Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

Studie: "Openbaring 8"

Openbaring 8.

Deze studie is een vervolg op Openbaring 1Openbaring 2Openbaring 3, Openbaring 4Openbaring 5, Openbaring 6 en Openbaring 7.

In deze studie wil ik het boek Openbaring bestuderen. Het centrale thema van het boek Openbaring is 'de grote verdrukking' of ook wel 'de dag des Heeren'; zie Openbaring 1: 10.


Ik ga tekst met tekst vergelijken en hoop zo een beetje inzicht in Openbaring te krijgen.
Van de 404 verzen in Openbaring zijn er 278 welke welke terug te vinden zijn in het Oude Testament. Ook zijn regelmatig teksten uit de evangeliën toepasbaar in Openbaring. Zo zie ik dat het Oude Testament, de evangeliën en Openbaring met elkaar verbonden zijn. De profetie wordt vervuld in de Openbaring van Jezus Christus.

In Openbaring staat het volk Israël centraal, maar ook de 'oikoumene' wat in de de grondtekst vertaald door 'bewoonde-wereld'. 'Oikoumene' komt 3 keer voor in Openbaring en wel in Openbaring 3: 10 / 12: 9 en 16: 14. In de Statenvertaling vertaald men het met 'de gehele wereld'. Toch gaat hier om een select gebied, de toenmalige bewoonde wereld, namelijk het oude Romeinse rijk. Dat bestond uit landen rond de Middellandse zee. Dat zijn de landen waarover het ook meestal in het Oude Testament ging en waar Paulus zijn zendingsreizen naar toe heeft gemaakt. Ik geloof dat de verzoeking, de grote verdrukkingzie mijn studie “De toekomst van de mens” deel 4 paragraaf 9.2, zich met name in dat gebied zal voltrekken. Mogelijk zal wel de wereld (kosmos; komt 2 keer voor in Openbaringer zijn invloed van ondervinden.

Het woordje 'aarde' komt 64 keer voor in Openbaring. Aarde is in de grondtekst 'gês'. En dat betekent: land. Vaak geeft men er de betekenis aan van de gehele aarde, alle landen. Het is erg verwarrend als er aarde staat, maar een land wordt bedoeld. 

De naam 'Johannes' is de Griekse vorm van het Hebreeuwse 'Jochanan'. Het betekent: De HERE is genadig.
Johannes heeft iets gezien en moet dit opschrijven. Voor Johannes is dit verleden tijd en daarom is het boek Openbaring in de verleden tijd geschreven. Maar ik geloof dat hetgeen Johannes heeft gezien toekomst is. Het is profetie; Openbaring 22: 19. Daarom schrijf ik mijn commentaar zoveel mogelijk in de onvoltooide tegenwoordige toekomende tijd: Het zal gebeuren.

Ik werk vanuit de Herziene Staten Vertaling, mist anders aangegeven. Ik maak gebruik van de grondtekstIk ga er niet vanuit dat deze studie volmaakt is.

In Openbaring 4 – 20 kom ik 7 keer een afgewisselde blik tegen in de hemel en op aarde, te beginnen bij:
1e Blik in de hemel in hoofdstuk 4 en 5
Johannes zag de troon, een boekrol, het Lam, de vier dieren en alle schepsel.
1e Blik op de aarde in Openbaring 6: 1 – 7: 8
Openbaring 6            Openen van de eerste zes zegels. Beschrijft de grote verdrukking over het land Israël.
Openbaring 7: 4 – 8  De verzegeling van de 144000.
2e Blik in de hemel in Openbaring 7: 9 – 8: 6
Openbaring 7: 9 – 17 Johannes ziet een grote menigte, die niemand tellen kan.  
Openbaring 8: 1        Opening van het zevende zegel met daarna een stilte in de hemel.
Openbaring 8: 2 – 6   Optreden van de 'andere' engel met reukwerk voor God en oordelen.
2e Blik op de aarde in Openbaring 8: 7 – 11: 14
Openbaring 8: 7        Optreden van de eerste vier engelen met bazuinen.
Openbaring 8: 13      Aankondiging van de drie weeën.
3e Blik in de hemel in Openbaring 11: 15 – 19a
3e Blik op de aarde in Openbaring 11: 19b
4e Blik in de hemel in Openbaring 12: 1 – 12
4e Blik op de aarde in Openbaring 12: 13 – 13: 18
5e Blik in de hemel in Openbaring 14: 1 – 5
5e Blik op de aarde in Openbaring 14: 6 – 20
6e Blik in de hemel in Openbaring 15: 1 – 8
6e Blik op de aarde in Openbaring 16: 1 – 18: 24
7e Blik in de hemel in Openbaring 19: 1 – 16
7e Blik op de aarde in Openbaring 19: 17 – 20: 15

Mijn bronnen voor deze studie zijn:
Het boek "Deze profetie" van de schrijver C.H. Welch.
De studies deel 12 en deel 13 van S. de Graaf 
Een artikel over 'bazuinen' te vinden op de site “Amen”.
Het artikel "Openbaring in vogelvlucht" deel 4 op de site "Amen".
Het artikel "Openbaring in vogelvlucht" deel 6 op de site "Amen".
Een artikel over '
zegels, bazuinen en schalen' op de site “Levend Water”.
"Indeling Openbaring 4:1-20:15 naar Zegels, Bazuinen en Schalen" op de site "Het levende ware woord". 

1 En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur.


Openbaring 6 en 8: 1.Openen van de zeven zegels. Zegel 1 t/m 6 beschrijft de grote verdrukking over het land Israël.
6: 1, 2 
eerste zegel
2 Een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen.
6: 3, 4 
tweede zegel
4 En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven.
6: 5, 6 
derde zegel
5 En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. 6 En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe.
6: 7, 8 
vierde zegel
8 En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde.
6: 9, 10
vijfde zegel
9 En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. 11 Aan hen werd een lang wit gewaad gegeven.
6: 12, 13 – 17 
zesde zegel
12 Er komt een grote aardbeving, zon wordt zwart en de maan als bloed. 13 en de sterren van de hemel vielen op de aarde, 14 En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. 
17 De grote dag van Zijn toorn is aangebroken
Openbaring 7Verzegeling van de 144000 uit alle twaalf stammen van Israël.
8: 1, 2
zevende zegel
1 Het Lam opent het zevende zegel, er valt een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. 
2 En ik zag de zeven engelen die vóór God stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven.
Openbaring 
8, 9, 11, 16
Omvat de gehele periode van de zeven bazuinen en zeven gouden schalen. Dit beschrijft de oordelen over de volken.


De eerste zes zegels zijn geopend in Openbaring 6 tijdens de 1e Blik op de aarde. Nu wordt het zevende zegel geopend tijdens de 2e Blik in de hemel. Daarna valt er een half uur stilte in de hemelHet lijkt een stilte voor de storm, waarin iedereen in de hemel als het ware even de adem inhoudt wetende dat er wat zal gaan gebeuren. Na de stilte zullen er zeven engelen op zeven bazuinen blazen (vers 2 en 6) en zullen de oordelen uitbreken. Na al die oordelen zal de Here alle tranen van de ogen wissen en zal er geen honger en dorst meer zijn zoals ik heb gelezen in Openbaring 7: 16 en 17. Maar eerst moeten de martelaren, waarvan ik las in Openbaring 5: 10, gewroken worden.

In Klaagliederen 3: 26, Habakuk 2: 20 en Zacharia 2: 13 lees ik ook over stiltes. Stiltes hebben in die verzen iets met hoop en heiligheid van de Here te maken. Dat speelt hier, in vers 1, ook een rolIn Zacharia 2: 10 – 13 volgt de stilte op het zien van wat de Here heeft gedaan.

Klaagliederen 3: 26 Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de HEERE.
Habakuk 2: 20 Maar de HEERE is in Zijn heilige tempel. Wees stil voor Zijn aangezicht, heel de aarde! 
Zacharia 2: 10 – 13 10 Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, Ik kom, en zal in uw midden wonen, spreekt de HEERE. 11 Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij tot u gezonden heeft. 12 De HEERE zal Juda in eigendom nemen als Zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen.13 Wees stil voor het aangezicht van de HEERE, alle vlees, want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning.

2 En ik zag de zeven engelen die vóór God stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven.

En ik zagZie Openbaring 4: 1. In de grondtekst staat: Ik nam waar. Het lijkt erop dat Johannes ook werkelijk ziet wat hij beschrijft en waarneemt.

De uitdrukkingen 'en ik zag' of 'wat u hebt gezien' en 'hierna zag ik' komen in mijn online Bijbel in Openbaring ongeveer 50 keer voor en 30 keer in het Oude Testament. Wel bijzonder dat het niet in de evangeliën, Handelingen (slechts 1 keer in Handelingen 26: 16)  en de brieven van de apostelen voorkomt. Blijkbaar is 'iets zien' alleen bedoeld voor het Oude Testament en voor de toekomst. Dit mag een aanwijzing zijn voor onze tijd waarin men meent ook beelden en visioenen te moeten zien.

Zeven: Dit is een veel voorkomend getal in de Bijbel. Het betekent: Vol zijn, voldaan zijn, genoeg hebben, rusten, ophouden lees ik in het boek “Getallen in de Bijbel” van Dr. E.W. Bullinger. Die volheid zie ik o.a. terug in: Exodus 20: 10 maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen,

De zeven engelen komen ook nog voor in vers 6, Openbaring 15: 1, 6, 7, 8 / 16: 1 / 17: 1 en 21: 9. De engelen hebben hier en in Openbaring 9 te maken met zeven bazuinen. In Openbaring 15 en 16 hebben ze te maken met de zeven laatste plagen en zeven gouden schalen vol van Gods toorn.

In de grondtekst is engelen vertaalt met 'boodschappers'. Zie Openbaring 1: 4 waar de zeven geesten voor Gods troon zijn. Dit in verband met de zeven gemeenten. Deze geesten zijn net als hier engelen, boodschapper, want ik lees in Psalm 104: 4 en in Hebreeën 1: 7 dat God Zijn engelen maakt tot geesten. Geesten en engelen in het algemeen zijn hetzelfde. Hebr.1: 7 En van de engelen zegt Hij weliswaar: Die Zijn engelen maakt tot geesten,

Ik lees in Openbaring 5: 6 dat de zeven ogen, dat zijn geesten dus engelen of boodschappers, uitgezonden worden over de aarde. Openb.5: 6 Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde.

De zeven engelen, hier in Openbaring, zijn de aartsengelen. Zij staan voortdurend voor God. In Openbaring 15: 6 komen ze uit de tempel om de zeven plagen uit te voeren. In Openbaring 7: 11 staat dat alle engelen voor de troon van God staan. Tempel en troon van God zijn niet van elkaar te scheiden. 

Openb.15: 6, 8 6 En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, gekleed in smetteloos en blinkend linnen, en omgord om de borst met gouden gordels. 8 En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God, en vanwege Zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan, voordat de zeven plagen van de zeven engelen tot een einde gekomen waren.

Openb.7: 11 En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God,

Het wordt mij duidelijk dat er nogal wat rampen en oordelen gaan komen voordat de mensen zich zullen bekeren, als ze dat al doen. 
Er zullen in Openbaring 6 en 8: 1 zeven zegels geopend worden. 
Hier in Openbaring 8 blazen vier engelen de zeven bazuinen
In Openbaring 9 komen er nog twee engelen met bazuin bij met twee weeën. Daarna zullen er in Openbaring 15 en 16 nog zeven laatste plagen volgen en zeven gouden schalen vol van Gods toorn komen. Het wordt met recht de periode van de 'grote verdrukking' genoemd.

In Openbaring 17: 1 en 21: 9 wordt één van deze zeven engelen nog een keer genoemd. De eerste keer wordt aan hem de grote hoer getoond en de andere keer de bruid. Dit zijn twee grote tegenpolen in Openbaring.

Openbaring 17: 1 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit.
Openbaring 21: 9 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: 
Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien.

Zeven bazuinen. Daarover meer vanaf vers 6.

3 En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen.
4 En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God.

Een andere engel. Naast de zeven engelen is er een andere engel. In Openbaring 7: 2 is er ook een andere engel die zich onderscheidt van de vier engelen uit vers 1.

Het gouden wierookvat komt ook voor in Hebreeën 9: 4 en Numeri 16: 46. In dit laatste vers, en ook in andere verzen in het Oude Testament, heeft het wierookvat (vuurschaal) met verzoening te maken.

Hebreeën 9: 3, 4a 3 Maar achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der heiligen werd genoemd, 4a met een gouden wierookvat en de ark van het verbond, die geheel met goud overtrokken was.

Numeri 16: 46 En Mozes zei tegen Aäron: Neem de vuurschaal en doe er vuur in van het altaar, en leg er reukwerk op, en ga onmiddellijk naar de gemeenschap en doe verzoening voor hen, want grote toorn is uitgegaan van voor het aangezicht van de HEERE; de plaag is al begonnen.

Er werd aan de andere engel veel reukwerk gegeven. In Openbaring 5: 8 kwam ik dit reukwerk met de gebeden van de heiligen ook al tegen. Deze gebeden zijn met behulp van de Geest zelf tot stand gekomen. De Geest alleen kan naar de wil van God voor de heiligen pleiten lees ik in Romeinen 8: 26 en 27. Deze gebeden zullen op het gouden altaar voor de troon worden neergelegd, zie ook Psalm 141: 1 en 2. Goud is een beeld van Gods heiligheid, zie Exodus 28: 36. 

Openb.5: 8 En toen Het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen.
Rom.8: 26, 27 26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
Ps.141: 1, 2 1 Een psalm van David. HEERE, ik roep U aan, kom spoedig tot mij, neem mijn stem ter ore, wanneer ik tot U roep. 2 Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan, laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn.
Ex.28: 36 U moet ook een plaat maken van zuiver goud en daarin graveren, zoals men zegels graveert: DE HEILIGHEID VAN DE HEERE.

De rook van het reukwerk stijgt op tot God uit de hand van de engel als liefelijk reukwerk met een aangename geur; Numeri 15: 3. God neemt het reukwerk aan, maar dat betekent nog niet dat de uitverkorenen geen leed meer kan treffen. Wel draagt het bij tot verzoening zo zag ik in Numeri 16: 46.
In het Oude Testament komt het reukwerk voor in 17 teksten, waarvan 13 keer in Numeri.

Num.15: 3 en u een vuuroffer voor de HEERE bereidt, een brandoffer of slachtoffer als inlossing van een gelofte, of een vrijwillige gave, of om op uw feestdagen de HEERE een aangename geur te bereiden, van de runderen of van het kleinvee,

5 En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving.

De andere (vers 3) engel neemt het wierookvat, vult dat met vuur (beeld van oordeel) en werpt het op aarde. In Ezechiël 10: 1 – 4 is een positieve werking te lezen van het werpen met vurige kolen, dit in tegenstelling tot Deuteronomium 32: 22 – 25 en Amos 1 en 2: 5. Amos 2: 5 Daarom zal Ik vuur werpen in Juda; dat zal de paleizen van Jeruzalem verteren.

Ook hier, in vers 5, zorgt het vuur uit het wierookvat van het altaar voor oordelen. De eerste vier oordelen vind ik in dit hoofdstuk. Vanaf vers 7 lees ik over vier engelen met hun oordelen, die veel schade zullen aanrichten in: 
vers 7: aan de aarde, zoals de bomen en het gras, 
vers 8: aan de zee, zoals het water, vissen en schepen, 
vers 10: aan de rivieren en de wateren, 
vers 12: aan de zon, maan en sterren. 
De andere drie oordelen worden beschreven in de volgende hoofdstukken.

En er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. Lees het commentaar bij Openbaring 4: 5. In Openbaring 16: 18 lees ik ook over deze oordeel verschijnselen. Dat zal zijn als Babylon valt.
Openb.16: 17, 18 17 En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: Het is geschied. 18 En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo'n aardbeving, zo groot!

In Exodus 9: 23, voordat het volk Israël uit Egypte werd bevrijd, toonde God Zijn macht door donder, hagel en vuur. In Jesaja 29: 6 straft God met donder, aardbeving, wervelwind, storm en verterend vuur.
Ex.9: 23 Toen strekte Mozes zijn staf naar de hemel, en de HEERE gaf donder en hagel. Vuur schoot naar de aarde, en de HEERE liet hagel neerkomen op het land Egypte.
Jes.29: 6 Door de HEERE van de legermachten zult u gestraft worden met donder, aardbeving en groot geluid, wervelwind, storm en de vlam van een verterend vuur.

Eindelijk zal hier de bede van de martelaren uit Openbaring 6: 10 vervuld worden. Het bloed zal worden gewroken. Voor mij is het vreemd dat er om wraak wordt gevraagd maar in het Oude testament gebeurde dit vaker zoals in Psalm 18: 48 en 79: 2 waar een zevenvoudige vergelding volgt net als in Openbaring. In Openbaring 7: 3 werden de oordelen nog even uitgesteld omdat de dienaren van God nog verzegeld moesten worden. Dat is ondertussen gebeurd.
Openb.6: 10 En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?
Psalm 18: 47 – 50 47 De HEERE leeft, en geloofd zij mijn rots, geroemd zij de God van mijn heil! 48 U bent de God Die mij volkomen wraak geeft en volken aan mij onderwerpt, 49 Die mij bevrijdt van mijn vijanden; ja, U verheft mij boven hen die tegen mij opstaan, U redt mij van de man van geweld. 50 Daarom zal ik U, HEERE, loven onder de heidenvolken, voor Uw Naam zal ik psalmen zingen.
Psalm 79: 2 Vergeld onze buren zevenvoudig de smaad in hun boezem die zij U, Heere, aangedaan hebben.

6 En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereedmaken om op de bazuin te blazen.

Zeven bazuinen. In Jozua 6 lees ik over zeven priesters met zeven bazuinen die zeven dagen 1 keer om de stad Jericho moeten trekken. De bazuinen klinken maar het volk moet stil zijn. Op de zevende dag trekken zij zeven keer om de stad en mag het volk de zevende keer juichen. Zo zullen de Israëlieten ook juichen wanneer Christus Koning wordt en zal regeren vanuit Israël.

Jozua 6: 4, 10, 15, 16, 20 4 Zeven priesters moeten voor de ark uit zeven ramsbazuinen dragen. En u moet op de zevende dag zeven keer rondom de stad gaan, en de priesters moeten op de bazuinen blazen. 10 Jozua had het volk echter geboden: U mag niet juichen, u mag uw stem niet laten horen en geen woord mag er uit uw mond gaan, tot op de dag dat ik tegen u zeg: Juich! Dan moet u juichen. 15 En het gebeurde op de zevende dag dat zij vroeg opstonden, zodra de dageraad aanbrak, en dat zij op dezelfde wijze rondom de stad gingen, zevenmaal. Alleen trokken zij op die dag zevenmaal rondom de stad. 16 En het gebeurde, toen de priesters de zevende maal op de bazuinen bliezen, dat Jozua tegen het volk zei: Juich, want de HEERE heeft u de stad gegeven! 20 Het volk juichte, toen zij op de bazuinen bliezen. En het gebeurde, zodra het volk het bazuingeschal hoorde, dat het volk een luid gejuich aanhief. En de muur stortte in en het volk klom de stad in, ieder recht voor zich uit, en zij namen de stad in.

In Joël 2: 1 en 2 lees ik ook over een bazuin. Deze luidt de 'dag van de HEERE' in. De 'dag des HEEREN' is niet de zondag maar een periode van toorn, oordeel en verwoesting die in de toekomst zal aanbreken. Johannes moet deze 'dag' onder de aandacht brengen las ik al in Openbaring 1: 10. Openbaring 8 valt ook onder de 'dag van de HEERE'.

Joël 2: 1, 2 1 Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de HEERE komt, ja, is nabij! 2 Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en donkere wolken. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk, zoals er niet geweest is van oude tijden af, en er hierna niet meer zal zijn, jarenlang, van generatie op generatie.

Bazuinen komen voor in het Oude Testament, in Mattheus 24: 31, in 1 Korinthe 14: 8 en 15: 52, in 1 Thessalonicenzen 4: 16, in Hebreeën 12: 19 en in Openbaring 1: 10 / 4: 1 / 8: 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13 / 9: 1, 13, 14 / 10: 7 en 11: 15. De bazuinen gaan over oordeel, verlossing en het begin van de regering van een Nieuwe Koning. In Openbaring 11: 15 – 18 vind ik alle drie elementen terug. 

Openb.11: 15 – 18 15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid. 16 En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, 17 en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent. 18 En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden.

7 En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde.

Hier gaat het verder met de 2e blik op de aarde. Deze duurt tot Openbaring 11: 14. In het vorige vers heb ik laten zien, in Joël 2: 1 en 2 en Openbaring 1: 10, dat er een periode van oordeel aan zal breken. Hier zal dit werkelijkheid gaan worden.

De eerste engel zal op de bazuin blazen en er zal hagel en vuur vermengt met bloed op de aarde worden geworpen. De zevende plaag, in Exodus 9: 24, bestaat uit hagel en vuur. Dit had gevolgen voor alle mensen, het veldgewas en de bomen in Egypte.
Ex.9: 24, 25 24 Er viel hagel en er flitste vuur te midden van de hagel, een zeer zware bui. Iets dergelijks was er in heel het land Egypte nooit gebeurd, sinds het een volk was geworden. 25 De hagel sloeg in heel het land Egypte alles neer wat op het veld was, van mens tot dier. De hagel sloeg al het veldgewas neer en versplinterde alle bomen van het veld.

Op de site van "De Vergadering nu" lees ik ergens helemaal onderaan: Wetenschappers geloven dat het de voorloper is van een polaire omkering. De aarde zal ook een grote toename van onweer ervaren, tornado's en bliksem, die branden zullen veroorzaken over de hele aarde.

Over de eerste engel lees ik ook in Openbaring 16: 2. Daar zal deze engel een schaal over de aarde uitgieten zodat er zeer nare zweren bij de mensen, die merkteken van het beest hebben, zullen uitbreken. 
Openbaring 16: 2 En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde, en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

Zie verder Openbaring 9: 4 - 6 waar juist het gras en het groen niet beschadigd mag worden, alleen de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hebben.

In Openbaring zal voorlopig een derde deel van de bomen en het groene gras worden getroffen. God betoont nog steeds Zijn Genade, zoals in Openbaring 7: 3. In Openbaring 6: 8 wordt de dood macht gegeven om (slechts) een vierde deel van de aarde te doden. 
Openb.7: 3 en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.
Openb.6: 8 En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde.

In Zacharia 13: 8 en 9 lees ik dat twee derde deel van heel het land zal worden uitgeroeid en het resterende derde deel zal in het vuur worden gelouterd.
Zacharia 13: 8, 9 8 Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven. 9 Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.

Ook in Handelingen 2 lees ik over bloed, vuur en rook. Dit is een aanhaling uit Joël 2: 30. Bij mijn weten zijn deze voorspellingen nog nooit uitgekomen. Dus moet dit slaan op de toekomst waarin deze profetieën vervuld zullen worden.
Handelingen 2: 19 En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm.
Joel 2: 30 Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen.

8 En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed.
9 En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging.

De tweede engel zal op de bazuin blazen en een grote berg, die van vuur zal branden zal in de zee worden geworpen. Voor deze uitdrukking kan ik geen passende verklaring vinden. Wel heb ik een aantal teksten gevonden met brandend vuur. In Hebreeën 12: 4 lees ik dat de Hebreeërs juist niet zijn genaderd tot een tastbare berg en tot een brandend vuur. 

Hebreeën 12: 4 Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd, en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, 
Maleachi 4: 1 Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten, Die van hen wortel noch tak zal overlaten. 
2 Petrus 3: 12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.

Op de site van "De Vergadering nulees ik: "Sommige Bijbel geleerden hebben dit geïnterpreteerd als een asteroïde, terwijl anderen geloven dat het een vulkanisch actieve tektonische plaatverschuiving kan beschrijven in de oceaan, die een enorme tsunami laat ontstaat. Hoe dan ook, het resultaat zal hetzelfde zijn, een groot deel van de oceaan verandert in bloed uit de zeedieren die sterven en vele schepen zullen worden verwoest door de tsunami."

Over de tweede engel lees ik ook in Openbaring 16: 3. Daar zal deze engel een schaal uitgieten in de zee, die dan als bloed zal worden, zodat ieder levend wezen zal sterven. Het heeft veel overeenkomsten met de tweede engel hier in Openbaring 8.
Openbaring 16: 3 En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee, en die werd bloed, als van een dode. En elk levend wezen in de zee stierf.

En het derde deel van de zee werd bloed. Doordat een derde deel (zie vers 7) van de zee bloed zal worden, sterft logischerwijs een derde deel van de schepselen in de zee en zal een derde deel van de schepen vergaan.

Bij de eerste plaag, in Exodus 7: 14 – 25 in Egypte, kregen Mozes en Aaron de opdracht om het water van de rivieren in bloed te veranderen. Zie ook Openbaring 11 : 3, 6 en 16: 3 en 4.
Ex.7: 20 Mozes en Aäron deden precies zoals de HEERE geboden had. Hij hief de staf op en sloeg voor de ogen van de farao en zijn dienaren het water dat in de Nijl was. En al het water dat in de Nijl was, werd in bloed veranderd.Openb.11: 3a, 6 3a En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, 6 Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. 
Openb.16: 3, 4 3 En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee, en die werd bloed, als van een dode. En elk levend wezen in de zee stierf. 4 En de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen, en het water werd bloed.

10 En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen.
11 En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden.

De derde engel zal op de bazuin blazen en de val van een grote sterbrandend als een fakkel, zal een derde deel (zie vers 7) van het water in de rivieren en waterbronnen bitter maken. In Jeremia 8: 13 – 15 en 9: 13 – 15 lees ik dat het volk Israël gestraft werd omdat ze ongehoorzaam en ontrouw werden. Ze kregen alsem te eten en galwater te drinken. Oordelen moeten leiden tot bekering. Maar in Openbaring 16: 9 en 11 lees ik dat de mensen zich niet zomaar zullen bekeren.

Jeremia 8: 13 – 15 13 Ik ga hen volkomen wegvagen, spreekt de HEERE. Er zijn geen druiven aan de wijnstok, geen vijgen aan de vijgenboom, en de bladeren zijn verwelkt. Wat Ik hun gaf, daaraan gaan zij voorbij. 14 Waarom blijven wij zitten? Verzamel u, laten wij naar de versterkte steden gaan en daar zwijgen, want de HEERE, onze God, heeft ons doen zwijgen. Hij heeft ons galwater te drinken gegeven, omdat wij tegen de HEERE gezondigd hebben. 15 Wij zien uit naar vrede, maar er is niets goeds, naar een tijd van genezing, maar zie, er is verschrikking.

Jeremia 9: 13 – 15 13 De HEERE zegt: Omdat zij Mijn wet verlaten hebben die Ik hun had voorgehouden, en niet geluisterd hebben naar Mijn stem en daarnaar niet hebben gewandeld, 14 maar achter hun verharde hart aan gegaan zijn en achter de Baäls aan, zoals hun vaderen hun dat geleerd hadden, 15 daarom, zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Zie, Ik geef hun, dit volk, alsem te eten en galwater te drinken.

Het door alsem bedorven water staat tegenover het levende water waar het Lam de mensen graag naar toe wil leiden in Openbaring 7: 17 en Johannes 4: 10 en 14.
Openb.7: 17 Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
Joh.4: 10, 14 10 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben. 14 maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.

Op de site van "De Vergadering nulees ik: "Bijbel geleerden zijn het erover eens dat dit een meteoor is, die brandend als een fakkel uit de hemel valt. Wetenschappers geloven dat als een meteoor groot genoeg is, hij een chemische verandering in de atmosfeer kan veroorzaken, en Salpeterzuur-regen vormen, die op de aarde valt en het water vervuilt. De Bijbel beschrijft deze meteoor als alsem, wat betekent bitter, want na de inslag zal het water van rivieren en ondergrondse bronnen als bitter vergif worden, uit de Salpeterzuur-regen, en veel mensen die het drinken zullen sterven. De Bijbel zegt dat het bittere water een derde van de aarde zal beïnvloeden."

Over de derde engel lees ik ook in Openbaring 16: 4. Daar zal deze engel een schaal uitgieten in de rivieren zodat het water als bloed zal worden. Het heeft veel overeenkomsten met de derde engel hier in Openbaring 8.
Openbaring 16: 4 En de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen, en het water werd bloed.

12 De vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin.

De vierde engel zal op de bazuin blazen en een derde deel (zie vers 7) van de zon, maan en sterren zullen getroffen worden. Daardoor zal het maar voor twee derde deel licht worden en zullen de maan en de sterren voor twee derde deel schijnen. Dit zal zeker van invloed zijn op de groei van de gewassen op aarde, zodat hongersnood op de loer zal liggen.

In Ezechiël 32: 7 en 8 moet Ezechiël een woord van de Here brengen aan de koning van Egypte waarin onder anderen duisternis aangekondigd wordt. Duisternis was de negende plaag aan Egypte in Exodus 10. In Lukas 23: 44 wordt de duisternis beschreven tijdens de kruisiging van de Here Jezus. En in Handelingen 2: 20 en Joël 2: 31 wordt duisternis voorspeld voordat 'de dag van de HEERE' komt. De laatste twee verzen hebben betrekking op de situatie die hier in Openbaring beschreven wordt. God bepaalt de loop der dingen!

Ezechiël 32: 7, 8 7 Ik zal de hemel bedekken wanneer Ik u uitblus, zijn sterren zal Ik in het zwart hullen. Ik zal de zon met wolken bedekken, en de maan zal zijn licht niet laten schijnen. 8 Alle lichten die aan de hemel stralen, zal Ik omwille van u in het zwart hullen. Ik zal duisternis over uw land brengen, spreekt de Heere HEERE. 
Ex.10: 21 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Strek uw hand uit naar de hemel, zodat er duisternis komen zal over het land Egypte, en de duisternis te tasten is.
Lukas 23: 44 En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe.
Hand.2: 20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. 
Joël 2: 31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende.

Op de site van "De Vergadering nu" lees ik:
"Het apocriefe boek 2 Ezra dat wordt gevonden in de katholieke, sommige protestantse en in de meeste Oost-Orthodoxe Bijbels is geschreven door Ezra tijdens zijn gevangenschap in Babylon. Ezra noemt vreemde tekenen aan de hemel in de laatste dagen: 2 Ezra 5: 5 En de koers (van de sterren) zal worden gewijzigd.
Jezus noemde ook de tekenen aan de hemel: Lukas 21: 25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven.

Zoals we kunnen zien, gaan er inderdaad vreemde dingen gebeuren met de zon, de maan, sterren en planeten. Ze kunnen zelfs hun baan veranderen. En volken zullen perplex staan, niet in staat om te begrijpen hoe dat mogelijk is, en de tsunami zal de kusten verwoesten. God schreef door de profeet Joël en zei: Joel 2: 30 Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen.

Een andere vertaling zegt: Joël 2: 30 En Ik zal waarschuwingen doen op die dag in de hemelen, en op de aarde, daar zal bloed en vuur zijn en zuilen van rook (d.w.z. tornado's).
Zoals we kunnen zien, zal God de aarde waarschuwen voor zijn komende oordeel, met vreemde fenomenen aan de hemelen.”

Over de vierde engel lees ik ook in Openbaring 16: 8. Daar zal deze engel een schaal uitgieten over de zon zodat de mensen overmatig verhit worden. Het heeft veel overeenkomsten met de vierde engel hier in Openbaring 8.
Openbaring 16: 8 En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur.

13 En ik zag en hoorde één engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen.

En ik zag. Zie vers 2.

Johannes zag en hoorde één engel. Is dit nu weer een andere engel dan in vers 3 en 5? In de grondtekst staat: Ik nam waar en ik hoor één gier. Gier is dus vertaald door engel. Waarom?? Ik weet het niet. In Hosea 8: 1 vind ik ook een dergelijke vertaling. Daar lees ik over een arend. Maar in de grondtekst (Interlineair Scrypture Analyzer) staat in het Engels 'vulture' wat 'aasgier' betekent. Toen ik nog meer plaatsen opzocht over gieren, arenden, kraaien, wouwen en valken raakte ik het spoor volkomen bijster. Vertalingen kloppen niet met de grondtekst. En er is ook niet consequent vertaald. Dit heb ik verder niet uitgezocht. Hoe dan ook, de engel of gier is in Hosea in ieder geval een brenger van slecht nieuws net als in Openbaring.

Hosea 8: 1, 14 1 De bazuin aan uw mond! De vijand zweeft als een arend boven het huis van de HEERE, omdat zij Mijn verbond hebben overtreden en tegen Mijn wet in opstand zijn gekomen. 14 Israël vergat zijn Maker, en bouwde paleizen, Juda heeft de versterkte steden talrijk gemaakt. Daarom zal Ik vuur werpen in zijn steden; dat zal zijn paleizen verteren.

Die hoog aan de hemel vloog. Deze uitdrukking komt ook nog voor in Openbaring 14: 6 en 19: 7. In de grondtekst staat: in het midden van de hemel. Dit is een centrale plaats, dicht bij de zon (grondtekststaande in de zon) zoals ik lees in Openbaring 19: 7. Openb.19: 17 En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen:

Riep met een luide stem. In de grondtekst staatzeggende met grote stem. Zie ook Openbaring 1: 10, 5: 2, 6: 10 en 7: 2 en 10. Luide stem komt 18 keer voor in Openbaring.

Wee, wee, wee. Er worden drie weeën aangekondigd. Deze hebben te maken met de de vijfde, zesde en zevende engel met hun bazuin. Drie keer 'wee' komt alleen hier voor.

Twee keer 'wee' komt voor in Ezechiël 16 waar het gezegd wordt tegen Jeruzalem die gruwelijk gezondigd had tegen de Here, zie onder anderen vers 2 en 21 – 43. En het komt voor in Openbaring 18: 10, 16 en 19 waar het met de val van Babylon te maken heeft. Deze stad zal een en al zonde zijn. Wee, wee kondigt een waarschuwing en oordeel aan. Openb.18: 10 Zij blijven van verre staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen: Wee, wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen.

'Wee u' en 'wee ons' komen 28 keer voor in het Oude Testament en in de evangeliën.

Hun die op de aarde wonen. Deze uitdrukking komt 8 keer voor in Openbaring. Zie Openbaring 3: 10 en 6: 10. Het komt verder nog voor in in Openbaring 11: 10 / 13: 8, 14 / 14: 6 / 17: 8. Hier wordt over 'hen die op aarde wonen' het drie keer 'wee' uitgesproken. Het betreft 'ongelovigen'. Zij moeten goed luisteren. Helaas doen ze dat niet.

Bazuinstoten. In de grondtekst staat: geluiden van de bazuin. Bazuinen komen meer voor in de Bijbel, vooral in het Oude Testament en Openbaring. Ik zie hierin dat de geschiedenis van het volk Israël in het Oude Testament verbonden wordt met Openbaring. De 'bazuin teksten' die voorkomen in Mattheus 24: 31, 1 Korinthe 15: 52 en 1 Thessalonicenzen 4: 16 hebben te maken met het bijeenroepen van uitverkorenen en de opstandingen bij het geluid van de laatste bazuin; Openbaring 11: 14 – 19.

Vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen. Dit zijn de vijfde, zesde en zevende engel met hun bazuin.
1e. De vijfde bazuin wordt aangekondigd en uitgevoerd in: 
Openbaring 9: 1 – 13 En de vijfde engel blies op de bazuin, 
2e. De zesde bazuin wordt aangekondigd en uitgevoerd in : 
Openbaring 9: 13 – 21 En de zesde engel blies op de bazuin, 
3e. De zevende bazuin wordt aangekondigd in: 
Openbaring 11: 14b, 15, 18 14b Zie, het derde wee komt spoedig. 15 En de zevende engel blies op de bazuin. 18 En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden.

Korte samenvatting.

Tijdens de 2e Blik in de hemel vindt de opening van het zevende zegel plaats met daarna een stilte in de hemel. Het zevende zegel is een inleiding tot het optreden van de eerste vier engelen die de vier bazuinen blazen. Er zullen rampen volgen die die de martelaren (vers 1) moeten wreken en die de volkeren tot inkeer moeten brengen. Helaas zijn deze vier oordelen daar nog niet voldoende voor. Er zullen nog drie engelen met de drie bazuinen komen. Deze eerste vier bazuinen leiden de 2e Blik op de aarde in.

De eerste engel met bazuin (vers 7) zal hagel met vuur op de aarde gooien wat een derde deel van de bomen en het gras zal verbranden.
De tweede engel met bazuin (vers 9) zal een grote brandende berg in de zee werpen waardoor een derde deel van de zee in bloed zal veranderen. Ook zal een derde deel van de schepselen in zee sterven en een derde deel van de schepen vergaan.

Bij de derde engel met bazuin (vers 11) zal er een grote brandende ster, Alsem genaamd, uit de hemel op de rivieren en waterbronnen vallen waardoor het water bitter zal worden en veel mensen zullen sterven.
Bij de vierde engel met bazuin (vers 12) zal een derde gedeelte van de zon, maan en sterren getroffen worden. Daardoor zal het minder licht zijn en dat zal zeker zijn uitwerking op aarde hebben.
Een andere engel, namelijk een gier (vers 13), kondigt de laatste drie engelen die met hun bazuinen blazen aan. Hij doet dit door drie keer wee, wee, wee, te roepen. Het zal een ernstige waarschuwing betreffen waar de mensen zeker naar zouden moeten luisteren. In Openbaring 16: 9 en 11 wordt voorzegt dat ze dit niet zullen doen.

Omdat de oordelen van de bazuinen en de schalen, die door zeven engelen worden uitgevoerd, veel overeenkomsten laten zien heb ik ze hieronder in een schema gezet. Het is in ieder geval voor mij zo wat overzichtelijker geworden

Openbaring
8, 9 – 11
Bazuinen. Gedeeltelijke openbaring van toorn over de volkeren: Openbaring
16
Schalen. Volledige openbaring van toorn over de volkeren:
8: 7
eerste bazuin
Op de aarde vuur en bloed 3e deel bomen en gras verbrand. 16: 2
eerste schaal
eerste plaag
Kwaadaardige gezwellen aan hen die het beest op aarde aanbidden.
Zesde plaag
Exodus 9: 9, 10.
8: 8, 9
tweede bazuin
3e Deel van de zee wordt bloed, 3e deel schepselen sterft, 3e deel schepen vernietigd. 16: 3
tweede schaal
tweede plaag
De zee, wordt als bloed. Alle levende wezens sterven.
8: 10, 11
derde bazuin
Ster valt op de rivieren en bronnen, 3e deel aangetast, 3e deel alsum. Eerste plaag: Exodus 7: 14 – 24. 16: 4
derde schaal
derde plaag
De rivieren en waterbronnen worden totaal bloed.
Eerste plaag
Exodus 7: 14 – 24.
8: 12
vierde bazuin
Zon maan en sterren, 3e deel aangetast en 3e deel van dag en nacht. 16: 8, 9
vierde schaal
vierdeplaag
Mensen verzengen door vuur en hitte van de zon.
9: 1 – 12
vijfde bazuin
Eerste wee. Rook uit de afgrond. Duisternis en sprinkhanen. Mensen 5 mnd. gepijnigd. Apollyon. Abaddon. Achtste plaag
Exodus 10: 1 – 19
16: 10, 11
vijfde schaal
vijfde plaag
Koninkrijk van het beest in duisternis. Mensen kauwen op hun tong van de pijn. Gezwellen.
Negende plaag
Exodus 10: 21, 22
9: 13 – 11: 14
zesde bazuin
Tweede wee. De Eufraat. De vier engelen los. Vuur, rook en zwavel, 3e deel mensen gedood. Genesis 19

De vernietiging van Sodom en Gomorra.
16: 12 – 14, 19
zesde schaal
zesde plaag
De rivier de Eufraat droogt op. De weg voor koningen uit Oosten bereid. 3 geesten als kikvorsen. Harmagedon.
Tweede plaag
Exodus 8: 1 – 15
11: 15, 19
zevende bazuin
Koningschap van Christus. Derde wee. Stemmen, donderslagen, bliksem stralen, aardbeving en grote hagel. 
Zevende plaag
Exodus 9: 18.
16: 17 – 21
zevende schaal
zevende plaag
Stemmen, donderslagen, bliksemstralen. grote aardbeving en hagel. “Het is geschied”.
Zevende plaag
Exodus 9: 18.

Terug naar:

Openbaring 1Openbaring 2Openbaring 3,  Openbaring 4Openbaring 5Openbaring 6
Openbaring 7Openbaring 8Openbaring 9Openbaring 10Openbaring 11Openbaring 12, Openbaring 13 en Openbaring 14.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten