Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

Studie: "Openbaring 13"

Openbaring 13

Deze studie is een vervolg op: 
Openbaring 1Openbaring 2Openbaring 3,  Openbaring 4Openbaring 5Openbaring 6
Openbaring 7Openbaring 8Openbaring 9Openbaring 10Openbaring 11Openbaring 12.

In deze studie wil ik het boek Openbaring bestuderen. Het centrale thema van het boek Openbaring is 'de grote verdrukking' of ook wel 'de dag des Heeren'; zie Openbaring 1: 10.


Ik ga tekst met tekst vergelijken en hoop zo een beetje inzicht in Openbaring te krijgen.
Van de 404 verzen in Openbaring zijn er 278 welke welke terug te vinden zijn in het Oude Testament. Ook zijn regelmatig teksten uit de evangeliën toepasbaar in Openbaring. Zo zie ik dat het Oude Testament, de evangeliën en Openbaring met elkaar verbonden zijn. De profetie wordt vervuld in de Openbaring van Jezus Christus.

In Openbaring staat het volk Israël centraal, maar ook de 'oikoumene' wat in de de grondtekst vertaald door 'bewoonde-wereld'. 'Oikoumene' komt 3 keer voor in Openbaring en wel in Openbaring 3: 10 / 12: 9 en 16: 14. In de Statenvertaling vertaald men het met 'de gehele wereld'. Toch gaat hier om een select gebied, de toenmalige bewoonde wereld, namelijk het oude Romeinse rijk. Dat bestond uit landen rond de Middellandse zee. Dat zijn de landen waarover het ook meestal in het Oude Testament ging en waar Paulus zijn zendingsreizen naar toe heeft gemaakt. Ik geloof dat de verzoeking, de grote verdrukkingzie mijn studie “De toekomst van de mens” deel 4 paragraaf 9.2, zich met name in dat gebied zal voltrekken. Mogelijk zal wel de wereld (kosmos; komt 2 keer voor in Openbaringer zijn invloed van ondervinden.

Het woordje 'aarde' komt 64 keer voor in Openbaring. Aarde is in de grondtekst 'gês'. En dat betekent: land. Vaak geeft men er de betekenis aan van de gehele aarde, alle landen. Het is erg verwarrend als er aarde staat, maar een land wordt bedoeld. 

De naam 'Johannes' is de Griekse vorm van het Hebreeuwse 'Jochanan'. Het betekent: De HERE is genadig.
Johannes heeft iets gezien en moet dit opschrijven. Voor Johannes is dit verleden tijd en daarom is het boek Openbaring in de verleden tijd geschreven. Maar ik geloof dat hetgeen Johannes heeft gezien toekomst is. Het is profetie; Openbaring 22: 19. Daarom schrijf ik mijn commentaar zoveel mogelijk in de onvoltooide tegenwoordige toekomende tijd: Het zal gebeuren.

Ik werk vanuit de Herziene Staten Vertaling, mist anders aangegeven. Ik maak gebruik van de grondtekstIk ga er niet vanuit dat deze studie volmaakt is.

In Openbaring 4 – 20 kom ik 7 keer een afgewisselde blik tegen in de hemel en op aarde, te beginnen bij:
1e Blik in de hemel in hoofdstuk 4 en 5    
Hier gaat het over de troon, een boekrol, het Lam, de vier dieren en alle schepsel.                                          
1e Blik op de aarde in Openbaring 6: 1 – 7: 8                                                  
Openbaring 6             Openen van de eerste zes zegels. Beschrijft de grote verdrukking over het volk Israël.
Openbaring 7: 4 – 8   De verzegeling van de 144000. 
2e Blik in de hemel in Openbaring 7: 9 – 8: 6 
Openbaring 7: 9 – 17 Johannes ziet een grote menigte, die niemand tellen kan. 
Openbaring 8: 1         Opening van het zevende zegel met daarna een stilte in de hemel.
Openbaring 8: 2 – 6    Optreden van de 'andere' engel met oordelen. 
2e Blik op de aarde in Openbaring 8: 7 – 11: 14 
Openbaring 8: 7         Optreden van de eerste vier engelen met bazuinen
Openbaring 8: 13       Aankondiging van de drie weeën
Openbaring 9             De vijfde en zesde engel blazen op de bazuinde eerste  twee weeën breken aan.
Openbaring 10           Verschijning van een andere engel. Johannes moet het boekje opeten en hij moet profeteren.
Openbaring 11: 1 – 14 Het is nog steeds de periode van de tweede wee
                                Optreden van de twee getuigen. 
                                Derde wee wordt aangekondigd.
3e Blik in de hemel in Openbaring 11: 15 – 19a
zevende engel blaast op de zevende bazuin
Het Koninkrijk van Christus wordt aangekondigd.
3e Blik op de aarde in Openbaring 11: 19b
Er vinden oordelen plaats, zoals bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.
4e Blik in de hemel in Openbaring 12: 1 – 12
Er verschijnen twee tekenen.
Vers 1: een vrouw die een Zoon baarde. 
Vers 3: een grote vuurrode draak. 
4e Blik op de aarde in Openbaring 12: 13 – 13: 18
Openbaring 12: 13, 14 De draak wordt op aarde geworpen en vervolgt de vrouw en haar nageslacht. De vrouw vlucht 
                                  voor drieënhalf jaar naar de woestijn.          
Openbaring 13: 1 – 18 Het derde wee is aangebroken.
                                  Opkomst van het 1e beest, het antichristelijke rijk en het  2e beest, de valse profeet/antichrist.
5e Blik in de hemel in Openbaring 14: 1 – 5
5e Blik op de aarde in Openbaring 14: 6 – 20
6e Blik in de hemel in Openbaring 15: 1 – 8
6e Blik op de aarde in Openbaring 16: 1 – 18: 24
7e Blik in de hemel in Openbaring 19: 1 – 16
7e Blik op de aarde in Openbaring 19: 17 – 20: 15

Mijn bronnen voor deze studie zijn:
Het boek "Deze profetie" van de schrijver C.H. Welch.
De studie deel 19 van S. de Graaf.
De studie deel 20 van S. de Graaf.
De studie deel 21 van S. de Graaf.
Een artikel op de site van “Franklin ter Horst”.
Nog een artikel op de site van “Franklin ter Horst”.
De “Schriftwoord” vertaling van Openbaring 13.
Een artikel op de site "Cristipedia".
Nog een artikel op de site "Cristipedia".
Het artikel "Openbaring in vogelvlucht" deel 7 op de site "Amen". 
Een boek op de site "Vergadering Nu

1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam.

Dit vers speelt zich af tijdens de 4e Blik op de aarde. Tegelijkertijd begint het derde wee.

En ik zag. In de grondtekst staat: En ik-nam-waar. De uitdrukkingen 'en ik zag' of 'wat u hebt gezien' en 'hierna zag ik' komen in mijn online Bijbel in Openbaring ongeveer 50 keer voor en 30 keer in het Oude Testament. Wel bijzonder dat het niet in de evangeliën, Handelingen (slechts 1 keer in Handelingen 26: 16)  en de brieven van de apostelen voorkomt. Blijkbaar is 'iets zien' alleen bedoeld voor het Oude Testament en voor de toekomst. Dit mag een aanwijzing zijn voor onze tijd waarin men meent ook beelden en visioenen te moeten zien. Zie verder Openbaring 1: 19.

Johannes zag uit de zee een beest opkomen. In de grondtekst staat: van-uit de zee wild-dier op-komende. In Openbaring 17: 15 lees ik dat de zee, de wateren een beeld van de volkeren is. Uit die volkeren zal een beest op komen. Openbaring 17: 15 En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen.

In Openbaring 11: 7 en Openbaring 17: 8a lees ik dat er een beest uit de afgrond zal komen en naar het verderf zal gaan. Mogelijk gaat het om hetzelfde beest. Op de site “Schriftwoord” lees ik in het commentaar van A.E. Knoch dat de zee en de afgrond hetzelfde is. Dat herken ik vanuit Mattheus 8: 32, Markus 5: 13 en Lukas 8: 33. 
Openbaring 11: 7 En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden
Openbaring 17: 8a Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan
Lucas 8: 33 En de demonen gingen uit de man weg en gingen in de varkens; en de kudde stortte van de steilte af het meer in, en verdronk.

'Het beest' of 'een beest' kom ik 28 keer tegen in Openbaring. De eerste keer is in Openbaring 11: 7. Daar komt het beest uit de afgrond om oorlog voeren met de twee getuigen. Deze oorlog lijkt het beest eerst te winnen, maar God zal de twee getuigen na drieënhalve dag opwekken. Ook in Openbaring 14, 15, 16, 17, 19 en 20 kom ik het beest tegen.

Ik vind het lastig te doorgronden hoe het zit met dit beest. In de studie deel 21 van S. de Graaf lees ik dat het eerste beest een rijk zal vertegenwoordigen en een persoon zal zijn. Die persoon is de antichrist en het rijk het antichristelijke laatste machtige rijk.

Uit het boek Deze Profetie” van C.H. Welch begrijp ik dat het eerste beest uit de zee de grote antichristelijke en politieke wereldmacht zijn. Het tweede beest zal de valse profeet/antichrist zijn.

Datzelfde lees ik ook op de site “AMEN” in de studie “Openbaring in vogelvlucht” deel 7 : Het eerste beest zal een heerser zijn, die opkomt uit de (volkeren)zee. Dit zal de grote hoer uit Openbaring 17: 1 en 2 zijn, die aan vele wateren zit. Het tweede beest zal de valse profeet/antichrist zijn.”

Op de site van de "Vergadering Nu" lees ik: “God is begonnen met te onthullen dat de islam een centrale rol zal spelen in de gebeurtenissen van de laatste dagen. Dit boek is bedoeld om u een basiskennis te geven van welke gebeurtenissen zich zullen gaan afspelen. God zei tegen de profeet Daniël dat het ware begrip van zijn profetie verzegeld zou blijven tot de tijd van het einde.

Daniël 12: 9-10 Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen.


De verbazingwekkende overeenkomsten tussen de islamitische eindtijdsdoctrine en de christelijke eindtijd profetie is dan ook verbazingwekkend. De islam heeft zelfs een eigen versie van het slechte Beest uit het boek Openbaring, dat de islam beschrijft als "DE GOEDE MENS" die op de voorhoofden gemerkt zal zijn van de volgelingen van de islam in de laatste dagen. In deze dagen worden Gods openbaringen openbaar, zodat zijn Kerk niet zonder de kennis zal zijn in de komende dagen van verdrukking.

Het eerste beest zal opkomen vanuit de volkeren. Het gaat hier om een menselijk anti christelijk systeem. Het wordt beschreven met zeven koppen en tien horens, en op zijn horens tien diademen. Dit gedeelte kom ik bijna op dezelfde manier tegen in Openbaring 12: 3 met dit verschil dat het daar over een vuurrode draak (satan) met zeven diademen gaat. De draak en dit beest lijken met elkaar verbonden door dezelfde kenmerken. Zie het commentaar bij Openbaring 12: 3.

In Daniël 7: 24 lees ik dat de tien horens tien koninkrijken met tien koningen zijn. Dit duidt op rijk van tien landen. Eén koning springt eruit. Hij zal drie koningen vernederen. Zal dit de heerser worden van dit antichristelijke rijk? Openbaring 12: 3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen
Daniël 7: 24 En de tien horens duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan, en na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die er eerder geweest waren. Drie koningen zal hij vernederen.

Het wordt duidelijk dat dit beest of macht duivelse kenmerken heeft door zijn verbinding met de draak. Het zal de laatste antichristelijke politieke wereldmacht zijn. Deze macht zal zetelen in Babel. Babylon komt 6 keer voor in Openbaring namelijk in Openbaring 14: 8 / 16: 9 / 17: 5 en 18: 2, 10 en 21. In Openbaring 17: 5 zie ik Babylon in verbinding met de moeder van de hoeren. 

Openbaring 17: 5 En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.

Het eerste beest wordt in dit hoofdstuk beschreven in de verzen 1 – 10, zodat ik nog wel het één en ander over zijn identiteit zal leren. Vanaf vers 11 gaat het ook nog over een ander beest, een tweede beest.

En op zijn koppen een godslasterlijke naam. Dat betekent dus zeven godslasteringen, op iedere kop één. Dit doet mij denken aan Openbaring 17: 3 waar een vrouw op een scharlaken rood beest zit, eveneens met zeven koppen, vol van godslasterlijke namen. 
Openbaring 17: 3 En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens.

Op de site van “Franklin ter Horst” en in studie 'deel 19' van S. de Graaf heb ik een uitleg gevonden over deze godslasterlijke namen. Wat ik weet is dat satan zich als een god laat eren en aanbidden, zie vers 12. Bovendien laat hij een beeld maken, zie vers 14 en 15, wat tegen Gods gebod in Exodus 20: 4 en Deuteronomium 5: 8, 9 ingaat. Zie ook: 
2 Thessalonicenzen 2: 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet
Deuteronomium 5: 8, 9 8 U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. 9 U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God,

2 En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.

Leek op een panter. In de grondtekst staat 'homoion pardalei'. Het betekent: lijkend-op op-luipaard.

Deze vier dieren hebben niets te maken met de vier dieren uit Openbaring 4: 6. Hooguit zie ik hier iets van de na-aperij van satan. Bij de opsomming van deze dieren moet ik Daniël 7 er bij halen. Daar kom ik dezelfde dieren tegen. De dieren worden in Daniël precies tegengesteld genoemd. De drie dieren en een vierde dier kwamen op uit de zee. Het eerste dier, de leeuw, werd als mens (vers 4) met een mensenhart op zijn voeten gezet. Het tweede dier, de beer, eet veel vlees (vers 5)?? Het derde dier, de luipaard, had vier koppen die duiden op heerschappij (vers 6). Het vierde dier had tien horens (vers 7).

Daniël 7: 2 – 7 2 Daniël nam het woord en zei: 's Nachts in mijn visioen keek ik toe, en zie, de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op, 3 en vier grote dieren stegen op uit de zee, die van elkaar verschilden. 4 Het eerste was als een leeuw, met vleugels van een arend. Ik keek toe totdat zijn vleugels uitgerukt werden. Het werd van de aarde opgeheven, het werd als een mens op zijn voeten gezet en het werd een mensenhart gegeven. 5 En zie, een ander dier, het tweede, leek op een beer. Het richtte zich op naar één kant. Het had drie ribben in zijn muil, tussen zijn tanden. Men zei het volgende tegen het dier: Sta op, eet veel vlees. 6 Daarna keek ik, en zie, er was nog een ander dier, als een luipaard. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en het dier had vier koppen. En het werd heerschappij gegeven. 7 Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien horens.

De vier dieren in Daniël stellen rijken voor waarvan de laatste drie in de tijd van Daniël nog toekomstig waren. 
1. Leeuw, in vers 4: is het Babylonische rijk (meest demonisch); 
2. Beer, in vers 5: is Medo-Perzische rijk (grootste rijk); 
3. Luipaard, in vers 6: is het Griekse rijk (snelste uitbreiding van rijk); 
4. Vierde, in vers 7: is het Romeinse rijk (meest gewelddadig)

Hier in Openbaring 13 vind ik deze vier rijken in één macht verenigd, waarbij hun eigenschappen omgekeerd worden weergegeven, namelijk panter, beer, en leeuw. Het 4e dier wordt hier niet genoemd. Ik denk dat alle vier genoemde rijken in Daniël verenigd zullen zijn in het eerste beest, de antichristelijke politieke wereldmacht, waaraan de draak zijn kracht, zijn troon en grote macht zal geven. Dit zal de periode worden die de Bijbel de 'grote verdrukking' noemt. Die periode begint met een drieënhalf jarige schijnvrede, maar zal na drieënhalf jaar omslaan in een wrede macht: 
1 Thessalonicenzen 5: 3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.

Ik lees over die laatste drieënhalf jaar van het vierde dier in: 
Daniël 7: 23 – 25 23 Hij zei het volgende: Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn, dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden, het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. 24 En de tien horens duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan, en na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die er eerder geweest waren. Drie koningen zal hij vernederen. 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.

Vroeger leerde men mij dat dit laatste antichristelijke rijk een Europees rijk zou zijn met 10 landen. De EU bestaat nu uit meerdere landen. Ik lees hierover op de site “Xander”. Ook vond ik op de site “Evangelie nieuws” een interessant artikel.

Hoe het ook zij, het antichristelijke rijk zal zijn zetel hebben in Babylon. Babylon is Babylon en niet Rome. Zie hiervoor ook mijn blog.

Franklin ter Horst schrijft: “Volgens de Joodse geleerde rabbijn Ibn Ezra is het vierde dier zoals door Daniël beschreven, het Arabische rijk en de 10 horens verwijzen naar tien verschillende islamitische machten. Wat Rome deed: het vernietigen van de tempel en het verdrijven van de Joden uit hun land is precies hetzelfde als wat de Arabische volken in de eindtijd willen doen. Een andere grote geleerde rabbijn, Malbim (rabbijn Meir Leibush, die leefde van 1809 tot 1879) meende eveneens, dat de kleine horen uit Daniël 7 verwees naar de islam. De islamitische wereldleider zal eisen, dat de wereld slechts één god zal erkennen; de god van de islam, Allah samen met zijn profeet Mohammed.

De draak zal zijn troon en grote macht aan het beest (antichristelijke politieke wereldmacht) geven net zoals God Zijn troon en macht zal geven aan het volk Israël die als koningen en priesters zullen heersen, zie 1 Petrus 2: 9, Openbaring 1: 6 en 20: 6, zoals hen al is beloofd in: 

Exodus 19: 6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken
1 Petrus 2: 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht
Openbaring 1: 6 en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
Openbaring 20: 6 Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.

De draak en de beesten worden in volgorde van macht genoemd, maar zullen mogelijk tegelijkertijd optreden met verschillende bedoelingen. Hun doel zal zijn om Israël van de kaart te vegen, zoals steeds het doel is geweest van de aanvallen op het land Israël. En wat tot nu toe niemand is gelukt, lijkt te gaan lukken door dit laatste antichristelijke rijk. Het land Israël zal het zeer zwaar krijgen. Maar God zal ingrijpen. God heeft het laatste woord.

3 En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.

En ik zag. Zie vers 1.
Een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. In de grondtekst staat: En één van-uit de hoofden van-hem als afgeslacht-zijnde tot-in dood en de slag van-de dood van-hem werd-genezen.

Eén van de koningen zal dodelijk verwond raken aan zijn hoofd. Maar dit zal genezen. Dat lees ik ook in vers 12. Of het hier echt over een fysieke onthoofding en genezing gaat is maar de vraag. Ik lees op de site van “Vergadering nuin hoofdstuk 5:
Herinner u dat de "hoofden" van het Beest rijken vertegenwoordigen, en een van de rijken wordt getroffen door een doodsteek, en dat betekent dat het "dodelijk gewond" is, maar dan van de wond zal genezen. Laten we het een en ander van de traditionele leer verwerpen van vers 3, die zegt dat tijdens zijn bewind op aarde de Antichrist een dodelijke wond zal ontvangen aan zijn hoofd en opgewekt zal worden uit de dood, door Satan. Dit is overduidelijk onjuist omdat Satan de meester van de dood is (Johannes 8:44, Hebreeën 2:14) en alleen Jezus de kracht heeft voor opstanding en leven (Johannes 11:25). Om te zeggen dat Satan bevoegdheden heeft tot opstanding, is hetzelfde als te zeggen dat hij het eeuwige leven kan aanbieden. Maar we weten nu ook, eens te meer, dat het beest niet een enkele man vertegenwoordigt, maar Satan's systeem van overheid en religie, waarvan de Antichrist slechts een onderdeel is.

Om terug te komen op ons punt, een van de 7 rijken is al een doodsteek heeft gekregen en daarom voor altijd moet vergaan, maar in plaats daarvan zal het genezen, d.w.z. teruggebracht worden om weer aan de macht te komen. Welke van de 7 zal dat zijn, wanneer is het dodelijk gewond en wanneer zal het terugkomen? We gaan snel naar Openbaring 17:9-11 om het verder te begrijpen: "9 Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit. 10 Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. 11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf."

Opnieuw kijken we naar de hermeneutiek van wat het gebied is voor de juiste Bijbelse interpretatie, om te begrijpen dat met "bergen" landen/rijken worden bedoeld en geen letterlijke bergen. Dus zoals we al hebben gezegd, zijn de 7 hoofden van het Beest 7 rijken, en in de tijd van Johannes en het schrijven van de Openbaring (rond 95 na Christus) heeft hij ons verteld dat "5 (van de rijken) zijn gevallen, een er is, en de andere is nog niet gekomen (nog in de toekomst voor Johannes)."
In 95 na Christus waren Egypte, Assyrië, Babylon, Medo-Perzië en Griekenland al gevallen (in het verleden en verslagen). Het rijk dat aan de macht was op dat moment was Rome en wat nog moest komen in de toekomst van Johannes was het islamitische rijk. Het einde van vers 10 zegt: "en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven", wat duidelijk verwijst naar het islamitische rijk, dat nog in de toekomst van Johannes lag, en de 'hij' is Mohammed die met deze religie en dit rijk begon. De context van vers 11 is die van vers 10: het 7e hoofd van het Beest -het islamitische rijk - is degene die dodelijk gewond is en de achtste kop (rijk) wordt, dat Jezus uiteindelijk in de poel van vuur zal werpen bij zijn Tweede komst (Daniël 7:11, Openbaring 19:20).

Waarom is het 7e hoofd uitgegroeid tot het 8e hoofd? Het eerste islamitische rijk begon met Mohammed rond het jaar 632 en duurde helemaal tot 1924 als het Turkse Ottomaanse Rijk....In 1924 brachten de Britten "de dodelijke wond" toe aan de 7e kop van het beest, toen het dit Turkse Ottomaanse Rijk overwon....Er is nog iets heel verbazingwekkend: de islam zelf heeft zeven Kalifaten gehad en is een zevenkoppig beest van zichzelf, de laatste was het Ottomaanse kalifaat, toen het beest dodelijk gewond raakte.
Het islamitische 7e hoofd van het Beest zal op een bepaald punt in onze nabije toekomst opnieuw leven worden ingeblazen (genezen) en zal zich hervormen.”

Bovenstaande zou mogelijk de uitleg kunnen zijn van wat ik lees in:
Openbaring 17: 8a, 11 8a Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. 11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf.

De hele aarde. In de grondtekst staat 'holê hê gê'. Het betekent: geheel het/de land/aarde. Het kan hier dus ook gaan over het land Israël wat heel aannemelijk is omdat Israël in het boek Openbaring centraal staat.

De hele aarde zal het beest in verwondering achterna gaan. In dit antichristelijke rijk zullen wonderen gebeuren. Satan zal met zijn bedrieglijke wonderen de gehele mensheid misleiden. Dat gebeurde al bij de Farao in Egypte in: Exodus 7: 11, 12, 22 11 Maar de farao op zijn beurt riep de wijzen en de tovenaars, en ook zij, de Egyptische magiërs, deden met hun bezweringen hetzelfde. 12 Want ieder wierp zijn staf neer en zij werden tot slangen, maar de staf van Aäron verslond hun staven. 22 Maar de Egyptische magiërs deden met hun bezweringen hetzelfde, zodat het hart van de farao zich verhardde.

Gelukkig weet ik dat de gelovigen zich niet zullen laten imponeren door deze misleidende wonderen. Zij hebben de woorden uit de Bijbel gelezen en er acht op geslagen. Maar dat zal hun dus het aardse leven kunnen kosten. Maar zij weten dat zij na hun opstanding, behouden worden en het Koninkrijk binnen zullen gaan. 
Mattheus 10: 38, 39 38 En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard. 39 Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.
Mattheus 16: 25 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.

Er is ook een groep, de 144000, die door God naar de woestijn zullen kunnen vluchten zo lees in: Openbaring 12: 14 En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.

4 En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?

Omdat het beest macht zal krijgen van de draak, die zich voordoet als een engel van het licht zoals ik lees in 2 Korinthe 11: 14, 15, zullen zij de draak aanbidden. Na het wonder uit vers 3 zal de aanbidding aan de draak en dit beest niet verwonderlijk zijn. Mensen zoeken altijd al wonderen. Ze zijn niet al te kritisch naar hetgeen ook nu al zichtbaar is van de macht van satan. 
2 Korinthe 11: 14, 15 14 En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. 15 Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken.

De draak wil niets liever dan dat hij, in plaats van God, aanbeden wordt. In de eindtijd zal dit niet zo moeilijk zijn daar de mensen de duisternis lief gaan krijgen omdat hun werken slecht zijn, zo lees ik in: Johannes 3: 19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.


Ik lees op de site van “De Vergadering nu”: “Volgens zowel de christelijke als de islamitische theologie, zal de Valse Profeet - Isa - de reden zijn dat velen zich tot de islam bekeren. Vergeet niet dat als Isa terugkeert, hij aan de wereld predikt dat hij dezelfde Jezus van de Bijbel is, en dat hij heeft gelogen over het feit Allahs zoon te zijn (of dat de mensen hem verkeerd hebben begrepen van wat hij echt zei). Hij zal alle christenen oproepen om van de hele "Zoon van God en Verlosser"-zaak af te zien, en zich te bekeren tot de ene ware religie van de islam. Hij zal dan beginnen met het afbreken van alle kruisen in het Midden-Oosten. Samen met valse wonderen, waarvan de Schrift zegt dat hij die zal uitvoeren, waarop velen zich zullen bekeren.

De Here Jezus heeft de verleiding van de duivel kunnen weerstaan door het Woord van God te citeren.                         
Mattheus 4: 8 – 10 8 Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, 9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. 10 Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. 11 Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem.

Wie is aan dit beest gelijk? Deze uitroep is een kopie van wat er over God wordt gezegd in bijvoorbeeld Psalm 18 en Openbaring 14: 7. Psalm 18: 32 Want wie is God, behalve de HEERE? Wie is een rots dan alleen onze God
Openbaring 14: 7 En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

En wie kan er oorlog tegen voeren? Niemand, behalve God zo lees ik in Openbaring 19: 2. Wel streed de engel Michaël tegen de draak in Openbaring 12: 7 – 10. Dit had tot gevolg dat de draak uit de hemel werd gegooid. Zie het commentaar bij die verzen. Toch er is overwinning mogelijk, maar dan alleen op grond van het bloed van het Lam. Zie ook het commentaar bij: Openbaring 12: 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood
Openbaring 19: 1, 2 1 En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God. 2 Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft.
Openbaring 20: 4b En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand.

Ik lees op de site van “De Vergadering nu”: Degenen die weigeren om het beeld te aanbidden of het merkteken te aanvaarden worden onthoofd.” Het beest zal zijn macht gebruiken om mensen te intimideren en te bedreigen. 

5 En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen.
6 En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen.

En het werd gegeven. Zie vers 7 waar deze woorden ook twee keer voorkomen en het enkel macht is wat daar gegeven wordt. Hier wordt een mond en macht gegeven. Het beest krijgt zijn macht van de draak/satan zo lees ik in vers 2.

En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken en om Zijn Naam te lasteren. In vers 1 lees dat er op elk van de zeven koppen van de draak een godslasterlijke naam staat. Hier komen grote en godslasterlijke woorden uit de mond van het beest. Datzelfde vind ik in Daniël 7 en Daniël 11: 36. 
Daniël 7: 8c,11a, 20c, 25 8c En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. 11a Toen keek ik, vanwege het geluid van de grote woorden die de horen sprak. 20c namelijk die horen die ogen had en een mond vol grootspraak en waarvan de verschijning groter was dan zijn metgezellen. 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd
Daniël 11: 36 Die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vast besloten is, zal gebeuren.

En het werd macht gegeven. Die macht gaat niet verder dan God het toelaat, ook al is het hier de draak die deze macht aan het antichristelijke politieke systeem met zijn koningen zal geven. Zie ook het commentaar bij Openbaring 6: 2. Die macht om God te lasteren zal tweeënveertig maanden duren. Dat is dezelfde periode die in Daniël 7: 25 genoemd wordt en ook in:
Openbaring 11: 2 Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang

Ik geloof dat dit de laatste drieënhalf jaar zijn van de grote verdrukking. In de eerste drieënhalf jaar houdt satan zich rustig zodat het volk het beest met zijn koningen zal gaan bewonderen. Er zal vrede komen zo lees ik in 1 Thessalonicenzen 5: 3 en daarmee is succes verzekerd. De laatste tweeënveertig maanden zal hij zijn ware gezicht laten zien en als een dictatoriale staat de macht nemen. 
1 Thessalonicenzen 5: 3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.

Blijkbaar zijn deze tweeënveertig maanden de verkorte versie van de 'grote verdrukking' zo kan ik opmaken uit:
Mattheus 24: 21, 22 21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

Ook Zijn tent en hen die in de hemel wonen worden gelasterd. Dit heb ik al kunnen opmaken uit Daniël 7: 25 waar de de heiligen van de Allerhoogste te gronde zullen worden gericht. Zo ook in Openbaring 11: 2 waar de heidenen de heilige stad zullen vertrappen en waar de buitenste voorhof, onderdeel van de Tent, de Hemelse Tabernakel van God aan de heidenen gegeven zal worden.
Over Gods tent lees ik in Openbaring 15: 5, 21: 3 en Hebreeën 9: 11 en 12.

Openbaring 15: 5 En daarna zag ik, en zie, de tempel van de tent van de getuigenis in de hemel werd geopend
Openbaring 21: 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn
Hebreeën 9: 11, 12 11 Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. 12 Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.

7 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.

En het beest werd macht gegeven. Zie vers 5 waar het beest een mond en macht wordt gegeven. Hier gaat het alleen om macht. Het antichristelijke politieke systeem krijgt zijn macht van de draak/satan zo lees ik in vers 2. Het antichristelijke politieke systeem gebruikt zijn macht om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. Die oorlog is de grote verdrukking en zal drieënhalf jaar duren. Deze heiligen zijn de gelovigen uit Openbaring 12: 17, de overigen van haar nageslacht. Want de vrouw, de 144000 uitverkorenen; zie Openbaring 7 / 12: 1, 4, 5, 6 en 19: 7, 8, zal dan gevlucht zijn naar de woestijn.

Elke stam, taal en volk. Deze uitdrukking kom ik ook tegen in Openbaring 5: 9 en 7: 9. Uit elke stam, taal en volk zullen de Israëlieten worden gekocht. Hier wordt het antichristelijke politieke systeem macht gegeven om in geheel dat gebied, mogelijk de gehele aarde, oorlog te voeren tegen de heilige Israëlieten. 

Openbaring 5: 9 En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie
Openbaring 7: 9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.

8 En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.

En allen die op de aarde wonen. Aarde is in de grondtekst 'gês'. Het betekent: aarde, land. Gaat het hier om het land Israël of om de gehele aarde? In ieder geval zullen allen het beest, de antichrist aanbidden althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam.

Toch betekent 'allen' hier niet letterlijk iedereen. Want degenen die in het boek des levens staan, dat zijn hier uiteraard alle heiligen, zullen het beest niet aanbidden met als gevolg dat zij vervolgd of gedood worden; zie vers 7.

Dit boek komt 8 keer voor in de Staten Vertaling. 1 Keer in het Oude testament in Psalm 69: 29. 1 Keer in de latere brieven van Paulus in Filippenzen 4: 3. Dan nog 6 keer in Openbaring. Ik heb altijd gemeend dat het een boek van gelovigen was. Maar dat staat er niet. Het is het boek van het leven. Iedereen die leeft en geleefd heeft, rechtvaardig is en overwint staat er ingeschreven. Sommigen worden uit het boek verwijderd. Dit gebeurd wanneer iemand volhard in zonde en ongeloof, zie Psalm 69: 29 en Openbaring 3: 5. Dan komt men in aanmerking voor de tweede dood. En het kan zijn dat men er nooit in is ingeschreven zo lees ik in Openbaring 20: 15. Lees uitgebreid over het boek des levens in mijn studie: “De toekomst van de mens” deel 3.

Psalm 69: 29 Laat hen uitgewist worden uit het boek des levens, laat hen bij de rechtvaardigen niet opgeschreven worden.
Openbaring 3: 5 Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen
Openbaring 20: 15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

Op de site “Amen”  lees ik dat 'het boek des levens' voornamelijk over Israël gaat. Daar kan ik het wel mee eens zijn. Israël was en zal altijd Gods volk zijn. Een groot deel van Gods Woord gaat over dit volk. Openbaring gaat ook over Israël.

Dus alle Israëlieten van wie de namen niet geschreven staan in het boek des levens zullen het beest aan bidden. Over wie kan dit gaan? 

Ik citeer uit mijn studie “De toekomst van de mens” deel 3: “Ik wil daarvoor gaan naar Genesis 6. Hier lees ik over zonen gods. Wie zijn die zonen gods? Zonen is in de grondtekst 'ben'. Het betekent: een zoon (als een bouwer van de fam. naam).
Ik krijg het idee dat deze zonen gevallen engelen zijn, die omgang hadden met de dochters van de mensen. Er werden uit deze gemeenschap reuzen geboren lees ik in Genesis 6: 4. Het lijkt er op dat Satan zich wilde voorzien van nakomelingschap. Zou God nakomelingen van Satan, zonen van demonen, in het boek des levens opschrijven? Dit lijkt ondenkbaar. God had gezegd, in Genesis 1: 26, dat Hij mensen ging maken naar Ons beeld en gelijkenis. Niet naar het beeld van Satan. Satan heeft altijd gelijk aan God willen zijn, maar God zal dit niet toestaan. Toen niet en nu niet. Dus vond toen de zondvloed plaats. God liet Noach met zijn gezin in leven. Dit waren 'gewone' mensen, die door God het leven hadden gekregen.In de toekomst, van de Zoon des mensen, vindt er opnieuw een grote opstand van Satan plaats in Openbaringen. Zijn activiteit zal wederom groot zijn, en zal hij zichzelf volgelingen verzamelen. God heeft dit van tevoren geweten en hun namen staan niet in het boek des levens. Of hun namen worden uit dit boek verwijderd. Deze volgelingen van Satan, worden vernietigd, zo kan ik lezen in Lukas 17: 26, 27, net zoals in de dagen van Noach." 

Mattheus 24: 37, 38  37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. 38  Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging
Lukas 17: 26, 27  26 En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen. 27  Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot den dag, op welken Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf ze allen

Van het Lam Dat geslacht is. Dit gaat natuurlijk over de kruisiging van de Here Jezus. Hij werd het Lam dat voor ons moest sterven, geslacht is. Daar gaan diverse teksten in de Bijbel over. Ik noem er enkele. 
Genesis 22: 8a Abraham zei: God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer
Levitucus 5: 6 Hij moet vervolgens als zijn schuldoffer vanwege zijn zonde, die hij begaan heeft, aan de HEERE een vrouwtje uit het kleinvee brengen: een lam of een geit als zondoffer. Zo zal de priester verzoening voor hem doen vanwege zijn zonde
Jesaja 53: 7 Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open
Johannes 1: 29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!
Openbaring 5: 6a, 12a 6a En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, 12a En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is,

Van de grondlegging van de wereld af. In de grondtekst staat 'apo katabolês'. Het betekent: van-af neer-werping van-wereld. Naar mijn idee zegt 'grondlegging' iets over een fundament. Maar dat zie ik niet terug in de grondtekst. Daar gaat het over 'neerwerpen'. Op deze site vond ik een artikel wat uitlegt waarom 'neerwerpen' altijd wordt vertaald door 'grondlegging'. In ieder geval was er vanaf de grondlegging/neerwerping van de aarde een boek van het leven. Daarin werden en worden de namen van de Israëlieten geschreven. De namen die er niet instaan zullen sowieso de satan aanbidden en nalopen.

9 Indien iemand oren heeft, laat hij horen.

Deze uitdrukking komt 15 keer in de Bijbel voor en alleen in de evangeliën en in Openbaring. Het staat in Mattheus 11: 15 / 13: 9, 43. In Markus 4: 9, 23 / 7: 16 en Lukas 8: 8. Verder in Openbaring 2: 7, 11, 17, 29, / 3: 6, 13, 22 en de laatste keer is hier in Openbaring 13: 9. Deze tekst benadrukt om goed te luisteren naar het woord van God.

10 Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen.

Dit is een lastige zin om te begrijpen. Als ik verder nergens een verklaring zou zoeken zou ik de zin als volgt begrijpen: Als iemand een ander gevangen neemt zal hijzelf gevangen worden genomen. Als iemand een ander met het zwaard doodt zal hijzelf door het zwaard omkomen.

Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. Dit gedeelte begrijp ik niet in het verband zoals ik de tekst lees. In Openbaring 14: 12 lees ik ongeveer hetzelfde. Daar zie ik de volharding van de heiligen in tegenstelling tot degenen die het beest en het beeld hebben aanbeden. Zij zullen hun straf van God niet ontlopen.

Openbaring 14: 11 – 13 11 En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. 12 Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. 13 En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.

Op de site “Het Schriftwoord” lees ik: ”Indien iemand tot in krijgsgevangenschap leidt, tot in krijgsgevangenschap gaat hij heen. Indien iemand met het zwaard zal doden, het is voor hem bindend met het zwaard gedood te worden. Hier is het verduren en het geloof van de heiligen.

Het Schriftwoord” haalt zijn vertaling uit de grondtekst. Ik heb enkele woorden schuin gedrukt. Deze staan niet in de grondtekst. Ook vanuit deze grondtekst kom ik tot dezelfde conclusie. Iemand wordt gemeten met de maat waarmee hij heeft gemeten.

Het Schriftwoord” haalt een paar teksten aan zoals Jeremia 15: 2, Openbaring 11: 5 en Openbaring 14: 12. Dat laatste vers heb ik hierboven al aangehaald. Uit deze vertaling met de teksten krijg ik ook het idee van aanvaarden van datgene wat iemand overkomt en ook een soort van 'voorbestemd' zijn. Dat kan wel in overeenstemming zijn met dit gedeelte over het beest en de gruwelijkheden die deze macht zal gaan uitvoeren. Wanneer iemand in het boek des levens staat krijgt hij/zij te maken met vervolgingen van de tegenpartij van God, die gewoon niet wil dat God de Macht heeft en het volk Israël zal gebruiken om de grote daden van God te verkondigen. De HSV legt een link met Genesis 9: 6.

Jeremia 15: 2 En het zal gebeuren, wanneer zij tegen u zeggen: Waar moeten wij naartoe gaan? dat u tegen hen moet zeggen: Zo zegt de HEERE: Wie bestemd is voor de dood, naar de dood; wie bestemd is voor het zwaard, naar het zwaard; wie bestemd is voor de honger, naar de honger; en wie bestemd is voor de gevangenis, naar de gevangenis.
Openbaring 11: 5 En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden.
Genesis 9: 5, 6a 5 Voorzeker, Ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal Ik vergelding eisen; ook van de hand van de mens, van de hand van ieders broeder, zal Ik vergelding eisen voor het leven van de mens. 6a Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden;

S. de Graaf legt deze zin als volgt uit in zijn studie deel 20: “Als iemand in krijgsgevangenschap moet, láát hij in krijgsgevangenschap gaan. Als iemand door het zwaard moet worden gedood, láát hij door het zwaard worden gedood. Hier komt het aan op de volharding en het geloof van de heiligen. De boodschap aan de gelovigen is om hun lot te aanvaarden en geen verzet te bieden” 

Enkele teksten die hierbij genoemd worden zijn:
Mattheus 26: 52 Toen zei Jezus tegen hem: Doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen
Openbaring 2: 10, 11 10 Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven. 11 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood.
Openbaring 3: 21, 22 21 Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. 22 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

Als ik deze uitleg met de teksten lees dan zie ik daar een soort van overgave in. Het zich niet verzetten tegen gevangenschap en gedood worden. Vaak is verzet sowieso onmogelijk maar als ik de gevangenschap aanvaard dan is het beter om te dragen. Heiligen die geloven in God zullen hiertoe mogelijk eerder in staat zijn. Vaak lees ik dat ook wel in verslagen over vervolgde christenen.

11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak.

En ik zag een ander beest opkomen. In de grondtekst staat: En ik-nam-waar ander wild-dier op-komende. Dit lijkt veel op vers 1, maar met dit verschil dat het een ander dier is. 'Ander' wil hier zeggen: Anders maar van hetzelfde soort. Dat soort is dan het duivelse soort. In het boek “DEZE PROFETIE” geschreven door C.H. Welch lees ik op bladzijde 174 dat dit beest de valse profeet is uit Openbaring 19: 20. Datzelfde schrijft S. de Graaf schrijft in zijn studie deel 21 en lees ik verder in al mijn bronnen. In de volgende verzen van dit hoofdstuk lees ik meer over dit beest en zal het langzamerhand duidelijk worden wat er met dit beest wordt bedoeld.

Het eerste beest zal opkomen uit de zee, vers 1. Hier verschijnt het tweede beest. Het komt op uit de aarde. De zee is een beeld van de volkeren. De aarde een beeld van Israël. In het artikel “Openbaring in vogelvlucht” deel 7 op de site “AMEN”staat: “Het beest uit de aarde (of: uit het land) zal een leider uit Israël zijn...Het zal zelfs zover komen, dat het grootste deel van Israël zich vrijwillig zal schikken onder de heerschappij van de antichrist. Ook uit dit gegeven moge duidelijk zijn, dat de antichrist één van de hunnen is, want zouden de Joden ooit voor een niet-Jood hun knieën buigen?

En het had twee horens, als die van het Lam. Dit tweede beest imiteert het Lam. Het lam was in het Oude Testament regelmatig een beeld van de komende lijdende Messias, zie vers 8. In Openbaring 5: 6 wordt Het Lam beschreven met zeven horens. Daarom is het belangrijk acht te slaan op de woorden van deze profetie; Openbaring 1: 3, zodat mogelijk de betekenis van al deze beelden begrepen kunnen worden en men voor misleiding wordt behoed. Openbaring 1: 3 Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.

Maar het sprak als de draak. Voor zover ik het meen te weten zal het beest in de eerste helft van de grote verdrukking zich voordoen als een engel van het licht. Hij zal zeker spreken met hoopvolle verbindende woorden. Maar in de tweede helft zal het zijn ware aard laten zien. En wat er dan gebeurt zal nog erger zijn als alles wat er in de tweede wereld oorlog is gebeurd.

12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.

En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit. Het tweede beest zal in de geest van het eerste beest, het satanische antichristelijke rijk, handelen. Zie vers 3.
Ik moet denken aan Maleachi 4: 5, 6 waar de profeet Eli gezonden zal worden voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heer komt. De profeet Elia kan zomaar verward worden met de valse profeet. 
Maleachi 4: 5, 6 5 Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag. 6 Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.

Het tweede beest maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden. Aarde is in de grondtekst 'ges'. En dat betekent: Land, aarde

Het tweede beest zal het land (Israël) rijp maken om zich te verenigen in aanbidding van het eerste beest, het satanische antichristelijke rijk. Dat is niet zo moeilijk want één koning van het satanische antichristelijke rijk zal genezen worden van een dodelijke hoofdwond zo lees ik in vers 3. Zoals de Joden ooit de Here Jezus volgden in Johannes 6: 2 zo zullen de Israëlieten in de toekomst deze valse profeet nalopen om de tekenen die hij zal doen. 

Johannes 6: 2 En een grote menigte volgde Hem, omdat zij Zijn tekenen zagen, die Hij deed aan de zieken.

13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.

En het doet grote tekenen. Zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde (land). Dat Christus hier geïmiteerd wordt staat buiten kijf, zie ook vers 12. Enkele teksten over de tekenen die Christus gebruikt heeft om het Koninkrijk der hemelen aan te kondigen aan het volk Israël zijn Johannes 2: 11 / 4: 45, 48 en Hebreeën 2: 4. 

Johannes 2: 11 Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem
Johannes 4: 45, 48 45 Toen Hij dan in Galilea kwam, ontvingen de Galileeërs Hem, omdat zij alles gezien hadden wat Hij in Jeruzalem gedaan had op het feest; want ook zijzelf waren naar het feest gegaan. 48 Jezus dan zei tegen hem: Als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven.
Hebreeën 2: 4 God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil.

Terwijl de twee getuigen er al geweest zijn om te profeteren en om het volk op te roepen zich te bekeren, in Openbaring 11, zal het gros van de Israëlieten ook hier niet luisteren. Christus heeft het al gezegd in Johannes 5: 43. Het volk Israël zal eerst een ander aannemen, namelijk de antichrist die zal komen met zijn mooie beloften, valse wonderen en tekenen en met zijn anti christelijk rijk.

Johannes 5: 43 Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen.

Zoals de eerste Elia grote tekenen heeft gedaan zal de valse profeet dit ook doen. Zie bijvoorbeeld 1 Koningen 17: 21 en 22 waar Elia door Gods macht het leven in een dood kind terug mag brengen. Daar lijkt het wonder van satan uit vers 3 op. En ook 1 Koningen 18 waar Elia het vuur uit de hemel bidt om het altaar aan te steken. 
1 Koningen 17: 21, 22 21 En hij strekte zich driemaal over het kind uit en riep de HEERE aan, en zei: HEERE, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. 22 De HEERE luisterde naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde in hem terug, en het werd weer levend
1 Koningen 18: 37, 38 37 Antwoord mij, HEERE, antwoord mij, zodat dit volk weet dat U, HEERE, de ware God bent, en dat U hun hart tot inkeer gebracht hebt. 38 Toen viel er vuur van de HEERE neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op.

Ook in 2 Thessalonicenzen lees ik dat de zoon des verderfs (vers 3) kracht, tekenen en wonderen van de leugen zal verrichten.
2 Thessalonicenzen 2: 9, 10, 11, 12 9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, 10 en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. 11 En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, 12 opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Voor de ogen van de mensen. In de grondtekst staat: In-het-zicht van-de mensen. In de Staten Vertaling staat: Voor de mensen. Het gaat hier in ieder geval om de mensen uit het land Israël.

14 En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd.

En het misleidt hen die op de aarde wonen. Aarde is in de grondtekst 'ges'. En dat betekent: Land, aarde. Zal de valse profeet hen die op de gehele aarde wonen misleiden of degenen die uit het Land Israël? Ik lees in Openbaring 1: 7 dat alle stammen van de aarde (land) rouw over de doorstoken Christus zullen bedrijven. Ik geloof dat daar de 12 stammen van Israël bedoeld worden. Dus geloof ik dat ook hier, in vers 14, de 12 stammen van Israël worden bedoeld. Zie ook voorgaande verzen. 
Openbaring 1: 7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.

Door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. Over die tekenen lees ik in de vorige verzen. De Here Jezus waarschuwde de discipelen in Mattheus 24: 24 al voor de tekenen die voor de voleinding van deze eeuw (vers 3) zouden gaan komen: 
Mattheus 24: 24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij als het mogelijk zou zijn ook de uitverkorenen zouden misleiden.

Dit gedeelte van vers 14 en Mattheus 24 bevestigd, volgens mij, dat het om het volk Israël gaat. Bovendien lees ik in 1 Korinthe 1: 22 dat de Joden (2 stammen) tekenen zoeken. Tekenen waren en zullen ook een onderdeel zijn van de aankondiging van het Koninkrijk de hemelen. De Joden vragen erom lees ik in 1 Korinthe 1: 22 en God voldoet daaraan zoals ik kan lezen in Hebreeën 2: 4. Maar hier zullen de tekenen hen misleiden om de antichrist te volgen zo lees ik in: 
Johannes 4: 43 Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen
1 Korinthe 1: 22 Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid
Hebreeën 2: 4 God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil.

En het zegt tegen hen die op de aarde (land) wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. In vers 3 heb ik gezien dat er een dodelijke wond aan één van de koppen/koningen zal worden toegebracht. Hier lees ik dat dit door het zwaard zal gebeuren. Nadat deze koning weer levend zal zijn geworden zal men een beeld voor hem oprichten. Dat beeld zal ergens neergezet worden. Zou dat in het land Israël zijn? Dit land wat door God uitverkoren was om de grote daden van Hem te verkondigen: 
Handelingen 2: 11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. Zal dit land zich eerst buigen voor de misleider die al vanaf het begin, in Genesis, heeft willen voorkomen dat de Messias geboren zou worden? Het heeft er alle schijn van.

15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

En hem werd macht gegeven. Zie vers 5 en 7.

Om een geest te geven aan het beeld van het beest. In Genesis 1: 27 staat dat God mensen gemaakt heeft naar Zijn beeld. In Genesis 2: 7 blies God geest in het tot mens gevormde stof van de aardbodem en zo werd de mens tot leven. Genesis 1: 27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen
Genesis 2: 7 toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.

Satan imiteert God en geeft geest aan het beeld om het te laten spreken. Al deze 'wonderen' zullen maken dat het beest aanbeden wordt. En wie het beeld van het beest niet zal aanbidden, zal gedood zouden worden. Ik moet hierbij denken aan Daniël 3 waar Sadrach, Mesach en Abed-Nego niet buigen voor het beeld van Nebukadnezar. Ze worden in de vurige oven geworpen. Het doet tevens denken aan de Israëlieten die een gouden kalf laten maken in: 

Exodus 32: 31 Toen keerde Mozes terug tot de HEERE en zei: Och, dit volk heeft een grote zonde begaan, want zij hebben voor zichzelf een gouden god gemaakt
Daniël 3: 1, 6, 17, 18 1 Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, 6 Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. 17 Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. 18 En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden.

God bewaarde Sadrach, Mesach en Abed-Nego in de vurige oven. God zal in de toekomst ook de uitverkoren Israëlieten, die in het boek van het leven staan (zie vers 8), bewaren bij leven of na de opstanding voor de macht van het beest.

16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,

Dit is de eerste keer in Openbaring dat ik lees over een merkteken. Allen zonder te kijken naar het verschil in positie, krijgen een merkteken. Over dit merkteken lees ik verder nog in Openbaring 14: 9 – 11 / 16: 2 en 20: 4. Het merkteken zal worden gegeven op de rechterhand of op het voorhoofd. De mensen zullen dit merkteken vrijwillig ontvangen.

Openbaring 14: 9 – 11 9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Openbaring 16: 2 En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde, en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden
Openbaring 19: 20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.

In Deuteronomium 6: 1 – 8 lees ik dat de Israëlieten de geboden van God op hun hand en als een voorhoofdsband tussen hun ogen moesten binden.

Deuteronomium 6: 1 – 8 5 Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. 6 Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. 8 U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.

In Openbaring 7 lees ik over de, door God op het voorhoofd, verzegelden dienstknechten van God, uit de twaalf stammen van Israël.

17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Het gevolg van dit merkteken zal zijn dat iemand zal kunnen kopen of verkopen. Zonder dit merkteken wordt het leven onmogelijk. Het merkteken bestaat uit de naam van het beest of het getal van zijn naam. Maar dit merkteken zal hen niet lang doen genieten van de voordelen. Gods oordelen zullen hun zeker raken zo lees in Openbaring 14: 10, 11 en 16: 2. In de betreffende hoofdstukken ga ik daar verder op in.

18 Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Ik vind vers 18 een vreemd vers. Degene die het getal kan berekenen heeft verstand en wijsheid. Maar direct daarna wordt mij het getal gegeven namelijk zeshonderd zesenzestig. Wat valt er dan nog te berekenen? Bovendien zie ik mezelf niet in staat dit getal te berekenen. Dus mag ik er vanuit gaan dat mijn wijsheid te kort schiet. Maar gelukkig zijn er sites die mij helpen. Al mijn bronnen schrijven dat zes het getal van de mens is, van ons mensen in het algemeen.

Zeshonderd zesenzestig is het getal van een mens. Op de site “Schriftwoord” lees ik: “Daarom is het getal 666 – het toppunt van alle inspanningen van de mens.” 

Op de site van “Christipedia” staat over het getal 666: “Een bekend voorbeeld van een historische figuur die is aangewezen als het apocalyptische beest uit de zee, de drager van het naamsgetal 666, is keizer Nero (37-68 n.Chr).”

Keizer Nero had de antichrist kunnen worden als het volk Israël in die tijd de Here Jezus als hun Messias hadden aanvaard. Maar dat hebben ze niet gedaan en dus is keizer Nero een beeld geworden van een nog komende 'mens'.

Op Wikipedia lees ik dat keizer Nero in eerste instantie een goede keizer was. Verder lees ik op die site: “Na het verlies van de Slag bij Beth Horon in 66 in Judea, begon de Joodse Oorlog. Vanaf dan werden joden en christenen (een splintergroepering) vervolgd. Nero is bekend om zijn fanatieke christenvervolging en de wreedheden die hij tegen hen beging. Zo zou hij bijvoorbeeld gevangen christenen in teer hebben laten dopen en in brand laten steken, om ze als verlichting te laten dienen tijdens zijn feesten.”

Het tweede beest zal 'een mens' zijn met het getal zeshonderd zesenzestig. Het tweede beest is tegelijkertijd de valse profeet. Zal de valse profeet de antichrist zijn?

De naam 'antichrist' wordt alleen gebruikt in 1 Johannes 2: 18, 22 / 4: 3 en 2 Johannes 1: 7. Over deze antichrist zegt Johannes dat hij in het laatste uur zal komen. Hij zal een leugenaar zijn en hij zal de Vader en de Zoon loochenen en dat Jezus de Christus is en in het vlees is gekomen. Iedereen die dat ook loochent handelt in de geest van de antichrist; 1 Johannes 4: 3. Er zijn al veel antichristen en misleiders gekomen ten tijde dat Johannes zijn brief heeft geschreven. Zij handelen allemaal al in de geest van de antichrist. De werkelijke antichrist, de mens der wetteloosheid zal nog komen.

1 Johannes 2: 18, 22 18 Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is. 22 Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent
1 Johannes 4: 3 en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.
2 Johannes 1: 7 Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist.

De toekomst zal leren welke mens de antichrist zal worden. Als de bedeling van Genade voorbij zal zijn zal de bedeling van het komende Koninkrijk nabij komen. Degenen die dit meemaken zullen terug kunnen grijpen op het boek Openbaring. Zij zullen zalig zijn zo lees ik in Openbaring 1: 3 wanneer zij letten op de woorden van dit profetische boek. De periode van het nabij gekomen Koninkrijk zal voorafgaan door de grote verdrukking. In die grote verdrukking zullen 'de beesten' het voor het zeggen hebben en de antichrist of ook wel de 'zoon van het verderf' zal de mensen verleiden. Hij zal zich in de tempel zetten die dan dus opnieuw gebouwd zal zijn en in Jeruzalem zal staan zo kan in concluderen uit: 

2 Thessalonicenzen 2: 3, 4 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet
Openbaring 1: 3 Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.

Korte samenvatting

Er komt een beest op uit de zee. Dit is het antichristelijke rijk wat ontstaat uit de volkeren. Het is de hoer uit Openbaring 17: 1, 15 en 16. Het rijk zal tien koningen hebben waarvan één door een zwaard dodelijk verwond zal raken. Maar deze koning geneest van zijn wond en zal daardoor vereerd worden. Er komt een ander beest op uit de aarde. Dit is de valse profeet en de antichrist. Hij zal hen die in het land Israël wonen misleiden en laat een beeld maken van de koning die genezen is; vers 14. De valse profeet zal geest aan dit beeld geven en het beeld krijgt macht om te spreken; vers 15. En iedereen die het beeld niet aanbidt zal worden gedood. Men zal een merkteken op de rechterhand of op het voorhoofd krijgen. Heeft men geen merkteken dan kan men niet kopen en verkopen. Het merkteken is de naam of het getal van het beest namelijk zeshonderd zes en zestig.


Terug naar
Openbaring 1Openbaring 2Openbaring 3,  Openbaring 4Openbaring 5Openbaring 6
Openbaring 7Openbaring 8Openbaring 9Openbaring 10Openbaring 11Openbaring 12, Openbaring 13 en Openbaring 14.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten