Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Ik besloot om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


vrijdag 27 maart 2020

HOUT VAN HET LEVEN

Het hout van het leven.

Mijn studie over Openbaring is af. Maar denk nu niet dat ik alles weet want dat valt erg tegen. Wel is er iets meer structuur gekomen in het boek. Sommige dingen blijven hangen zoals in Openbaring 22: 2 waar ik stuitte ik op de vertaling van ‘de boom des levens’. 
 
In de grondtekst staat: 'hout van-het leven'.  
De Boom des levens komt drie keer voor in Nieuwe Testament: in Openbaring 2: 7 / 22: 2 en 14. 
Het komt zeven keer voor in het Oude Testament in: Genesis 2: 9 / 3: 22, 24 / Spreuken 3: 18 / 11: 30 / 13: 12 en 15: 4. 
 
Natuurlijk moest ik kijken hoe het zit met de vertaling in het Oude Testament. En wat blijkt, ook daar is ‘boom’ vertaal door ‘hout’. Hout is in het Hebreeuws: ועץ. Dat heb ik opgezocht in mijn Interlinear Scripture Analyzer. Een boom is van hout. Dus dat ‘hout van het leven’ door ‘boom van het leven’ vertaald werd is begrijpelijk mede doordat het vruchten voortbracht. Toch brengt ‘hout’ bij mij een andere associatie te weeg dan ‘boom’. En dat komt door:
Galaten 3: 13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt,
1 Petrus 2: 24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.


En met die teksten ben ik beland bij Goede Vrijdag.
De eerste keer dat het ‘hout van het leven’ wordt genoemd is in: Genesis 2: 9 En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens, in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad.

Het gaat over de ‘boom des levens’ waar Adam en Eva van mochten eten. Nadat ze van de ‘boom van kennis van goed en kwaad’ hadden gegeten mochten zie niet meer van de ‘boom des levens’ eten omdat: Genesis 3: 22 Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als één van Ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven!

Het eeuwige leven was weg na de zondeval. Wij moeten sterven. Maar doordat Christus op het kruishout de vloek, als gevolg van de zondeval, op Zich genomen heeft is er verzoening tot stand gekomen. Bovendien stond de Here Jezus op uit de dood: Handelingen 13: 29, 30 29 En toen zij alles volbracht hadden wat er over Hem geschreven was, namen zij Hem van het hout af en legden Hem in het graf. 30 Maar God heeft Hem uit de doden opgewekt
 
Nu kunnen mensen het eeuwige leven weer ontvangen door vertrouwen/geloof in de opstanding van Christus. Dit feit blijft overeind staan, ondanks alle apocalyptische verschijnselen en ingrepen van de afgelopen en komende tijd. 

Ik wens jullie ondanks dat alles gezegende paasdagen. 


Wil je meer stukjes van mij over Pasen lezen? Je vindt de hieronder op datum.
2014 Goede vrijdag en Pasen.
2014 Tussen Pasen en Pinksteren.
2015 Doodstraf.
2016 Lichaam van Christus
2017 Engelen, wonderen en Pasen.
2018 De rietstok.
2019 Het bloed van Christus.

 

dinsdag 10 maart 2020

OPENBARING 22

OPENBARING 22.

Mijn studie over Openbaring 22 is af. Het was een intensieve studie waar ik mij ook wel eens gebonden door voelde. Maar ik wilde dit project beëindigen, alhoewel ik besef dat ik er mee bezig zal blijven omdat er elke keer weer nieuwe dingen te ontdekken zijn die ik in de studies zal kunnen verwerken. Ook heb ik me voorgenomen om het geheel nog eens rustig te bekijken op fouten, veranderingen en aanvullingen. 
 
De eerste 5 verzen van Openbaring 22 is een vervolg van Openbaring 21 wat gaat over het Nieuwe Jeruzalem. Het is mij niet duidelijk of deze 5 verzen het Nieuwe Jeruzalem verder beschrijven of dat het breder getrokken kan worden.
De vijf verzen gaan over een zuivere rivier van het ‘water des levens’. Het gaat ook over de ‘boom des levens’. Over die boom schrijf ik een blog wat ik rond Pasen wil publiceren. 
 
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat vers 1 – 5 over het Paradijs gaan. De Boom des levens en de rivier doen mij denken aan: Genesis 2: 10a Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen.
Openbaring 2:7 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.
 
Vanaf vers 6 tot het einde van Openbaring 22 grijpen de verzen terug op Openbaring 1. Openbaring 1 lijkt de inleiding van het boek te zijn en Openbaring 22: 6 – 21 een afsluiting.
 
In het boek “Deze profetie” trekt de schrijver C.H. Welch dezelfde conclusie. Dat wordt onder anderen bevestigd door vers 7, 10, 12, 17 en 20 waarin wordt geschreven over ‘komen’ en ‘komst’, dat het met spoed zal gebeuren en dat de tijd nabij is, zoals ook in: Openbaring 1: 3 Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij
 
Als Openbaring 22: 6 – 21 voortzetting zou zijn van de gebeurtenissen in Openbaring dan wordt het een raar verhaal omdat er in Openbaring 21 tot 22: 6 sprake is van een nieuwe hemel en aarde waarin geen ongerechtigheid meer zal zijn. Vanaf vers 6 en met name in vers 12, 15, 18 en 19 lees ik over oordelen en straffen. Daarom moet dit nog een laatste waarschuwing zijn naar de doelgroep, de Israëlieten, zie inleiding van Openbaring 22.

20 Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!
 
Het is Christus Zelf die getuigd. Johannes zegt over Christus in: Openbaring 1: 2 Deze heeft van het Woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft
 
Ja, kom, Heere Jezus! Als ik naar de ellende in deze wereld kijk dan verlang ik ernaar dat de Here Jezus gaat komen. En als ik naar de tekenen kijk dan weet ik dat dit moment steeds dichter bij komt. Veel gelovigen zien de stichting van de staat Israël als een duidelijk teken. Dit zou kunnen, maar ik geloof dat dit nog niet de staat Israël is die God voor hen bestemd heeft. Ik geloof dat Israël op eigen kracht deze staat heeft opgericht en tot nu toe rust er geen zegen op alhoewel Israël zich kranig weert tegen alle aanvallen en zijn bevolking zeer goed beschermd. Maar in de toekomst, als Christus teruggekeerd zal zijn, dan zal het volk vredig in het nieuwe Israël wonen en het zal voor hen als een terugkeer zijn naar het paradijs.


zondag 23 februari 2020

De natuur.

De natuur.

Een poos terug heb ik gekeken naar de de natuurserie op Netflix van David Attenborough. Indrukwekkend hoe de natuur op elkaar is ingesteld. Hoe de dieren feilloos de plek kunnen vinden waar ze moeten broeden, soms vele kilometers ver weg. Of dat ze de weg vinden naar water en voedsel. In de natuurfilm “Holland: Natuur in de Delta”, ook op Netflix te zien, zag ik hoe Stekelbaarzen door de Nederlandse wateren zwommen naar Zeeland, om daar te broeden. Er was te zien hoe de mens invloed heeft gekregen op de natuur. De negatieve invloed kan in relatief korte tijd weer hersteld worden als de mens zijn roofbouw op de natuur staakt.

Onze jongste dochter is in verwachting. Ook een wonder van de natuur, ondanks de medische hulp die hierbij nodig was. Onze dochter en schoonzoon, maar ook wij, zijn reuze blij. Onze dochter heeft van haar schoonouders een prachtig boek gekregen wat gaat over de ontwikkeling van de baby vanaf de bevruchting tot de bevalling. We hebben het in de kerstvakantie samen bekeken. Hier is er een korte trailer van te zien. Op deze site zag ik een foto (links) die ook in het boek staat. Het is een foto van de zoektocht van het zaadje naar het eitje. Een zoektocht gelijk aan de Stekelbaarzen.

De sterk vergrote foto deed mij denken aan koralen zoals op de rechter foto. Ik zie er een overeenkomst in. In het commentaar op de site las ik: “Koraalriffen zijn ook erg belangrijk voor de visproductie. Het zijn namelijk kraamkamers voor jonge vissen…. Hard en zacht koraal tot aan koralen die op hersenen of vingers lijken.“

 

Natuurlijk heeft de natuur die overeenkomsten. Er is één Schepper die universele vormen in de natuur heeft gebruikt. God is de Maker van al dat moois, waaraan Hij de macht heeft gegeven zich verder te ontwikkelen. De mens kreeg de verantwoordelijkheid over die schepping. 
 
Genesis 2: 15 De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden.
Genesis 9: 2 Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht, bij alles wat over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee; zij zijn in uw hand gegeven.
 
Door alle tijden heen en vooral in deze tijd is het onze uitdaging om zorgzaam met de natuur om te gaan zodat ook onze nieuwe kleinzoon, die begin juni geboren zal worden, de kans krijgt ervan te genieten.dinsdag 28 januari 2020

ONBEZORGD

Onbezorgd.

We zijn weer aan een nieuw jaar begonnen, of we nu willen of niet. In de nacht van 1 op 2 januari lag ik een poos wakker. Het werd me duidelijk dat ik bezorgd ben voor onze kinderen en kleinkinderen. In wat voor wereld gaan zij groot worden. Er is het ene na het andere akkefietje. Mensen zijn snel heet gebakerd en onberekenbaar. Zo rond de jaarwisseling werd dat des te duidelijker. Mijn man en ik hebben acuut gestemd tegen vuurwerk in Nederland, alhoewel we beseffen dat het dan illegaal zal doorgaan. 
 
Langzaamaan zie ik de contouren komen waar Openbaring over schrijft. Ik kan er niet omheen. Voorlopig gaat het ergste nog langs ons heen. Ik lees de nieuwsbrieven van Franklin ter Horst en hij schetst een heel ander beeld van het nieuws in deze wereld dan de kranten. Er is veel leugen en bedrog. Het gaat om macht en geld. Wat is waarheid? 
 
Een artikel uit ‘De Volkskrant’ wat mij raakte was het streven van twee mannen, een Palestijn en een Israëliër, naar vrede tussen de Palestijnen en Israël. Beide gezinnen hebben een dochter door de tegenpartij in de ‘strijd’ verloren.
 
Ook las ik een artikel in de VISIE van Gert-Jan Segers. Het interview met hem had te maken met mijn getob. Gert- Jan zegt onder anderen Fortuyn zegt dat we ons hebben ontdaan van onze vaders en hun wetten, maar daarvoor is niets in de plaats gekomen. Er zit een leegte in onze samenleving waar eerder Frits Bolkenstein en nu ook Thierry Baudet de vinger bij leggen. Ze spelen in op de onzekerheid die er in onze samenleving daadwerkelijk is. Ze geven echter niet het antwoord dat de christelijke traditie ons biedt: we zijn elkaar gegeven om naasten te zijn.” Misschien moet ik zijn boek maar eens lezen.

Lastig om niet bezorgd te zijn en ben ik het wel dan voel ik mij schuldig ten opzichte van de rest van de wereld. 
 
Op 2 januari werd het bericht doorgegeven in onze kerk van een driejarig jongetje wat uit het water is gehaald. Het is een bekend jongetje in onze gemeenschap. Het jongetje is ondertussen overleden. 
 
Soms is het leven o zo zwaar en lijkt het onmogelijk om te doen wat staat in:  
1 Petrus 5: 7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u
Lukas 12: 25 Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?

Ik weet dat ‘voor ons zorgen’ niet betekent dat we alles krijgen wat we willen en verlangen. Gelukkig begrijp ik uit de serie “Ik mis je” dat God kracht geeft om verder te gaan.

Ik zie onbezorgdheid als iets anders dan onverschilligheid. Voor mij is het zo dat onbezorgdheid opgebracht kan worden vanuit Gods Woord door te geloven dat dit leven een tussenstation is. Ik kan over de ellende in deze wereld heen kijken naar de nieuwe hemel en aarde. Het geven aan goede doelen voelt soms als afkopen van mijn schuldgevoel. Maar met een schuldgevoel kom ik niets verder. Die energie kan ik beter omzetten in bidden, smeken en dankzeggen zoals in Filippenzen 4: 6 staat.


Ik had het nodig om hier bij stil te staan. Misschien jullie ook wel. Het bijzondere van de dienst van 5 januari was de herkenning van mijn gevoelens. Dit was vertroostend.

vrijdag 17 januari 2020

OPENBARING 21

Mijn studie over Openbaring 21 is af.
Het is een hoofdstuk vol hoop en dat is bemoedigend na alle vorige hoofdstukken met de rampen die er zullen komen. 
 
Openbaring 21 gaat over de nieuwe hemel en het nieuwe Jeruzalem. Er zal een nieuwe hemel komen. In vers 1 in de studie leg ik uit waarom dat nodig is.

 
In vers 2 – 10 wordt het hemels Jeruzalem als bruid beschreven. 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 9 En een van de zeven engelen…. kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien.

Velen geloven dat de Gemeente, het Lichaam van Christus de bruid zal zijn. Ik geloof dat niet en dit leg ik uit in mijn studie “Wie is de bruid”. De Gemeente is het Lichaam van Christus en dat Lichaam is één met Hem:
Efeze 1: 22, 23 22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, 23 die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.

Het behoren tot de bruid zal niet vanzelf gaan. Er is overwinning voor nodig zo lees ik in vers:
7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn
 
Overwint komt 13 keer voor in de Statenvertaling, overwinnen 3 keer en overwinning 15 keer. Opvallend is dat deze woorden niet voorkomen in de latere brieven van Paulus geschreven aan het Lichaam van Christus. 
 
In vers 11 – 21 lees ik over de kenmerken van de stad. Het getal twaalf is daarin dominant. Het komt in 8 keer voor in dit gedeelte, 3 keer in vers 12, 2 keer in vers 14, 1 keer in vers 16 en 2 keer in vers 21.

Totaal komt het getal twaalf 140 keer voor in de Statenvertaling; 100 x in het Oude Testament, 25 x in de evangeliën, 4 x in Handelingen, 1 x in de brieven; in Jacobus 1: 1 en 10 x in Openbaring. ‘Twaalf‘ komt niet voor in de latere brieven van Paulus. Dit verteld mij dat dit getal alles met het volk Israël heeft te maken. Voorbeelden van twaalftallen zijn de twaalf zonen van Jacob, de twaalf stammen, de twaalf verspieders en de twaalf apostelen uitgekozen door de Here Jezus; zie vers: 
14 En de muur van de stad had twaalf fundamenten met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam
 
In het boek “Getallen in de Bijbel”, geschreven door Dr. E.W. Bullinger, lees ik dat twaalf duidt op ‘bestuurlijke volmaaktheid’. Veelvoud van 12 heeft te maken met besturen of regeren. In Openbaring 7: 5 – 8 en 14: 1 en 3 lees ik over de 144000 verzegelden uit het volk Israël. In dit hoofdstuk gaat het over de muur van Jeruzalem die 144000 el lang zal zijn: 17 En hij mat haar muur op: honderd vierenveertig el, een mensenmaat, die ook de maat van een engel is
 
In vers 22 – 26 wordt de afwezigheid van de tempel en de aanwezigheid van God in de stad vermeld. De nieuwe hemel, aarde met het hemels Jeruzalem zullen de heerlijkheid van God laten zien die de wereld en de mensheid wacht.
22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.

In Openbaring 22: 1 – 5 lees ik over de nieuwe aarde, het paradijs. Ik geloof dat het nieuwe Jeruzalem, als het neergedaald is, een plek zal krijgen in het nieuwe land Israël, wat het paradijs zal zijn. Maar daarover gaat het in de laatste studie.


donderdag 19 december 2019

DE BESTAANDE

De Bestaande.

Een poosje geleden onderzocht ik het woord HEERE in mijn online Bijbel van de Statenvertaling. In de kanttekeningen staat: HEERE is Jehovah. Hij is de ‘the existing One’. Hij is De Bestaande. Toen ik daar over nadacht raakte het me. God is DE BESTAANDE. Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn. God is de IK BEN. Dat lees ik in 1 Timotheüs 6: 16 en in:
Exodus 3: 14 En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden
 

Vroeger in “De Vergadering” nam ik deel aan een studie over de namen van God. Hier vond ik iets wat er op lijkt.

Er zijn mensen die menen dat christenen hun eigen God creëren. Ik las er een artikel op de site “Scientias” over, wat ik fascinerend maar ook frustrerend vind. 
 
Er zijn mensen die geloofd hebben en steeds meer gaan twijfelen. In de Visie las ik een blog van Andries Knevel. Daarin vertelden gelovige ouders dat hun kinderen en kleinkinderen niet meer naar de kerk gaan en niet meer geloven. ‘God’ zegt hen niets meer. Ze hebben het te druk en bovendien; wie gelooft dat nu nog. 
 
Soms kijk ik ook met verwondering naar het bestaan van God. Soms vraag ik mij heel even af of het echt zo zal zijn dat ik Christus na mijn sterven fysiek zal ontmoeten. Toch moet ik bekennen dat het een innerlijke overtuiging is. Het maakt me blij en gelukkig ondanks dat sommigen het enigszins vreemd en ‘niet van deze tijd meer’ vinden.

We vieren dit jaar weer kerst. Het zijn een paar vrije dagen en we maken het gezellig. Veel mensen gaan dan naar een kerk en genieten van de sfeer en feestelijkheden. Ik bid en hoop dat mensen zich zullen realiseren dat God, DE BESTAANDE, ZOON werd. God openbaarde Zijn onzichtbaarheid in Zijn Zoon. Het artikel op de site “Scientias” biedt een ware uitdaging over de manier waarop we ons vertrouwen in Christus kunnen delen, alhoewel ik besloten heb er niet meer over te discussiëren, maar ontspannen te leven. God zal Zich opnieuw openbaren!

Er ligt weer een heel jaar voor ons. We weten niet wat er zal gebeuren. Er is onrust in Nederland en in de wereld. Wat een voorrecht dat ik mag weten dat DE BESTAANDE in het Kindje Jezus naar deze aarde is gekomen. Hij heeft alles in Zijn Handen. 

Als je nog meer wil lezen over kerst dan kan dat op de volgende blogs: 


2014 

2015

2016

2017

2018 
zondag 8 december 2019

Bewogen jaar.

Bewogen jaar.

In de gemeenschap waar ik zondags naar toe ga waren er dit jaar vier sterfgevallen. Dat maakte in onze kleine groep een behoorlijke indruk. 
 
Kerken overdenken in november degenen die het afgelopen jaar zijn overleden. De Katholieke kerk noemt het 'allerzielen'. Ze zien het als een feest wat een heel 'gedoe' is geworden. 
 
Protestanten herdenken ook hun doden en ik vond een voorstel om het met het hele dorp te doen. Ik weet niet wat ik er van moet vinden. Het gaat vanzelf, dat denken aan de doden.

Iedereen die iemand verloren heeft denkt daaraan terug en het gemis is blijvend. Sterven is een onmiskenbaar onderdeel van ons leven.
Wat mij bezig houdt is hoe dat leven na dit leven zal zijn en hoe ik het moment van overstappen zal beleven. 27 Oktober hadden we een preek over de opstanding. Dat was op dat moment een indringend onderwerp. Ik weet van en geloof in de wederopstanding: Filippenzen 3: 11 om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.

In Filippenzen 3: 11 staat in de grondtekstexanastasin’ wat nergens anders voor komt. Het betekent ‘uitopstanding’. Het is niet terug te zien in onze vertalingen. Ik vond het woord wel op de site “Schriftwoord”. 

In de brief aan de Thessalonicenzen schrijft Paulus dat hij hoopt nog in leven te zijn bij de wederkomst van Christus. Maar Paulus mocht, nadat het totale volk Israël aan het einde van Handelingen hun Messias niet aannamen, een vernieuwde boodschap brengen. Dat bestond onder anderen uit de ‘wederopstanding’ direct na het sterven. Paulus mag het zo noemen omdat hij weet dat hij direct na het overlijden naar Christus gaat, met een lichaam wat gelijkvormig is aan het opstandingslichaam, het verheerlijkte lichaam van Christus, lees ik in Filippenzen 3: 21; zie foto. Geen wachtstation ergens als ‘zieltjes’. Dat geld voor alle gelovigen van deze bedeling. Het is een spannende heerlijke troost. 


Waar ik verder naar gespeurd heb is hoe het zal gaan met degenen, waarvan ik denk (want ik weet dat nooit zeker) dat ze niet geloofd hebben in Christus. Ik lees in de Bijbel: 
Johannes 5: 28, 29 28 Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen; 29 en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.  
1 Korinthe 15: 22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden
 
In de grondtekst staat in Johannes 5: 29: zij-zullen-uit-gaan tot-in opstanding van-beoordeling.
Wat betekent het dat allen in de graven Zijn stem zullen horen, uit zullen gaan en opstaan tot in beoordeling? Zijn die allen ook de ‘ongelovigen’?
Vanuit het verleden leerde ik dat ongelovigen opstaan en daarna veroordeeld worden en naar de eeuwige hel gaan. Maar waarom zou God mensen op laten staan om ze naar de hel te laten gaan? O, ja dat zouden ze verdiend hebben. Nu geloof ik niet meer in ‘de eeuwige hel’. Zie mijn studie: “De hel en de hemel”. 

Wel zal er na het einde van het 1000 jarig rijk een eindoordeel plaats vinden in de poel van vuur, de gehenna, waar Christus in de evangeliën voor waarschuwde. Die poel van vuur is de tweede dood en is bedoeld voor de duivel en zijn volgelingen: Matteüs 25: 41 Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is

Ik lees in Efeze 5: 5 dat een zondaar geen erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en God. Zie voor de betekenis van ‘het Koninkrijk van God’ mijn studie “De toekomst van de mens” deel 1. Efeze 5: 5 Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God.

In de Visie las ik een blog van Andries Knevel. Daarin vertellen gelovige ouders dat hun kinderen en kleinkinderen niet meer naar de kerk gaan en niet meer geloven. Het zegt hun allemaal niets meer. Boven het artikel staat "Het grote verdriet". Want wat gebeurt er als ze ongelovig sterven? Deze vraag werd niet gesteld. Het is te erg en te confronterend. Het is zeker een groot verdriet, maar ik hoop dat mijn blog aan deze ongestelde vraag tegemoet komt en de last iets lichter maakt.

Voor zover ik het nu kan zien en doorgronden geloof ik dat een ‘ongelovige’ opstaat en buiten het toekomstige Koninkrijk, zonder Christus als Koning, zal vertoeven. Zie mijn studie "De toekomst van de mens" deel 3, paragraaf 6. Dat zal zijn oordeel of verdoemenis zijn. Hij krijgt geen erfdeel in dat Koninkrijk. Dat oordeel kleeft aan iemand totdat hij geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God;  
Johannes 3: 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

Waar ik verder naar op zoek ben gegaan is wanneer dit moment van opstaan dan zal zijn. Als de ongelovige geen deel zal krijgen aan dit Koninkrijk dan moet die opstanding voor dat Koninkrijk, het 1000 jarig rijk zijn. Tot die tijd slaapt de ongelovige in het graf, zie mijn studie "De toekomst van de mens" deel 3, paragraaf 4 en 6. 
 
Vervolgens lees ik in Openbaring 21: 8 dat aan het einde van het 1000 jarig rijk de ellendigen met de tweede dood te maken krijgen, als zij blijven volharden in het kwaad en ongeloof. 
Openbaring 21: 8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood
 
De ongelovigen zullen dan Christus, tijdens Zijn regeer periode, kunnen aanschouwen in Zijn Koninkrijk. Misschien is er dan nog steeds televisie. En wie zal dan niet onder de indruk raken van de rechtvaardigheid van Christus! Dat kan dan betekenen dat vele ‘ongelovigen’ na hun opstanding alsnog de mogelijkheid krijgen en aangrijpen om het evangelie van die eeuw (tijdens het duizend jarig rijk) aan te nemen: Openbaring 14: 6, 7 6 En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. 7 En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

Dit alles overziende ga ik tot nu toe uit van een opstanding, geen uitopstanding, voor allen IN Christus; zie mijn studie "De toekomst van de mens" deel 5, paragraaf 11.
Op die manier valt Filippenzen 2: 11 ook op zijn plek waar ik leesdat elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader;” 
 
Soms lees ik een verwijt dat wanneer we niet meer in ‘de eeuwige hel’ geloven we de kern uit het evangelie halen. Is dat echt zo? Eind deze maand gedenken we de geboorte van Christus. Is het niet bevrijdend te weten en voor 100% te verkondigen dat Hij kwam om het verlorene te behouden?  
Lukas 9: 56 want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronde te richten, maar om ze te behouden
Johannes 3: 16, 17 16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.