Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

maandag 26 augustus 2019

Het komt goed.


Het komt goed.

Zinderende hitte trof west Europa vanaf 23 tot 27 juli. Er waren meldingen van temperaturen rondom de 40 graden. Ik heb al die dagen binnen gezeten en mijn vrijwilligersactiviteiten afgezegd. Mijn hortensia's zijn verbrand door de Sahara zon. Het was droog in de Achterhoek en in Harderwijk. Hitte records werden gehaald. En dat wordt onze toekomst. Het is natuurlijk nog niets bij wat men al jaren meemaakt in sommige landen van Afrika.

Er is ook grote hitte op de poolcirkel. De bossen branden er als nooit te voren. Modderstromen troffen Europa. Ook hier lees ik over noodweer. Misschien moeten we niet meer op vakantie gaan.

Een vriend van ons zei: "Al die veranderingen in het klimaat veroorzaken we zelf". Eerder hadden we het er nooit over met vrienden, maar nu komt het elke keer weer ter sprake. Sommigen vliegen minder vaak. Wij hebben zonnepanelen op het dak en eten weinig vlees. Zou dat genoeg zijn? We fietsen zoveel mogelijk maar hebben wel een auto, camper en motor.

Iemand stuurde mij een artikel uit de Volkskrant met de kop: "Duidelijker wordt het niet, de klimaat verandering van nu is echt uniek". Hij had erbij geschreven: 'Het komt niet goed'.

Komen de profetieën uit Openbaring in zicht? In Openbaring 16: 8 en 9 lees ik over grote hitte. Het zal één van de schalen van Gods toorn zijn die uitgegoten wordt over in ieder geval het Midden Oosten. Met een andere schaal wordt in vers 12 de rivier de Eufraat door droogte getroffen. Het is niet voor te stellen hoe dit zal zijn. Het opdrogen van de Hierdense beek stelt hierbij niets voor. Dan zullen er nog grote hagelstenen vallen van een talent; vers 21. Dit is ongeveer 30 kg. Gruwelijk. Het komt niet goed.

Openbaring 16: 8, 9, 12, 21 8 En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. 9 En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. 12 En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat. 21 En grote hagelstenen, elk ongeveer een talentpond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot.

We zijn een week naar München geweest waar onze dochter en schoonzoon wonen. We reisden er in 10 uur met de auto naar toe. Een onvoorstelbare hoeveelheid verkeer trok langs ons heen. En dat gaat dag in dag uit zo.
Soms kijk ik met bevreemding naar deze wereld. Soms fantaseer ik erover hoe Christus als Koning Zijn Koninkrijk zal besturen. Hoe Hij rechtvaardig zal regeren. Zal Christus al onze ingewikkelde en op geld beluste systemen op hun kop zetten? Hij deed dat wel in de tempel; Matheus 21: 12, 14 12 En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten, en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. 14 En er kwamen blinden en kreupelen bij Hem in de tempel en Hij genas hen.

Zal men Zijn heerschappij kunnen aanvaarden? Zal men met bewondering naar Hem toekomen zoals de koningin van Scheba naar Salomo
1 Koningen 10: 6, 7 6 Zij zei tegen de koning: Het was de waarheid, wat ik in mijn land over uw woorden en over uw wijsheid gehoord heb. 7 Maar ik geloofde die woorden niet, totdat ik kwam en mijn eigen ogen het zagen. Zie, nog niet de helft was mij verteld. U hebt wat uw wijsheid en welstand betreft het gerucht dat ik gehoord had, overtroffen.

Er zal veel angst in de toekomst zijn; Lukas 21: 26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

Sommige mensen zullen niet verder komen dan het lasteren van de naam van God lees ik in Openbaring 16: 9. Gelukkig hebben deze rampen ook een positief effect, zeker op het volk Israël, want zij kennen de gebruiksaanwijzing van Jehova; Deuteronomium 4: 30 Wanneer u in benauwdheid zult zijn en al deze dingen u getroffen hebben, in later tijd, dan zult u terugkeren naar de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzamen.


Wat een zegen dat ik kan vertrouwen op Christus en Zijn Woord. De Bijbel voorspelt rampen, maar kijkt er ook over heen. Ik mag meekijken en hoop hebben voor mens en schepping. Het komt goed.


zondag 28 juli 2019

Voortschrijdend genot.


Voortschrijdend genot.

Van het jaar 1999 tot en met 2011 heb ik geskeelerd. Dan ging ik meestal de polder in en genoot bij mooi weer van het geploeter op skeelers. Ik was er trots op dat ik het kon en het geval voldoening. Bovendien was ik in beweging. Toch was het ook wel wat spannend. Een steentje lag in een klein hoekje. En ja hoor, in 2011 viel ik en brak ik mijn linker schouder. Einde skeeler verhaal. Toen ik genezen was zocht ik naar iets anders en dat werd fietsen. Langzamerhand ging dit over in het zwerven door de bossen, op de fiets, het liefst 's morgens vroeg op zoek naar wild. En wat is het dan leuk om een kudde herten tegen te komen. Ik geniet hier nog meer van dan van skeeleren. Onwillekeurig rees de vraag op of er na deze avonturen nog iets mooiers zou kunnen komen. Als ik mijn leven onder de loep neem is daarin, ondanks momenten van moeite, een voortschrijdend genot te zien. De laatste jaren ben ik gelukkiger dan ervoor, op alle fronten. Natuurlijk zie ik wel dat donkere wolken samen pakken in deze wereld en vraag ik mij af of ik ook zo zou kunnen schrijven als ik opgesloten zat in een hete container vanwege geloven in Christus, of als ik langdurig ziek zou zijn en voortdurende ongemakken zou hebben.

Nee, mijn gedachten gaan uit naar de hemelse toekomst. Ik kan in een leven na de dood geloven omdat Christus uit de dood is opgestaan, is teruggekomen en weer is opgevaren. Het toekomstige leven moet absoluut mooier zijn.

Door mijn studie over Openbaring ben ik veel met de toekomst bezig. Na de 'grote verdrukking' krijgt het volk Israël een duidelijke bediening. In Openbaring 5: 10 / 20: 6 en 22: 3, 5 lees ik dat het volk Israël, als koningen en priesters zullen regeren met Christus; 
Openbaring 11: 15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid
Openbaring 22: 3, 5b 3 En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, 5b En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.

De Gemeente zal één zijn met Christus. Zij is Zijn Lichaam en Hij het Hoofd
Kolossenzen 1: 18 En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

Ik kan mij er weinig bij voorstellen. Maar gezien mijn ervaring van voortschrijdend genot ga ik er vanuit dat het alleen maar beter kan worden. Geen tranen en ziekte meer. Behalve zingen en aanbidden geloof ik dat er veel te doen zal zijn. Ook de Gemeente zal met Hem regeren
2 Timotheüs 2: 12a Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren.Ik hoop dat ik dan de delen van de nieuwe aarde mag gaan zien die ik in mijn leven nooit heb gezien, dan alleen van foto's of tijdschriften. Maar voorlopig ben ik nog op aarde. Als ik zie naar de moeiten van de ouderen, maar ook van veel jongeren dan is dit geen ervaring van voortschrijdend genot. Ik hoop en bid dat zij (en ook ik) zich mogen en kunnen richten op Filippenzen 3: 14 en op: Romeinen 8: 18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.

Ondertussen heb ik gewerkt aan een kleine studie over het 'waarom van het lijden'. Dit naar aanleiding van het programma "Andries en de wetenschap" waarin Andries Knevel met vijf wetenschappers over 'geloof en wetenschap' maar ook over 'het waarom van het lijden' sprak. Deze vijf uitzendingen waren in december 2018. Wat mij bezig hield waren kritische reacties op deze uitzendingen. Ik vind het belangrijk om deze kritiek te onderzoeken en me af te vragen of het terecht is zodat ik er van kan leren. Je vindt de studie hier. 

donderdag 27 juni 2019

Bijbel en wetenschap.


Bijbel en wetenschap.

Al eerder schreef ik over dit onderwerp. In het verleden meende ik dat deze combinatie onmogelijk was. Maar de laatste jaren boeit dit mij temeer omdat twee van onze kinderen en een schoonzoon natuurkundigen zijn.

Ik heb notities gemaakt heb van de uitzendingen “Andries en de wetenschap” uitgezonden in december 2018. Andries sprak met vijf wetenschappers over geloof gecombineerd met de wetenschap. Bovendien stelde Andries een vraag over het lijden in deze wereld. Maar daarover zal ik in een ander blog schrijven.

In de 1e uitzending sprak Andries met prof. dr. William D.Phillips. Hij is geboren op 5 november in 1948. Prof. dr. Phillips is hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit van Maryland. Hij ontving in 1997 de Nobelprijs voor natuurkunde voor de ontwikkeling van methoden om atomen af te koelen en te vangen met laser. 

Voor Phillips is geloof een historische waarheid. Hij hecht veel waarde aan Hebreeën 11: 1. Toch zegt hij dat er niets is, ook de wetenschap niet, wat bewijst dat God bestaat. En er is ook niets wat de wetenschap en de fundamentele constanten van de natuur bewijst. Maar hoe zou zo'n mooie wereld zomaar uit het niets zou kunnen ontstaan?

In de 2e uitzending sprak prof. dr. Cees Dekker. Hij is geboren op 7 april 1959. Cees is hoogleraar moleculaire biofysica aan de Technische Universiteit Delft en sinds 2006 tevens universiteitshoogleraar. Hij ontving onder andere de Spinoza prijs. Hij is bezig leven te maken uit levenloos materiaal. Dat heet nanotechnologie. Cees verteld dat dit naadloos past in zijn religieuze overtuiging. Je mag je verstand gebruiken om de schepping te onderzoeken. Hij maakt absoluut geen mens. Het onderzoek kan gebruikt worden ten dienste van de mens in de gezondheidszorg. 

Hoe kan hij als wetenschapper geloven in een God? Cees vertelt dat hij wel een poosje heeft getwijfeld. Maar de relatie met God heeft innerlijke vrede gebracht. Toch, atheïsme is zinloos, dan besta je uit atomen. De mens is meer dan dat. Er is gevoel. De mens heeft een bewustzijn. Kan er ook geen God zijn? Cees vindt dat alle wetten die er zijn naar God wijzen. Het religieuze wereldbeeld past beter bij alle wetten die er zijn.
Is er bewijs van God om ongelovigen te overtuigen? Volgens Cees niet. God heeft voor deze manier gekozen om Zichzelf te laten zien. Maar God is zeker zichtbaar in de natuurwetten.

Cees gelooft in wonderen. De natuurwetten zijn al een wonder op zich, maar er zijn ook nog extra wonderen. Cees gelooft in de opstanding van Christus uit de dood.

In de 3e uitzending sprak prof. dr. Heino Falcke.  Hij is geboren in 1966 en is hoogleraar astrofysica.  Heino heeft de Spinoza prijs gekregen in 2011.
Heino vertelde dat hij veel geplaagd is op school, ook toen hij christen werd. Hij had boosheid tegen mensen die hem pijn hadden gedaan. Nu kan hij daar nu mee naar God gaan, God luistert. Heino vindt dat geloof niet te bewijzen is, maar dat je ziet dat het werkt. Dat ervaart hij heel sterk. Zijn boosheid is verdwenen.
In de wetenschap wil men bewijzen. Toch gebruikt men ook 'gevoel' dat het werkt. Het bewijs is niet gemakkelijk te herhalen. Zwarte gaten zijn er alleen op grond van berekeningen. Ze zijn nooit echt gefotografeerd.
Heino zegt verder dat God het meest aanvaardbare bewijs is van de wetenschap. Buiten God zijn er teveel toeval en aannames. Dat er een groot heelal is, is logisch in de schepping. Het getuigd van schoonheid, rijkdom, van Iemand Die veel groter is dan mensen, namelijk God. Hoe Jezus op het water kon lopen? Het zal niet buitende wetenschap om zijn gegaan. Maar Heino heeft het niet gezien. 

In de 4e uitzending sprak dr. Larry Kwak
Dr. Larry Kwak (1959) is een van de grootste kankeronderzoekers in de wereld en werd in 2010 door Time uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke personen in de USA. Er is bijna een wondermiddel tegen leukemie bij kinderen.
Larry verteld dat hij op school werd gediskwalificeerd vanwege zijn andere huidskleur en spleetogen. Dit heeft hem sterk gemaakt in de overtuiging om uit te blinken in iets anders, een visie die zijn ouders hem in deden zien. Hij kon namelijk goed leren.

In zijn jeugd had Larry veel vragen over de zin van het leven. Toen kreeg hij van zijn opa, die christen was, een bijbel. Later kreeg hij van studie genoten te horen dat Christus stierf voor ons en ons verlost heeft. Hij kwam tot geloof en heeft nooit getwijfeld. De wetenschap heeft alleen maar zijn geloof in God de Schepper groter gemaakt.

Larry vindt dat dingen niet bij toeval kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld de aarde staat op een bepaald aantal kilometers van de zon. Als dat 8 kilometers zou verschillen was er geen leven mogelijk. Dat kan geen toeval zijn, dit wordt bestuurd door een Schepper. Nog een bewijs is dat er meerder moleculen of reserve systemen in het lichaam zijn. Zouden dat er twee zijn, dan kan dit nog toeval zijn. Maar het zijn er minstens 4 á 5. Dat is geen toeval.

Deze punten worden bestreden in het blog van Dhr. Korthof. Ik kan de verschillen niet beoordelen omdat ik er geen verstand van heb.

Evolutie is niet 100 % zeker. Want niemand weet hoe de eerste cel is ontstaan. Niemand heeft nog zo'n cel kunnen maken, zelfs geen kankercel.
Larry gebruikt zijn van God gekregen talenten. Hij ervaart Gods Hand in zijn werk. Er is een patiënt genezen van kanker die het onvoldoende geteste medicijn, als eerste, mocht ontvangen tegen haar vorm van kanker. Ze is nu al 20 jaar geleden genezen terwijl zij ten dode stond opgeschreven.
Wetenschappers zeggen dat leven een biologisch proces is, maar dat is geen antwoord op bijvoorbeeld immoraliteit. Het christendom is superieur aan andere godsdiensten omdat God in Christus afdaalde naar deze wereld en ons tegemoet kwam. Dat doet geen enkele andere godsdienst. Overal moet gepresteerd worden.

In de 5e uitzending sprak prof. Rosalind Picard
Prof. Rosalind Picard is hoogleraar Media, Art and Sciences aan MIT (Boston). Zij was ooit atheïst. Ze wordt gezien als een van de meest innovatieve wetenschappers in de USA. Rosalind is in 1962 geboren en geadopteerd. Haar biologische moeder was een 17 jarige studente en haar vader een getrouwde man.

Rosalind werkt met gedetecteerd menselijke emoties op computers d.m.v. logica. Het is haar droom om depressies te voorkomen, door te kijken of het met mensen al slechter gaat voordat de depressie uitbreekt om vroegtijdig hulp te bieden. 

Rosalind vertelt dat ze vanaf haar 12e atheïst was. Haar adoptie ouders waren christen maar deden daar niets mee. Rosalind dacht negatief over christenen, ze vond ze dom. Ze kwam op 14 jarige leeftijd in aanraking met een jong hip gezin die christen waren. Dat doorbrak haar negativisme. Het gezin geeft haar het advies om spreuken te lezen. Daarin vond Rosalind veel wijsheid en ze was verrast. De Bijbel was slimmer dan zij. De Bijbel sprak als het ware tot haar en er kwam een lange innerlijke strijd. Toen ontmoette ze een leuke slimme christen jongen waarmee ze goed kon praten. Hij kon antwoord geven op al haar vragen. Ze had veel vooroordelen over het christendom. Ze kreeg archeologisch en historisch bewijs voor het christendom. Ze wordt christen en alles wordt dieper en mooier in haar leven.

Verder zegt ze dat Newton een christen was, zoals nog veel meer wetenschappers. En waarom zou je naar wetenschap zoeken als dat zinloos is? De Bijbel is goed gedocumenteerd, beter dan veel recht zaken.

Mede wetenschappers.
De mede wetenschappers van deze beroemde vijf stelden de vraag hoe het kan dat een slimme intelligente wetenschapper gelooft in God. Ze geven, vond ik, daarmee eigenlijk aan dat intelligentie en geloof in God niet samen kunnen gaan. Ze zeggen in wezen dat geloof in God dom is, toch? Tja, het kan natuurlijk altijd erger.
Het leek of deze vijf wetenschappers zich daar niets van aan trokken. Zij hechtten waarde aan de Bijbelse maar ook aan aan de wetenschappelijke feiten. Wat mij trof was dat deze geleerde mannen zomaar onbekommerd getuigden van hun vertrouwen en geloof in God en de Bijbel. Dit was voor mij een opsteker omdat mij gezegd is dat het niet meer van deze tijd is om te geloven in de wonderen van de Bijbel. Ik heb me daardoor zeker dom gevoeld.

Kritiek op deze uitzendingen.
Ik vond op internet een site met kritiek op met name de uitzending van Cees Dekker. Maar eerlijk gezegd heb ik ook kritiek op de schrijver van die site. Ik vind dat deze man nogal overtuigd is van zijn eigen gelijk en naïef schrijft over deze geleerde gelovigen in de meerdere blogs over deze uitzendingen. Volgens mij blijft het wederzijds verstaan lastig en misschien wel onmogelijk, omdat de denkwijzes uit verschillende bronnen komen.

Kritiek op 'geloven' en gelovigen is niet van vandaag. Dat heb ik zelf ook meegemaakt en daarvan zeg ik achteraf dat deze kritiek mij ten goede heeft gevormd. Toch wil kritiek van andersdenkende niet zeggen dat geloven in een onbewijsbare God onzin is. Geloven is wat mij betreft niet vaag, maar een innerlijke overtuiging dat God er is en dat Hij Zoon geworden is om deze wereld te verlossen van de zonde: Johannes 1: 29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!
Daarvan wordt getuigd in de Bijbel, in de Evangeliën, door de discipelen. Maar dit zal waarschijnlijk voor die andersdenkenden geen hout snijden. Mogelijk is wederzijds respect het uiterst haalbare.

Desalniettemin mag ik mij vasthouden aan:
1 Korinthe 1: 18, 21 18 Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. 21 Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven.

donderdag 30 mei 2019

PINKSTEREN


Pinksteren.

Christenen geloven dat op het Pinksterfeest in Handelingen 2 de kerk of Gemeente is ontstaan. Ik geloof dat dit niet zo is. Wat gebeurde er dan wel?

Handelingen 2: 1, 5, 14 1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. 5 Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. 14 Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen
Leviticus 23: 16 Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de HEERE een nieuw graanoffer aanbieden.

Het was op de dag van de vijftigste, een belangrijke feestdag voor de Joden; Leviticus 23: 16, dat allen, dat waren Joden uit de stammen Juda en Benjamin, in Jeruzalem bijeen waren. Heilige kracht van God werd uitgestort. De bedoeling was dat de profetie van Joël 2: 27 – 32 vervult zou worden. Deels is dat gebeurd, met uitzondering van de verzen 30 – 32. Daarom moet Handelingen 2 zich herhalen. Dat zal in de toekomst gebeuren, want de profetieën moeten vervuld worden. God zal Zijn plannen uitvoeren en geheel Israël zal zalig worden. Daar vallen ook de tien stammen onder. 
Romeinen 11: 26, 27 26 En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. 27 En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen. 
Joël 2: 27 – 32 27 Dan zult u weten dat Ik te midden van Israël ben, dat Ik, de HEERE, uw God ben, en niemand anders: Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden! 28 Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. 29 Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. 30 Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. 31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende. 32 Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal.

Verderop in Handelingen kwamen er samaritanen en heidenen tot geloof. Juist die uitbreiding wordt gezien als bewijs dat ook heidenen deel hebben gekregen aan de uitstorting van geest in Handelingen. Maar om wat voor heidenen gaat het hier?

Wie zijn de Samaritanen?

Handelingen 8: 14 – 17 14 Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het Woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe, 15 en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. 16 (Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.) 17 Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.

Op de site “Bijbelse plaatsen” lees ik over de Samaritanen: “De Samaritanen zijn nakomelingen van de weinige Joden die de verovering van Samaria in 724 voor Christus hadden overleefd. Zij vermengden zich met de kolonisten uit Mesopotamië, maar ze werden later door de uit de ballingschap teruggekeerde Joden niet meer als stamgenoten erkend.”

Op de site van “Christen vandaag” is ook een interessant artikel over de Samaritanen te lezen. Hiermee is het probleem van de Samaritanen opgelost. Samaritanen zijn geen 'echte' heidenen. Zij behoorden ooit tot het volk van God. En daarmee krijgen zij deel aan de belofte van Joël 2: 27 – 32 en het Nieuwe Verbond. 

Wie zijn de heidenen?

Handelingen 10: 45 En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd
Handelingen 11: 1 De apostelen en de broeders die in Judea waren, hoorden dat ook de heidenen het Woord van God aangenomen hadden
Handelingen 15: 7, 8 7 En toen daarover een heftige woordenstrijd ontstond, stond Petrus op en zei tegen hen: Mannenbroeders, u weet dat God lang geleden onder ons mij uitgekozen heeft, zodat de heidenen uit mijn mond het woord van het Evangelie zouden horen, en zouden geloven. 8 En God, de Kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan ons;

In Hosea 1 lees ik over de aanneming van de 2 stammen, het huis van Juda en de verstoting van de tien stammen, het huis van Israël. Dat heeft tot gevolg gehad dat de Joden de tien stammen zijn gaan zien als heidenen. Maar dat moest doorbroken worden en dat begon in Handelingen. Dat de tien stammen als heidenen worden gezien wordt ook uitgelegd op de site “Bijbel info” en in het artikel “het wekenfeest” van de site “Amen”. 
Hosea 1: 6c, 7a 6c want Ik zal Mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, want ik zal hen zeker wegvoeren. 7 Maar over het huis van Juda zal Ik Mij ontfermen,

Daarmee wordt duidelijk dat er geen heidenen, buiten het volk Israël om, worden benaderd in Handelingen. Het Pinkstergebeuren is de belofte van het Nieuwe Verbond: 
Jeremia 13: 31, 33, 34 31 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, 33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. 34 Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.

In dat licht zie ik ook Johannes 10: 14, 16. De Here Jezus kwam tot het Zijne, de Israëlieten, Johannes 1: 11. Dat waren in de eerste plaats de Joden, de twee stammen. De Here Jezus zegt dat Hij nog andere schapen heeft. Dat is niet het Lichaam van Christus zoals vaak gemeend wordt. Dat zijn de tien stammen. Toen ik dit begreep was dit eigenlijk een heel logische uitleg, geheel in het kader van andere teksten. Johannes 1: 11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Johannes 10: 14, 16 14 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, 16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.

God had en heeft een plan met Israël. Zij zouden de grote daden van God verkondigen lees ik in Handelingen 2: 11b. Zij zouden als koningen en priesters de wereld in trekken om dat te doen; 1 Petrus 2: 9. Die belofte was hen al gegeven in: 
Exodus 19: 6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken
Handelingen 2: 11b wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken
1 Petrus 2: 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,

Deze belofte blijft staan en zal in de toekomst vervuld worden want in Handelingen 28 verwerpen de Joden de boodschap. 
Handelingen 28: 25 – 28 25 En zij waren het niet met elkaar eens en zij gingen uiteen nadat Paulus dit ene woord gezegd had: Terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja, de profeet, tegen onze vaderen gezegd: 26 Ga naar dit volk toe en zeg: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken, 27 want het hart van dit volk is vet geworden en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. 28 Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren.

Daarna keert Paulus zich rechtstreeks naar de 'echte' heidenen. Maar niet met de boodschap van het Nieuwe Verbond. Die zegening blijft van kracht voor geheel Israël.
De Heidenen krijgen deel aan hemelse zegeningen en een verzegeling met heilige geest en kracht. Soms krijg ik het idee dat gelovigen hier niet genoeg aan hebben. Toch meen ik dat wij een rijkere zegen ontvangen. Wij mogen één Lichaam met Christus zijn. Wij zijn IN HEM. 
Efeze 1: 3, 13 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, 13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,

BRONNEN: https://www.amen.nl/artikel/1387/het-wekenfeest

Verder wens ik een ieder fijne feestdagen toe. 
Wij gaan tussen hemelvaart en Pinksteren met onze camper naar de Ardennen en noord Frankrijk.
donderdag 23 mei 2019

Hemelvaart en wederkomst


Hemelvaart en wederkomst van Christus.

30 Mei is het Hemelvaartsdag. Behalve dat christenen stil staan bij de hemelvaart van Christus is het de dag van het dauwtrappen. Op “wikipedia” lees ik: “In de negentiende eeuw dacht men dat de dauw op het gras een zuiverende werking had, maar het gebruik van 'dauwtrappen' als viering zou zijn oorsprong hebben op het heidens gebruik om de heropleving van de natuur te vieren. Vermoedelijk stonden vroeger mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur 's nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen. Daar zou de term dauwtrappen vandaan komen.” 

Ik ga regelmatig dauwtrappen. Het is heerlijk om van de heropleving van de dag te genieten, heidens of niet, om voordat het lawaai begint het bos in te fietsen, te genieten van de vogelgeluiden, de geuren en de opkomende zon, te zitten op een bankje en te mijmeren over Gods Woord. Een enkele keer ontmoet ik een hert of een zwijn.

Op Wikipedia merkt men op dat er een tegenspraak zou zitten in de hemelvaart van Lukas 24: 51 en Handelingen 1: 1 – 11. Men ziet dat er in Lukas niet gesproken wordt over de 40 dagen onderwijs aan de discipelen zoals dat wel het geval is in Handelingen 1: 3. Men meent daarom dat de hemelvaart in Lukas plaats zou hebben gevonden op de dag van de opstanding. Dus wat is waar?
Lukas 24: 49 – 51 49 En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. 50 Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen. 51 En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel.
Handelingen 1: 1 – 4, 11 1 Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen én te onderwijzen, 2 tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die Hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. 3 Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. 4 En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; 11 Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

Men heeft 3 opties als uitleg van deze verschillen. Die kun je vinden op Wikipedia. Ik kan mij het meest vinden in de eerste uitleg: Traditioneel harmoniseert men beide verhalen en neemt men aan dat tussen Lucas 24: 49 en 24: 50 stilzwijgend 40 dagen zijn verstreken.” Wel heb ik een aanvulling hierop. In Lukas 24: 49 en 50 wordt inderdaad niet geschreven over de 40 dagen onderwijs. Ik zie dat niet als tegenstrijdig. Aangezien de boeken 'Lukas' en 'Handelingen' door Lukas zijn geschreven zie ik Handelingen 1: 1 – 11 als een aanvulling van Lukas 24: 49 – 51. 
Op de siteChristipedia” is een beschrijving te vinden over de schrijver Lukas.

Dat er sprake is van twee hemelvaarten, daarover schreef ik in dit blog.

Ik was benieuwd of er bij de hemelvaart op “Wikipedia” een link naar de wederkomst van Christus wordt gelegd. Ik vind dat belangrijk omdat deze site een informatie site is die veel mensen als eerste zullen raadplegen. Dat is er inderdaad: “Jezus' hemelvaart maakte de weg vrij voor de uitstorting van de Heilige Geest, wat herdacht wordt op Pinksteren. Bovendien zal Jezus bij de wederkomst terugkomen naar de aarde, om het Laatste Oordeel uit te voeren.”

De hemelvaart kan ik direct verbinden aan de wederkomst zoals in: 
Handelingen 1: 11 Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

De discipelen verwachten de wederkomst spoedig, nog bij hun leven, in Handelingen 3: 19 – 21. Ook Johannes op Patmos schreef in Openbaring 1: 3 en 7 dat de tijd van de wederkomst nabij was. 
Handelingen 3: 19 – 21 19 Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, 20 en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. 21 Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen
Openbaring 1: 3, 7 3 Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. 7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.

Toch zijn er ondertussen 2000 jaren voorbij gegaan. Ik begrijp dat 'nabij niet nabij' is geweest, alhoewel dat wel de bedoeling was. Door de jaren heen heeft dit voor verwarring gezorgd. Maar nu lijkt deze komst van Christus dan toch echt nabijer dan ooit. Ik mag letten op de tekenen van de tijd. Ik zie de tekenen van verval en rampen verschijnen, alhoewel er zijn die zeggen dat dit van alle tijden is geweest. En dat begrijp ik wel, doch ik weet ook dat er ondergronds gewerkt wordt aan de macht van dit kwaad. Doordat ik Openbaring 18 heb bestudeerd moest ik mij verdiepen in dat rijkdom van Babylon. 
Op de site “Christipedia” lees ik dat 'Babylon' de Griekse vorm van het Hebreeuwse 'Babel' is. De naam Babel betekent in het Hebreeuws 'verwarring'.

Op internet is er veel te lezen over de illuminatie. Nu wordt dit door anderen weer ontkracht en degenen die menen dat deze groep bestaat worden beticht van het geloven in complottheorieën. Ik heb hier ook aanleg voor. Want hoe gemeen en achterbaks zal satan zijn leugens en misleidende wonderen aanbieden? Hoeveel mensen zal hij bedriegen? 
Niets is wat het lijkt.

Tariq Z, die in 2015 het NOS bebouw binnendrong had wereldnieuws. Hij zou een obsessie hebben ontwikkeld over de illuminatie, over complot theorieën. Ik kan mij voorstellen dat het zover met je komt als je niet weet dat God IN Christus zal ingrijpen. Maar dat zal wel gebeuren. Eens zal het werkelijk Pinksteren worden. 
Fijne feestdagen.