Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

zondag 31 augustus 2014

Spoorzoeken

Spoor zoeken.

In onze vakantie naar Frankrijk hebben we veel gewandeld. Ik ontdekte dat ik het erg leuk vond om met de kaart een route uit te stippelen en al wandelend het pad te zoeken. Ik vertelde dit aan mijn man en zijn verrassende reactie was dat hij vond dat ik dit ook deed met de Bijbel.
Dit gaf mij stof tot nadenken, want mijn man heeft gelijk. Voor een goed verloop van de wandeling moet je de kaart nauwkeurig lezen en opletten op kleine details. Maar het overkomt ons ook regelmatig dat we verkeerd lopen en dat we op een gegeven moment door hebben dat de aanwijzingen ontbreken of niet kloppen. Er zit dan niets anders op om terug te gaan en te zoeken naar het punt waar we het spoor weer op kunnen pakken. Want er is niets zo onbevredigend als dat je de route moet onderbreken, of dat je de mooiste stukjes gemist hebt.
Met het lezen van Gods Woord werkt het ook zo. Het is nodig om de Bijbel te bestuderen en ook te letten op de details en verschillen. En de ervaring in christelijk Nederland leert ons dat er heel veel routes zijn. Maar de vraag is of ze op het juiste eindpunt aan komen en of we alle zegeningen ontdekken.

Vorige keer beschreef ik met welk aanknopingspunt (Mattheus 15:8) mijn zoektocht begon. Er zijn meer aanwijzingen geweest tijdens mijn Bijbelse wandeling. Zo was het voor mij zeker dat God een plan had met Israël. Romeinen 11 was een duidelijke richtingaanwijzer:
Rom.11:26 En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
27 En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.

Ook ben ik nooit vergeten hoe blij en rustig ik werd van een Bijbelstudie over de Colossenzen brief. Toen daarna een gedeelte uit de Korinthe brief werd aangehaald ervoer ik onzekerheid en ontstonden er allerlei vragen in mijn brein waar ik geen raad mee wist. Maar door de uitleg van het verschil tussen de brief aan de Colossenzen en de Korinthiërs, werd de weg door Gods Woord een heel stuk duidelijker werd.

Als ik terug kijk op die zoektocht verwonder ik mij over het spoor wat ik mocht vinden en volgen. De volgende teksten laten zien dat het mogelijk is het Bijbelse spoor tot een goed einde te brengen.

Efeze 5:10, 15, 17 10 en beproef wat de Heer welbehaaglijk is. 15 Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, 17 Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is.
Colossenzen 1:9, 10 9 Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, 10 zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagd, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God,
                         


Ik ben ook gaan speuren, in Gods woord, naar wie de Bruid is van het Lam. Maar dat viel me niet gemakkelijk. Eerst heb ik op internet gekeken wat er zoal over geschreven werd. De ene helft van de uitleggers zegt dat de Gemeente de bruid is en de andere helft zegt dat Israël de bruid is. Ik vond sommige uitleggingen moeilijk en heel uitgebreid zodat ik soms niet eens meer wist waar het over ging. Dus is mijn uitdaging om een schematische, duidelijke en korte uitleg te geven over wie de bruid is. En ik mag ook de bedoeling van de Bijbel niet uit het oog verliezen. 

De studie staat hier.

zondag 17 augustus 2014

God spreekt door Zijn Woord

De Stem van God.

Gen. 12:1, 4  1 De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal. 4 En Abram toog heen, gelijk de HEERE tot hem gesproken had;

Toen Abraham voor het eerst Gods oproep hoorde diende hij andere goden, zo lees ik in Jozua 24: 2. Toch reageerde Abraham op de Stem van God en deed wat God vroeg. Wist Abraham welke God hem riep om zijn land te verlaten en te gaan naar het land wat God hem zou wijzen? Hoe dan ook, Abraham heeft gehoor gegeven aan die oproep en dat heeft zijn leven drastisch veranderd. Abraham zou rijk gezegend worden door God.

Hoe heb ik Gods Stem verstaan? Voor dat ik geloofde leefde ik mijn eigen leven. Toch vroeg ik mij af of er niet meer was in dit leven en ging ik de Bijbel lezen. Ik begreep niet wat ik las. Behalve één tekst: Mattheus 15:8 ‘Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan.’
Deze tekst herkende ik en ik wist dat mijn hart ook ver van God vandaan was. Achteraf zie ik dit als een roepstem van God. Die tekst bleef hangen in mijn gedachten en heeft mij naar de omgang met God doen zoeken. Het heeft mijn leven blijvend veranderd en mij rijk gezegend.

Bij het googlen “hoe verstaan we Gods Stem” merkte ik dat mensen het lastig vinden om Gods Stem te verstaan. Men haalt allerlei voorbeelden uit de Bijbel aan, ook uit het Oude Testament. Mensen zoeken vaak antwoorden op praktische vragen, bv: moet ik verhuizen of welke baan moet ik nemen. Persoonlijk geloof ik dat God ons een eigen verantwoordelijk- heid heeft gegeven wat deze praktische vragen betreft. Voor geloofsvragen ligt dit anders en daarbij komt dus de verwarring voor.

Abraham leefde in een tijd dat God tot de mensen sprak. Soms rechtstreeks of door profeten. Wij leven in een tijd dat God tot ons spreekt door het Woord en speciaal door de latere brieven van Paulus. Dit zijn de brieven: Efeze, Filippenzen, Colossenzen, 1 en 2 Timotheüs, Titus en Filemon. Als we dit voor ogen houden kunnen we al een aantal “stemmen” negeren. Toch kan het een zoektocht zijn om Gods stem te horen in en over de genade periode waarin we nu leven. Eén ding is zeker, onze zegeningen zijn hemels.
Ef.1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus.


Col. 3:1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.