. 6 Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. 7 Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot waterbronnen; op de woonplaats van jakhalzen, waar hun rustplaats was, zal gras zijn, met riet en biezen. 8 Daar zal zijn een effen baan, een weg; de heilige weg zal hij genoemd worden. Een onreine zal er niet over gaan, want hij zal alleen voor hen zijn.

Ik kwam toentertijd bemoedigd thuis. Zowel door dat wat ik in het bos mocht zien en filmen als door mijn gedachten daarbij. En het verwondert mij telkens weer. De trouw en inzet van het hert. Maar bovenal de trouw en inzet van God mijn hemelse Vader en Christus Zijn Zoon voor ons maar ook voor Israël. Voor hen zal eens de herfst overgaan in eeuwige zomer als God hun Licht zal zijn: 

Openbaring 21: 23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.