Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

zaterdag 2 februari 2019

OPENBARING 16


Einde der tijden.

Openbaring 16: 17 En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: Het is geschied.

Doordat ik het boek Openbaring onderzoek, ben ik tegelijkertijd bezig met het overdenken van 'einde der tijden'. 
Daarin ben ik niet de enige.

Vorig jaar heb ik gekeken naar de uitzendingen van “Kijken in de ziel”. In één van die uitzendingen deed dominee Bottenbley de uitspraak dat hij het 'einde der tijden' rond 2030 verwacht.

Op “Wikipediastaat een lijst met voorspellers van het 'einde der tijden'. Daarop wordt o.a. Hal Lindsey vermeld. Ik herinner me dit nog wel, alhoewel ik toen dacht dat het einde in 1981 zou komen. Het valt op dat de lijst van voorspellers tot 1900 korter is dan vanaf 1900. Er wordt steeds vaker voorspeld. 
Zou dat komen omdat we wel steeds dichter bij 'die dag' komen?

Ondertussen is mijn studie over Openbaring 16 af. Het is een heftig hoofdstuk waarin vanuit de hemel in Openbaring 15: 1 de zeven plagen worden aangekondigd. Deze zeven plagen worden in Openbaring 16 uitvoerig beschreven. 

In Openbaring 16: 17 staat aan het eind: “Het is geschied”. In Openbaring 15: 1 staat dat na de zeven plagen een einde aan Gods toorn zal komen. 

Ik hoef er niet aan te twijfelen dat Gods toorn rechtvaardig zal zijn. Ik ben mij ervan bewust dat ik niet half weet hoeveel corruptie en narigheid er is en nog zal zijn op deze wereld. Ik wordt iedere keer weer opgeschrikt door het nieuws over allerlei ellende al dan niet bewust gepleegd. Ook op internet is er genoeg te vinden waarover ik diep treurig wordt zoals op deze site van Franklin ter Horst. Misschien is dit nog maar een druppel op de gloeiend plaat. Zal het milieu nog gered kunnen worden door menselijke goed bedoelde inspanningen als er achter de schermen zoveel 'kwaad' plaats vind? En komt er opnieuw nucleaire bewapening in diverse landen?
                                                     

Als ik met dit alles wordt geconfronteerd kan ik alleen maar belijden en bidden en ben ik dankbaar dat God recht zal verschaffen in deze wereld. 

Ik leef in een tijd waarover Efeze 5: 16 zegt dat de dagen vol kwaad zijn. Tegelijkertijd staat er dat ik de geschikte tijd uit moet buiten en met wijsheid mag wandelen ten opzichte van hen die buiten het Lichaam van Christus zijn. Daarin gaat het, denk ik, niet om grote dingen. Ik ben niet bij machte om het kwade tij te keren. Maar ik kan wel bidden en soms kan ik een heel klein lichtje zijn.

Efeze 5: 16 en buit de geschikte tijd (kairos) uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.

Kolossenzen 4: 5 Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit.

dinsdag 15 januari 2019

OPENBARING 15


OPENBARING 15.

Mijn studie over Openbaring 15 is af. De totale studie vind je hier. In dit blog wil ik iets zeggen over: 

Openbaring 15: 1 En ik zag een ander teken in de hemel (ouranô), groot en wonderbaarlijk: zeven engelen met de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn.

Ik begrijp dat er oordelen, in de vorm van plagen, moeten komen want satan en zijn volgelingen moeten gestraft worden. Maar wat ik moeilijk en wonderlijk vind is dat dit in de heilige hemel door God wordt voorbereid. 
Mijn vragen daarover zijn:
Hoe zit dat met die heilige hemel in combinatie met de toorn van God? En daaraan verbonden een vraag die mij altijd al heeft bezig gehouden, waar bevinden zich de overheden en machten van Efeze 6: 12? 
Hoe kan het dat zij in de hemel of hemelse gewesten (NBG, HSV) zijn?

Efeze 6: 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. HSV

Ik heb een kleine studie hierover gemaakt.

Hemelen.

Efeze 4: 10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.

Efeze 4: 10 laat zien dat er meerdere hemelen zijn. In de grondtekst van dit vers staat: boven alle de hemelen
Om welke hemelen gaat het?


Derde hemel.

2 Korinthe 12: 2, 4a 2 Ik ken namelijk een mens in Christus, veertien jaar is het geleden of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, ik weet het niet; God weet het dat zo iemand tot in de derde hemel (ouranou) werd opgenomen. 4a dat hij werd opgenomen in het paradijs.

In de grondtekst staat: heôs trotou ouranou; Het betekent: tot derde hemel. Wat mij opvalt is dat er niet staat: tot in, of in de derde hemel, zoals wel in mijn Bijbel (HSV en SV). Onder het woordje hemel staat een betekenis: zien+opwaarts, hemel. Als ik met dit gegeven naar de tekst kijk lijkt het me dat die mens in Christus (Paulus) tot aan de derde hemel is mee gegrist. Dus er niet in!

Maar hoe dan ook, een derde hemel geeft ruimte voor een eerste en tweede hemel. De eerste hemel is de lucht rondom de aarde. De tweede hemel is de sterren hemel. Daarover schreef ik in dit blog

De derde hemel wordt in 2 Korinthe 12: 2 verbonden aan het paradijs. Eens was er een paradijs op aarde. Daarover lees ik in Genesis 2: 15. Ik geloof dat er in de toekomst, Openbaring 2: 7, opnieuw een paradijs zal zijn. 
Voor deze studie blijf ik bij 2 Korinthe 12: 2 waar het over de derde hemel gaat.

Voor zover ik mij kan herinneren is mij geleerd dat de derde hemel de mooiste en volmaakte plek is, de heilige hemel, waar ik als gelovige uiteindelijk zal zijn, waar ik nu al in de geest ben en waar al mijn geestelijke zegeningen zijn; 
Efeze 1: 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, HSV

Ouranos en epouraniois.

Op mijn zoektocht ontdekte ik dat er twee grondtekst woorden zijn voor 'hemel'; 'ouranos' en 'epouraniois'. 
Ik wil deze woorden gaan bekijken.

1. Ouranos, ouranou, ouranô (3772); betekent: de lucht; bij uitbreiding de hemel (als de verblijfplaats van God), lucht, hemel(s), hemel
Uit Mattheus 24: 29 en 30 begrijp ik dat met de 'ouranou' en 'ouranô' de eerste of de tweede hemel bedoeld wordt:
Mattheus 24: 29, 30 29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel (ouranou) vallen en de krachten van de hemelen (ouranôn) zullen heftig bewogen worden. 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.

Ouranos, ouranou en ouranô komen 284 x voor en wordt in de Statenvertaling vertaald door: 
Hemel, hemel, hemelen en hemels
Daarin wordt onderscheid gemaakt in hoofdletters, alhoewel hoofdletters in het Grieks niet voorkomen. 
Datzelfde geld voor epouraniois.

2. Epouraniois (2032); betekent: op-hemels(en), boven de hemel; (in) hemel, hemel(s) hoog
Epouraniois komt 19 x voor in de Bijbel: Mattheus 18: 35, Johannes 3: 12, 1 Korinthe 15: 40, 48, 49, Efeze 1: 3, 20 / 2: 6 / 3: 10 / 6: 12, Filippenzen 2: 10, 2 Timotheüs 4: 18 Hebreeën 3: 1 / 6: 4 / 8: 5 / 9: 23 /11: 16 / 12: 22. 
In de meeste teksten wordt het woord 1 x gebruikt. In 1 Korinthe 15: 40 en 48 komt het 2 x voor.
Epouraniois wordt in de Statenvertaling vertaald door: Hemelsen, hemelsen, hemel, hemels, hemelse en lucht.

Hemelse gewesten.

'Epouraniois' wordt in de NBG en deels in de HSV, vertaald door hemelse gewesten. In die 'epouraniois' worden gelovigen gezegend met alle geestelijke zegeningen; Efeze 1: 3 maar daar zijn ook de overheden en machten; Efeze 6: 12. 
En dat is mijn probleem, want mijn vraag is hoe het kan dat zij in de hemelse gewesten, de heilige hemel zijn?

Ik ga op zoek in enkele sites zoals die van Jaap Fijnvandraat
In zijn vragenrubriek wordt bevestigd wat ik tot nu toe heb gevonden, dat er in de hemelse gewesten ook de (boze) overheden en machten zijn. Maar verder krijg ik daar geen antwoord op mijn vragen. 
Dus moet ik nog even verder gaan met mijn zoektocht.

Ik vul dit aan met dat wat ik op de site “Amen” lees in het artikel “Hemelse gewesten”. 
'In de hemelse gewesten' is in de grondtekst: en tois epouraniois.

Ik lees in het artikel dat 'Epouraniois' een bijvoeglijk naamwoord is. Het zegt iets over dat wat erop volgt, bijvoorbeeld: een hemels vaderland in Hebreeën 11: 14, 16. Maar 'epouraniois' kan ook zelfstandig voorkomen. Dan heet het 'het hemelse'.
'Epouraniois' betekent zoiets als boven hemelsen of hemelse dingen. Ik vind dit terug in punt 2
De uitdrukking 'en tois epouraniois' kan ik uitleggen als een gebied, sfeer of boven hemelse dingen.

Ik begrijp uit het artikel op de site “Amen” dat onder 'hemelse gewesten' het gebied wordt bedoeld wat bestaat uit de de tweede en de derde hemel
Verder begrijp ik dat Efeze 1: 3, 20 en 2: 6 over de derde hemel gaan, terwijl Efeze 6: 12 over de tweede hemel gaat.
Dat betekent dat ik uit de context van de tekst moet opmaken in welk gedeelte van de hemelse gewesten het gegeven zich afspeelt.

De boze overheden, machten en satan kunnen vanwege hun zonde niet hoger komen dan de eerste en tweede hemel. Zij hebben geen toegang tot de derde hemel, het heilige gedeelte waar God woont. Hemelse gewesten is dus de tweede hemel in: Efeze 6: 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

De gelovigen van het Lichaam van Christus zijn in de geest gezet in de derde hemel, het heilige deel van de hemelse gewesten, daar waar Christus is: Efeze 1: 20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten,

Conclussie.

In de NBG en HSV worden de tweede en de derde hemel de 'hemelse gewesten' genoemd. De Statenvertaling maakt dit onderscheid niet en daar is het lastig te zien in wel onderdeel van de hemel iets zich afspeelt. Ik begrijp nu dat 'mijn heilige hemel' bestaat uit het derde hemel. 
Uit de context van de teksten moet ik opmaken in welk gedeelte van de 'hemelse gewesten' iets zich afspeelt. In de tweede hemel zitten de boze overheden en machten.

Het hemelse gedeelte waar Openbaring 15: 1 over spreekt is de ouranô. Dat is sowieso de tweede hemel, zie punt 1
De ouranô is een onderdeel van de 'hemelse gewesten' maar dus niet 'mijn heilige hemel'.
Deze kennis lost mijn vragen op, alhoewel ik het nog steeds erg lastig vind om te begrijpen. De boze overheden en machten zitten in ieder geval niet samen bij God en Christus in het heilige gedeelte van de 'hemelse gewesten'. De boze overheden en machten kunnen niet hoger komen dan de tweede hemel. God kan wel afdalen naar dit gedeelte om oordeelplannen voor te bereiden, zoals in Openbaring 15: 1.

Hemel in het Oude Testament.

In het Oude testament is er sprake van één hemel, de 'shamayim' (08064) en 'shamayin' (08065). Deze woorden betekenen: hemel, lucht, woonplaats voor de sterren en woonplaats voor God. In deze betekenis lijken de eerste, tweede en derde hemel te zijn samengevat. De woorden komen 458 x voor in het Oude Testament van de Statenvertaling.
Dan is er nog de 'shachaq' (07834) welke betekent: wolken, hemel. Deze woorden worden in de Statenvertaling vertaald door: Hemel, hemel, hemelen, hemels, of hemelse. Daarin wordt onderscheid gemaakt in hoofdletters, alhoewel hoofdletters in het Hebreeuws niet voorkomen.

Mijn bronnen zijn:

Studie Bijbel “The Word” welke te vinden is op de site: “Kaleo”.
Het artikel “Hemelse gewesten” op de site “Amen”
De vragenrubriek van Jaap Fijnvandraat.

zondag 23 december 2018

Zinvolle kerstdagen

Zinvolle kerstdagen.

Tja, ik vermoed dat het ook voor jullie zo is, dat dit jaar is omgevlogen. Komt dat omdat we zo druk zijn, of omdat er zoveel gebeurt? Hoe het ook zij, het gaat zo.

Afgelopen tijd hebben mijn man en ik nagedacht over 'de zin van het leven'. Dit naar aanleiding van artikelen in de Volkskrant. Journalist Fokke Obbema, die een hartstilstand kreeg op 1 april 2017, ging ruim een jaar later in een reeks interviews op zoek naar de zin van het leven. Het is bijzonder te lezen hoe mensen, meestal zonder geloof in God en Christus, de zin of geen zin, van het leven invullen.

Als ik dan nadenk over de zin van mijn leven dan ligt dat besloten in het besef van het bestaan van God. Hij is de Schepper. Ik ben een onderdeel van deze prachtige kunstige schepping. God is ook de bestuurder Die alles in deze wereld in Zijn Handen heeft. Ik mag er eeuwig een plekje innemen. Ook al begrijp ik de gang van zaken lang niet altijd, ik weet dat God met Zijn plan bezig is en zal ingrijpen daar waar de mens er een potje van heeft gemaakt.

Zo geloof ik in de maagdelijke geboorte van de Here Jezus. En het gaat verder met het lijden, sterven en de opstanding van Christus. God kwam als Mens op deze aarde om tot ons mensen te spreken. Ik lees in: 
Johannes 3: 16, 17 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.Zondagavond 9 december trad er in het programma van “Podium Wittemanhet Nationaal koor “Anúna uit Ierland op. Al deze enthousiaste jonge mensen zongen a capella een prachtig lied over de geboorte van Christus uit de maagd Maria. Zij zongen onder anderen over Genade en dat God mens is geworden.

De tekst van het lied is:

Refrein: Verheugt u! Verheugt u! Christus is geboren uit Maria de maagd, verheugt u.
De tijd van genade is gekomen, waar wij naar verlangden. Liederen van vreugde, laat ons die eerbiedig offeren.
Refrein: Verheugt u! Verheugt u! Christus is geboren uit Maria de maagd, verheugt u.
God is mens geworden, terwijl de natuur zich verwondert. De wereld is vernieuwd, door Christus die regeert.
Refrein: Verheugt u! Verheugt u! Christus is geboren uit Maria de maagd, verheugt u.
De gesloten poort van Ezechiël wordt doorgegeven. Vanwaar het licht is opgegaan wordt het heil gevonden.
Refrein: Verheugt u! Verheugt u! Christus is geboren uit Maria de maagd, verheugt u.
Laat dus onze vergadering reeds in reinigingstijd lofliederen zingen, de Heer prijzen; heil onze Koning.
Refrein: Verheugt u! Verheugt u! Christus is geboren uit Maria de maagd, verheugt u.

In het lied zingen ze over de gesloten poort. Omdat ik dat niet begreep ben ik op zoek gegaan. En ik vond iets, waar het op zou kunnen slaan in: 
Ezechiël 46: 1, 3, 4 1 Zo zegt de Heere HEERE: De poort van de binnenste voorhof die naar het oosten gekeerd is, moet op de zes werkdagen gesloten blijven, maar op de sabbatdag geopend worden. Ook op nieuwemaansdag moet hij geopend worden. 3 De bevolking van het land moet zich op de sabbatten en op de nieuwemaansdagen neerbuigen voor het aangezicht van de HEERE aan de ingang van die poort. 4 Het brandoffer dat de vorst de HEERE aanbiedt, zal op de sabbatdag bestaan uit zes lammeren zonder enig gebrek en een ram zonder enig gebrek,

Het verraste me totaal dat dit lied werd uit gezonden. Het werd op de TV ondertiteld. Je vindt het lied hier na 20 minuten. Ik heb het gezocht op You Tube, maar heb het daar niet kunnen vinden. Maar zo mooi dat alle kijkers van dit ondertitelde lied konden genieten.

Verder wil ik jullie mooie kerstdagen en een vredig nieuwjaar toewensen.

Als je nog meer wil lezen over kerst dan kan dat op de volgende blogs:

2014 2015 2016 2017
dinsdag 11 december 2018

OPENBARING 14


Eeuwig Evangelie

Mijn studie over Openbaring 14 is klaar. Iets daarvan wil ik graag hier delen. 

Vers 1 – 6 speelt zich af tijdens de 5e blik in de hemel. In deze periode zal het Lam op de berg Sion staan en bij Hem zijn de 144000 verzegelden uit het volk Israël. Zij hebben de naam van Zijn Vader op hun voorhoofd geschreven. Zij zullen een nieuw lied zingen. Zij zijn maagden, eerstelingen en smetteloos.


Vanaf vers 6 speelt alles zich af tijdens de 5e blik op de aarde, waarin drie engelen met een boodschap zullen verschijnen. De eerste engel predikt 'het eeuwig evangelie'.


Als ik aan 'het evangelie' denk, dan gaat het over het Verlossende Werk van de Here Jezus voor ons mensen. Ik heb dit Werk aanvaard en daarom ben ik gezegend. Als ik dit Werk zou hebben verworpen en ik zou hebben gezegd dat ik Christus niet nodig heb, dan zou ik alle geestelijke zegeningen, die God voor de mensen in deze bedeling bedoeld heeft, missen. 
Efeze 1: 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,

Naarmate ik meer in de Bijbel ben gaan lezen heb ik ontdekt dat er meerdere evangeliën zijn. In Galaten 2: 7 – 9 zie ik dat er een evangelie voor besnedenen en onbesnedenen is.
Galaten 2: 7, 9 7 Maar integendeel, zij zagen dat aan mij het Evangelie onder de onbesnedenen toevertrouwd was, zoals aan Petrus dat onder de besnedenen. 9 En toen Jakobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap, opdat wíj naar de heidenen en zíj naar de besnedenen zouden gaan.

Paulus brengt het evangelie aan de onbesneden heidenen; 
Efeze 3: 1, 2 1 Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen bent, 2 als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u.

Petrus, Jakobus en Johannes hebben het evangelie van het komende Koninkrijk, in Handelingen, aan de besnedenen gebracht. Bijzonder, dit onderscheid tussen besnedenen (Israëlieten) en onbesnedenen (de volkeren). Natuurlijk is het Verlossende Werk van Christus daarin cruciaal, maar ik zal ook moeten kijken naar bijkomende aspecten. Het is belangrijk dat ik uit de context, waarin een evangelie gebracht wordt, opmaak waar dit evangelie over gaat.


Ik heb acht aspecten gevonden: 
1. Evangelie van het Koninkrijk: Mattheus 4: 23 / 9: 35 / 24: 14, Handelingen 8: 12. 
2. Evangelie van Gods genade: Handelingen 20: 24. 
3. Evangelie van God: Romeinen 1: 1 / 15: 16, 1 Thess. 2: 2, 8, 9 en 1 Petrus 4: 17. 
4. Evangelie van Christus: Romeinen 15: 19, 1 Korinthe 9: 12, 18, 2 Korinthe 2: 12 / 9: 13 / 10: 14, Galaten 1: 7 en Filippenzen 1: 27. 
5. Evangelie van uw zaligheid: Efeze 1: 13. 
6. Evangelie van de vrede: Efeze 6: 15. 
7. Evangelie van de heerlijkheid: 2 Korinthe 4: 4 en 1 Timotheüs 1: 11. 
8. Eeuwige evangelie: Openbaring 14: 6 en 7.

Ik kan niet al deze evangeliën behandelen in dit blog. Wel wil ik iets zeggen over 'het eeuwige evangelie' uit vers 6 en 7. Dit in verband met de studie over Openbaring 14.

In de grondtekst staat: Hebbende goed-bericht-aeonisch. Het eeuwige (aeonische) evangelie komt alleen in deze tekst voor. In dit evangelie geen oproep tot bekering en geloven. Nee, het is een gebod: Vreest, eert en aanbidt!

Ik kan dit eeuwige evangelie zien als een goed bericht geldend in de twee eeuwen die er geweest zijn en de twee die er nog zullen komen. Het is het evangelie over de Schepper van de schepping. God zal altijd alle eer willen ontvangen over Zijn schepping. In de huidige bedeling kan ik dit evangelie uitdragen als start boodschap.

Het eeuwige evangelie is in Openbaring een goed bericht wat in de toekomende eeuw (aeon) gepredikt gaat worden na de aankondiging van het opnieuw nabij gekomen Koninkrijk, het 1000 jarig rijk. Het Evangelie van het Koninkrijk was al verkondigd in de vier Evangeliën. Maar doordat het volk Israël deze boodschap verworpen heeft, in Handelingen 28, is de komst van het Koninkrijk uitgesteld: 

Handelingen 28: 24 – 28 24 En sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd werd, maar anderen geloofden niet. 25 En zij waren het niet met elkaar eens en zij gingen uiteen nadat Paulus dit ene woord gezegd had: Terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja, de profeet, tegen onze vaderen gezegd: 26 Ga naar dit volk toe en zeg: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken, 27 want het hart van dit volk is vet geworden en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. 28 Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren.

In de toekomst zal de komst van het Koninkrijk opnieuw nabij gekomen zijn. Aan de hardnekkige ongehoorzame wordt als laatste mogelijkheid de keuze van het eeuwige evangelie voorgehouden. Het is een goed bericht met een direct daaraan gekoppeld een oordeel. Dit oordeel zal rechtvaardig zijn. Er zijn op dat moment twee keuze mogelijkheden.

Ten eerste het vrezen van God. Dit is mogelijk door te vertrouwen op het geloof van Christus. Ik lees in: Openbaring 14: 12 Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.
In de grondtekst staat: Het geloof van-Jezus. Geloof van mensen schiet altijd te kort. Ik word regelmatig heen en weer geslingerd door mijn wisselend geloofsgevoel. Maar het geloof van Christus heeft het volbracht tot het einde. Daar kunnen de heiligen uit Openbaring en ik op vertrouwen.

De tweede mogelijkheid is het aanbidden van het beest. Op het aanbidden van het beest/satan volgt het oordeel van de tweede dood: 
Openbaring 20: 14, 15 14 En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. 15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen
Openbaring 21: 8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

Ik geloof dat ik dit oordeel niet zomaar kan toepassen op de periode/bedeling waar ik nu in leef. Dit evangelie met oordeel zal in de toekomst aan elke natie, stam, taal en volk verkondigd worden. Iedereen zal in die tijd moeten horen dat God aanbeden wil worden om Zijn Schepping en dat het Koninkrijk op aarde opgericht zal gaan worden. Om er binnen te kunnen gaan is het eren van God, de Schepper van hemel en aarde, een voorwaarde.

Ik citeer van de site “Schriftwoord”: “Het aionisch evangelie is niet voor deze dag. Het is voor de uren van oordeel. Te midden van de toorn denkt Hij aan barmhartigheid. Maar het doet op hen geen beroep om te geloven, zoals het evangelie vandaag doet, want dat is aangepast aan een tijd van onverdunde genade (Rom.4: 16). Het is zelfs niet "bekeer u", want dat is de deur naar het koninkrijk voordat het uur van oordeel heeft geslagen (Hand.2: 38). Het is vrees voor God in Zijn meest elementaire karakter als Schepper. Het heeft als eis dat niemand aanbeden wordt dan de Ene Die het universum heeft geschapen. Dit is Zijn antwoord op de eisen van de valse profeet dat allen het wilde beest en de draak aanbidden (Hand.17: 24-31).”

Het boek “Deze profetie” vult dit aan met Daniël 3: 4 en 7. Daar beveelt koning Nebukadnezar het volk om hem te aanbidden. Datzelfde zal gebeuren in Openbaring 13: 15 onder leiding van 'het beest'.

Ik wil dit stukje beëindigen met het aanhalen van enkele teksten uit de Efeze brief die over het evangelie voor onze bedeling gaan: 

Efeze 1: 7– 10, 12, 13, 22, 23 7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, 9 toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, 10 om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. 12 opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. 13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, 22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, 23 die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult
Efeze 2: 6 en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus
Kolossenzen 2: 13 En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,


zondag 11 november 2018

HERFST


Herfst en burlende herten.

De herfst vind ik iets heel gezelligs hebben. De wind en regen maakt dat ik het heel erg lekker vind om binnen te zitten, zeker nadat er zo'n lange mooie warme zomer. Maar ik kan ook erg genieten van een wandeling in het bos met al die prachtige herfstkleuren. 

Mijn herfst begon dit jaar met de bronsttijd van de herten. Dit fenomeen boeit mij enorm de laatste jaren. Ik trek er 's morgens vroeg op uit om rondom zonsopgang op een plaats in het bos aanwezig te zijn om de herten te horen burlen. Een indrukwekkend geluid is dat burlen. Ik heb ze verscheidende keren kunnen horen en filmen.

De herten zijn ongeveer 4 weken bezig om om een groepje vrouwtjes te bemachtigen en te bevruchten, ofwel hun kudde hindes te verdedigen tegenover andere mannetjes. Ze gaan hele nachten de strijd aan voor de kudde. Ze vallen in die weken erg af, want ze eten nauwelijks. Ze drinken alleen maar. Het hele ritueel zorgt uiteindelijk voor nieuw leven.

Toen ik enkele jaren terug de herten zo observeerde moest ik denken aan Christus en De Gemeente. Zoals het hert, dan wel tijdelijk, het hoofd is van zijn kudde, zo is Christus voor altijd het Hoofd van De Gemeente, Zijn Lichaam. En zoals Christus een aangename geur voor God Zijn Vader heeft verspreid door aan het kruis te sterven voor onze zonden en die van de wereld, zo verspreidt het hert een geur om de hindes te lokken. Het hert wil zoveel mogelijk hindes bevruchten. God heeft ieder mens op het oog om toe te voegen aan Het Lichaam van Christus. En ook ik mocht op de geur van de liefde van Christus afgaan.

Efeze 1: 22, 23 22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, 23 die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.
Kol.1: 18 En Hij is het Hoofd van het lichaam, namelijk van de Gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de eerste zou zijn.
Efeze 5: 2 en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.

Ik moest ook denken aan God die in de toekomst Zijn Volk Israël opnieuw zal aannemen. Hij heeft er alles voor gedaan. Hij heeft er Zijn Zoon voor gegeven. Hij zal ze opnieuw zoeken en roepen. De huidige eigenaar van deze kudde gaat verliezen. Israël zal zich bekeren en aan God gaan toebehoren. Ze zullen tot nieuw leven komen.

Ik lees in de Bijbel:

Hosea 2: 15, 18, 19 15 Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE (Jehova), dat u Mij zult noemen: mijn Man, en Mij niet meer zult noemen: mijn Baäl! 18 Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. 19 In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HEERE (Jehova) kennen.

Jesaja 35: 4 – 8 4 zeg tegen onbedachtzamen van hart: Wees sterk, wees niet bevreesd! Zie, uw God! De wraak zal komen, de vergelding van God; Híj zal komen en u verlossen. 5 Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. 6 Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. 7 Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot waterbronnen; op de woonplaats van jakhalzen, waar hun rustplaats was, zal gras zijn, met riet en biezen. 8 Daar zal zijn een effen baan, een weg; de heilige weg zal hij genoemd worden. Een onreine zal er niet over gaan, want hij zal alleen voor hen zijn.

Ik kwam toentertijd bemoedigd thuis. Zowel door dat wat ik in het bos mocht zien en filmen als door mijn gedachten daarbij. En het verwondert mij telkens weer. De trouw en inzet van het hert. Maar bovenal de trouw en inzet van God mijn hemelse Vader en Christus Zijn Zoon voor ons maar ook voor Israël. Voor hen zal eens de herfst overgaan in eeuwige zomer als God hun Licht zal zijn: 

Openbaring 21: 23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.