Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

donderdag 30 mei 2019

PINKSTEREN


Pinksteren.

Christenen geloven dat op het Pinksterfeest in Handelingen 2 de kerk of Gemeente is ontstaan. Ik geloof dat dit niet zo is. Wat gebeurde er dan wel?

Handelingen 2: 1, 5, 14 1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. 5 Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. 14 Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen
Leviticus 23: 16 Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de HEERE een nieuw graanoffer aanbieden.

Het was op de dag van de vijftigste, een belangrijke feestdag voor de Joden; Leviticus 23: 16, dat allen, dat waren Joden uit de stammen Juda en Benjamin, in Jeruzalem bijeen waren. Heilige kracht van God werd uitgestort. De bedoeling was dat de profetie van Joël 2: 27 – 32 vervult zou worden. Deels is dat gebeurd, met uitzondering van de verzen 30 – 32. Daarom moet Handelingen 2 zich herhalen. Dat zal in de toekomst gebeuren, want de profetieën moeten vervuld worden. God zal Zijn plannen uitvoeren en geheel Israël zal zalig worden. Daar vallen ook de tien stammen onder. 
Romeinen 11: 26, 27 26 En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. 27 En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen. 
Joël 2: 27 – 32 27 Dan zult u weten dat Ik te midden van Israël ben, dat Ik, de HEERE, uw God ben, en niemand anders: Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden! 28 Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. 29 Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. 30 Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. 31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende. 32 Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal.

Verderop in Handelingen kwamen er samaritanen en heidenen tot geloof. Juist die uitbreiding wordt gezien als bewijs dat ook heidenen deel hebben gekregen aan de uitstorting van geest in Handelingen. Maar om wat voor heidenen gaat het hier?

Wie zijn de Samaritanen?

Handelingen 8: 14 – 17 14 Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het Woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe, 15 en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. 16 (Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.) 17 Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.

Op de site “Bijbelse plaatsen” lees ik over de Samaritanen: “De Samaritanen zijn nakomelingen van de weinige Joden die de verovering van Samaria in 724 voor Christus hadden overleefd. Zij vermengden zich met de kolonisten uit Mesopotamië, maar ze werden later door de uit de ballingschap teruggekeerde Joden niet meer als stamgenoten erkend.”

Op de site van “Christen vandaag” is ook een interessant artikel over de Samaritanen te lezen. Hiermee is het probleem van de Samaritanen opgelost. Samaritanen zijn geen 'echte' heidenen. Zij behoorden ooit tot het volk van God. En daarmee krijgen zij deel aan de belofte van Joël 2: 27 – 32 en het Nieuwe Verbond. 

Wie zijn de heidenen?

Handelingen 10: 45 En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd
Handelingen 11: 1 De apostelen en de broeders die in Judea waren, hoorden dat ook de heidenen het Woord van God aangenomen hadden
Handelingen 15: 7, 8 7 En toen daarover een heftige woordenstrijd ontstond, stond Petrus op en zei tegen hen: Mannenbroeders, u weet dat God lang geleden onder ons mij uitgekozen heeft, zodat de heidenen uit mijn mond het woord van het Evangelie zouden horen, en zouden geloven. 8 En God, de Kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan ons;

In Hosea 1 lees ik over de aanneming van de 2 stammen, het huis van Juda en de verstoting van de tien stammen, het huis van Israël. Dat heeft tot gevolg gehad dat de Joden de tien stammen zijn gaan zien als heidenen. Maar dat moest doorbroken worden en dat begon in Handelingen. Dat de tien stammen als heidenen worden gezien wordt ook uitgelegd op de site “Bijbel info” en in het artikel “het wekenfeest” van de site “Amen”. 
Hosea 1: 6c, 7a 6c want Ik zal Mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, want ik zal hen zeker wegvoeren. 7 Maar over het huis van Juda zal Ik Mij ontfermen,

Daarmee wordt duidelijk dat er geen heidenen, buiten het volk Israël om, worden benaderd in Handelingen. Het Pinkstergebeuren is de belofte van het Nieuwe Verbond: 
Jeremia 13: 31, 33, 34 31 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, 33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. 34 Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.

In dat licht zie ik ook Johannes 10: 14, 16. De Here Jezus kwam tot het Zijne, de Israëlieten, Johannes 1: 11. Dat waren in de eerste plaats de Joden, de twee stammen. De Here Jezus zegt dat Hij nog andere schapen heeft. Dat is niet het Lichaam van Christus zoals vaak gemeend wordt. Dat zijn de tien stammen. Toen ik dit begreep was dit eigenlijk een heel logische uitleg, geheel in het kader van andere teksten. Johannes 1: 11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Johannes 10: 14, 16 14 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, 16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.

God had en heeft een plan met Israël. Zij zouden de grote daden van God verkondigen lees ik in Handelingen 2: 11b. Zij zouden als koningen en priesters de wereld in trekken om dat te doen; 1 Petrus 2: 9. Die belofte was hen al gegeven in: 
Exodus 19: 6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken
Handelingen 2: 11b wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken
1 Petrus 2: 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,

Deze belofte blijft staan en zal in de toekomst vervuld worden want in Handelingen 28 verwerpen de Joden de boodschap. 
Handelingen 28: 25 – 28 25 En zij waren het niet met elkaar eens en zij gingen uiteen nadat Paulus dit ene woord gezegd had: Terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja, de profeet, tegen onze vaderen gezegd: 26 Ga naar dit volk toe en zeg: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken, 27 want het hart van dit volk is vet geworden en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. 28 Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren.

Daarna keert Paulus zich rechtstreeks naar de 'echte' heidenen. Maar niet met de boodschap van het Nieuwe Verbond. Die zegening blijft van kracht voor geheel Israël.
De Heidenen krijgen deel aan hemelse zegeningen en een verzegeling met heilige geest en kracht. Soms krijg ik het idee dat gelovigen hier niet genoeg aan hebben. Toch meen ik dat wij een rijkere zegen ontvangen. Wij mogen één Lichaam met Christus zijn. Wij zijn IN HEM. 
Efeze 1: 3, 13 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, 13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,

BRONNEN: https://www.amen.nl/artikel/1387/het-wekenfeest

Verder wens ik een ieder fijne feestdagen toe. 
Wij gaan tussen hemelvaart en Pinksteren met onze camper naar de Ardennen en noord Frankrijk.
donderdag 23 mei 2019

Hemelvaart en wederkomst


Hemelvaart en wederkomst van Christus.

30 Mei is het Hemelvaartsdag. Behalve dat christenen stil staan bij de hemelvaart van Christus is het de dag van het dauwtrappen. Op “wikipedia” lees ik: “In de negentiende eeuw dacht men dat de dauw op het gras een zuiverende werking had, maar het gebruik van 'dauwtrappen' als viering zou zijn oorsprong hebben op het heidens gebruik om de heropleving van de natuur te vieren. Vermoedelijk stonden vroeger mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur 's nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen. Daar zou de term dauwtrappen vandaan komen.” 

Ik ga regelmatig dauwtrappen. Het is heerlijk om van de heropleving van de dag te genieten, heidens of niet, om voordat het lawaai begint het bos in te fietsen, te genieten van de vogelgeluiden, de geuren en de opkomende zon, te zitten op een bankje en te mijmeren over Gods Woord. Een enkele keer ontmoet ik een hert of een zwijn.

Op Wikipedia merkt men op dat er een tegenspraak zou zitten in de hemelvaart van Lukas 24: 51 en Handelingen 1: 1 – 11. Men ziet dat er in Lukas niet gesproken wordt over de 40 dagen onderwijs aan de discipelen zoals dat wel het geval is in Handelingen 1: 3. Men meent daarom dat de hemelvaart in Lukas plaats zou hebben gevonden op de dag van de opstanding. Dus wat is waar?
Lukas 24: 49 – 51 49 En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. 50 Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen. 51 En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel.
Handelingen 1: 1 – 4, 11 1 Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen én te onderwijzen, 2 tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die Hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. 3 Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. 4 En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; 11 Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

Men heeft 3 opties als uitleg van deze verschillen. Die kun je vinden op Wikipedia. Ik kan mij het meest vinden in de eerste uitleg: Traditioneel harmoniseert men beide verhalen en neemt men aan dat tussen Lucas 24: 49 en 24: 50 stilzwijgend 40 dagen zijn verstreken.” Wel heb ik een aanvulling hierop. In Lukas 24: 49 en 50 wordt inderdaad niet geschreven over de 40 dagen onderwijs. Ik zie dat niet als tegenstrijdig. Aangezien de boeken 'Lukas' en 'Handelingen' door Lukas zijn geschreven zie ik Handelingen 1: 1 – 11 als een aanvulling van Lukas 24: 49 – 51. 
Op de siteChristipedia” is een beschrijving te vinden over de schrijver Lukas.

Dat er sprake is van twee hemelvaarten, daarover schreef ik in dit blog.

Ik was benieuwd of er bij de hemelvaart op “Wikipedia” een link naar de wederkomst van Christus wordt gelegd. Ik vind dat belangrijk omdat deze site een informatie site is die veel mensen als eerste zullen raadplegen. Dat is er inderdaad: “Jezus' hemelvaart maakte de weg vrij voor de uitstorting van de Heilige Geest, wat herdacht wordt op Pinksteren. Bovendien zal Jezus bij de wederkomst terugkomen naar de aarde, om het Laatste Oordeel uit te voeren.”

De hemelvaart kan ik direct verbinden aan de wederkomst zoals in: 
Handelingen 1: 11 Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

De discipelen verwachten de wederkomst spoedig, nog bij hun leven, in Handelingen 3: 19 – 21. Ook Johannes op Patmos schreef in Openbaring 1: 3 en 7 dat de tijd van de wederkomst nabij was. 
Handelingen 3: 19 – 21 19 Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, 20 en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. 21 Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen
Openbaring 1: 3, 7 3 Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. 7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.

Toch zijn er ondertussen 2000 jaren voorbij gegaan. Ik begrijp dat 'nabij niet nabij' is geweest, alhoewel dat wel de bedoeling was. Door de jaren heen heeft dit voor verwarring gezorgd. Maar nu lijkt deze komst van Christus dan toch echt nabijer dan ooit. Ik mag letten op de tekenen van de tijd. Ik zie de tekenen van verval en rampen verschijnen, alhoewel er zijn die zeggen dat dit van alle tijden is geweest. En dat begrijp ik wel, doch ik weet ook dat er ondergronds gewerkt wordt aan de macht van dit kwaad. Doordat ik Openbaring 18 heb bestudeerd moest ik mij verdiepen in dat rijkdom van Babylon. 
Op de site “Christipedia” lees ik dat 'Babylon' de Griekse vorm van het Hebreeuwse 'Babel' is. De naam Babel betekent in het Hebreeuws 'verwarring'.

Op internet is er veel te lezen over de illuminatie. Nu wordt dit door anderen weer ontkracht en degenen die menen dat deze groep bestaat worden beticht van het geloven in complottheorieën. Ik heb hier ook aanleg voor. Want hoe gemeen en achterbaks zal satan zijn leugens en misleidende wonderen aanbieden? Hoeveel mensen zal hij bedriegen? 
Niets is wat het lijkt.

Tariq Z, die in 2015 het NOS bebouw binnendrong had wereldnieuws. Hij zou een obsessie hebben ontwikkeld over de illuminatie, over complot theorieën. Ik kan mij voorstellen dat het zover met je komt als je niet weet dat God IN Christus zal ingrijpen. Maar dat zal wel gebeuren. Eens zal het werkelijk Pinksteren worden. 
Fijne feestdagen.

maandag 6 mei 2019

Tussen Pasen en Pinksteren.


Tussen Pasen en Pinksteren.

De Heer is waarlijk opgestaan,
de discipelen konden het niet geloven,
kwam dan toch het Koninkrijk van boven?
Die belofte was aan hen gedaan.

40 Dagen duurde het onderwijs,
daarna begon Christus aan Zijn hemelreis.
Was het Koninkrijk nu van de baan?

De apostelen brachten de boodschap van hun dromen,
doch het werd niet aangenomen.
De volken namen de Genade aan.

Het evangelie door Paulus gebracht,
was er één van geestelijke kracht.
Zo is het al 2000 jaar gegaan.

Wij leven in de laatste dagen,
het onrecht gaat steeds harder knagen.
Is er voor Gods volk nog een bestaan?

Zij zullen in ere worden hersteld,
dat is wat Gods Woord ons verteld.
Dan breekt eindelijk Pinksteren aan.

Wanneer de Doorstokene wordt getoond,
en Hij als Koning wordt gekroond,
heffen tezamen in Zijn Naam,
Ammi, de Bruid en Het Lichaam,
een eeuwig loflied aan.

Zie ook dit blog: "Tussen Pasen en Pinksteren"


zaterdag 27 april 2019

ABORTUS EN KONIJNTJES


Abortus en konijntjes.

Vanuit Gods Woord wordt ik opgeroepen om datgene wat boven is te zoeken; Kolossenzen 3: 1. Toch werd ik laatst getroffen door dingen van deze hier beneden.Vrijdag 29 maart keek ik naar het TV programmaEEN VANDAAG”. Daarin zei minister Hugo de Jonge (C DA) dat hij het plan steunt om bufferzones bij abortusklinieken te maken. Demonstraties tegen abortus moeten voorkomen worden. De demonstranten zouden opdringerig zijn. De vrouwen hebben hier last van en zitten niet te springen om te horen hoe hun baby gedood zal worden. Die 'waarheid' is pijnlijk te confronterend op dat moment.

Hugo Bos van de organisatie Stirezo Pro-Life ontkent de opdringerigheid en zegt dat dit 'fake news' is. Ik geloof zeker dat de Pro-live medewerkers goede bedoelingen hebben, maar mogelijk zouden ze zich, vanuit hun missie en vanuit de beleving van de vrouwen, schuldig kunnen maken aan dit gedrag. Het laatste nieuws op de site “Schreeuw om leven” is dat vanwege bedreigingen is besloten om per direct het aanbieden van hulp en advies bij abortuscentra op te schorten.

Wat mij het meest trof was het schrille contrast de volgende dag op “EEN VANDAAG in een uitzending over jonge konijntjes. Deze konijntjes worden gefokt op perfecte patronen. Als ze niet mooi genoeg zijn kunnen ze gedood worden. Dit moet op de juiste manier gebeuren. Daar zijn regels voor. Ze moeten eerst verdoofd worden en daarna moeten ze direct dood zijn. Dit doden gebeurt niet altijd correct. Konijntjes worden op de grond gegooid of op andere minder humane manieren gedood. Er zou beter toezicht en een registratie van moeten komen. Natuurlijk vind ik ook het welzijn van konijntjes belangrijk. Alleen vergeleek ik deze twee uitzendingen met elkaar en het verschil in zorg voor kwetsbaar leven verbaasde mij. Eerlijk gezegd heb ik mij nooit zo in de details van abortus verdiept. Ik heb wat informatie van internet gehaald.

Ik las dat het hartje van een baby begint te kloppen met 21 dagen na de bevruchting en met 7 weken volgroeid is. In 2017 vond 53% van de 30.523 abortussen plaats na die 21 dagen van het leven van de baby, waarvan een kwart voor 16 dagen 'overtijd'. 47% van de abortussen werden na 7 weken van de zwangerschap uitgevoerd. Na 13 weken zwangerschap moeten de botjes van de baby's stuk geknipt worden. Abortus mag tot 24 weken na bevruchting. Er is een registratie plicht. Op de site “Bloemhove” worden 22 vragen beantwoord. Ik lees daar over verdoving of narcose die mogelijk is bij de vrouw. Is de baby dan ook verdoofd? Ik lees niets over bescherming van de baby. Ik lees over 'weefsel' of 'de vrucht'.

8 mei. Ik wil hier graag nog iets aan toe voegen. Op "TVBLIK" was op zondag 3 maart een uitzending te zien over te vroeg geboren baby's. Eén baby werd met 22 weken geboren. Dat is 2 weken voor de toegestane norm van abortus. Er is duidelijk te zien dat het om een baby gaat en niet om weefsel of een vrucht. 

Lijkt het erop dat het leven van konijntjes belangrijker is dan van een ongeboren baby?

Ik vond enkele abortus ervaringen.
Een positieve ervaring lees op de site “joop.bnnvara.nl”.

18 juni. In de nieuwsbrief, wekelijks uitgegeven door Dirk van Genderen, las ik het volgende getuigenis: "
"Aangrijpend getuigenis van overlevende van abortus.
Toen Gianna Jessen 29,5 week oud (jong) was, overleefde ze een abortus met zoutzuur. Door de poging tot abortus ontstond wel een ernstig zuurstoftekort in haar hersenen, wat leidde tot cerebrale parese (hersenverlamming). In de loop van de jaren heeft Gianna, die nu 42 jaar is, vier operaties ondergaan. Ook trainde ze eindeloos veel uren, om beter te leren bewegen. Ze deelde in een podcast een opname waarin ze voor het eerst in haar leven zelfstandig een beetje heen en weer springt. Dat is echt ongelooflijk gezien haar ernstige hersenbeschadiging.

In 1977 ging Gianna’s moeder naar een abortuskliniek van Planned Parenthood om haar baby te laten aborteren. De artsen injecteerden haar met een mengsel van stoffen als zout, digoxine, kaliumchloride en prostaglandine en wachtten tot het kindje zou sterven. Maar in plaats van te sterven, zoals gepland, werd Gianna levend geboren. Wel met een ernstige hersenbeschadiging door een tekort aan zuurstof. ‘Ik werd letterlijk levend verbrand, 18 uur lang, in de baarmoeder van mijn moeder. Eigenlijk zou ik blind moeten zijn, verbrand, dood. Gelukkig kwam ik al om 6 uur ’s morgens levend ter wereld, nog voordat de aborteur er was. Als ik iets later zou zijn geboren, zoals gepland, dan had hij mij zeker niet laten leven. Nu was er een verpleegster, die direct een ambulance belde om me naar het ziekenhuis te brengen.’
Ik ben gered door de kracht van Jezus Christus,’ vertelt Gianna. ‘Ik schaam me er niet voor dat ik christen ben.'
Haar beperkingen door de hersenbeschadiging motiveren haar alleen maar extra om zich in te zetten voor de bescherming van ongeboren kinderen. Ze woont in Nashville en heeft haar verhaal al verteld in het Amerikaanse Congres. Ze reist zelfs de wereld over om overal haar getuigenis te vertellen. In alles geeft ze God de eer: ‘Dank U. Ik ben de Uwe en alle overwinningen zijn de Uwe!’ (Bron: Faithwire)

Traumatische ervaringen na een abortus zijn te vinden op de site “fiom.nl”. 

Er zijn sites die geraadpleegd kunnen worden:
https://www.schreeuwomleven.nl/hulp/
https://www.erishulp.nl/

Mooi dat er zulke sites zijn, kiezen voor abortus lijkt me heftig. Ik ben niet van het demonstreren en oordelen wil ik ook niet. Ik kan bidden voor de vrouwen, en hopen dat ze geen abortus plegen. Een spreekwoord zegt 'bezint eer ge begint' alhoewel er situaties kunnen zijn die niemand gewenst heeft. Is er toch abortus geweest en heb je spijt, dan is er een Genadig God die je wil vergeven. Dat kan Hij doen omdat Zijn zoon Jezus Christus het offer heeft gebracht voor onze zonden. Er is vergeving. Neem het aan!
Johannes 3: 16, 17 16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

Net als Nehemia kan ik belijdenis doen, maar dan niet alleen voor abortus. Er is nog zoveel meer wat niet klopt. En het belijden begint bij en voor mezelf.
Nehemia 1: 6 Laat Uw oor toch opmerkzaam zijn, en Uw ogen open, om te luisteren naar het gebed van Uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor Uw aangezicht bid voor de Israëlieten, Uw dienaren. Ik belijd de zonden van de Israëlieten, die wij tegen U begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd.
1 Korinthe 5: 12, 13 12 Het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen? Oordeelt u immers niet alleen hen die binnen zijn? 13a Maar hen die buiten zijn, oordeelt God
Kolossenzen 4: 5 Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit.


zaterdag 13 april 2019

OPENBARING 18


Openbaring 18.

Mijn studie over Openbaring 18 is af. Het gehele hoofdstuk gaat over de val van Babylon. Dat lijkt vreselijk, maar het is rechtvaardig. Er staat in: Openbaring 19: 2 Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. In Openbaring 17 en 18 lees ik meer over de reden waarom Babylon dit oordeel verdient zal hebben.

Er zijn veel teksten uit de boeken Jesaja, Jeremia en Ezechiël die hier betrekking op hebben. Ik heb ze in een schema gezet. De blauwe teksten zijn van Openbaring 18, de licht oranje van andere teksten uit Openbaring en de groene uit het Oude Testament. 

Teksten uit Openbaring 18 
en uit het Nieuwe Testament.   
Bijpassende overige teksten                                             
1 Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. 2 En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels.

De val van de grote stad Babylon: zie vers 8, 10, 16, 19 en 21.

Openbaring 14: 8a En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad.
Openbaring 16: 13, 14a, 19a 13 En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. 14a Dit zijn namelijk de geesten van de demonen. 19a En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in.
Jesaja 13: 21 Maar wilde woestijndieren zullen daar neerliggen. Huhuizen zullen vol zitten met huilende uilen; struisvogel zullen er wonen en bokachtigen zullen er rondspringen
Jesaja 21: 9 Zie nu, daar komt het: strijdwagens,  manschappen, ruiters twee aan twee! Hij neemt het woord en zegt: Gevallen, gevallen is Babel! En alle beelden van zijn goden heeft Hij tegen de grond stukgebroken
Jeremia 50: 39, 40 39 Daarom zullen er wilde woestijn dieren met hyena's wonen, struisvogels zullen er wonen. Er zal voor altijd niet meer in worden gewoond, van generatie op generatie zal het niet worden bewoond. 40 Zoals God Sodom en Gomorra en de naburige plaatsen ervan ondersteboven heeft gekeerd, spreekt de HEERE, zo zal niemand daar wonen en geen mensenkind erin verblijven.
Jeremia 51: 8a Plotseling is Babel gevallen.
3 Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven.

Openbaring 14: 8b zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken.
Jeremia 51: 7 Babel was in de hand van de HEERE een gouden beker, die heel de aarde dronken maakte. Van zijn wijn hebben de volken gedronken, daarom gedragen de volken zich als een waanzinnige
Ezechiël 27: 33 Toen uw waren van overzee kwamen, verzadigde u veel volken. Met uw vele bezittingen en uw handelswaar maakte u de koningen van de aarde rijk.
Ezechiël 28: 18a Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden door uw oneerlijke handel ontheiligde u uw heiligdommen.
4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

2 Korinthe 6: 16 – 18 16 Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. 17 Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, 18 en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige
Efeze 5: 11 En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer
1 Timoteüs 5: 22 Leg niemand haastig de handen op en heb geen deel aan zonden van anderen. Bewaar uzelf rein.
Genesis 19: 14 Toen ging Lot naar buiten en sprak tot zijn schoonzoons, die zijn dochters tot vrouw zouden nemen, en zei: Sta op! Ga naar buiten, uit deze plaats! Want de HEERE gaat deze stad te gronde richten.
Jesaja 48: 20 Ga weg uit Babel
Jeremia 50: 8a Vlucht weg uit het midden van Babel,
Jeremia 51: 6, 9, 45, 50 6 Vlucht weg uit het midden van Babel, laat ieder zijn leven redden, word in zijn ongerechtigheid niet verdelgd. Want dit is de tijd van de wraak van de HEERE, Hij vergeldt het wat het verdient. 9 Wij hebben getracht Babel te genezen, maar het is niet genezen. Verlaat het, en laten wij gaan, ieder naar zijn land, want het oordeel erover reikt tot aan de hemel, het is verheven tot aan de wolken. 45 Ga weg uit zijn midden, Mijn volk, laat ieder zijn leven redden vanwege de brandende toorn van de HEERE. 50 U die ontkomen bent aan het zwaard, ga op weg, blijf niet staan. Denk vanuit verre landen aan de HEERE, laat de gedachte aan Jeruzalem opkomen in uw hart.
5 Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden.
Openbaring 6: 10 En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?  
6 Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, en vergeld haar dubbel naar haar werken. Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar het dubbele in.

Openbaring 2: 23 En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat Ik het ben Die nieren en harten doorzoek, en Ik zal u geven eenieder naar uw werken.
Openbaring 19: 2 Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft
Mattheus 5: 38 U hebt gehoord dat er gezegd is: Oog voor oog en tand voor tand
Openbaring 14: 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam
Openbaring 16: 6 Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt U hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het
Deuteronomium 32: 43 Juich, heidenen, met Zijn volk! Want Hij zal het bloed van Zijn dienaren wreken. Hij zal de wraak laten terugkomen op Zijn tegenstanders, en Zijn land en Zijn volk verzoenen
Psalm 137: 8 Dochter van Babel, die verwoest zult worden, welzalig is hij die u uw misdaad vergelden zal, die u tegen ons begaan hebt
Jeremia 16: 18 Ik zal eerst hun ongerechtigheid en hun zonde dubbel vergelden, omdat zij Mijn land ontheiligd hebben: zij hebben Mijn eigendom met de dode lichamen van hun afschuwelijke afgoden en hun gruweldaden vervuld.
Jeremia 50: 29 Laat u horen tegen Babel. Vergeld het naar zijn werk, doe het overeenkomstig alles wat het zelf gedaan heeft. Want het heeft overmoedig gehandeld tegen de HEERE, tegen de Heilige van Israël
Obadja 1: 15, 16 15 Want de dag van de HEERE is nabij over alle heiden volken; zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden; wat u verdient, zal op uw eigen hoofd terugkeren! 16 Want zoals u op Mijn heilige berg gedronken hebt, zullen alle heiden volken voortdurend drinken; zij zullen drinken en slurpen; zij zullen worden alsof zij er niet geweest waren
  
7 Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij: Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien.

Jesaja 47: 8, 10, 11a 8 Nu dan, hoor dit, genotzuchtige, die zo onbezorgd woont, die in haar hart zegt: Ik ben het, en niemand anders dan ik, ik zal niet als weduwe neerzitten of verlies van kinderen kennen. 10 Want u hebt op uw slechtheid vertrouwd. U hebt gezegd: Niemand ziet mij. Uw wijsheid, uw wetenschap, die heeft u afvallig gemaakt. U zei in uw hart: Ik ben het, en niemand anders dan ik. 11a Daarom zal er onheil over u komen
Ezechiël 27: 3 en zeg tegen Tyrus, dat zetelt bij de toegangen naar de zee, dat met de volken handel drijft in veel kustlanden: Zo zegt de Heere HEERE: Tyrus, heeft gezegd: Ik ben volmaakt in schoonheid
Ezechiël 28: 2, 5, 13a, 14a, 16, 17 2 Mensenkind, zeg tegen de vorst van Tyrus: Zo zegt de Heere HEERE: Omdat uw hart hoogmoedig is geworden en u zegt: Ik ben God, ik zit op de zetel van God in het hart van de zeeën terwijl u een mens bent en geen God geeft u uw hart uit voor het hart van God. 5 Door uw grote wijsheid in uw handel hebt u uw vermogen vermeerderd en is uw hart hoogmoedig geworden vanwege uw vermogen. 13a u was in Eden, de hof van God. 14a U was een cherub, 16 Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen. 17 Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig, u richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde, Ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien.
8 Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.  

De val van de grote stad Babylon: zie vers 2, 10, 16, 19 en 21.

Openbaring 1: 10 Ik was in de geest op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin,

Jesaja 47: 9 Maar deze beide dingen zullen u overkomen in een ogenblik, op één dag: verlies van kinderen en weduwschap. Ze zullen in volle omvang over u komen, vanwege uw vele toverijen en uw zeer talrijke bezweringen
Joël 1: 15 Ach, die dag! Ja, de dag van de HEERE is nabij, en hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige.
Ezechiël 28: 18b Daarom deed Ik een vuur uit uw midden oplaaien, en dat verteerde u. Ik maakte u tot een hoop as op de grond voor de ogen van allen die naar u keken
Jeremia 46: 10 Deze dag is van de Heere, de HEERE van de legermachten, een dag van wraak om Zich te wreken op Zijn tegenstanders. Het zwaard zal verslinden en verzadigd worden, en dronken worden van hun bloed. Want het is een slachting voor de Heere, de HEERE van de legermachten, in het land in het noorden, aan de rivier de Eufraat
Jeremia 50: 29a, 31 29a Laat u horen tegen Babel, 31 Zie, Ik zál u, overmoedige! spreekt de Heere, de HEERE van de legermachten. Want uw dag is gekomen, de tijd dat Ik u straffen zal
Jeremia 51: 24, 25, 30, 58a 24 Maar Ik zal aan Babel vergelden en aan al de inwoners van Chaldea al hun kwaad dat zij Sion aangedaan hebben voor uw ogen spreekt de HEERE. 25 Zie, Ik zál u, berg die te gronde richt, spreekt de HEERE, u, die heel de aarde te gronde richt! Ik zal Mijn hand tegen u uitstrekken, Ik zal u van de rotsen afrollen en Ik zal u maken tot een berg die in brand staat. 30 De helden van Babel houden op met strijden. Men heeft zijn woningen in brand gestoken. 58a Zo zegt de HEERE van de legermachten: De brede muur van Babel zal zeker geslecht worden, en zijn hoge poorten zullen met vuur aangestoken worden.

9 En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien
10 Zij blijven van verre staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen: Wee, wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen.

Van verre: zie vers 15 en 17.

De val van de grote stad Babylon: zie vers 2, 8, 16, 19 en 21.
Jesaja 13: 19 Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de Chaldeeën, zal zijn als toen God ondersteboven keerde Sodom en Gomorra.
Jeremia 21: 10 Want Ik heb Mijn aangezicht tegen deze stad gericht ten kwade en niet ten goede, spreekt de HEERE. Zij zal overgegeven worden in de hand van de koning van Babel, en hij zal haar met vuur verbranden.
Jeremia 50: 46 Van het gerucht dat Babel ingenomen is, beeft de aarde en geschreeuw wordt gehoord onder de volken
Jeremia 51: 8 Plotseling is Babel gevallen en stukgebroken. Weeklaag erover. Haal balsem tegen zijn pijn, misschien zal het genezen.
11 En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt:

Kooplieden: zie vers 3 en 15.

Hun waren: Zie vers 12 en 13.
Ezechiël 26: 16, 17 16 Alle vorsten van de zee zullen van hun tronen afdalen, hun mantels afleggen en hun kleurrijk geborduurde kleding uittrekken. Met verschrikkingen bekleed zullen zij op de grond zitten, elk ogenblik beven en over u ontzet zijn. 17 Dan zullen zij over u een klaaglied aanheffen en tegen u zeggen: Hoe bent u uit de zeeën verdwenen, u, beroemde, dichtbevolkte stad, die sterk was aan de zee, zij en haar inwoners, die schrik voor zich inboezemden bij allen die om haar heen woonden
12 koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer
Ezechiël 27: 15, 16, 19, 22, 24 15 De Dedanieten dreven handel voor u. Veel kustlanden verkochten uw handelswaar. Ivoren slagtanden en ebbenhout gaven zij u als schatting terug. 16 Syrië deed zaken met u vanwege het vele werk dat u leverde. Smaragden, roodpurper, en kleurrijk geborduurd werk, fijn linnen, koraal en robijnen leverden zij voor uw waren. 19 Vedan en Javan leverden u handelswaar uit Uzal. Smeedijzer, kassia en kalmoes behoorden tot uw handelswaar. 22 De handelaars van Sjeba en Raëma, díe waren uw handelaars in de allerbeste specerijen. Allerlei edelstenen en goud leverden zij u als uw waren. 24 Zij waren op uw markten uw handelaars in pronkgewaden, in blauwpurperen mantels, voorzien van kleurrijk borduurwerk, in kleden van tweekleurige stof en in stevig gevlochten touwen.
13 en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens, en lichamen en zielen van mensen.
Ezechiël 27: 13, 14, 17, 18, 20, 21 13 Javan, Tubal en Mesech, díe waren uw handelaars. Zij leverden u slaven en koperen voorwerpen als handelswaar. 14 Uit Beth-Togarma leverde men werkpaarden, rijpaarden en muildieren voor uw waren,  17 Juda en het land Israël, díe waren uw handelaars in tarwe van Minnit, fijn meel, honing, olie en balsem, die zij als handelswaar aan u leverden. 18 Damascus deed zaken met u vanwege het vele werk dat u leverde, vanwege de veelheid van allerlei bezittingen: wijn uit Chelbon en witte wol
14 En de rijpe vrucht waarnaar uw ziel verlangde, is van u geweken. Al wat glansrijk en sierlijk was, is van u weggegaan en u zult dat beslist niet meer terugvinden.
15 De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging,

Rijkdom van de kooplieden: zie vers 12, 13 en 16.

Huilen en treuren: zie vers 9 en 11.

Van verre: zie vers 10 en 17.   

Jeremia 25: 12 Maar het zal gebeuren wanneer de zeventig jaar voorbij zijn, dat Ik de koning van Babel en dat volk spreekt de HEERE hun ongerechtigheid zal vergelden, en ook het land van de Chaldeeën en Ik zal dat maken tot eeuwige woestenijen.     
Ezechiël 27: 34 – 36 34 Nu ligt u in de waterdiepten, gebroken door de zeeën; uw handelswaar en heel uw menigte zijn uit uw midden weggevallen. 35 Alle bewoners van de kustlanden zijn ontzet over u, en hun koningen rijzen de haren te berge, hun gezichten staan verwrongen. 36 Zij die zaken doen onder de volken, sissen van afschuw over u. U bent een voorwerp van verschrikking geworden, en u zult niet meer bestaan tot in eeuwigheid
Ezechiël 26: 18 - 20 18 Nu beven de kustlanden op de dag van uw val. Geschrokken zijn de kustlanden, die aan de zee liggen, vanwege uw ondergang. 19 Want zo zegt de Heere HEERE: Wanneer Ik van u een verwoeste stad maak, als steden die niet bewoond worden, wanneer Ik een watervloed op u af laat komen en de grote wateren u zullen bedelven, 20 dan zal Ik u laten neerdalen met hen die in de kuil neerdalen, naar het volk van oude tijden af. Ik zal u laten verblijven in de onderste plaatsen van de aarde, bij hen die in de kuil zijn neergedaald, in de verwoeste plaatsen van weleer, zodat u niet bewoond wordt
Ezechiël 28: 19 Allen onder de volken die u kennen, zijn ontzet overu. U bent een voorwerp van verschrikking geworden en u zult niet meer bestaan tot in eeuwigheid. 
16 en zeggen: Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest.

Wee, wee: Zie vers 10 en 19. De val van de grote stad 

Babylon: zie vers 2, 8, 10, 19 en 21.

Openbaring 17: 4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij
Openbaring 21: 11, 19a, 21 11 Zij (het nieuwe Jeruzalem) had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. 19a En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. 21 En de twaalf poorten waren twaalf parels, en de straat van de stad was zuiver goud
17 En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen, bleven van verre staan,

Van verre blijven staan: zie vers 10 en 15.

18 en zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen: Welke stad was aan deze grote stad gelijk?  
Ezechiël 27: 28, 29 28 Voor het geluid van het geschreeuw van uw matrozen beven de opgezweepte golven. 29 Allen die roeiriemen vastgrijpen, dalen af uit hun schepen. Zeelieden, alle matrozen van de zee: zij staan aan land. 
Openbaring 13: 4 En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?  
19 En zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend: Wee, wee de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde. Want in één uur is zij verwoest.

Het huilen en treuren: zie vers 9,11 en 15. Wee, wee: zie vers 10 en 16. De val van de grote stad Babylon: zie vers 2, 8, 10, 16 en 21.
Ezechiël 27: 30, 32 30 Zij laten hun stem over u horen, bitter schreeuwen zij, stof werpen zij op hun hoofd, zij wentelen zich in de as. 32 Jammerend zullen zij een klaaglied over u aanheffen en een weeklacht over u zingen: Wie was als Tyrus, als de verwoeste, in het midden van de zee?
20 Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken

Zie vers 1 en 6.

Openbaring 12: 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.
Openbaring 16: 7 En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen: Ja Heere, almachtige God! Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig
Openbaring 19: 1, 2 1 En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God. 2 Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft
21 En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen, en wierp die in de zee, en zei: Zó zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden, en het zal nooit meer gevonden worden.

De val van de grote stad Babylon: zie vers 2, 8, 10, 16, 19.

Markus 9: 42 En wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, doet struikelen, het zou beter voor hem zijn dat er een molensteen om zijn hals gedaan en hij in de zee geworpen werd.

Daniël 2: 34, 44 34 Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. 44 In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.   
Jeremia 51: 61 – 64 61 En Jeremia zei tegen Seraja: Zodra u in Babel komt, zult u het bezien en al deze woorden voorlezen, 62 en zeggen: HEERE, U hebt Zelf over deze plaats gesproken dat U het zult uitroeien, zodat er geen inwoner meer in is, van mens tot dier, maar dat het zal worden tot eeuwige woestenijen. 63 Dan zal het gebeuren, zodra u het voorlezen van deze boekrol beëindigt, dat u daaraan een steen zult binden en hem midden in de Eufraat zult werpen. 64 Dan moet u zeggen: Zo zal Babel wegzinken en niet meer boven komen, vanwege het onheil dat Ik erover zal brengen. En zij zullen afgemat zijn. Tot zover de woorden van Jeremia
Ezechiël 26: 21 Ik zal van u een voorwerp van verschrikking maken en u zult niet meer bestaan. Wanneer u gezocht wordt, zult u voor eeuwig niet meer gevonden worden, spreekt de Heere HEERE
Ezechiël 27: 27 Uw bezittingen, uw waren, uw handelswaar, uw zeelieden, uw matrozen, zij die de lekken in uw schepen dichtten, zij die handel met u dreven, al uw strijdbare mannen die bij u waren, samen met heel uw menigte, die in uw midden is, zullen vallen in het hart van de zeeën op de dag van uw val.
22 En het geluid van citerspelers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers zal beslist niet meer in u gehoord worden. En er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u gevonden worden, en het geluid van de molen zal zeker niet meer in u gehoord worden.
Jesaja 24: 8 De vreugdemuziek van tamboerijnen houdt op, het gejoel van uitgelaten mensen verstomt, de vreugdemuziek van de harp houdt op.
Jeremia 25: 10, 11a 10 Ik zal uit hun midden doen verdwijnen de stem van de vreugde, de stem van de blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid, het geluid van de molenstenen en het licht van de lamp. 11a Dan zal heel dit land worden tot een puinhoop, tot een verschrikking.
23 En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen en de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid.

Kooplieden de groten van de aarde: zie vers 11 en 15.

24 En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden.

Zie vers 5 en 20.    
Openbaring 6: 10 En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?
Openbaring 16: 6 Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt U hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het
Openbaring 17: 6 En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus.