Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

vrijdag 11 april 2014

Goede vrijdag en Pasen

Goede vrijdag en Pasen

Gen.22: 6 – 13 6 Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Izak. Hijzelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen.
7 Toen sprak Izak tot zijn vader Abraham en zei: Mijn vader! Hij zei: Zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei: Zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer?
8 Abraham zei: God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen.
9 En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Izak en legde hem op het altaar, boven op het hout.
10 Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten.
11 Maar de Engel van de HEERE riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik.
12 Toen zei Hij: Steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet Ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt.
13 Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om, en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon.

Het staat er zo simpel. Abraham bond zijn zoon en legde hem op het altaar. Ik lees niets over protest of angst van Izaäk. En even later staat Izaäk alweer naast het altaar en gaat zijn vader op zoek naar het ram.  Wat zal er door Izaäk heen zijn gegaan als dan het ram op het altaar ligt en in zijn plaats geofferd wordt? Zal Izaäk kunnen bevatten wat er allemaal is gebeurd?

Kan ik bevatten dat Christus mijn plaats in heeft genomen op het kruis van Golgotha?
Ik dank de Heer regelmatig voor Zijn volbrachte werk.
Maar vaak ben ik me bewust van de oppervlakkigheid van mijn beleving van het offer van Christus.

Gelukkig mag ik weten dat Christus voor mij stierf, ook al ben ik niet in staat de diepte van het lijden van de Here Jezus te begrijpen en te beleven. Het is een feit. En Christus stond voor mij op. Hij heeft de dood overwonnen.

Eens zal ik volkomen doorgronden wat De Vader en de Zoon door hebben gemaakt op Golgotha. Ik mag dagelijks danken en dankbaar zijn ondanks al mijn tekortkomingen en oppervlakkigheden. Mooie Paasdagen


vrijdag 4 april 2014

Ga ik vasten?

Ga ik vasten?

Op de site "Het goede leven"  lees ik: “Vasten, het leek voorheen iets van katholieken, moslims (de ramadan), maar nu is het helemaal in”

In de Eva van januari (2014) staat dat vasten Bijbels is. Het komt in het Oude en Nieuwe Testament voor. Het brengt me dichter bij God en de vervulling met heilige geest. Ik ervaar meer vrijheid en er komt kracht vrij. Er zijn veel manieren om te vasten. Ik kan geen thee, sap, vlees of alcohol nuttigen. Ik kan de computer tijdelijk niet gebruiken of de tv uitlaten. Maar vasten betekent eigenlijk niets meer of minder dan je leeg maken voor God.

Ik geloof zeker dat vasten heilzaam voor mij zal zijn. Alleen al het minder consumeren zal een goede invloed op mij hebben. Maar eigenlijk denk ik dat “vasten” mijn levenshouding zou moeten zijn. Is dat ook zo? Helaas niet. Er zijn veel verleidingen in onze maatschappij.
Ga ik dan toch vasten? Nee, ik ga niet vasten. Waarom niet? Ik neem even de Bijbel erbij.

Ef.1:3-8, 13,14 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, 4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. 5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, 6 tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft  in de Geliefde. 7  In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, 13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam,  verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, 14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.

Wat kan vasten hier nog aan toevoegen?
Ik ben gezegend. Ik ben voorbestemd. Hij heeft mij begenadigd. Ik heb de verlossing in Christus. Ik ben in Hem. Ik ben verzegeld met de Heilige Geest. Ik mag dit aannemen om dat Christus het heeft volbracht voor mij. Dat mag ik elke dag in geloof en vertrouwen tot mij nemen. Het maakt mij dankbaar, rustig en blij.