Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

vrijdag 12 februari 2016

Volheid van Christus

Volheid van Christus

Ef.4: 13 – 16 13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,

De volheid van Christus. Dat is De Gemeente het Lichaam van Christus samen met Hem. Die Gemeente mag opgroeien tot een volwassen of volkomen (sv) man.

Zie verder mijn nieuwe studie: De volkomen man.

De naam 'Christus' is een titel. Het betekent “gezalfde”
De naam 'Christus' komt 533 keer voor in het Nieuwe Testament. Dat geeft mijn online Bijbel van de Statenvertaling aan. In de evangeliën, Handelingen en 1e Johannes brief komt deze naam 48 keer voor als 'De Christus'

De naam 'Christus Jezus' komt 70 keer voor in het Nieuwe Testament. Deze naam komt niet voor in de evangeliën. Deze naam komt één keer voor in Handelingen 19: 4, twee keer in 1 Petrus 5: 10, 14 en verder in de brieven van Paulus.

De naam 'Jezus Christus' komt 178 keer voor in het Nieuwe Testament. Deze naam komt voornamelijk voor in Romeinen, Korinthe, Galaten, de latere zeven brieven van Paulus, Petrus, Johannes, Jacobus en Openbaring. Deze naam komt ook voor in Mattheus 1: 1, 18. In Marcus 1:1. In Johannes 1: 17 en 17: 3. In Handelingen 2:38 / 3:3,6,20 / 4:10 / 5:42 / 8:12,37 / 9:34 / 10:36 / 11:17 / 15:11,26 / 16:18,31 / 20:21 / 28:31.

De naam 'Jezus' komt ongeveer 600 keer voor in het Nieuwe Testament met name in de vier evangeliën. De schrijvers van de Evangeliën noemden Hem 'Jezus' in hun geschriften. Dat was de naam die Jozef de Zoon van Maria moest geven in opdracht van de engel zo lees ik in:

Mattheus 1: 21 en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

Jezus, of in het Hebreeuws Yeshua, betekent: redder, verlosser, redding, heil.

Ook de demonen noemden de Hem 'Jezus' in Mattheus 8: 29. Maar de discipelen en anderen noemden Hem 'Heere' of 'Rabbi' wat betekent 'Meester'. Dat lees ik o.a. in Johannes 1: 39, 50 / 3: 2 / 4: 31. Maria en Martha noemen hun Vriend 'Heere' in Johannes 11: 3. Zijn moeder noemde Hem 'Kind' in Lukas 2: 48.

Maar vanaf Handelingen gebruiken de schrijvers van de brieven de naam 'Heere Jezus' of 'Jezus Christus' zoals in Handelingen 2: 38 en 3: 6.

'HEERE Jezus' komt 116 keer voor in het Nieuwe Testament, namelijk 1 keer in Lukas 24: 3 en verder vanaf Handelingen in elke brief.
'HEERE' is in het Grieks 'kurios'. Het betekent: Heer, meester, meneer.

'Jezus' is de aardse naam van Christus.

"Grieks: ‘Iesous’. Dit betekent niet slechts redder, want daar is een ander woord voor. Het betekent: JaHWeH is redding: “…en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, Die Zijn volk zal redden van hun zonden.” (Matt. 1:21)
Jezus’ is dus de naam van de Heer in Zijn leven op aarde en wordt geassocieerd met Hem als Degene, Die de zonde zou dragen, Die zou lijden, de Man van smarten. Het is de naam van Zijn vernedering, waarmee Hij gekruisigd is. ‘Dit is Jezus…’ stond op de inscriptie aan het Kruis. Het is goed om er acht op te geven, dat de naam 683 keer voor komt, en nooit met een bijvoeglijk naamwoord.
De Christus, Die tot het Zijne kwam en gesteld is tot zegen voor Israël. Maar de Israëlieten gaven geen acht op de tijd, dat God naar hen omzag. Zij zagen geen heerlijkheid in Hem, zodat zij zich naar Hem uitstrekten. Nu. Als verrezen Heer, verhoogd in de hemel, is Hij het Hoofd van Zijn lichaam, de Gemeente."

Jehova is: IK BEN. De allerheiligste naam van God.

Waarom ik dit allemaal zo heb uitgezocht? Ik vroeg mij af hoe Christus genoemd werd door de discipelen en door anderen in de Bijbel. En daaruit volgt de vraag hoe ik De Heer mag noemen. Het valt mij op dat heel veel gelovigen Christus bij Zijn aardse Naam noemen, namelijk 'Jezus'. Maar als zelfs de discipelen en Zijn vrienden dat niet deden waarom doen wij dat dan wel?

Zelf heb ik er moeite mee om Christus 'Jezus' te noemen. Het klinkt in mijn oren oneerbiedig, alsof Hij een aardse vriend van mij is. Als wij koning Alexander zouden ontmoeten zouden we hem dan bij zijn voornaam aan spreken? Of zouden we even Google raad plegen om te kijken hoe zijn aanspreek titel is?

Toen twee van onze kinderen promoveerden moesten zij hun proefschrift verdedigen. Als zij de natuurkundige professoren aanspraken dan moest dit gebeuren met de woorden "hooggeleerde opponent". Dat was een hele mondvol en ze maakten zich er ook wel een beetje zorgen over dat ze dit in de vuur van hun verdediging zouden vergeten.
En dan spreken gelovigen onze Heer, Heiland, Messias en Christus aan met 'Jezus'!

Christus onder ons is een geheimenis zo lees ik in Kolossenzen 1: 27. Daarover ging mijn vorige blog. Men kende Christus niet echt. Men zag Zijn wonderen en tekenen, maar men begreep niet wat Hij werkelijk kwam doen.

Hoe zou God willen dat ik Zijn Zoon ken en aanspreek? Als Jezus? Of als De Christus? Dat is de Gezalfde, de Gekruisigde en de Opgestane, Het Hoofd van het Lichaam.

Tot de studies die over De Gemeente het Lichaam van Christus gaan, behoren ook:

Beproefde dingen die daarvan verschillen. 

Hoe zit het met de wet

Verzegeld met heilige geest

De uitopstanding en de verschijning met Christus

'Van' of 'van voor'de grondlegging der wereld.

Aardse,hemelse of geestelijke zegeningen
      
"De toekomst van de mens" deel 5: Het Lichaam van Christus, bedeling van genade.