Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Ik besloot om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


maandag 7 september 2020

Alpha en Omega. Deel 3D.

Deel 3D. Alpha en Omega

Deel 3D is een vervolg van Deel 1, Deel 2, Deel 3A, Deel 3B en Deel 3C .
 
Inleiding.

Op deze link is een uitnodiging te lezen om mee te doen met een Alpha cursus in de buurt.
De Alpha cursussen zijn op dit moment online te volgen

In 2019 heb ik een studie gemaakt over dit onderwerp. Dit omdat ik een individualist ben. Deze studie is dan ook voor mensen die meer willen weten over 'geloven' maar geen groepsmensen zijn.  

Ooit kreeg ik een tip van een medeblogster om de “Alpha en Omega” studie die ik gemaakt heb op mijn blogs te zetten. Dat lijkt mij nu het juiste moment om te doen. Als ik een gedeelte af heb pas ik dit ook aan in de oorspronkelijke studie. 

Op Wikipedia heb ik de vragen gevonden die behandeld worden tijdens de Alpha cursussen.
Ik wil deze vragen langs gaan en beantwoorden met de Bijbelkennis die ik nu heb. Ik werk met de Herziene Staten Vertaling. Ook raadpleeg ik regelmatig de grondtekst en gebruik ik de online Statenvertaling.

1.   Christelijk geloof: saai, onwaar en achterhaald? (inleiding) 
2.   Wie is Jezus?
3A. 3B. 3C. 3D. Waarom is Jezus gestorven aan het kruis?

Dit deel gaat nog steeds over vraag 3: waarom is de Here Jezus gestorven aan het kruis. Het is een belangrijke vraag die een veelomvattend antwoord nodig heeft. Daarom heb ik die vraag in delen beantwoord. Die delen heb ik in rode punten onderverdeeld.
Vraag 3 is behoorlijk lang geworden voor een blog en ik heb het daarom verdeeld in diverse punten. Ik verzend het in delen genaamd 3A, 3B enzovoort.

In Deel 3A heb ik het rode punt 1 behandeld. 1. Satan moest overwonnen worden.

In Deel 3B heb ik de rode punten 25 behandeld.

2. De Here Jezus stierf en werd een vloek voor mensen.

3. De dood moest overwonnen worden.

4. De opstanding van de doden moest mogelijk gemaakt worden.

5. De opstanding geeft leven van de eeuw (eeuwige leven).

In Deel 3C heb ik de rode punten 69 behandeld.

6. Christus stierf voor onze zonden. 

7. Gerechtvaardigd.

8. Verlossing.

9.Vergeving

In dit deel behandel ik de rode punten 10 en 11.

10. Verzoening/ verzoenen, weder verzoenen.

11. Het bloed moest vloeien.

10. Verzoening/ verzoenen, weder verzoenen.

Verzoeningkomt 70x voor in het OT en 8x (hilasmos 2434) in het NT, maar niet in de latere brieven van Paulus

Verzoening kent verschillende grondtekst woorden. De betekenis wordt omschreven als verzoening, wordt verzoend en Hij is een beschutting aangaande de zonden van-ons. Hier zie ik iets van de beschrijving over ‘verlossing’ (Deel 3C 8) in terug. Mensen hebben Christus als beschutting/bescherming nodig tegen de macht van satan. 

1 Johannes 2: 2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. In de grondtekst staat: En Hij beschutting is aangaande de zonden van-ons

Niet alleen hebben alle mensen verzoening nodig, ook de wereld, de kosmos heeft dat nodig. Want de kosmos is meegesleept in die zondeval. Ik denk daarbij aan de dorens en distels die na de zondeval op de aarde groeien: Genesis 3: 17, 18 17 En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebood: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; 18 dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten.

Dat oordeel over de aarde zie ik om mij heen. Bovendien is satan de overste van deze wereld: Efeze 2: 2b overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, 

Tegen die overste heeft de wereld verzoening, beschutting nodig. Individuele gelovigen hebben de wapenrusting nodig: Efeze 6: 11 – 13 11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.  

1 Johannes 4: 10 Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Ook hier staat in de grondtekst: En Hij beschutting is aangaande de zonden van-ons

Romeinen 5: 11 En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Maar hier is verzoening in de in de grondtekst: katallagēn (2643). Er staat: door wie nu de verzoening wij-namen-in-ontvangst

Of ik het nu geloof of niet, die verzoening is reeds tot stand gebracht IN Christus. En het was en is hard nodig. Zie mijn studie “Alverzoening? ja. Alverlossing? Nee.” 

Verzoenen: Komt 13x voor in het OT en 4x in het NT.

2 Korinthe 5: 19, 20 19 God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. 20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. In de grondtekst is ‘verzoende’: katallassōn (2644) = verzoenende. En laat u verzoenen is katallagête (2644) = wordt-verzoend

In 2 Korinthe 5: 20 klinkt de oproep namens de Here Jezus om ons te laten verzoenen met God. Door bemoeienis van satan met de mens moest de mens in Genesis verdreven worden uit de hof. En daardoor werd de relatie, het wandelen met God, verstoord. Christus heeft de verzoening reeds tot stand gebracht. Nu mag de mens daarop reageren en deze verzoening aanvaarden. Er staat niets in de weg om dit te doen.

Weder verzoenen. 

Verzoenen komt 2x in de latere brieven van Paulus, namelijk in Efeze 2: 16 en Kolossenzen 1: 20. In de grondtekst staat een bijzonder woord, wat alleen in die teksten voorkomt.

Efeze 2: 16 en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. In de grondtekst staat niet alleen verzoenen maar: apokatallaxē (604) = dat-hij-wederzijds-zou-verzoenen/veranderen.

In het studieboek “De brief aan Efeziërs vers voor vers” geschreven door H.B. Slagter staat dat ‘weder verzoenen’ letterlijk ‘vanaf (een lage positie) veranderen naar / in overeenstemming met’ betekent.  Ik zie hetzelfde in Kolossenzen 1: 20 met dezelfde betekenis in de grondtekst: Kolossenzen 1: 20, 21 20 en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn, 21 En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend. 

In de grondtekst staat in vers 20: apokatallaxai (604) = wederzijds (-te-)verzoenen/veranderen. Er staat in vers 21: apokatēllaxen = hij-verzoent-wederzijds

Helaas zie ik het verschil tussen ‘verzoenen’ en ‘weder verzoenen’ niet terug in mijn Bijbels, in de vertalingen. Toch is het in de grondtekst een ander woord. Verzoenen (katallaxai) wordt aangevuld met ‘weder’ (apo). Waarom die aanvulling met ‘weder’?

Dat ‘ene lichaam met God’ uit Efeze 2: 16 is een belangrijke uitdrukking. Efeze 4: 4 één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping

Kolossenzen 3: 15 En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.

In de latere brieven van Paulus (dat zijn de turkoois gekleurde brieven in onderstaand schema) schreef Paulus over ‘weder verzoenen’. 

Efeze

60 na Chr.

Kolossenzen

61 na Chr.

Filippenzen

62 na Chr.

Filemon

62 na Chr.

1 Timotheus

67 na Chr.

Titus

67 na Chr.

2 Timotheus

67 na Chr.

1 Thessalonicenzen

52 na Chr.

2 Thessalonicenzen

53 na Chr.

Hebreeën

54 (?) na Chr.

1 Korinthe

57 na Chr.

2 Korinthe

57 na Chr.

Galaten

57-58 na Chr.

Romeinen

58 na Chr.

Die latere brieven schreef Paulus nadat de tempel in het jaar 70 verwoest was en God zijn aandacht richtte op de volkeren omdat Israël in Handelingen 28 zijn Messias had afgewezen. In die volkeren woonden en verblijven nu nog de verstrooide Israëlieten, de 10 stammen. God heeft hen ook altijd op het oog gehad samen met de Joden, de twee stammen die in de tijd van de Here Jezus in Israël woonden, zie bijvoorbeeld Handelingen 2. De twaalf stammen worden bovendien genoemd in: Openbaring 7: 4 En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. 

Toen de Joden de Here Jezus in Handelingen afwezen ging Gods heil naar de volkeren. Vanaf dat moment bestond er geen voorkeurspositie meer voor Israël. Iedereen was en is gelijk. En wanneer iemand uit de volkeren zich overgeeft aan God wordt hij/zij ingelijfd in een nieuw systeem, Het Lichaam van Christus. Dat wordt er bedoeld met het ‘weder verzoenen’; ingelijfd worden in ‘Het Lichaam van Christus’. Het is de hoogst haalbare zegening.

Efeze 2: 12 tot 15 maken duidelijk dat er vijandschap tussen de Joden en de volkeren was. De volkeren konden niet zomaar deel nemen aan de diensten in de synagogen. De volkeren of heidenen moesten zich bekeren. Daarna konden ze mee doen aan de rituelen. Vanaf Handelingen 28 is dat veranderd. Nu worden gelovige messias belijdende Joden ingelijfd in het Lichaam van Christus en vormen met Christus de nieuwe mens. De Tussenmuur, de wet is afgebroken. Efeze 2: 12 – 15 12 dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. 13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. 14 Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, 15 heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken,

In Efeze 2: 12 staat in de grondtekstvervreemd zijnde’.  In het studieboek “De brief aan Efeziërs vers voor vers” geschreven door H.B. Slagter wordt dit uitgelegd als dat het gaat om hen die vervreemd geworden zijn van het burgerschap van Israël. Vervreemden kan alleen maar als men deel aan dat burgerschap heeft gehad. Dus gaat het in de eerste plaats over de 10 stammen die ooit bij Israël hoorden en nu verstrooid zijn

Efeze 4: 17, 18 17 Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, 18 verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart.

Kolossenzen 1: 21 En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend,

Er zijn gelovigen die vinden dat wij, gelovigen uit de volkeren, ons moeten voegen bij de messias belijdende Joden en de feesten van hen moeten vieren. Maar ik geloof dat niet. Het is voorlopig anders om. Dit zal zijn totdat Christus terug komt en Koning zal worden in het land Israël. Dan zullen er weer wetten, feesten en een tempel zijn waarin God aanbeden kan worden. Iedere gelovige zal dan daar kunnen aanbidden: Jesaja 2: 2, 3 2 Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. 3 Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

Dat alles heeft de Here Jezus bewerkt aan het kruis van Golgotha. Daar heeft Hij onze zonden, overtredingen en ook de wereld verzoend met Zichzelf.

11. Het bloed moest vloeien.

Tot nu toe heb ik gedacht dat de noodzaak van het vloeien van het bloed de enige reden was voor de kruisiging van de Here Jezus. Die gedachte is veranderd. De belangrijkste reden van de kruisiging was het overwinnen van satan, die opstandig tegen God werd al voor dat de mens werd geschapen; zie Deel 3A 1. Toch lees ik in Gods Woord dat de Here Jezus Zijn bloed voor onze zonden eenmalig heeft gegeven. Kon God niet vergeven zonder dat er bloed van dieren, of het bloed van Christus moest vloeien? Had God überhaupt die hele zondeval niet kunnen voorkomen? Voor mij is dat een mysterie. Mogelijk ga ik het pas begrijpen wanneer ik later aan de voeten van Christus mag zitten. Voorlopig mag ik het dankbaar accepteren.

Het bloed van dieren in het Oude Testament.

Er moesten veel dieren geofferd worden voor de zonden van de Israëlieten. Exodus, Leviticus en Deuteronomium zijn de boeken van de wetten en de offers. Jaarlijks werden er dieren geslacht om verzoening te doen, zie punt 7. Exodus 30: 10 Aäron moet dan eenmaal per jaar aan de horens van het altaar verzoening doen met een deel van het bloed van het zondoffer ter verzoening... het is allerheiligst voor de HEERE.

Heel bekend is de laatste nacht voor de uittocht van het volk Israël uit Egypte. De Israëlieten moesten bloed van een lam aan de deurposten strijken, het teken voor God zodat Hij niet hun eerstgeborene zou doden: Exodus 12: 5, 7, 13 5 U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. 7 En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. 13 En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen.

Het Lam in het Nieuwe testament.

Het lammetje is een beeld van Het Lam. In Openbaring wordt Christus 14x aangeduid als Het Lam. Christus wordt een smetteloos en onbevlekt Lam genoemd in: 1 Petrus 1: 17 – 19 17 En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, 18 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, 19 maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.  

Grondtekst: (met)-kostbare bloed als van-lam smetteloos en vlekkeloos als van-Christus.

Johannes 1: 36 En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: Zie, het Lam van God!  

Openbaring 5: 6a En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht

Het bloed in het Nieuwe Testament.

Hebreeën 9: 12, 22 12 Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. 22 En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats.  

Grondtekst vers 12: door het eigen bloed een eeuwige loskoping. Vers 22: en bijna in bloed alle wordt-gereinigd overeenkomstig de wet en los-van bloedvergieting niet wordt (het) laten-gaan

Hebreeën 10: 4, 18, 19 4 Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. 18 Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. 19 Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, Grondtekst: in het bloed van Jezus

In de wet, die voor Israël bestemd was, was vergeving mogelijk door bloed van dieren. Nu is dat niet meer voldoende. Nu is er alleen vergeving mogelijk door het bloed van Christus wat eenmalig is vergoten.

Wat opvalt in de grondtekst is dat er somsIN’ het bloed staat en soms door het bloed. Voor mij klinkt ‘in’ intiemer dan ‘door’. In Hebreeën hebben de broeders, het gaat daar om Joden, nu de vrijheid, door dit éénmalig offer, om in het heiligdom in te gaan IN het bloed van de Here Jezus.

Openbaring 1: 5b Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed

In Openbaring 1: 5b lees ik over gewassen zijn IN Zijn bloed. Dat laat iets van onderdompelen zien. In de grondtekst staat: liefhebbende ons en losmakende ons van-uit de zonde van-ons in het bloed van-Hem. Wonderlijk dat men ‘losmakende, losgemaakt’ vertaald heeft met ‘gewassen’.                     

In de Naardense Bijbel lees ik: Openbaring 1: 5 en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, en de vorst van de koningen der aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft verlost door zijn bloed,

In Openbaring 1: 5b heeft Christus ons, dit zijn Israëlieten, losgemaakt vanuit de zonde. Ik denk dat dit betekent dat zij IN het bloed van Christus bevrijd zijn van de erfzonde vanwaaruit zij steeds weer zonde deden en nog doen. In Openbaring 7: 14 lees ik wel over ‘gewassen zijn’. Het gaat over gewassen kleding die ‘wit’ gemaakt zijn IN het bloed van het Lam. Het is beeldspraak. Deze situatie zal zich afspelen tijdens de 2e blik in de hemel. Zie verder mijn studie over Openbaring 7 Openbaring 7: 14 En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam.

Romeinen 5: 9 Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. Grondtekst: in het bloed van-HemIn deze tekst zie ik hoe het bloed van Christus heeft gerechtvaardigd en behoudt voor de komende toorn.

De Here Jezus zweette grote druppels als van bloed; Lukas 22: 44 en het bloed kwam uit Zijn zijde toen de soldaat een speer daarin stak; Johannes 19: 34. Een logisch gevolg van die handeling. Maar juist dat bloed rechtvaardigt. Daarbij moet ik denken aan Exodus 12: 13. Zoals het bloed van het lammetje de Israëlieten beschermde voor de dood van hun oudste kind, zo beschermt het bloed van Christus mij/ons. 

Lukas 22: 44 En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen

Johannes 19: 34 Maar een van de soldaten stak met een speer in Zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit

1 Johannes 1: 7, 9 7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Grondtekst vers 7: en het bloed van-Jezus de Zoon van-hem reinigt ons van-af elke zonde

Leden van het Lichaam van Christus.

Niet alleen de Israëlieten zijn gereinigd door het bloed, ook de de leden van Het Lichaam van Christus, waarover Paulus in zijn latere brieven schrijft, hebben de verlossing namelijk de vergeving door Zijn bloed: Efeze 1: 7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade

Grondtekst: in Wie wij-hebben de verlossing (vanaf + losmaking) door het bloed van-hem. Vergeving wordt in de grondtekst omschreven als: het laten-gaan van-de misstappen (naast vallen). 

Kolossenzen 1: 14, 20 14 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden 20 en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. 

In de grondtekst staat in vers 14in wie wij-hebben de verlossing (vanaf + losmaking) het laten-gaan van-de zonden’. ‘Door Zijn bloed’ wordt in de grondtekst in dit vers niet genoemd, wel in vers 20: En door hem wederszijds-(te)-verzoenen de alles tot-in hem vrede-makende door het bloed van-het kruis van-hem door hem hetzij de-dingen op de aarde hetzij de-dingen in de hemelen In de aan vers 14 gelijkvormige tekst Efeze 1: 7 wordt ‘door Zijn bloed’ wel in de grondtekst genoemd.

Zie verder voor bovenstaande verzen ook Deel 3C 8 en 9

Efeze 2: 13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Grondtekst: in het bloed van-de Christus. Die ‘u’ kan betrekking hebben op heidenen, maar ook op de tien stammen die in de verstrooiing waren door ongeloof. In Christus komt alles samen. 

Ik als lid van het Lichaam van Christus ben in Christus en door het bloed verlost, zie Efeze 1 en 2. Het bloed wat vloeide bij de kruisiging van de Here Jezus heeft voor mensen de verlossing van zonden gebracht. Ik ben losgemaakt van mijn zondige natuur die via Adam en Eva doorgegeven werd. Dat bloed heeft mij verzoend met Christus en zo met God. Wonderlijk gebeuren.

Wat opvalt in beide verzen is dat de gelovigen de verlossing hebben. Ik geloof dat ik die verlossing en vergeving heb gekregen toen ik mij bewust werd van hetgeen Christus aan het kruis bewerkt heeft en ik dat aannam in mijn leven. Die vergeving en verlossing zal niet meer weggaan. Ik hoef dan ook nooit meer Mattheus 6: 12 te bidden: “En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.” 

Wat ik wel doe is er voor danken. Ook belijd ik zonden zodat de relatie tussen God en mij niet geblokkeerd is door mijn daden. Zie ook Deel 3C 6

Terug naar: Deel 1, Deel 2, Deel 3A, Deel 3B en Deel 3C.