Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

zondag 23 december 2018

Zinvolle kerstdagen

Zinvolle kerstdagen.

Tja, ik vermoed dat het ook voor jullie zo is, dat dit jaar is omgevlogen. Komt dat omdat we zo druk zijn, of omdat er zoveel gebeurt? Hoe het ook zij, het gaat zo.

Afgelopen tijd hebben mijn man en ik nagedacht over 'de zin van het leven'. Dit naar aanleiding van artikelen in de Volkskrant. Journalist Fokke Obbema, die een hartstilstand kreeg op 1 april 2017, ging ruim een jaar later in een reeks interviews op zoek naar de zin van het leven. Het is bijzonder te lezen hoe mensen, meestal zonder geloof in God en Christus, de zin of geen zin, van het leven invullen.

Als ik dan nadenk over de zin van mijn leven dan ligt dat besloten in het besef van het bestaan van God. Hij is de Schepper. Ik ben een onderdeel van deze prachtige kunstige schepping. God is ook de bestuurder Die alles in deze wereld in Zijn Handen heeft. Ik mag er eeuwig een plekje innemen. Ook al begrijp ik de gang van zaken lang niet altijd, ik weet dat God met Zijn plan bezig is en zal ingrijpen daar waar de mens er een potje van heeft gemaakt.

Zo geloof ik in de maagdelijke geboorte van de Here Jezus. En het gaat verder met het lijden, sterven en de opstanding van Christus. God kwam als Mens op deze aarde om tot ons mensen te spreken. Ik lees in: 
Johannes 3: 16, 17 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.Zondagavond 9 december trad er in het programma van “Podium Wittemanhet Nationaal koor “Anúna uit Ierland op. Al deze enthousiaste jonge mensen zongen a capella een prachtig lied over de geboorte van Christus uit de maagd Maria. Zij zongen onder anderen over Genade en dat God mens is geworden.

De tekst van het lied is:

Refrein: Verheugt u! Verheugt u! Christus is geboren uit Maria de maagd, verheugt u.
De tijd van genade is gekomen, waar wij naar verlangden. Liederen van vreugde, laat ons die eerbiedig offeren.
Refrein: Verheugt u! Verheugt u! Christus is geboren uit Maria de maagd, verheugt u.
God is mens geworden, terwijl de natuur zich verwondert. De wereld is vernieuwd, door Christus die regeert.
Refrein: Verheugt u! Verheugt u! Christus is geboren uit Maria de maagd, verheugt u.
De gesloten poort van Ezechiël wordt doorgegeven. Vanwaar het licht is opgegaan wordt het heil gevonden.
Refrein: Verheugt u! Verheugt u! Christus is geboren uit Maria de maagd, verheugt u.
Laat dus onze vergadering reeds in reinigingstijd lofliederen zingen, de Heer prijzen; heil onze Koning.
Refrein: Verheugt u! Verheugt u! Christus is geboren uit Maria de maagd, verheugt u.

In het lied zingen ze over de gesloten poort. Omdat ik dat niet begreep ben ik op zoek gegaan. En ik vond iets, waar het op zou kunnen slaan in: 
Ezechiël 46: 1, 3, 4 1 Zo zegt de Heere HEERE: De poort van de binnenste voorhof die naar het oosten gekeerd is, moet op de zes werkdagen gesloten blijven, maar op de sabbatdag geopend worden. Ook op nieuwemaansdag moet hij geopend worden. 3 De bevolking van het land moet zich op de sabbatten en op de nieuwemaansdagen neerbuigen voor het aangezicht van de HEERE aan de ingang van die poort. 4 Het brandoffer dat de vorst de HEERE aanbiedt, zal op de sabbatdag bestaan uit zes lammeren zonder enig gebrek en een ram zonder enig gebrek,

Het verraste me totaal dat dit lied werd uit gezonden. Het werd op de TV ondertiteld. Je vindt het lied hier na 20 minuten. Ik heb het gezocht op You Tube, maar heb het daar niet kunnen vinden. Maar zo mooi dat alle kijkers van dit ondertitelde lied konden genieten.

Verder wil ik jullie mooie kerstdagen en een vredig nieuwjaar toewensen.

Als je nog meer wil lezen over kerst dan kan dat op de volgende blogs:

2014 2015 2016 2017
dinsdag 11 december 2018

OPENBARING 14


Eeuwig Evangelie

Mijn studie over Openbaring 14 is klaar. Iets daarvan wil ik graag hier delen. 

Vers 1 – 6 speelt zich af tijdens de 5e blik in de hemel. In deze periode zal het Lam op de berg Sion staan en bij Hem zijn de 144000 verzegelden uit het volk Israël. Zij hebben de naam van Zijn Vader op hun voorhoofd geschreven. Zij zullen een nieuw lied zingen. Zij zijn maagden, eerstelingen en smetteloos.


Vanaf vers 6 speelt alles zich af tijdens de 5e blik op de aarde, waarin drie engelen met een boodschap zullen verschijnen. De eerste engel predikt 'het eeuwig evangelie'.


Als ik aan 'het evangelie' denk, dan gaat het over het Verlossende Werk van de Here Jezus voor ons mensen. Ik heb dit Werk aanvaard en daarom ben ik gezegend. Als ik dit Werk zou hebben verworpen en ik zou hebben gezegd dat ik Christus niet nodig heb, dan zou ik alle geestelijke zegeningen, die God voor de mensen in deze bedeling bedoeld heeft, missen. 
Efeze 1: 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,

Naarmate ik meer in de Bijbel ben gaan lezen heb ik ontdekt dat er meerdere evangeliën zijn. In Galaten 2: 7 – 9 zie ik dat er een evangelie voor besnedenen en onbesnedenen is.
Galaten 2: 7, 9 7 Maar integendeel, zij zagen dat aan mij het Evangelie onder de onbesnedenen toevertrouwd was, zoals aan Petrus dat onder de besnedenen. 9 En toen Jakobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap, opdat wíj naar de heidenen en zíj naar de besnedenen zouden gaan.

Paulus brengt het evangelie aan de onbesneden heidenen; 
Efeze 3: 1, 2 1 Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen bent, 2 als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u.

Petrus, Jakobus en Johannes hebben het evangelie van het komende Koninkrijk, in Handelingen, aan de besnedenen gebracht. Bijzonder, dit onderscheid tussen besnedenen (Israëlieten) en onbesnedenen (de volkeren). Natuurlijk is het Verlossende Werk van Christus daarin cruciaal, maar ik zal ook moeten kijken naar bijkomende aspecten. Het is belangrijk dat ik uit de context, waarin een evangelie gebracht wordt, opmaak waar dit evangelie over gaat.


Ik heb acht aspecten gevonden: 
1. Evangelie van het Koninkrijk: Mattheus 4: 23 / 9: 35 / 24: 14, Handelingen 8: 12. 
2. Evangelie van Gods genade: Handelingen 20: 24. 
3. Evangelie van God: Romeinen 1: 1 / 15: 16, 1 Thess. 2: 2, 8, 9 en 1 Petrus 4: 17. 
4. Evangelie van Christus: Romeinen 15: 19, 1 Korinthe 9: 12, 18, 2 Korinthe 2: 12 / 9: 13 / 10: 14, Galaten 1: 7 en Filippenzen 1: 27. 
5. Evangelie van uw zaligheid: Efeze 1: 13. 
6. Evangelie van de vrede: Efeze 6: 15. 
7. Evangelie van de heerlijkheid: 2 Korinthe 4: 4 en 1 Timotheüs 1: 11. 
8. Eeuwige evangelie: Openbaring 14: 6 en 7.

Ik kan niet al deze evangeliën behandelen in dit blog. Wel wil ik iets zeggen over 'het eeuwige evangelie' uit vers 6 en 7. Dit in verband met de studie over Openbaring 14.

In de grondtekst staat: Hebbende goed-bericht-aeonisch. Het eeuwige (aeonische) evangelie komt alleen in deze tekst voor. In dit evangelie geen oproep tot bekering en geloven. Nee, het is een gebod: Vreest, eert en aanbidt!

Ik kan dit eeuwige evangelie zien als een goed bericht geldend in de twee eeuwen die er geweest zijn en de twee die er nog zullen komen. Het is het evangelie over de Schepper van de schepping. God zal altijd alle eer willen ontvangen over Zijn schepping. In de huidige bedeling kan ik dit evangelie uitdragen als start boodschap.

Het eeuwige evangelie is in Openbaring een goed bericht wat in de toekomende eeuw (aeon) gepredikt gaat worden na de aankondiging van het opnieuw nabij gekomen Koninkrijk, het 1000 jarig rijk. Het Evangelie van het Koninkrijk was al verkondigd in de vier Evangeliën. Maar doordat het volk Israël deze boodschap verworpen heeft, in Handelingen 28, is de komst van het Koninkrijk uitgesteld: 

Handelingen 28: 24 – 28 24 En sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd werd, maar anderen geloofden niet. 25 En zij waren het niet met elkaar eens en zij gingen uiteen nadat Paulus dit ene woord gezegd had: Terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja, de profeet, tegen onze vaderen gezegd: 26 Ga naar dit volk toe en zeg: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken, 27 want het hart van dit volk is vet geworden en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. 28 Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren.

In de toekomst zal de komst van het Koninkrijk opnieuw nabij gekomen zijn. Aan de hardnekkige ongehoorzame wordt als laatste mogelijkheid de keuze van het eeuwige evangelie voorgehouden. Het is een goed bericht met een direct daaraan gekoppeld een oordeel. Dit oordeel zal rechtvaardig zijn. Er zijn op dat moment twee keuze mogelijkheden.

Ten eerste het vrezen van God. Dit is mogelijk door te vertrouwen op het geloof van Christus. Ik lees in: Openbaring 14: 12 Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.
In de grondtekst staat: Het geloof van-Jezus. Geloof van mensen schiet altijd te kort. Ik word regelmatig heen en weer geslingerd door mijn wisselend geloofsgevoel. Maar het geloof van Christus heeft het volbracht tot het einde. Daar kunnen de heiligen uit Openbaring en ik op vertrouwen.

De tweede mogelijkheid is het aanbidden van het beest. Op het aanbidden van het beest/satan volgt het oordeel van de tweede dood: 
Openbaring 20: 14, 15 14 En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. 15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen
Openbaring 21: 8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

Ik geloof dat ik dit oordeel niet zomaar kan toepassen op de periode/bedeling waar ik nu in leef. Dit evangelie met oordeel zal in de toekomst aan elke natie, stam, taal en volk verkondigd worden. Iedereen zal in die tijd moeten horen dat God aanbeden wil worden om Zijn Schepping en dat het Koninkrijk op aarde opgericht zal gaan worden. Om er binnen te kunnen gaan is het eren van God, de Schepper van hemel en aarde, een voorwaarde.

Ik citeer van de site “Schriftwoord”: “Het aionisch evangelie is niet voor deze dag. Het is voor de uren van oordeel. Te midden van de toorn denkt Hij aan barmhartigheid. Maar het doet op hen geen beroep om te geloven, zoals het evangelie vandaag doet, want dat is aangepast aan een tijd van onverdunde genade (Rom.4: 16). Het is zelfs niet "bekeer u", want dat is de deur naar het koninkrijk voordat het uur van oordeel heeft geslagen (Hand.2: 38). Het is vrees voor God in Zijn meest elementaire karakter als Schepper. Het heeft als eis dat niemand aanbeden wordt dan de Ene Die het universum heeft geschapen. Dit is Zijn antwoord op de eisen van de valse profeet dat allen het wilde beest en de draak aanbidden (Hand.17: 24-31).”

Het boek “Deze profetie” vult dit aan met Daniël 3: 4 en 7. Daar beveelt koning Nebukadnezar het volk om hem te aanbidden. Datzelfde zal gebeuren in Openbaring 13: 15 onder leiding van 'het beest'.

Ik wil dit stukje beëindigen met het aanhalen van enkele teksten uit de Efeze brief die over het evangelie voor onze bedeling gaan: 

Efeze 1: 7– 10, 12, 13, 22, 23 7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, 9 toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, 10 om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. 12 opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. 13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, 22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, 23 die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult
Efeze 2: 6 en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus
Kolossenzen 2: 13 En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,