Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Ik besloot om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


dinsdag 19 januari 2021

Alpha en Omega: Deel 6 en 7.

 Alpha en Omega. Deel 6 en 7.

Deel 4 is een vervolg van Deel 1, Deel 2, Deel 3A, Deel 3B, Deel 3C, Deel 3D, Deel 3E en Deel 4/5.

Inleiding.

Op deze link is een uitnodiging te lezen om mee te doen met een Alpha cursus in de buurt.
De Alpha cursussen zijn op dit moment online te volgen

In 2019 heb ik een studie gemaakt over dit onderwerp. Dit omdat ik een individualist ben. Deze studie is dan ook voor mensen die meer willen weten over 'geloven' maar geen groepsmensen zijn.  

Ooit kreeg ik een tip van een medeblogster om de “Alpha en Omega” studie die ik gemaakt heb op mijn blogs te zetten. Dat lijkt mij nu het juiste moment om te doen. Als ik een gedeelte af heb pas ik dit ook aan in de oorspronkelijke studie. 

Op Wikipedia heb ik de vragen gevonden die behandeld worden tijdens de Alpha cursussen. 

1.   Christelijk geloof: saai, onwaar en achterhaald? (inleiding) 
2.   Wie is Jezus?
3A. 3B. 3C. 3D. 3E. Waarom is Jezus gestorven aan het kruis?  
4. Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?  
5. De bijbel lezen: waarom en hoe? 
6. Bidden: waarom en hoe?  
7. Hoe leidt God ons? 
8. Wie is de Heilige Geest? 
9. Wat doet de Heilige Geest?  
10. Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest?  
11. Hoe maak ik het beste van mijn leven? 
12. Hoe kan ik me verdedigen tegen het kwaad?  
13. Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? 
14. Geneest God vandaag de dag nog?  
15. Hoe zit het met de kerk?
 
Ik wil deze vragen langs gaan en beantwoorden met de Bijbelkennis die ik nu heb. Ik werk met de Herziene Staten Vertaling. Ook raadpleeg ik regelmatig de grondtekst en gebruik ik de online Statenvertaling.  

De eerste vijf punten heb ik behandeld. In dit blog onderzoek ik de punten:

6. Bidden: waarom en hoe?  
7. Hoe leidt God ons?

--------------------------------------------------------------------------------------------

6. Bidden: waarom en hoe?

In het Hebreeuws betekent bidden o.a.: tussen beide komen, in de rede vallen, smeken, dringend verzoeken, bemiddelen, overleg, oordeel, vonnis.
In het Grieks betekent bidden o.a.: vragen, smeken, verzoeken, vereisen, nodig hebben, bedelen, verlangens, begeerte.

Bidden is praten met God. Het is mijn verlangens bekend maken bij God. Dit kan ik doen d.m.v. smeken, verzoeken of bedelen, met dankzegging. Danken is een onderdeel van bidden.

Kolossenzen 3: 15 En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.

Filippenzen 4: 6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;

1 Timoteüs 2: 1 Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen,


Waarom bidden?

God verlangt al vanaf het begin, in Genesis, naar een relatie met Zijn schepselen. Ook toen het mis was gegaan met Eva en Adam. God zorgde voor hen ondanks hun ongehoorzaamheid. Dat lees ik in:
Genesis 3: 9 En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u?

God heeft altijd de mens opgezocht.
Hebreeën 1: 1 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon,

De woorden van Christus zijn te lezen in de evangeliën. De woorden van God, het spreken van God tot mij, vind ik in de gehele Bijbel. En als ik daarbij let op hoe ik de bijbel lees dan leer ik onderscheiden wanneer Gods Stem voor mij klinkt. Gods geest kan door Zijn Woord in mijn hart spreken. Daardoor leer ik God en Christus kennen. Tijdens die kennismakingsreis kan ik met God over alles praten. Hem danken voor datgene wat Hij me leert. Hem bidden om wijsheid en begrijpen van Zijn Woord. Hem smeken om dingen die ik graag zou willen. Voorbede doen voor vervolgde christenen, minder bedeelden en alle mensen in deze wereld.
Ik zie bidden als een omgangsvorm met God mijn Vader, IN
Christus. Het heeft alles te maken met mijn relatie met De Vader. Daarom kan ik ook voortdurend in biddende toestand zijn zoals ik lees in: Efeze 6: 18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Hoe mag ik bidden?

Ik kan en mag alles vragen maar of ik alles zal krijgen is niet gezegd. Paulus bad in 2 Korinthe 12: 7 – 9 drie maal over het wegnemen van een scherpe doorn. Maar zijn gebed werd niet verhoord. Paulus kreeg te horen van God in
: 2 Korinthe 12: 9 Mijn genade is voor u genoeg.

Er zijn meerdere voorbeelden van niet verhoorde gebeden:
2 Timoteüs 4: 20 Erastus is in Korinthe gebleven en Trofimus heb ik in Milete ziek achtergelaten.

Dat lijkt in tegenspraak met:
Johannes 16: 23, 24 23 En op die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. 24 Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden.
Jacobus 5: 14, 15 14 Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. 15 En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.

Dit is een voorbeeld van waar ik in punt c en d, in Deel 5, over schreef. Ik moet er op letten voor welk tijdperk en in welk verband en bediening het tekstgedeelte is geschreven. Ik geloof dat ik in deze tijd, waarin God Zijn Gemeente vormt, anders mag bidden dan in de tijd waarin God de Israëlieten het Koninkrijk belooft. Dat Koninkrijk zal voorafgaan door grote verdrukkingen. In die verdrukkingen zal God Zijn gelovig volk beschermen en helpen. Dat zal Hij ook zeker doen d.m.v. genezingen welke een getuigenis zullen zijn voor de volkeren. Dat lees ik in: Hebreeën 2: 4 God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil.

Maar ik leef in de genade tijd van de Gemeente Het Lichaam van Christus. D
eze tijd wordt beschreven in de brief aan Efeze, Kolossenzen, Filippenzen, 1 en 2 Timoteüs, Titus en Filemon. Ik heb alle geestelijke zegeningen ontvangen. Dat gaat boven lichamelijke zegeningen uit ook al verlangt ieder mens naar gezondheid. Voor deze geestelijke zegeningen mag ik God danken en mijn gebeden mogen ook in overeenkomst zijn met de geestelijke positie van het Lichaam van Christus.

Het 'Onze Vader'.

Dit is het gebed dat heel veel gebeden wordt in allerlei situaties. Soms heb ik het gevoel dat het gebed een ritueel is wat erbij hoort.
Mattheüs 6: 9 – 15.
9 Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.
10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.
11 Geef ons heden ons dagelijks brood.
12 En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
14 Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven.
15 Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.

Ook bij het gebed 'Het onze Vader' moet ik kijken in welk verband en bediening is het geschreven; zie de uitleg in Deel 5 bij de punten c, d en e. Als ik de teksten in hun verband lees dan zie ik dat Mattheus schrijft dat dit gebed door de Here Jezus aan de discipelen wordt geleerd ten tijde van het nabij gekomen Koninkrijk; zie vers 10. In het Mattheus evangelie wist men dat met de komst van de Here Jezus het Koninkrijk van God nabij was gekomen. De Here Jezus predikte dit ook. Dat de Here Jezus speciaal voor het volk Israël was gekomen wordt duidelijk in: Johannes 17: 9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U.

Aan de (tweede) komst van Christus en het Koninkrijk gaat een verdrukking vooraf, waarin men maar moet afwachten of er te eten is. Daarom de bede om dagelijks brood. Wij bidden dit ook vaak, maar eigenlijk is dit niet nodig. De supermarkten en bakkerijen liggen er vol mee.  

Vers 12 sluit aan bij vers 14 en 15. Maar werkt dit in onze tijd ook zo? Krijg ik pas vergeving als ik anderen heb vergeven? Nee, dat werkt nu niet zo. In onze periode, waarin God het Lichaam van Christus vormt, staat Genade centraal. Ik ontvang vergeving, ja sterker nog, ik heb de vergeving; zie Efeze 1: 7. Daar mag ik op vertrouwen, wat hetzelfde is als geloven. Als dit verkeerd wordt uitgelegd kan het voorkomen dat gelovigen met een schuldgevoel opgezadeld worden omdat ze het moeilijk vinden om snel te vergeven. Of dat men snel voor het oog vergeeft, maar inwendig hier nog niet aan toe zijn, wat ook funest is. Als ik besef dat God spreekt is het belangrijk om te letten op de dingen die verschillen.
Efeze 1: 7, 8 7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid,

Vooral de wetenschap dat ik de vergeving heb is, van groot belang. Zo werkt God in onze tijd. Als het Koninkrijk nabij zal zijn gekomen, in de eindtijd, dan zal God weer werken volgens de
regels van dit Koninkrijk. Het is dan meer voor wat hoort wat zoals ik begrijp uit Mattheus 6: 14 en 15 en nog veel meer verzen uit de evangeliën.

Johannes 16: 24 Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. Mattheüs 7: 7 Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden

Bovenstaande twee teksten worden regelmatig gebruikt door de tegenwoordige christenen. En men verwonderd zich erover dat hen niet altijd alles gegeven wordt waar men om vraagt ook al heeft men gebeden in de naam van de Here Jezus. Dat kan tot gevolg hebben dat sommigen afhaken van 'het geloof'. Dit zou niet nodig zijn als uitgelegd zou worden dat deze teksten geschreven zijn door apostelen met een bediening voor Israël en dat de teksten gelezen moeten worden tegen de achtergrond van de verdrukkingen die de Israëlieten toen te wachten stonden. Het is hetzelfde als met het gebed 'Het onze Vader'. 

Later na Handelingen 28, toen Israël niet meer Gods volk was, zag ik in de geschiedenis dat hen niet alles gegeven werd waar ze om vroegen, met alle gevolgen van dien. Maar in de toekomst zal God Zijn volk weer beschermen en geven waar ze om bidden: Mattheüs 24: 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

Moet/kan ik bidden tot de Heilige Geest? 

In het volgende blog, deel 8, 9, en 10 zal ik uitleggen wie of wat 'heilige geest' is. Maar hier wil ik even ingaan op het bidden tot 'de Heilige geest'. Ik lees nergens in Gods Woord dat ik dat moet doen, alhoewel heel veel christenen het wel doen. Het enige wat ik lees is dat heilige geest niet vanuit zichzelf spreekt, het is namelijk de adem of kracht van God. Er staat in: Johannes 16: 13 - 15, 24a, 26a 13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. 14 Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. 15 Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen. 24a Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; 26a Op die dag zult u in Mijn Naam bidden,

Wat ik moet begrijpen is dat in de tijd dat de Here Jezus dit sprak en nog geen Nieuwe Testament was. Toen sprak de geest door de Here Jezus. Nu verkondigt de geest het Woord door de Bijbel, Gods Woord. Geest en woord werken samen in mijn hart. Ook hoef ik de Heilige geest niet te vragen om mij te vullen met zijn kracht of extra kracht. De geest, kracht of adem van God komt in een gelovige wanneer deze Gods Woord van de waarheid gehoord en geloofd heeft. Natuurlijk kan ik God wel danken voor Zijn kracht. En ik kan bidden voor wijsheid of inzicht in Gods woord. Efeze 1: 13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,

7. Hoe leidt God ons?

Op de site van de Alpha cursus lees ik:

God wil jouw leven leiden en heeft hier een plan mee. Hij weet wat het beste voor jou is en kan je hiermee af en toe ook flink verrassen. Misschien weet je nog niet hoe jouw toekomst eruit ziet en op welke plaats je terecht komt. Het kan zijn dat je denkt aan witte stranden en een blauwe zee, maar die plaats of plek kan soms ergens anders zijn dan jij van tevoren had gedacht. Hij gaat met je mee en weet precies wat jij nodig hebt.”

Als eerste wil ik stellen dat God mij leidt door Zijn Woord. Daarvoor is het belangrijk te weten welke woorden voor De Gemeente, Het Lichaam van Christus, waartoe ik behoor, bestemd zijn. Over 'het Woord' heb ik het al gehad Deel 5, in punt a en b. Woorden die bedoeld zijn voor een andere doelgroep kunnen verwarring geven.

Heeft God een persoonlijk plan met mij? Op internet zoek ik naar 'Gods plan met jouw leven' en ik krijg een scala aan adviezen en voorbeelden met termen zoals 'God roept je', 'met mijn God spring ik over een muur', 'God heeft grote plannen met jou leven', 'God heeft je gaven en talenten gegeven om te gebruiken' en 'zoek het plan van God voor je leven'.

Ik geloof niet dat God een bepaald persoonlijk plan heeft met mijn leven
en zeker niet zoals het hierboven aangekondigd wordt. Sommigen geloven dat God iemand speciaal roept voor de zending. Maar is het eigenlijk niet Gods bedoeling dat we allemaal getuigen zijn van Gods Liefde? En ik meen dat we dit mogen doen op een manier die bij ons past. Niet iedereen is in staat om naar het buitenland te gaan. Niet iedereen is goed bespraakt. Ik kan ook getuigen van Gods Liefde door goed te luisteren, met iemand te wandelen of wat dan ook maar. Het hoeft er ook niet dik bovenop te liggen, want dat kan nog weer afstoten.

Ik denk niet dat God iemand op het oog heeft die Hij ziek of invalide wil laten worden. Natuurlijk kan die omstandigheid wel bijdragen tot een positief getuigenis. Ik denk aan Joni Eareckson of Nick Vujicic. 

Zeker, God kan situaties gebruiken om ons iets te leren. Maar het zal nooit Gods plan zijn geweest dat iemand gehandicapt door het leven gaat. God heeft het leven, de dood en de natuurlijke gang van zaken, na de zondeval, in de natuur toegestaan. Als ik verkeerd met mijn lichaam om ga raakt het in de war. Als ik rook heb ik grotere kans op longkanker. Als wij verkeerd met de natuur omgaan ontstaat disharmonie. Daar zijn genoeg voorbeelden van zoals het smelten van het Noordpoolijs en de ontbossing. Een recent artikel is de relatie tussen landbouwgif en Parkinson. En wat te denken van het corona virus? Heeft God dat gewild? Ik geloof dat niet. 

Ziekte, tegenslag, ongeloof en nog veel meer dingen zijn het natuurlijke gevolg van de 'zondeval' waarvan ik lees in Genesis 2 en 3. Het zijn de gevolgen van de daden van Eva en Adam waar God op moest reageren om erger te voorkomen; zie Genesis 3: 16 – 24 en Deel 3A en 3B.

Ik geloof niet dat ik hoef te zoeken naar Gods plan met mijn leven. Ik mag LEVEN en daarin ben ik een getuige van Gods schepping. Ik ben IN Christus binnen de onzichtbare muren van Zijn Lichaam op aarde: Efeze 1: 15 - 23 15 Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen, 16 houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk, 17 opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, 18 namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, 19 en wat de alles overtreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, 20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, 21 ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. 22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, 23 die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.

Wat ik wel geloof is dat ik ben uitverkoren om deel te nemen aan Zijn Lichaam, de Gemeente van Christus; Efeze 1: 3 – 5 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, 4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. 5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,

Bovenstaande geld voor alle mensen. Het Gods wil dat alle mensen zalig worden zo lees ik in; 1 Timoteüs 2: 4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.

In dat Lichaam van Christus is een enorme ruimte om te leven. In iedere situatie kan ik door God 'gebruikt' worden. Dat 'gebruiken' gaat vaak ongemerkt. Als ik leef met Christus en Zijn woord dan ben ik op de goede weg. Binnen dit kader maakt het niet uit of ik linksom of rechtsom ga en ben ik verzekerd van Gods trouw aan mij, ook al zal ik Zijn wegen niet altijd begrijpen en heb ik soms het gevoel dat God ver weg is. Hoe God vandaag de dag met ons omgaat wordt mooi beschreven op de site van Rutger Heij.

Op de site van de Alpha cursus staat: "Hij gaat met je mee en weet precies wat jij nodig hebt". Dat is absoluut waar, maar het betekent niet dat al mijn menselijke wensen vervuld worden. Aangezien mijn zegeningen geestelijk zijn zal God mij ook nabij zijn in verhouding tot die zegeningen. Daarnaast mag ik mijn verstand en wil gebruiken om keuzes in dit leven te maken.

Verder zie ik dat de speciale zendingsopdracht, die men vaak gebruikt, voor de Israëlieten is bedoeld: Markus 16: 15 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.

Lukas 24: 47 En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem.

In de Bijbel lees ik dat het volk Israël zich in de toekomst zal bekeren en dan alsnog het zendingsbevel zal mogen uitvoeren die zij al in de evangeliën hadden ontvangen van Christus zelf. Dat zal nog voor veel gelovigen zorgen.

Terug naar:
Deel 1, Deel 2, Deel 3A, Deel 3B, Deel 3C, Deel 3D, Deel 3E en Deel 4/5.

Wil je graag anoniem contact dan kun je het contact formulier op dit blog in vullen.

 

dinsdag 22 december 2020

Gelukkig nieuwjaar.

Gelukkig nieuwjaar.

Het is haast niet te bevatten, maar het jaar is bijna al weer voorbij. We zijn allemaal weer wat ouder geworden. De veroudering begint al op je 18e. Maar laten we de moed erin houden en genieten van de mooie kleuren van de ouderdom, zie foto.

 

Eerlijk gezegd ben ik blij dat ik niet meer zo jong ben en alles nog uit zou moet zoeken, zeker niet in deze tijd. Dat geld vermoedelijk zolang de gebreken uitblijven.

Ronald Lammers schreef er op 24 oktober om 10.44 een mooi stukje over:

"Ouder" Ik word elke dag een dagje ouder. Dat lijkt een open deur, maar de spanning ligt voor mij in het woordje ‘ouder’. Want ik voel mij niet ouder dan gisteren en niet jonger dan morgen. Maar als ik het uitmeet over pakweg vijf jaar, zijn er verschillen die bevestigen dat ik elke dag een dagje ouder word.

Als ik het echter nu eens omdraai? Als ik zeg dat ik elke dag een dagje jonger word? Dat het einde van al mijn dagen een prachtig nieuw begin is waar naartoe wordt gewerkt, zonder dat ik er wezenlijk wat aan bijdraag?

Een schrijver van ongeveer 2000 jaar geleden schreef dat hij de moed er in houdt, omdat hij innerlijk van dag tot dag wordt vernieuwd.

Je zou glimlachend mee kunnen luisteren naar de oude man die zei: hoe kan zo’n jonge man als ik nu toch moeten wonen in zo’n oude zak?

Ik word elke dag een dagje ouder. Maar ik houd de moed er in. Zou het misschien daarom zijn dat in de theologie de ‘laatste dag’ tevens ‘de jongste dag’ wordt genoemd?".

Het wordt een bijzonder oud en nieuw, met een klein feest en geen vuurwerk. Voor sommigen is dit lastig. De onrust over 'te weinig' was al aanwezig in bepaalde steden. Het nieuwe jaar baart mij zorgen.

Vorig jaar is er voor 77 miljoen aan vuurwerk in Nederland uitgegeven. In verhouding hadden Nederlanders er het meeste geld aan besteed. Er waren 5191 meldingen bij de hulpdiensten. Dat waren er 504 meer dan 2018 en dat terwijl men wilde dat het vuurwerk verminderen moest. Er was voor 15 miljoen schade aangebracht. Het was een horrornacht bij oogziekenhuis in Rotterdam.

Dat kan men nu niet gebruiken in de ziekenhuizen. De werkdruk is al te hoog. Maar ja, zijn wij mensen bereid om een stap terug te doen? En wat zou het mooi zijn als we het geld, wat anders de lucht in vliegt, geven aan een goed doel of aan het verzorgend personeel. Dit alles bepaald mij, mede door de aankomende kerst, bij het jaar 1.

De komst van Christus als baby gaf heel veel beroering. En hoe is het geweest voor moeder Maria om te horen wat Simeon zei: Lukas 2: 34, 35 34 En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, Zijn moeder: Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden, 35 ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden.

Vers 35 is regelmatig in mijn gedachten wanneer ik de zorgen voel voor het komende jaar. Misschien wist Maria, vanuit de profetie van het Oude Testament, wat haar te wachten stond. De spanningen begonnen toen zij zich in moesten laten schrijven in Betlehem en ze geen slaapruimte konden vinden terwijl Maria op het punt stond te bevallen. Even later moesten zij naar Egypte vluchten. Wat een pijn zal het gegeven hebben dat er zoveel kindjes van twee jaar en jonger de dood vonden omdat eigenlijk het kindje Jezus moest sterven. Dat alles was nodig omdat Christus satan overwinnen moest. Nu mag ik één ding weten, wat er ook zal gebeuren in het nieuwe jaar, Christus is geboren en Hij zal, misschien heel snel al, regeren.

Het kerst gedicht van Ronald Lammers sprak mij erg aan en wil ik ter harte nemen.

Wie de weg weet-kerst 2020.

Wie de Weg weet uit het duister

wie het spoor kent uit de vragen

wie het pad volgt van vertrouwen

weet zich dag aan dag gedragen.

Wie de Waarheid weet te vinden

wie het recht zoekt in de zorgen

wie oprecht is naar de ander

weet zich dag aan dag geborgen.

Wie het Leven wil omarmen

wie aan de liefde zich wil wijden

zal meer zien dan de duisternis

kan zich dag aan dag verblijden.

2 Timoteüs 3: 1 - 9 gaat over de laatste dagen. Daarin zouden wij zomaar kunnen leven. Paulus bemoedigt Timoteüs met de woorden in de foto.