Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Ik besloot om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


Studie: Alverzoening? ja. Alverlossing? nee.

Alverzoening? Ja. Alverlossing? Nee.

De afgelopen periode heb ik mij verdiept in de leer van de alverzoening. En ik merkte dat zij studies hebben over diverse Bijbelse onderwerpen, zoals de uitleg over de begrippen 'eeuwigheid' en 'hel'. Deze studies komen overeen met wat ik de laatste tijd ontdekt heb. Een en ander heb ik uitgewerkt in mijn studies in vijf delen over: “De toekomst van de mens”.

Via een link op het CIP vond ik het pdf bestand van Martin Zender.

Ondanks de overeenkomsten wil ik een aantal uitleggingen van Martin Zender nader onderzoeken.

Citaten die uit site's van de leer over alverzoening komen heb ik zacht geel gekleurd.
Ik werk vanuit de Herziene Statenvertaling, mits anders aangegeven.

In het pdf bestand “Martin Zender gaat naar de hel” staat vanaf blz. 40:

“ God zelf beschrijft de poel van vuur in Openbaring 20:14 – ‘Dit is de tweede dood – de poel van vuur.’ Zelden is God zo duidelijk. Er is geen enkel mysterie. De poel van vuur is de tweede dood. Wat is de tweede dood? Het is hetzelfde als de eerste dood, gewoon nog meer dood. Wat is de eerste dood? Ga naar een uitvaartcentrum en kijk naar het lijk; dat is de eerste dood.

En ze blijven absoluut niet voor altijd dood. Waarom niet? Omdat de tweede dood uiteindelijk wordt afgeschaft. Dat zeg ik niet, dat zegt 1Korinthiërs 15:26. En 1Timotheüs 4:10 verzekert ons dat ‘God de Redder is van alle mensen.’
Als deze tweededoden – de laatste mensen aan wie geloof zal worden gegeven – niet uiteindelijk worden opgewekt tot onsterfelijkheid om voor altijd met God te leven, dan is God niet de Redder van alle mensen. Maar omdat Hij dat is (1Timotheüs 4:10) moeten deze mensen uiteindelijk verlost worden uit de dood. En dat worden ze, want ‘de laatste vijand wordt te niet gedaan: de dood’ (1Korinthiërs 15:26).
Trouwens, God moet alles in allen worden (1Korinthiërs 15:28). En dat zal Hij ook.

De drie eerdergenoemde wezens ( Satan, het wilde beest en de valse profeet ) zullen gekweld worden gedurende twee aionen De kwelling gaat door totdat deze wezens niet langer kwaadaardig zijn. We hebben hier niet te maken met zinloze, voortdurende straf, maar herstellende tucht aan de hand van God. Suggereer ik nu dat Satan zelf verlost zal worden van de poel van vuur met een veranderd hart, om tot in eeuwigheid God te mogen prijzen bij de troon van zijn Schepper? Nee, ik sta er zelfs op. God is niet alleen maar de Redder van alle mensen, maar ook de Verzoener van de hele schepping. (Kolossenzen 1:20, Romeinen 8:21). Het middel van deze zegening is het kruis van Zijn Zoon, Jezus Christus. Daarom heeft Christus zoveel geleden en toen verlaten door Zijn God. Het was voor dit soort zonde. Als Satan niet bereikt en verzoend wordt door zo’n afschuwelijke poging, dan zou dit het falen van het kruis betekenen. Ben je bereid om het falen van het kruis toe te geven? ‘De hel is voor zondaars!’ hebben mensen me verteld. Mijn God, wat een onwetendheid. Het kruis is voor zondaars. En het werkte.

Denk je dat jij God luid en hemelhoog zult prijzen? Je hebt nog nooit iets gehoord. Wacht maar totdat je de stem hoort van iemand, die bestemd was om voor de aionen Zijn ultieme vijand te zijn. Hem, die  veel vergeven is, heeft veel liefde. Maar zo is het met God en vijanden. Hij neemt Zijn eigen principes in acht. Hiermee bedoel ik te zeggen: Hij heeft Zijn vijanden lief.”

Wat de poel van vuur betreft, dat wordt in dit boekje van Martin Zender op dezelfde manier uitgelegd dan in mijn studie “De toekomst van de mens “ deel 4.

De poel van vuur is de gehenna waarover de Here Jezus het heeft in de evangeliën. De gehenna zal een zichtbare plaats van oordeel zijn in het dal van Hinnom, tijdens het 1000 jarig vrede rijk voor Israël.

Als ik het goed begrijp zegt Martin Zender dat de eerste dood hetzelfde is als de tweede dood, met inbegrip van de poel van vuur. En er wordt gesteld dat de tweede dood wordt afgeschaft op grond van 1Korinthe 15:26 en 28. De tweede dood is een slaap waaruit opstanding mogelijk is. Dit op grond van 1 Timotheüs 4:10, waarin staat dat God de redder is van alle mensen en zeker de gelovigen. Hieruit concludeert Martin Zender dat er uiteindelijk niemand in de gehenna, wat gelijk staat aan de tweede dood, blijft maar dat er een eind aan de dood komt en iedereen behouden gaat worden en naar de nieuwe hemel en aarde gaat. Ook satan wordt behouden, maar pas nadat hij twee aionen getuchtigd is. Dit omdat hij bestemd was om een vijand van God te zijn en hij er dus niets aan kon doen dat hij het kwaad moest vertegenwoordigen.

Heeft Martin Zender gelijk? Om dat te weten te komen heb ik vier dingen te onderzoeken.
A: Wat is de eerste dood ?
B: Wat is de tweede dood?
C: Is er vanuit de 2e dood opstanding mogelijk en wordt iedereen behouden, ook satan?
D: Was satan bestemd voor het kwaad?
E: Is God de schepper van het kwaad?

A: Wat is de eerste dood?

Het woord 'sterven' komt 210 keer voor in de Bijbel en het woord 'dood' 326 keer. Het woord 'sterven' komt voor het eerst voor in: Gen.2: 17 Maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet zult u zeker sterven. De Staten Vertaling heeft hier: 'Gij zult den dood sterven'.

De term 'eerste dood' komt niet in de Bijbel voor. Voor zover ik het zie slaat 1 Korinthe 15:22 op de dood in Adam. Ik noem de eerste dood voortaan de Adamitische dood.

1 Kor.15: 20, 22, 26 20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. 22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 26 De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood.

Als ik let op de aantal keren dat dood en sterven in de Bijbel voorkomen lijkt het alsof ik niet om de Adamitische dood heen kan. En dat klopt, iedereen sterft. Als 1 Korinthe 15 : 20 zegt dat Christus opgewekt is uit de dood dan gaat het hier over de Adamitische dood. Vers 22 geeft aan dat allen die in Adam gestorven zijn, dus te maken hebben gekregen met de Adamitische dood, IN Christus levend gemaakt worden. In vers 26 lees ik dat de Adamitische dood, als laatste vijand tenietgedaan wordt.

Dit levend maken van de mens is mogelijk doordat Christus de Adamitische dood heeft overwonnen en daarmee ook teniet heeft gedaan. Hij is als eerste uit de dood opgestaan. En de mens deelt in die opstanding. 


Jes.26: 19 Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam, zij zullen opstaan; waakt op en juicht, gij, die in het stof woont! want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden, en het land zal de overledenen uitwerpen. SV

Dan.12: 2 En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing. SV
Joh.5: 28, 29 28 Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, 29 en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. (NBG oordeel)
1Kor.5: 22, 23 22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.

Het gaat hier over de opstandingen. Iedereen staat op uit de Adamitische dood. Voor de gelovige is dat een opstanding ten leven. Hij komt niet in het oordeel lees ik in Johannes 3: 18a. Daarentegen moet Hebreeën 9:27 wel over ongelovigen gaan, want anders zou dit vers in tegenspraak zijn met Johannes 1: 18a.
Joh.3: 18a Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld,

Heb.9: 27  En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel;

Voor de ongelovige mens is het een opstanding ten oordeel (Joh.5: 9) of tot eeuwig afgrijzen (Dan.12: 2). Voor deze opstanding is geen geloof nodig. Dit is het plan van God. De ongelovige mens staat op. Ik geloof dat deze opstanding ook aan het begin van het 1000 jarig rijk plaats vind. Dit omdat in Johannes 5: 28 en 29 en in Daniël 12: 2 de opstandingen ten ten leven en ten eeuwig afgrijzen of oordeel in één adem genoemd worden. 

Ik geloof dat dit oordeel te maken heeft met Koninkrijk, wat opgericht gaat worden bij de wederkomst van Christus. De gelovige gaat dit Koninkrijk binnen en ontvangt het leven van de eeuw. De ongelovige gaat dit Koninkrijk niet binnen. Hij ontvangt het oordeel van de eeuw wat bestaat uit verdoemenis, versmaadheden en eeuwig afgrijzen. Hij moet in de buitenste duisternis blijven, buiten dit Koninkrijk. Zie de studie “De toekomst van de mens” deel 3, paragraaf 6.

En ik meen ook in Openbaring 11: 17 en 18, aan het begin van Koningschap van Christus, de opstanding ten oordeel te lezen. Deze verzen gaan over de Here Jezus die Koning geworden is. Tegelijkertijd is de toorn gekomen en het tijdstip om te oordelen, te belonen en te vernietigen die de aarde vernietigden.


Openb.11: 17, 18  17 en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent. 18 En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden.

Christus stierf niet alleen voor mensen, Hij stierf ook voor deze wereld, de kosmos.
Joh.3: 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

Johannes 3:17 laat zien dat het een vaststaand feit is dat God Zijn Zoon naar deze wereld heeft gezonden zodat de wereld door Christus behouden zou worden. Maar het gaat nog verder. Er is sprake van verzoening van deze wereld en van mensen met God IN Christus.

2 Kor.5: 19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.
1 Joh.2: 2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.
1 Joh.4: 10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.

Nu ik dit alles zo op een rijtje heb gezet zie ik dat God er alles aan heeft gedaan om de mens met Zichzelf te verzoenen. Dit is een mooie blijde boodschap. Maar betekent dit dan dat de mens automatisch behouden is? Dat kan niet, want ik heb gelezen in Hebreën 9:27 over het oordeel. En ook in Johannes 3: 18 lees ik dat wie niet gelooft al veroordeeld is.

Joh.3: 15, 16, 18 15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
Joh.5: 24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.

Er zijn nog veel meer teksten die bevestigen dat alleen door geloof, dat is aanvaarding van het werk van Christus, de mens het eeuwige leven ontvangt. Dat leven is het eeuwige leven in het 1000 jarig Koninkrijk. Zie daarvoor de studie “De toekomst van de mens” deel 1, paragraaf 1.1.

Wat ik uit bovenstaande leer is dat God in Christus de mens en de wereld met Zichzelf heeft verzoend, maar dat de mens dit wel moet aannemen. De enige voor waarde voor behoudenis is dat de mens dit gelooft.
Dus: Alverzoening; Ja. Alverlossing; nee.

Hoe gaat het nu verder met die ongelovige? Hij wordt door zijn ongeloof veroordeeld tot eeuwig afgrijzen of tot verdoemenis. En dit oordeel was, zoals ik al gezien had, dat de ongelovige geen deel krijgt aan het leven van de eeuw, het 1000 jarig Koninkrijk, maar in de buitenste duisternis komt. Verder geloof ik dat de Joden in het 1000 jarig vrederijk er op uit zullen trekken om het evangelie van het Koninkrijk te prediken aan de gehele wereld, dus buiten het Koninkrijk in de buitenste duisternis. Dit lees ik o.a. In Markus 16: 15 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.

Ik geloof dat ieder mens dan de gelegenheid krijgt om het evangelie aan te nemen. Is dit dan een tweede kans? Mogelijk. Maar voor het merendeel van de mensheid zal het een eerste kans zijn. Veel mensen zijn nu niet met het evangelie bereikt hoe goed men ook zijn best doet om de Bijbel te vertalen in veel talen. En hoe ijverig de vele zendelingen ook zijn.
Maar er ook zijn mensen die het evangelie gehoord hebben onder bedreiging van 'de hel' of begeleid met andere dwalingen. Is het die mensen aan te rekenen dat zij niet tot geloof zijn gekomen of konden komen? Ik weet wel dat de christenheid zegt dat de mens een eigen keuze kan maken en als zij het evangelie niet aan nemen wacht hun 'de hel'. Afgezien van het feit dat er geen hel is, is het oordeel aan God Die rechtvaardig zal oordelen. Want God wil dat er niemand verloren gaat van degenen die ooit geleefd hebben en in het boek des levens staan.

Rom.5: 19 Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangesteld worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen tot rechtvaardigen aangemerkt worden.
Fil.2: 10-11 10 opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, 11 en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.
1Tim.2: 5-6 Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de Mens, Christus Jezus, 6 Hij heeft Zich gegeven als een Losprijs voor allen.
1Tim.4: 10 God is de Redder van alle mensen, speciaal van gelovigen.

Tot zover ben ik het eens met de Alverzoeningsleer.

Maar wanneer ongelovigen na de opstanding uit de Adamitische dood Christus nog steeds niet aanvaarden, terwijl zij Hem zien op de troon, en uiteindelijk de heerschappij van Satan aannemen, dan krijgen zij te maken met de tweede dood. De 'alverzoeners' zeggen, op grond van 1 Korinthe 15: 28, dat God alles zal verzoenen ook na de tweede dood. Zij geloven dus in verzoening na de tweede dood. Ik geloof zeker dat 1 Korinthe 15: 28 vervuld zal worden. Maar dit zal gebeuren zonder af te doen aan de vernietiging van de tweede dood.

1 Kor.15: 28 En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.


Zoals ik het zie maken de 'alverzoeners' geen onderscheid tussen de Adamitische dood en tweede dood. Maar ik vraag mij wel af waarom de Bijbel dan wel het onderscheid maakt. 

B: Wat is de tweede dood?

Is de Adamitische dood dezelfde dood als de tweede dood met verzoening als gevolg zoals de alverzoeners uitleggen? Wat zegt de Bijbel?

Matth.10: 28 Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna. 
Luk.12: 5 Ik zal jullie zeggen voor wie je bang moet zijn. Wees bang voor hem die de macht heeft om iemand niet alleen te doden maar ook in de Gehenna te werpen. Ja, ik zeg jullie, wees bang voor hem!

In deze teksten lees ik dat we bang moeten zijn voor Degene die
om te laten komen in de Gehenna, en die  macht heeft om iemand niet alleen te doden maar ook in de Gehenna te werpen, wat de tweede dood is.
Wat een ziel is kun je lezen in de studie: "De toekomst van de mens" deel 2, paragraaf 3.1

Openb.20: 5, 6 5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.

Over degene die deel heeft aan de eerste opstanding heeft de tweede dood geen macht. Uit deze verzen kan ik de conclusie trekken dat de tweede dood anders is dan de Adamitische dood. De tweede dood jaagt angst aan, deze heeft macht, namelijk de macht van de totale vernietiging.

Wie zijn die overige doden van Openbaring 20: 5. Ik heb hiervoor gezien dat alle doden al zijn opgewekt, ten leven of ten oordeel. Over welke doden gaat het hier dan? Daar voor moet ik onderzoeken over welke groep mensen in het boek Openbaring gaat.

Over het algemeen wordt het boek Openbaring toegepast op de gehele christenheid. Men zegt dat de 7 brieven in Openbaring 2 – 4 de toestand beschrijven van het christendom. Maar klopt dit wel? Wat zegt de Bijbel daar zelf over?

Openb.1: 4, 6 4 Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn:
6 en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader

In deze verzen lees ik dat Johannes schrijft aan de 7 gemeenten in Azië en aan degene die door God tot koningen en priesters gemaakt zijn. In Exodus 19: 3, 5 en 6 lees ik dat met het het koninkrijk van priesters het huis van Jacob, dus het volk Israël, bedoelt wordt. Datzelfde lees ik ook in 1 Petrus 2: 9. In het boek Openbaring gaat het over het land Israël (Grieks' ge') en over 'de gehele wereld' (Op.3: 10). Maar het woord wat daar met 'wereld' vertaald is, is in het Grieks 'oikoumene' (en dus niet 'kosmos'). Oikoumene betekent 'gedeelte van de wereld' en dat is het deel van de wereld wat er bedoeld wordt in Openbaring 1: 4. Dit gedeelte van de wereld, in Azië, speelde vaker een rol in de Bijbel. We zien ze ook in het boek Handelingen. De zendingsreizen van Paulus gingen daar naar toe.

Dus als het volk Israël en omstreken de geadresseerden zijn van het boek Openbaring, dan is dat ook zo in Openbaring 20 : 5 en 6 en in Openbaring 20: 11-15. Dan gaat het in deze gedeeltes niet over elke willekeurige gelovige en ongelovige. Het gaat in de eerste plaats over degene het beest en zijn beeld niet hebben aanbeden. Deze hebben deel gehad aan de eerste opstanding in Openbaring 20: 4 – 6, welke heeft plaats gevonden aan het begin van het duizend jarig vrede rijk.

De doden uit Openbaring 20: 12-15 zijn dan degenen die wel het beest en zijn beeld hebben aanbeden. Zij zijn omgekomen door de oordelen van God. Zij staan op in Openbaring 20: 12 en 13. Het zijn degenen die niet in het boek des levens staan lees ik in Openbaring 13: 8 en 17: 8. Dezen worden in de poel van vuur geworpen lees ik in Openbaring 20: 15. Zij komen in de tweede dood, want de poel van vuur is de tweede dood zo staat in Openbaring 20: 14. 

Openb.13: 8 En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.
Openb.17: 8 Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is.

Openb.20: 12 – 15 12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. 13 En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. 14 En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. 15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

De tweede dood is het eind in station. De dood en het graf (dodenrijk) zijn in de poel van vuur geworpen. Deze complete poel van vuur, dus met zijn inhoud, is de tweede dood. Als men in de poel van vuur werd geworpen vond de tweede dood plaats.

In Mattheus 10: 28 en Lukas 12: 5 las ik dat men bang moest zijn voor Degene die macht had om iemand om te laten komen in de Gehenna. Wanneer iemand in de Gehenna komt wordt hij verbrand. Het is afgelopen met die persoon of dat wezen. Hij wordt vernietigd. Dit is de tweede dood. 

Ik ga kijken wat er in de grondtekst staat.
“En de dood en het dodenrijk werden-geworpen tot-in het meer van-het vuur deze de dood de tweede dood is het meer van-het vuur”

De alverzoeners leggen uit dat de tweede dood wordt afgeschaft en dat God iedereen en alles uit de tweede dood redt, want God is de redder van alle mensen; 1 Timoteüs 4: 10. En ook 1 Korinthe 15: 28 zou hun uitleg bevestigen want God zal alles in allen worden.


Ik geloof dat met de tweede dood de vernietiging intreed zoals ik meen te hebben laten zien in voorgaande uitleg. In de volgende eeuwen zal geen dood meer zijn en is de tweede dood inderdaad afgeschaft. Maar er is geen verlossing mogelijk uit de tweede dood. Het is een totale vernietiging.

Wat is het boek de levens?

Is het een boek waar men ingeschreven wordt wanneer men tot geloof komt? Dit heb ik wel altijd gedacht, maar dan zou er moeten staan: 'het boek van de gelovigen'. En dat staat er niet. Het is een boek des levens, gewoon van het leven. Het lijkt erop dat ieder mens, wat geleefd heeft en leeft, er in staat.

(OT) leven: chay: leven, het leven
(NT) leven: zoë: leven, bestaan, levenswijze

Fil.4: 3  Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel: Help deze vrouwen, die samen met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan.
Openb.3: 5 Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.
Psalm.69: 29 Laat hen uitgewist worden uit het boek des levens,
laat hen bij de rechtvaardigen niet opgeschreven worden.

Uit Openbaring 3: 5 kan ik opmaken dat er wel namen zijn die uitgewist kunnen worden uit het boek des levens. Ook David heeft het in psalm 69 over schrappen van namen.

Vervolgens lees ik in Openbaring 13: 8 en 17: 8 dat er namen zijn die niet, vanaf de grondlegging van de wereld, geschreven staan in het boek des levens. 

Openb.13 : 8  En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. SV
Openb.17: 8 Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is.

Wie kunnen dit zijn? Ik wil daarvoor gaan naar Genesis 6 :1 – 8. In vers 2 lees ik over zonen gods. Wie zijn die zonen gods?

zonen: ben: een zoon (als een bouwer van de familie naam)
gods: elohiym: god, in de gewone zin, engelen - in de zin van zich te buiten gaan, uitspatten

Ik krijg het idee dat deze zonen gevallen engelen zijn, die omgang hadden met de dochters van de mensen. Er werden uit deze gemeenschap reuzen, vers 4, geboren. Het lijkt er op dat Satan zich wilde voorzien van nakomelingschap. Zou God nakomelingen van Satan, zonen van demonen, in het boek des levens opschrijven? Dit lijkt ondenkbaar. God had gezegd dat Hij mensen ging maken in Genesis 1: 26, naar Ons beeld en gelijkenis. Niet naar het beeld van Satan. Satan heeft altijd gelijk aan God willen zijn, maar God zal dit niet toestaan. Toen niet en nu niet. Dus vond toen de zondvloed plaats. God liet Noach, die genade vond in de ogen van de Heere; vers 8, met zijn gezin in leven. Dit waren gewone mensen, die door God het leven hadden gekregen. En ik lees in Mattheüs 24: 37, 38 en in Lukas 17: 26, 27 dat de dagen van Noach zich zullen herhalen in de dag van Christus.

Matth.24: 37, 38 37 Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging,
Luk.17: 26, 27 26 En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. 27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen.

Dit is, naar mijn idee, waar het over gaat in Openbaring 20: 11 – 15. Het gaat hier niet over elke willekeurige ongelovige uit het genade tijdperk (deze eeuw), maar over het nageslacht van Satan in het nog komende 1000 jarig Koninkrijk. Zij komen voor de grote witte troon en worden veroordeeld tot de poel van vuur wat de tweede dood is. Dit omdat ze niet in het boek des levens staan. Dan kunnen er nog mensen zijn die vanwege hun boze werken geschrapt worden uit het boek des levens. Zij hebben niet geloofd in Christus tijdens het 1000 jarig rijk en hebben zich laten meeslepen door Satan. Zij hebben het merkteken van het beest ontvangen. Zij worden voor diezelfde witte troon ook veroordeeld tot de poel van vuur die eigenlijk alleen voor de duivel en zijn engelen is bereid zegt Mattheüs 25 vers 41. Deze poel van vuur is de tweede dood. De tweede dood is de definitieve vernietiging van het kwaad bedreven door Satan, zijn nakomelingen en volgelingen. De macht waarvoor zij bang moeten zijn is de macht van de vernietiging. Die vernietiging ga ik in punt C verder uitwerken.

C: Is er vanuit de tweede dood een opstanding mogelijk en wordt iedereen behouden, ook satan?

Zoals ik heb gezien zijn er vanuit de Adamitische dood opstandingen. Maar niet vanuit de tweede dood, waarmee Satan en zijn volgelingen te maken krijgen.

Maar Martin Zender schrijft: “De drie eerdergenoemde wezens ( Satan, het wilde beest en de valse profeet ) zullen gekweld worden gedurende twee aionen De kwelling gaat door totdat deze wezens niet langer kwaadaardig zijn. We hebben hier niet te maken met zinloze, voortdurende straf, maar herstellende tucht aan de hand van God. Suggereer ik nu dat Satan zelf verlost zal worden van de poel van vuur met een veranderd hart, om tot in eeuwigheid God te mogen prijzen bij de troon van zijn Schepper? Nee, ik sta er zelfs op”.

Op deze site vond ik een bevestiging van hetgeen ik in het boekje van Martin Zender heb gelezen.
“Wat gebeurt er met de duivel?
Het laatste wat we specifiek van de duivel lezen is dat hij in de Poel van Vuur zal worden geworpen alwaar hij gepijnigd zal worden (lett.) "tot in de AIONEN der AIONEN" (Openbaring 20:10), d.w.z. tot in de uitnemendste eeuwen. In Kolossenzen 1:20 lezen we dat God ALLES wederzijds verzoent, niet alleen op aarde maar ook in de hemel. Dus ook de vijandige hemelingen (Efeziërs 6:12) zullen veranderen in schepselen die in harmonie met hun Schepper zullen verkeren. Dan is satan (= tegenstander) geen satan en de duivel geen duivel meer! Alles en iedereen zal van harte belijden dat Jezus Heer is (Filippenzen 2:11).  Dat en niet minder is de onvoorstelbare kracht van het bloed van het Kruis waardoor God vrede maakt!”

Kol.1: 20 en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. 
Fil.2: 10-11 10 opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, 11 en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.


Als ik Kolossenzen 1: 20 en Filippenzen 2:10-11 lees zonder tekst met tekst te vergelijken dan lijkt het er inderdaad op dat alverzoeners gelijk hebben en alles en iedereen met God verzoend wordt. Maar ik heb hiervoor gezien dat verzoening vooraf gaat aan verlossing. Zijn deze verzen dan niet waar? Ja, zeker wel. Er komt een nieuwe hemel en aarde lees ik in Openbaring 21: 1 - 5. 
Ook zal iedereen zich buigen en belijden dat Jezus Christus Heer is. Ze zullen niet anders kunnen, want het zal duidelijk zichtbaar zijn. Ook Satan zal Gods macht moeten erkennen. Toch denk ik dat dit niet van harte zal gaan. Satan zal zich tot de laatste snik verzetten tegen God, zo maakt de Bijbel duidelijk in Openbaring 20: 7 – 14. Daar zie ik dat Satan, na zijn gevangenschap van 1000 jaar vrijgelaten wordt. En het eerste wat hij doet is zorgen voor een nieuwe opstand tegen God en Christus. En dat loopt uiteindelijk uit op zijn vernietiging aan het einde van het duizendjarig rijk; zie Openbaring 20: 7 - 10.

Vernietiging van de duivel.

In Ezechiël 28: 18 lees ik dat de gezalfde overdekkende cherub uit (vers 14) tot as op de aarde gemaakt wordt. Als iets tot as verbrand is, is er niets meer van over. Het kan niet meer dag en nacht gepijnigd worden. Bovendien lees ik in Openbaring 21: 25 en 22: 5 dat er geen nacht meer zal zijn. Dus zal er dan ook geen pijniging meer zijn.  

Ez.28: 18  Vanwege de veelheid uwer ongerechtigheden, door het onrecht uws koophandels, hebt gij uw heiligdommen ontheiligd; Daarom heb Ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat u heeft verteerd, en Ik heb u gemaakt tot as op de aarde, voor de ogen van al degenen, die u zien. SV

Deze vernietiging van de duivel lees ik ook in:

Hebr.2: 14 Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen,

Teniet doen is in het Grieks 'katargeo' en betekent: vernietigen, wegsterven, wegdoen, niets, nul, nutteloos.

Wanneer iets nutteloos, nul, niets is hoeft het nog niet vernietigd te zijn. Maar Satan wordt gemaakt tot as. Dan is iets vernietigd. Nu is het wel zo dat dat mensen die omgekomen zijn door een brand ook vernietigd zijn, maar niet in die zin als Satan. Die brand heeft te maken met de Adamitische dood. En daaruit is opstanding mogelijk. Maar niet uit de tweede dood.

De alverzoeners leggen uit dat Satan, het wilde beest en de valse profeet gekweld zullen worden gedurende twee aionen. De kwelling gaat door totdat deze wezens niet langer kwaadaardig zijn.  Na die herstellende tucht wordt Satan verlost uit de poel van vuur met een veranderd hart en zal hij God de eer geven die Hem toekomt. Maar dit gegeven lees ik nergens. Men baseert de opstandingen van Satan, uit de tweede dood, op de opstanding uit de Adamitische dood. In Openbaring 21: 4 staat dat er geen dood meer zal zijn in de eeuw van de nieuwe hemel en aarde. Dat komt overeen met de door Christus overwonnen Adamitische dood. Verder zal er ook geen tweede dood meer zijn. Alles is in Openbaring 20: 12 - 15 vernietigd en in de tweede dood gegaan. Er is geen nacht meer lees ik in Openbaring 21: 25 en 22: 5. Dus kan er ook geen tuchtigende pijniging meer zijn die dag en nacht doorgaat.  
En hier zie ik dus wat er met de uitleg gebeurt als men de Adamitische dood niet onderscheidt van de tweede dood. 

In Genesis 3: 15 lees ik dat de kop van Satan vermorzeld zal worden. Dit duidt ook op een vernietiging. En dit gebeurt omdat hij Eva heeft verleid en misleid en haar zodoende heeft overgehaald om van de boom der kennis van goed en kwaad te eten. Bovendien zegt Hebreën 2: 16 dat Christus Zich niet ontfermd over engelen, waartoe Satan behoort. En daarin zie ik opnieuw bevestigd het verschil tussen de Adamitische dood en de tweede dood. Voor de tweede dood is geen Losser.

Gen.3:15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. SV
Hebr.2: 16 Want werkelijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het nageslacht van Abraham aan.


Conclusie van dit gedeelte is dat Satan en zijn volgelingen vernietigd worden en absoluut geen deel krijgen aan de nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Degene die overwint (in de grote verdrukking) zal alles beërven, maar voor de anderen loopt het niet goed af.

Openb.21: 7, 8 7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn 8 wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.
Openb.21: 27  Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.

D: Was satan bestemd voor het kwaad?

In het boekje van Martin Zender lees ik dat Satan bestemd was voor het kwaad. Als ik het goed begrijp zegt Martin Zender dat God dit zou doen om het goede beter tot zijn recht te laten komen. Dus is het niet de schuld van Satan dat hij zoveel kwaad heeft gedaan. God stond dit toe. En daarom is het terecht dat God Satan ook weer in ere hersteld en hij behouden wordt, nadat hij zijn straf in de gehenna uitgezeten heeft. Zo zal, als de gehenna in de tweede dood komt, alles verlost worden en God alles en in allen worden.

“Denk je dat jij God luid en hemelhoog zult prijzen? Je hebt nog nooit iets gehoord. Wacht maar totdat je de stem hoort van iemand, die bestemd was om voor de aionen Zijn ultieme vijand te zijn. Hem, die veel vergeven is, heeft veel liefde. Maar zo is het met God en vijanden. Hij neemt Zijn eigen principes in acht. Hiermee bedoel ik te zeggen: Hij heeft Zijn vijanden lief. 

Wie was Satan?

Ez.28: 11- 19 11 Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:
12 Mensenkind! hef een klaaglied op over den koning van Tyrus, en zeg tot hem: Zo zegt de Heere HEERE: Gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid! 13 Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid. 14 Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen. 15 Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. 16 Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende cherub! verdoen uit het midden der vurige stenen!
17 Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw glans; Ik heb u op de aarde henengeworpen, Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld, om op u te zien. 18 Vanwege de veelheid uwer ongerechtigheden, door het onrecht uws koophandels, hebt gij uw heiligdommen ontheiligd; daarom heb Ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat u heeft verteerd, en Ik heb u gemaakt tot as op de aarde, voor de ogen van al degenen, die u zien. 19 Allen, die u kennen onder de volken, zijn over u ontzet; gij zijt een grote schrik geworden, en zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid. SV

In vers 11 gaat het over de koning van Tirus. Maar in vers 14 zie ik dat met die koning een gezalfde overdekkende cherub wordt bedoeld die op Gods heilige berg is. En ik lees in vers 13 dat hij in Eden was, in Gods hof. Daar staat ook dat de cherub geschapen was. Alles wat God in de Bijbel geschapen heeft was goed in Zijn ogen. Vers 15 beaamt dat. Vanaf dat de cherub geschapen was, was hij volkomen in zijn wegen, in zijn doen en laten. Maar in vers 15, aan het eind, komt er een verandering. Er werd ongerechtigheid in de cherub gevonden. Zijn hart verhief zich. Hij werd trots. Hij werd op aarde geworpen en gemaakt tot as. Hij zal er niet meer zijn tot in de eeuw der eeuwen. Dat betekent dat hij in de poel van vuur verbrand en teniet gedaan wordt.

Ik lees hier duidelijk dat satan, want daar gaat het hier over, goed geschapen werd. Hij was voorbestemd om het werk te doen wat Jezus Christus later heeft gedaan. Maar hij werd trots en viel. Dus klopt het niet dat Satan werd geschapen als tegenstander van God. Dit wordt bevestigd door Jesaja 14: 12 – 15. Het gaat daar over de morgenster. Zo werd satan als cherub, voor zijn val, genoemd. Hij werd op aarde geworpen doordat hij trots geworden was en als God gelijk wilde zijn. Zijn einde is de sheowl en de kuil en uiteindelijk de poel van vuur

Jes. 14: 12 – 15 12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! 13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. 14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden.
15 Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van den kuil! SV

Jezus Christus, de Zoon van God, de Wortel uit het geslacht van David krijgt in:
Openb. 22:16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster.

Mijn conclusie is dat Satan niet voorbestemd was om de vijand van God te zijn. Hij heeft hier zelf voor gekozen. God is dus niet de Schepper van het kwaad. 

Dan wil ik nog ingaan op de wat Martin Zender schrijft op blz. 9. God zou willen dat mensen de verkeerde dingen geloven zodat degenen die de juiste dingen geloven, als contrast op de leugen, met hun waarheid zichtbaar worden:

Blz. 9: “God zal een inwerking zenden die misleidt, zodat zij in de leugen geloven. Hier spreekt de Schrift, niet ik. God wil eigenlijk dat een groot deel van de bevolking de verkeerde dingen gelooft en vervolgens hun onwetendheid verdedigt vanuit een verkeerd toegepaste Bijbel. Waarom wil God dit? Opdat zij die de juiste dingen van Dat Boek geloven zichtbaar worden. Het heeft alles te maken met contrast. Sterren schijnen niet zichtbaar tenzij het donker is." 

Hierbij kan ik 2 Thessalonicensen 2: 11 en 12 aanhalen. Deze verzen spelen zich af in de tijd van de afval en de mens der zonde, zie vers 3 en 4. En we zien Satan hier, in het hoogtepunt van zijn hoogmoed, zich zetten in de tempel. Hij verleidt degenen die verloren gaan. Ze gaan niet zomaar verloren. Zij kozen voor de ongerechtigheid. Zij hebben de waarheid om zalig te worden niet aangenomen. Dus ook hier geld dat ze niet voorbestemd waren voor het kwaad. Maar dat ze hier zelf voor kozen en veroordeeld zullen worden.

2 Thess.2: 10, 11, 12 10 en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. 11 En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, 12 opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.


E: Is God de schepper van het kwaad?

Als laatste wil ik nog ingaan op wat Martin Zender schrijft op blz. 9. God zou de duisternis geschapen hebben. 
"Wie maakte de duisternis? Dat deed God. En net zo moet de leugen bestaan zodat de waarheid zichtbaar wordt en God stuurt het. Het heeft een doel; God weet wat Hij doet."

Alverzoeners halen de Jesaja 45: 7 en 54: 16 aan om te bewijzen dat God de schepper is van het kwaad. 
Jesaja 45: 7 Ik formeer het licht en schep de duisternis, Ik maak de vrede en schep het onheil; Ik, de HEERE, doe al deze dingen.
Jesaja 54: 16 Zie, Ík heb de smid geschapen, die het kolenvuur aanblaast en wapentuig vervaardigt, geschikt voor zijn doel; en Ík heb de verwoester geschapen om te gronde te richten.

In eerste instantie lijkt het dat God inderdaad de schepper is van duisternis en van de verwoester. De uitleg op "Levend Water" in hoofdstuk 2 van brochure 21 geeft een uitleg over het woord 'onheil' in Jesaja 45: 7. Het gaat daar over moreel onheil of over onheil als gevolg van Gods oordeel over de zonde. Dan valt de betekenis van de tekst op zijn plaats. Satan zal dit geschapen onheil ontvangen als oordeel over zijn zonde. Ook Jesaja 54: 16 moet ik lezen als een geschapen straf van God op ongehoorzaamheid. Het is het principe van het Oude testament. Is er ongehoorzaamheid dan moet God straffen. 

Dat God niet de schepper is van het kwaad wordt ook duidelijk in:
Jes.45: 18 Want alzo zegt de HEERE, Die de hemelen geschapen heeft, Die God, Die de aarde geformeerd, en Die ze gemaakt heeft; Hij heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen, dat zij ledig zijn zou, maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou: Ik ben de HEERE, en niemand meer.

Nee, God heeft de duisternis niet geschapen. In Genesis 1: 1 lees ik dat God hemel en aarde geschapen heeft. Dat wordt door Jesaja 45: 18 bevestigd. Wereld is in het Grieks 'kosmos' en dat betekend 'geordende wereld. In Genesis 1: 2 zie ik dat de aarde woest en ledig was/ werd. Dus is er iets gebeurd met die geordende wereld. Ik heb gelezen dat Satan eerst een morgenster en een overdekkende cherub was, maar dat hij hoogmoedig werd. Hij werd daardoor op aarde geworden. Door zijn val is er een oordeel over de wereld gekomen.
Dit wordt door diverse Bijbel uitleggers en schrijvers bevestigd, lees ik in het boekje: "Schepping en herstel" van H.B. Slagter.

Mijn conclusie is dat God niet de Schepper is van het kwaad en de duisternis. Dat hoop ik hierboven te hebben kunnen aantonen. Mijn conclusie is ook dat Satan zijn vernietiging verdient heeft door alles wat hij heeft aangericht. 

Overeind blijft staan dat God de redder is van deze wereld en van alle mensen, zoals in 1 Timoteüs 4: 10 staat. Inderdaad, het gaat over de redding van mensen. Maar niet over de redding van reuzen en engelen. Reuzen werden vernietigd door de zondvloed; Genesis 6: 2 – 4 en zij zullen opnieuw vernietigd worden in de poel van vuur. Datzelfde geld voor de engelen waarover God zich niet ontfermd lees ik in Hebreeën 2: 16. En ondanks dat allen die niet in het boek des levens staan (reuzen), de gevallen engelen, satan, het beest en de valse profeet vernietigd worden zal God Zijn Macht laten zien door Alles in Allen te worden; 1 Korinthe 15: 28.

Is God de verliezer? 

Op deze site lees ik:
"Ik zou zeggen probeer het eens met het Evangelie van de alles overwinnende Liefde. Zet de bezwaren van de verzoening eens opzij, en geef God de eer, de Redder der wereld. Want als men verkondigd dat het merendeel van de mensheid verloren gaat, wie is dan de Grote Verliezer?"


Is God de verliezer of zoals Martin Zender het zegt, heeft het kruis van Christus gefaald, als de tweede dood een totale vernietiging is?

Ten eerste geloof ik niet dat het merendeel van de mensheid verloren gaat. Ik hoop dat dit duidelijk is geworden in deze studie. Ik geloof wel dat satan en zijn aanhangers vernietigd worden en dus verloren gaan. Ook dat is, hoop ik, in deze studie duidelijk geworden. Maar is God daarmee de verliezer of heeft het kruis dan gefaald? Waarom zou dit zo moeten zijn? Kan God niet een overwinnaar zijn als Hij Zijn Macht laat zien met betrekking tot satan en zijn volgelingen? Ik geloof van wel. God laat door de vernietiging van al het kwaad zien dat Hij de Grote Overwinnaar is. En het kruis heeft niet gefaald. Christus is niet voor niets gestorven want de mensen en de schepping zullen behouden blijven.

Tenslotte.

Op blz. 176 van het pdf bestand “Hoop voorbij de hel” staat:

“Wij die in de Zalige Hoop geloven beperken ons niet tot een denominatie. Wij zijn simpelweg gelovigen. U zult ons in allerlei soorten kerken vinden: Baptisten gemeenten, Pinkstergemeenten, Evangelische gemeenten, Katholieke kerken, etc. U zult ons eveneens buiten de kerkmuren tegenkomen. Velen zullen hun overtuiging niet van de daken schreeuwen, vanwege angst om afgewezen te worden of om strijd en scheiding te voorkomen.”

Ja, die angst en het afwijzen herken ik. Dat overkwam mij ook toen ik in de gemeentes waar ik op dat moment was een andere visie kreeg, waarvan ik zelf overtuigd was en nog ben dat dit Bijbels verantwoord is.

Ik heb deze studie gemaakt in het verlengde van andere studies. Zoals ik meen dat “de doop met geest” of “wie is de bruid” aan de orde moest komen, zo ook dit onderwerp.

In dit artikel staat: 'Al vele eeuwen lang zijn er mensen die beweren dat er geen sprake is van een eeuwige straf in de hel. Degenen die de zogenaamde alverzoening aanhangen, stellen dat na kortere of langere tijd iedereen toch nog bij God in de hemel komt. God is immers liefde, en Hij zal niemand voor eeuwig verloren laten gaan. Zij zijn het dus faliekant oneens met de stelling dat niet iedereen in de hemel komt. Een consequentie van deze gedachte is onder meer dat het ook niet nodig meer is er op uit te trekken om het Evangelie te verkondigen, een duidelijke opdracht van de Here Jezus, vlak voor Zijn hemelvaart. Ook maakt het dan niet meer uit hoe we leven, al zou dat dwars tegen de Schrift ingaan, omdat uiteindelijk toch iedereen in de hemel komt.'

Omdat ik ook niet geloof in een eeuwige 'hel' vind ik dat ik moet reageren op dit stukje.
Waarom zou het niet meer uitmaken hoe wij leven ook als er geen eeuwige hel is? En waarom zou het niet meer nodig zijn om het evangelie te verkondigen?
Ik heb het vaker gehoord. Als er geen hel is dan is de kern uit het evangelie gehaald. Mooi evangelie dus. Is het evangelie is pas compleet als er gedreigd wordt met 'een hel'?

Maar het evangelie is een blijde boodschap. En die blijde boodschap hoop ik hier te hebben weergegeven. God heeft de wereld met Zichzelf verzoend in Christus. Neemt het offer van Christus aan en je zult het leven van de eeuw en de daarop volgende eeuwen ogenblikkelijk na je sterven ontvangen. Doet iemand dit niet dan wacht degene een oordeel van God en moet hij/zij wachten in het graf op de opstanding waarna hij/zij deel krijgt aan het leven buiten het Koninkrijk. Buiten het Koninkrijk zal Christus heersen met een ijzeren staf en grimmige toorn. Dat klinkt ernstig.

Openb.12: 5 En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf.
Openb.19: 15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.

Dus is evangeliseren absoluut de moeite waard. Mensen mogen weten dat er leven na dit leven is. En dat dit leven ontvangen kan worden door het volbrachte werk van Christus Jezus te aanvaarden. Sterven is erg, heel erg. Iedereen ziet er tegen op. Maar 'de eeuwige hel' voor iedere ongelovige is een leugen. En dat Satan behouden gaat worden kan ik niet geloven op grond van deze studie.

Evangeliseren is en blijft belangrijk. Maar heeft het nog wel zin als er diverse tegenstrijdige 'blijde' boodschappen worden verkondigd? Zullen ongelovigen zich terecht niet afvragen wat ze kunnen en mogen geloven? En zal dit niet belemmerend werken ten opzichte van de behoudenis van mensen? Ik denk het wel. En daarom geloof ik dat God de mensen, die voor deze genade eeuw verloren gaan, na hun opstanding de kans geeft om alsnog tot geloof te komen. Deze opstanding is aan het begin van het 1000 jarig Koninkrijk. In die komende eeuw zal het volk Israël als koningen en priesters de wereld in trekken met het evangelie van het Koninkrijk. Ook zullen de mensen Christus als Koning zien zitten op de troon. En zo zullen velen nog behouden worden, omdat God niet wil dat er iemand verloren zal gaan.
Wij, gelovigen, zouden ons moeten verootmoedigen voor de verwarring die we teweeg brengen bij de uitleg van Gods Woord. Dat geld ook voor mij en ik doe dat ook regelmatig.

Bronnen die ik heb geraadpleegd zijn:
Brochures 21, 22, 28 en 299 opmerkingen:

 1. Ik wil daar ook wel iets over zeggen, maar niet hier zo, is dat erg?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hoe verklaar jij dan de woorden eeuwig,eeuwigdurend en eeuwige...?Heb zelf altijd getwijfeld aan de hel want dan komen vele uit angst naar God en niet uit liefde....maar die woorden zitten me nog wel dwars...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bedankt voor je reactie. De woorden die je hierboven noemt heb ik opgezocht in de nieuwe strong's concordance van de Bijbel. Hierin staan de Griekse en Hebreeuwse woorden met hun betekenis. De resultaten zal ik hier laten zien:

   Hebreeuws:
   eeuwigheid: netsach = vanhier, vandaar, weg, aanstaande, waarheidsvol, doorgaand, altijd, eeuwig, levenslang, herhaaldelijk, kracht, overwinning verleden, tijd of toekomst, eeuwig, altijd, lange tijd, enige tijd

   eeuwig: ad = eindpunt, voortdurend, eeuwigheid, wereld, zonder eind, levenslang, grenssteen

   eeuwigheid, eeuwig en eeuw: owlam = verbergen, geheim houden, verdwijnpunt, onheugelijke tijden, wegsterven, altijd, eeuwig, voortdurend, lange of oude tijd, begin van de wereld

   eeuwig: alam: = afgelegen, verwijderd, afgezonderde tijd, in de toekomst of verleden, onbepaald, onbegrensd, vaak, voor altijd

   Grieks:
   eeuw, wereld: aion = eeuw, Messiaanse periode, nu of toekomst, levensduur, leven, aards leven generatie, algemene loop der tijden, wereld, periode waarin de tastbare wereld bestaat, en toestand waarin deze wereld zich bevindt.

   eeuwen: genea = een generatie, periode van personen, eeuw ( Ef.3: 5, 21)

   eeuwige: aionios = van de eeuw, leven, generatie, bepaalde tijd met bepaald karakter, tijdgeest, eeuw, aards, leven, levenslang, vast, ook gebruikt voor gepasseerde tijd en toekomende tijd, voor altijd, wereld, begin, eeuwigdurend.

   eeuwig: aidios = gedurende de eeuw (vooruitziend en terugkijkend)

   in alle eeuwigheid: eis tous aionios to aionios = tot op de eeuw der eeuw. Dat is de eeuw van het komende Koninkrijk. Het gaat dus absoluut over een bepaalde tijd.

   Ik weet dat dit een beetje technisch is. Maar het maakt duidelijk dat eeuwig heel goed een bepaalde periode kan zijn.
   Lees ook mijn studie: "DE TOEKOMST VAN DE MENS", Deel "Het Koninkrijk van God" http://hoeikdebijbellees.blogspot.nl/p/a.html.

   Maar alle 5 de delen van de studie: "DE TOEKOMST VAN DE MENS" zijn belangrijk voor het besef van wat eeuwig kan zijn.

   Kijk ook eens op: http://levendwater.org/frameset.htm?brochures.html&brochures_inhoudsopgave.html
   Brochure 12.

   Ik hoop dat je hiermee wat meer duidelijkheid en zekerheid mag krijgen over de betekenis van die woorden.

   Hartelijke groeten, Rinske.

   Verwijderen
 3. Hallooo Rinske, een goed woord wat je hier aan gegeven hebt dank je wel. Gods Zegen. willem.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dag Rinske,
  In navolging van dhr. V. Zuijlekom lees ik dat je de term 'alverzoening' gebruikt voor opstanding van allen. Dat is mi verwarrend, omdat het mi niet om verzoening gaat, maar om verlossing uit de eerste dood. Verzoening is voor mij het moment dat er vrede is tussen God en de mens, door geloof /wedergeboorte ect. Vervolgens pas je waarschijnlijk de term alverlossing toe op de verlossing uit de 2e dood. Terminologie maakt het dus wat moeilijk en verwarrend als je de uitleg van meerdere uitleggers naast elkaar legt.
  Ik zou je als tip de site van goedbericht.nl willen aanbevelen wat deze dingen betreft.
  Het zal tevens duidelijkheid geven op de suggestie van de 2e kans.
  God verzoent zich niet met 'de allen' , maar zal 'de allen' met Zich verzoenen. Daarmee zal aan het eind van de aioon die na de aioon van het vrederijk komt alsnog iedereen verzoent zijn. Alles wat in de hemel, op aarde en onder de aarde is.
  H. Grt
  Gerard

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Gerard, bedankt voor je reactie. Ik zal de terminologie nog eens bekijken en de site bezoeken. Ik geloof ook zeker dat alle knie zich zal buigen en alle tong zal belijden. Toch kan ik tot nu toe geen grond vinden dat satan en zijn volgelingen daar ook deel aan zullen krijgen. Wat ik vind is dat zij tot as zullen worden in de tweed dood, de poel van vuur.

   Verwijderen
 5. Ps, alle knie zal zich vrijwillig buigen, en alle tong zal belijden. Uiteindelijk zal niemand de liefde kunnen weerstaan in de 5e aioon. Waar we in de 4e aioon nog spreken van een Christus die door gerechtigheid heerst, zal in de laatse aioon het kwade door het goede worden overwonnen.

  BeantwoordenVerwijderen