Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Dus besloot ik om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


zondag 8 december 2019

Bewogen jaar.

Bewogen jaar.

In de gemeenschap waar ik zondags naar toe ga waren er dit jaar vier sterfgevallen. Dat maakte in onze kleine groep een behoorlijke indruk. 
 
Kerken overdenken in november degenen die het afgelopen jaar zijn overleden. De Katholieke kerk noemt het 'allerzielen'. Ze zien het als een feest wat een heel 'gedoe' is geworden. 
 
Protestanten herdenken ook hun doden en ik vond een voorstel om het met het hele dorp te doen. Ik weet niet wat ik er van moet vinden. Het gaat vanzelf, dat denken aan de doden.

Iedereen die iemand verloren heeft denkt daaraan terug en het gemis is blijvend. Sterven is een onmiskenbaar onderdeel van ons leven.
Wat mij bezig houdt is hoe dat leven na dit leven zal zijn en hoe ik het moment van overstappen zal beleven. 27 Oktober hadden we een preek over de opstanding. Dat was op dat moment een indringend onderwerp. Ik weet van en geloof in de wederopstanding: Filippenzen 3: 11 om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.

In Filippenzen 3: 11 staat in de grondtekstexanastasin’ wat nergens anders voor komt. Het betekent ‘uitopstanding’. Het is niet terug te zien in onze vertalingen. Ik vond het woord wel op de site “Schriftwoord”. 

In de brief aan de Thessalonicenzen schrijft Paulus dat hij hoopt nog in leven te zijn bij de wederkomst van Christus. Maar Paulus mocht, nadat het totale volk Israël aan het einde van Handelingen hun Messias niet aannamen, een vernieuwde boodschap brengen. Dat bestond onder anderen uit de ‘wederopstanding’ direct na het sterven. Paulus mag het zo noemen omdat hij weet dat hij direct na het overlijden naar Christus gaat, met een lichaam wat gelijkvormig is aan het opstandingslichaam, het verheerlijkte lichaam van Christus, lees ik in Filippenzen 3: 21; zie foto. Geen wachtstation ergens als ‘zieltjes’. Dat geld voor alle gelovigen van deze bedeling. Het is een spannende heerlijke troost. 


Waar ik verder naar gespeurd heb is hoe het zal gaan met degenen, waarvan ik denk (want ik weet dat nooit zeker) dat ze niet geloofd hebben in Christus. Ik lees in de Bijbel: 
Johannes 5: 28, 29 28 Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen; 29 en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.  
1 Korinthe 15: 22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden
 
In de grondtekst staat in Johannes 5: 29: zij-zullen-uit-gaan tot-in opstanding van-beoordeling.
Wat betekent het dat allen in de graven Zijn stem zullen horen, uit zullen gaan en opstaan tot in beoordeling? Zijn die allen ook de ‘ongelovigen’?
Vanuit het verleden leerde ik dat ongelovigen opstaan en daarna veroordeeld worden en naar de eeuwige hel gaan. Maar waarom zou God mensen op laten staan om ze naar de hel te laten gaan? O, ja dat zouden ze verdiend hebben. Nu geloof ik niet meer in ‘de eeuwige hel’. Zie mijn studie: “De hel en de hemel”. 

Wel zal er na het einde van het 1000 jarig rijk een eindoordeel plaats vinden in de poel van vuur, de gehenna, waar Christus in de evangeliën voor waarschuwde. Die poel van vuur is de tweede dood en is bedoeld voor de duivel en zijn volgelingen: Matteüs 25: 41 Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is

Ik lees in Efeze 5: 5 dat een zondaar geen erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en God. Zie voor de betekenis van ‘het Koninkrijk van God’ mijn studie “De toekomst van de mens” deel 1. Efeze 5: 5 Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God.

In de Visie las ik een blog van Andries Knevel. Daarin vertellen gelovige ouders dat hun kinderen en kleinkinderen niet meer naar de kerk gaan en niet meer geloven. Het zegt hun allemaal niets meer. Boven het artikel staat "Het grote verdriet". Want wat gebeurt er als ze ongelovig sterven? Deze vraag werd niet gesteld. Het is te erg en te confronterend. Het is zeker een groot verdriet, maar ik hoop dat mijn blog aan deze ongestelde vraag tegemoet komt en de last iets lichter maakt.

Voor zover ik het nu kan zien en doorgronden geloof ik dat een ‘ongelovige’ opstaat en buiten het toekomstige Koninkrijk, zonder Christus als Koning, zal vertoeven. Zie mijn studie "De toekomst van de mens" deel 3, paragraaf 6. Dat zal zijn oordeel of verdoemenis zijn. Hij krijgt geen erfdeel in dat Koninkrijk. Dat oordeel kleeft aan iemand totdat hij geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God;  
Johannes 3: 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

Waar ik verder naar op zoek ben gegaan is wanneer dit moment van opstaan dan zal zijn. Als de ongelovige geen deel zal krijgen aan dit Koninkrijk dan moet die opstanding voor dat Koninkrijk, het 1000 jarig rijk zijn. Tot die tijd slaapt de ongelovige in het graf, zie mijn studie "De toekomst van de mens" deel 3, paragraaf 4 en 6. 
 
Vervolgens lees ik in Openbaring 21: 8 dat aan het einde van het 1000 jarig rijk de ellendigen met de tweede dood te maken krijgen, als zij blijven volharden in het kwaad en ongeloof. 
Openbaring 21: 8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood
 
De ongelovigen zullen dan Christus, tijdens Zijn regeer periode, kunnen aanschouwen in Zijn Koninkrijk. Misschien is er dan nog steeds televisie. En wie zal dan niet onder de indruk raken van de rechtvaardigheid van Christus! Dat kan dan betekenen dat vele ‘ongelovigen’ na hun opstanding alsnog de mogelijkheid krijgen en aangrijpen om het evangelie van die eeuw (tijdens het duizend jarig rijk) aan te nemen: Openbaring 14: 6, 7 6 En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. 7 En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

Dit alles overziende ga ik tot nu toe uit van een opstanding, geen uitopstanding, voor allen IN Christus; zie mijn studie "De toekomst van de mens" deel 5, paragraaf 11.
Op die manier valt Filippenzen 2: 11 ook op zijn plek waar ik leesdat elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader;” 
 
Soms lees ik een verwijt dat wanneer we niet meer in ‘de eeuwige hel’ geloven we de kern uit het evangelie halen. Is dat echt zo? Eind deze maand gedenken we de geboorte van Christus. Is het niet bevrijdend te weten en voor 100% te verkondigen dat Hij kwam om het verlorene te behouden?  
Lukas 9: 56 want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronde te richten, maar om ze te behouden
Johannes 3: 16, 17 16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.donderdag 28 november 2019

OPENBARING 20

Openbaring 20

Het gaat in Openbaring 20 over een periode van duizend jaar. Ik heb heb een schema overgenomen uit het boek "Deze profetie" van de schrijver C.H. Welch. 

Aan het begin van de 1000 jaar.
Aan het einde van de 1000 jaar.
Vers 2: Satan wordt gebonden voor duizend jaar.
Vers 3, 7: Satan wordt korte tijd losgelaten.
Vers 3: Volken worden voor duizend jaar niet meer verleid.
Vers 8: Volken worden door satan verleid.
Vers 4: Tronen en oordeel wordt gegeven aan de heiligen van Israël. Vers 9: De legerplaats van de heiligen van Israël wordt omsingeld.
vers 4, 6: De eerste opstanding: Priesters van God en van Christus. Vers 11 - 15: De opstanding van de overige doden.
 
Ik lees over de duizend jaar in de verzen 2, 3, 4, 5, 6 en 7: 
Openbaring 20: 2 - 7 2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, 3 en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. 4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. 5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang. 7 En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten.
 
Vanuit dit hoofdstuk komt ons begrip van het duizendjarig vrederijk. Ik wil niemand ontmoedigen, maar het is de grote vraag of dit vrederijk zich over de gehele wereld zal bevinden en of het bovendien wel zo vredig zal worden.
In het boek Openbaring staat het volk Israël centraal, met de landen om hen heen. Dat zijn de landen waarover het ook meestal in het Oude Testament ging en waar Paulus zijn zendingsreizen naar toe heeft gemaakt. Het aan Israël beloofde land, dus het beloofde Koninkrijk van God, zal in die duizend jaar een gedeelte van deze landen omvatten: 
Genesis 15: 18 Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat:
 
Er wordt in Openbaring weinig gezegd over dit duizendjarig vrederijk. De teksten die we er voor gebruiken komen uit het Oude Testament, zoals Jesaja 11: 1- 9 en Jesaja 65: 25. Daarin wordt 'Mijn heilige berg' genoemd. Die is in Jeruzalem lees ik in: 
Jesaja 27: 13 12 Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het land Egypte. En zij zullen zich voor de HEERE neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem.
Jesaja 11: 1 - 9 1 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. 4 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. 6 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. 8 Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. 9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde (erets = land) zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt
Jesaja 65: 25 Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, een slang zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE.

Gelovigen hebben zich vastgebeten in een duizendjarig vrederijk. Dat zal het zeker voor Israël vrede worden en dat hebben ze niet verdiend omdat het zulke geweldige burgers zijn geweest, maar doordat zij door God uitverkoren waren en zijn om Zijn volk te zijn: Jesaja 41: 8, 9, 14 8 Maar u, Israël, Mijn dienaar, u, Jakob, die Ik heb verkozen, het nageslacht van Abraham, die Mij liefhad, 9 u, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde, geroepen uit haar uithoeken, en tegen wie Ik zei: U bent Mijn dienaar, Ik heb u verkozen, Ik heb u niet verworpen. 14 Wees niet bevreesd, wormpje Jakob, volkje Israël, Ík help u, spreekt de HEERE, uw Verlosser is de Heilige van Israël.


Er zijn nog meer teksten die dit verkondigen, zoals Jesaja 35: 1 / 43: 1 - 3 en 44: 1 - 3. Terwijl Christus Koning zal zijn in het beloofde land Israël en hen zal zegenen zal Hij tegelijkertijd 'de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden'; Jesaja 11: 4. Zie ook Openbaring 12: 5, 19: 15 en: Jesaja 25: 10 Want de hand van de HEERE zal rusten op deze berg. Maar Moab zal onder Hem worden vertrapt, zoals stro vertrapt wordt in de mest.

Dan kan ik denken dat dit tijdens de grote verdrukking zal zijn, maar dat kan niet. Christus wordt pas daarna Koning. Er zijn dus twee kanten aan dit Koninkrijk: Vrede voor Israël en een strenge maar wel rechtvaardige heerschappij voor de volken.

Ik lees in het boek "Deze profetie" geschreven door C.H.Welch: "Het duizend jarig rijk is niet het glorieuze regeren van Christus in volmaaktheid. De duizend jaar geven de mens eerder de beste kans, maar ook de opmerkelijkste mislukking. De omstandigheden zijn in sommige opzichten beter dan in de hof van Eden. Want ditmaal zal er geen verleider van buitenaf binnenkomen omdat satan gebonden is gedurende de gehele periode. Toch verspreidt zich al gauw opstand zodra satan losgelaten zal worden. Deze duizend jaar zijn een voorafschaduwing van het volmaakte Koninkrijk."

Dat volmaakte Koninkrijk zal de bedeling van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn. Daarover gaat Openbaring 21. Ik verwacht dat ik niet meer hier op aarde zal leven als Openbaring 20 praktijk wordt. Ik verwacht het mee te maken vanuit de hemel in het Lichaam van Christus met de wederkomst. 
 
Filippenzen 3: 20, 21 20 Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, 21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.
Kolossenzen 3: 4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Wil je meer over Openbaring 20 lezen ga dan naar mijn studie.

dinsdag 29 oktober 2019

De nieuwe mens in het beloofde land.


De Nieuwe Mens in het beloofde land.

Op een ochtend tijdens het Bijbel lezen bleven mijn gedachten hangen bij:
Efeze 4: 24 en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

Hierover gingen de preken van 18 augustus en 22 september. Een beetje vrij vertaald uit mijn aantekeningen: Wij zijn 'nieuwe mensen' als wij ons bekleed hebben met Christus en Hem in ons hart hebben toegelaten. Maar zijn wij ook' het beloofde land' ingegaan en eten we 'vast voedsel'? Christus is het beeld van God en Hij is die Nieuwe Mens. 'Nieuwe mensen' zijn met Christus opgestaan, leven een geestelijk leven, ontvangen geestelijke zegeningen maar hen wacht ook strijd.

Over strijd gesproken, jaren terug was ik in een pinkstergemeente. Ik was daar niet zo gelukkig, want ik was (en ben nog steeds) geen 'halleluja' christen en de gaven werkten niet. Iemand vroeg mij of ik een relatie had met de Here Jezus. Bij die directe vraag bekroop mij onzekerheid. Dus ging ik in gebed. Ben ik toen een 'nieuw mens' geworden? Want er veranderde iets. Ik ging de Bijbel bestuderen, ja toen pas echt serieus, na 6 jaar. Daarvoor geloofde ik het allemaal wel. Ik raakte er van overtuigd dat het niet klopte wat er in de pinkster gemeente gebeurde. Dus ben ik daar weggegaan. Het was er niet het beloofde land. Men meende dat het niet goed met mij zou komen.

Daarna ging ik naar de 'Vergadering der gelovigen'. De 'regels' waren er anders. Ik probeerde ze te houden maar langzamerhand ging ik twijfelen. Zat ik er wel goed? Hoe kon het dat het bestuderen van de Kolossenzen brief rust gaf en als we met de brief aan Korinthe bezig waren die rust bij mij vervloog? Ik ontdekte nogal wat tegenstrijdigheden die voor anderen geen probleem waren. Wat was er met mij aan de hand?

Toen kreeg ik van iemand twee boekjes uit de brochures reeks van "Levend Water". En ik begreep dat ik niet in de 'Vergadering' kon blijven. Men meende wederom dat het met mij niet goed zou komen.

Na een lange zoektocht, die ik achteraf wel had willen overslaan, maar welke me toch veel heeft geleerd kwam ik bij de gemeenschap waar ik nu al 17 ben. Is het er het beloofd land? Wat ik begrepen heb uit de preken is het binnengaan in het beloofde land een persoonlijke zaak. Voor mij is dat het 'in de geest geplaatst zijn' in de hemelse gewesten met zijn geestelijke zegeningen.

Maar om heel eerlijk te zijn geniet ik ook van alle aardse zegeningen en voel mij ook niet altijd een 'nieuwe mens'. 
Soms, als mijn gevoelens niet zo mee werken, mag ik mij vasthouden aan:
Kolossenzen 3: 3, 9b, 10 3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. 9b aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, 10 en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft.dinsdag 8 oktober 2019

OPENBARING 19


De studie over Openbaring 19 is eindelijk af. Vanwege de vele buiten en zomer activiteiten heeft het lang geduurd.

Ik geef een korte samenvatting van het hoofdstuk en wil iets doorgeven over vers 11 en 16.

Korte samenvatting:

In de verzen 1 - 4 wordt de val van Babylon (in Openbaring 18) bejubeld door een grote menigte in de hemel uit het volk Israël.  Vanaf vers 7 – 10 lees ik over de bruiloft van het Lam. Ik geloof dat de bruid bestaat uit eerstelingen of eerstgeboren Israëlieten.  In vers 11 ziet Johannes de hemel geopend en beschrijft hij Christus als de oordelende. Christus wordt 'Getrouw en Waarachtig', 'het Woord van God', 'Koning der koningen' en 'Heere der heren' genoemd. Daarna wordt vanaf vers 17 beschreven hoe de tegenstanders van Christus in de poel van vuur aan hun einde zullen komen.

Openbaring 19: 11a En ik zag de hemel geopend.

Johannes ziet de hemel geopend.

Bij de doop van de Here Jezus gingen de hemelen open in Lukas 3: 21 en:
Mattheus 3: 16, 17 16 En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. 17 En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb
Lukas 3: 21 En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd,

Stefanus zag een open hemel in: 
Handelingen 7: 56 En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God
Petrus zag in Handelingen 10: 11 een laken met onreine dieren uit de hemel komen: 
Handelingen 10: 11a En hij zag de hemel geopend
Ezechiël zag een geopende hemel van waaruit hij visioenen te zien kreeg in:
Ezechiël 1: 1b toen ik te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar was, gebeurde het dat de hemel geopend werd en ik visioenen van God kreeg te zien.

Die 'open hemel' moet heel bijzonder zijn geweest voor Ezechiël, Stefanus, Petrus en Johannes. Stefanus zag Christus aan de rechterhand van God.

Johannes zag Christus op een wit paard oordelen en oorlog voeren. Dit klinkt ernstig en de situatie in de toekomst zal ook ernstig zijn.

In Openbaring 6: 14 lees ik dat de hemel terug zal wijken als een boekrol. Een geopende hemel is iets waar ik mij nu niets bij voor kan stellen. Maar het zal indrukwekkend zijn.


Zullen de mensen dan allemaal de komende oordelende Christus zien? Hoe ze zullen reageren lees ik in: 
Openbaring 6: 14 - 17 14 En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. 15 En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. 16 En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. 17 Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?

Er zal een groep mensen zijn die liever sterft. Misschien denken ze dat ze zo onder de oordelen en de toorn van het Lam kunnen uitkomen. Zij hebben Hem niet willen erkennen als Zoon van God en als Verlosser. Triest is dat. 

Toch lees ik ook andere dingen in Gods Woord namelijk in: 
Jesaja 45: 23 Ik heb gezworen bij Mijzelf uit Mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren dat voor Mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij Mij zal zweren
Romeinen 14: 11 Want er staat geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de Heere: Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden.
Filippenzen 2: 10 opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn,

Hier maak ik uit op dat alle mensen onder de indruk zullen komen van wat zij zien in de geopende hemel. Mogelijk vallen de meesten overweldigd in aanbidding neer voor Koning Christus en zullen het eeuwige evangelie aannemen: 
Openbaring 14: 6, 7 6 En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. 7 En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

Openbaring 19: 16 Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.

In Openbaring 19: 11 wordt de eerste naam van Christus genoemd; Getrouw en waarachtig en in vers 13 de tweede; Woord van God. De derde naam 'Koning der koningen en Heere der heren' zal op Zijn bovenkleed en op Zijn dij geschreven staan. In vers 13 lees ik dat het kleed van Christus in bloed van de vervolgers van de dienstknechten is ondergedompeld. Ondanks dat, of juist daardoor, zal deze overwinnende naam op het kleed geschreven zijn. Zal dat ook een reden zijn dat de meesten toch zullen buigen en God zullen belijden?

Ik heb gezocht naar een reden waarom deze naam ook op de dij van Christus zal staan. Ik vond alleen in de Kanttekeningen bij de Statenvertaling een mooi antwoord:
"Dat is, op Zijn kleed hangende op Zijn dij, dat is, openlijk voor de ogen van een ieder, gelijk het kleed op de dij eens mans die te paard zit, meest gezien wordt, en meest openbaar is."

Wil je meer lezen over Openbaring 19 kijk dan in de studie Openbaring 19.


donderdag 3 oktober 2019

Doorgaan met ademhalen.


Deze keer een, met toestemming, geleend stukje van Oby Vossema
Oby reageerde hiermee op mijn stukje "Het komt goed". 


Doorgaan met ademhalen?

In een vooraanstaand Bijbelstudie tijdschrift las ik dat de tien geboden onderhand zijn uitgebreid met een elfde gebod. Nou is elf het getal van de chaos dus daar moet wel een luchtje aan zitten. 
De tekst luidt: “Gij zult niets begeren dat CO2 uitstoot. Noch een warm huis, noch een lange douche, noch een auto, noch een vliegreis, noch een huisdier, noch vlees noch vis, noch iets dat CO2 uitstoot, opdat de dagen dat gij droge voeten zult hebben, verlengd zullen worden”.

Dit zijn pakkende teksten, maar de schrijver vergeet toch wel een aantal belangrijke details. Elk blad dat van een boom waait gaat CO2 produceren totdat het helemaal verteerd is. Elk takje dat door de storm van een boom afbreekt en op de grond valt gaan heel lang CO2 produceren. Iedere omgewaaide boom gaat jarenlang CO2 produceren totdat hij helemaal en totaal verteerd is. 

Maar het meest schokkend vond ik toch wel dat ik als mens hoogst persoonlijk bij iedere ademhaling CO2 uitstoot. Een mens stoot per jaar gemiddeld maar liefst 290 Kilogram CO2 uit. Bij een wereld bevolking van zeven miljard mensen, die bij iedere ademhaling CO2 uitstoten, gaat dat nooit goed komen. Bij zeven miljard mensen is dat 2 Gigaton CO2 per jaar. Dat is heel veel. Wij mensen produceren dat dus per jaar door alleen simpel uit te ademen. Het inademen is het probleem niet; het zit hem wat er in de longen gebeurt, want daar wordt kostbare zuurstof omgezet in kwaadaardige en giftige CO2.

De Heere God moet dat toch ook allemaal geweten hebben toen Hij de mens schiep naar Zijn beeld en gelijkenis. En als we allemaal stoppen met ademen wordt het probleem alleen maar groter want dan moeten al die zeven miljard dode lichamen gaan verteren wat ook weer jarenlang onnoemelijke hoeveelheden CO2 oplevert.

Toen de Heere God de mens schiep gaf Hij ook nog de opdracht mee; Vermenigvuldig u. Dat is nou één van die dingen die wel aardig gelukt zijn, maar ze ademen wel allemaal gif uit. 

Gelukkig schiep de Heere God ook een prachtige en complexe natuur, met planten en bomen die allemaal in staat zijn om van die giftige CO2 weer de broodnodige zuurstof te maken. De kleinste plantjes verstaan die kunst feilloos en ze doen dat al zo lang de aarde bestaat.

De Heere God geeft er een prachtige belofte bij in Genesis 8: 22 Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden

Kijk daar heb ik nou wél vertrouwen in, zo’n uitspraak en belofte. Dat geeft me de vrijmoedigheid om gewoon door te gaan met ademhalen, wat de wereld ook belooft met al zijn z.g. milieu deskundigen, die meer vertrouwen op eigen ideeën dan op rotsvaste beloften van de Schepper. 

Genesis 9: 1 Toen zegende God Noach en zijn zonen en zei tegen hen: Wees vruchtbaar, wordt talrijk en vervul de aarde. Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht, bij alles wat kruipt en bij alle vissen in de zee: zij zijn in uw hand gegeven. Alles wat beweegt waarin leven is, zal u tot voedsel dienen: Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas

Zo begon een nieuwe episode van de mensheid met een prachtige opdracht en mooie beloften; “Ik heb het u allemaal gegeven”.

Wat mij betreft; Dank U wel Heere God, voor al dat mooie om ons heen dat U ons geschonken hebt om van te genieten. Tip?: Doorgaan met ademhalen.
Oby Vossema.

Volgens mij komt dit 11e gebod van Dr. Jan van de Beek.

Hoe het precies zit met die CO2 uitstoot vind je op de site van het NRC Handelsblad


maandag 26 augustus 2019

Het komt goed.


Het komt goed.

Zinderende hitte trof west Europa vanaf 23 tot 27 juli. Er waren meldingen van temperaturen rondom de 40 graden. Ik heb al die dagen binnen gezeten en mijn vrijwilligersactiviteiten afgezegd. Mijn hortensia's zijn verbrand door de Sahara zon. Het was droog in de Achterhoek en in Harderwijk. Hitte records werden gehaald. En dat wordt onze toekomst. Het is natuurlijk nog niets bij wat men al jaren meemaakt in sommige landen van Afrika.

Er is ook grote hitte op de poolcirkel. De bossen branden er als nooit te voren. Modderstromen troffen Europa. Ook hier lees ik over noodweer. Misschien moeten we niet meer op vakantie gaan.

Een vriend van ons zei: "Al die veranderingen in het klimaat veroorzaken we zelf". Eerder hadden we het er nooit over met vrienden, maar nu komt het elke keer weer ter sprake. Sommigen vliegen minder vaak. Wij hebben zonnepanelen op het dak en eten weinig vlees. Zou dat genoeg zijn? We fietsen zoveel mogelijk maar hebben wel een auto, camper en motor.

Iemand stuurde mij een artikel uit de Volkskrant met de kop: "Duidelijker wordt het niet, de klimaat verandering van nu is echt uniek". Hij had erbij geschreven: 'Het komt niet goed'.

Komen de profetieën uit Openbaring in zicht? In Openbaring 16: 8 en 9 lees ik over grote hitte. Het zal één van de schalen van Gods toorn zijn die uitgegoten wordt over in ieder geval het Midden Oosten. Met een andere schaal wordt in vers 12 de rivier de Eufraat door droogte getroffen. Het is niet voor te stellen hoe dit zal zijn. Het opdrogen van de Hierdense beek stelt hierbij niets voor. Dan zullen er nog grote hagelstenen vallen van een talent; vers 21. Dit is ongeveer 30 kg. Gruwelijk. Het komt niet goed.

Openbaring 16: 8, 9, 12, 21 8 En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. 9 En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. 12 En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat. 21 En grote hagelstenen, elk ongeveer een talentpond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot.

We zijn een week naar München geweest waar onze dochter en schoonzoon wonen. We reisden er in 10 uur met de auto naar toe. Een onvoorstelbare hoeveelheid verkeer trok langs ons heen. En dat gaat dag in dag uit zo.
Soms kijk ik met bevreemding naar deze wereld. Soms fantaseer ik erover hoe Christus als Koning Zijn Koninkrijk zal besturen. Hoe Hij rechtvaardig zal regeren. Zal Christus al onze ingewikkelde en op geld beluste systemen op hun kop zetten? Hij deed dat wel in de tempel; Matheus 21: 12, 14 12 En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten, en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. 14 En er kwamen blinden en kreupelen bij Hem in de tempel en Hij genas hen.

Zal men Zijn heerschappij kunnen aanvaarden? Zal men met bewondering naar Hem toekomen zoals de koningin van Scheba naar Salomo
1 Koningen 10: 6, 7 6 Zij zei tegen de koning: Het was de waarheid, wat ik in mijn land over uw woorden en over uw wijsheid gehoord heb. 7 Maar ik geloofde die woorden niet, totdat ik kwam en mijn eigen ogen het zagen. Zie, nog niet de helft was mij verteld. U hebt wat uw wijsheid en welstand betreft het gerucht dat ik gehoord had, overtroffen.

Er zal veel angst in de toekomst zijn; Lukas 21: 26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

Sommige mensen zullen niet verder komen dan het lasteren van de naam van God lees ik in Openbaring 16: 9. Gelukkig hebben deze rampen ook een positief effect, zeker op het volk Israël, want zij kennen de gebruiksaanwijzing van Jehova; Deuteronomium 4: 30 Wanneer u in benauwdheid zult zijn en al deze dingen u getroffen hebben, in later tijd, dan zult u terugkeren naar de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzamen.


Wat een zegen dat ik kan vertrouwen op Christus en Zijn Woord. De Bijbel voorspelt rampen, maar kijkt er ook over heen. Ik mag meekijken en hoop hebben voor mens en schepping. Het komt goed.


zondag 28 juli 2019

Voortschrijdend genot.


Voortschrijdend genot.

Van het jaar 1999 tot en met 2011 heb ik geskeelerd. Dan ging ik meestal de polder in en genoot bij mooi weer van het geploeter op skeelers. Ik was er trots op dat ik het kon en het geval voldoening. Bovendien was ik in beweging. Toch was het ook wel wat spannend. Een steentje lag in een klein hoekje. En ja hoor, in 2011 viel ik en brak ik mijn linker schouder. Einde skeeler verhaal. Toen ik genezen was zocht ik naar iets anders en dat werd fietsen. Langzamerhand ging dit over in het zwerven door de bossen, op de fiets, het liefst 's morgens vroeg op zoek naar wild. En wat is het dan leuk om een kudde herten tegen te komen. Ik geniet hier nog meer van dan van skeeleren. Onwillekeurig rees de vraag op of er na deze avonturen nog iets mooiers zou kunnen komen. Als ik mijn leven onder de loep neem is daarin, ondanks momenten van moeite, een voortschrijdend genot te zien. De laatste jaren ben ik gelukkiger dan ervoor, op alle fronten. Natuurlijk zie ik wel dat donkere wolken samen pakken in deze wereld en vraag ik mij af of ik ook zo zou kunnen schrijven als ik opgesloten zat in een hete container vanwege geloven in Christus, of als ik langdurig ziek zou zijn en voortdurende ongemakken zou hebben.

Nee, mijn gedachten gaan uit naar de hemelse toekomst. Ik kan in een leven na de dood geloven omdat Christus uit de dood is opgestaan, is teruggekomen en weer is opgevaren. Het toekomstige leven moet absoluut mooier zijn.

Door mijn studie over Openbaring ben ik veel met de toekomst bezig. Na de 'grote verdrukking' krijgt het volk Israël een duidelijke bediening. In Openbaring 5: 10 / 20: 6 en 22: 3, 5 lees ik dat het volk Israël, als koningen en priesters zullen regeren met Christus; 
Openbaring 11: 15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid
Openbaring 22: 3, 5b 3 En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, 5b En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.

De Gemeente zal één zijn met Christus. Zij is Zijn Lichaam en Hij het Hoofd
Kolossenzen 1: 18 En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

Ik kan mij er weinig bij voorstellen. Maar gezien mijn ervaring van voortschrijdend genot ga ik er vanuit dat het alleen maar beter kan worden. Geen tranen en ziekte meer. Behalve zingen en aanbidden geloof ik dat er veel te doen zal zijn. Ook de Gemeente zal met Hem regeren
2 Timotheüs 2: 12a Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren.Ik hoop dat ik dan de delen van de nieuwe aarde mag gaan zien die ik in mijn leven nooit heb gezien, dan alleen van foto's of tijdschriften. Maar voorlopig ben ik nog op aarde. Als ik zie naar de moeiten van de ouderen, maar ook van veel jongeren dan is dit geen ervaring van voortschrijdend genot. Ik hoop en bid dat zij (en ook ik) zich mogen en kunnen richten op Filippenzen 3: 14 en op: Romeinen 8: 18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.

Ondertussen heb ik gewerkt aan een kleine studie over het 'waarom van het lijden'. Dit naar aanleiding van het programma "Andries en de wetenschap" waarin Andries Knevel met vijf wetenschappers over 'geloof en wetenschap' maar ook over 'het waarom van het lijden' sprak. Deze vijf uitzendingen waren in december 2018. Wat mij bezig hield waren kritische reacties op deze uitzendingen. Ik vind het belangrijk om deze kritiek te onderzoeken en me af te vragen of het terecht is zodat ik er van kan leren. Je vindt de studie hier.