Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

woensdag 27 mei 2015

De kennis van nu

Op woensdag avond 15 April keek ik naar de uitzending “De kennis van nu”. Ik heb een kleine samenvatting van de uitzending gemaakt en dat is, voor mij tenminste, meer dan genoeg.

De mogelijkheden lijken eindeloos als we de basiseenheid van het leven, de cel, uit het niets kunnen opbouwen.  We weten wat de onderdelen zijn, maar we hebben geen handleiding om daarmee een cel in elkaar te zetten. Eén man heeft, naar eigen zeggen, al synthetisch leven gemaakt. Het resultaat: een bacterie die leeft en zich vermenigvuldigt.”

Het geheel gaat mij boven de pet, maar ik begrijp wel dat men leven wil maken. Zo is men ook op zoek, met radio golven, naar bewoonbare planeten waar intelligente wezens ook radio golven zouden uitstralen. Maar men heeft nog niets kunnen vinden, zo lees ik op wikipedia. 
En dan is er nog De Hubble die heel mooie foto's maakt in een immens heelal, waar mijn verstand bij stil staat.

Toen ik naar de uitzending keek van “De kennis van nu” moest ik denken aan de toren bouw van Babel in Genesis 11. Dat zal je niks verbazen denk ik. Maar ik moest ook denken aan:

Gen. 3: 5, 6 5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. 6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.

Mensen denken verstand van zaken te hebben, maar God heeft in het verleden een stokje gestoken voor de plannen van de mensen. En ik geloof dat God ook nu de ontwikkelingen in Zijn Hand houdt. Het is mooi wat wetenschappers ontdekken als ze dit op een goede manier gebruiken. Maar leven maken? Goed, ze kunnen al klonen maken maar ik las hier dat dit niet een groot succes is.


Als ik zie hoeveel er voor het maken van leven komt kijken, dan is het leven op zich een groot wonder wat onmogelijk kan ontstaan door allerlei toevalligheden.

En wat is het weer prachtig dat nieuwe leven in het voorjaar! Ook was ik opnieuw verwonderd bij de geboorte van ons 4e kleinkind. Ik heb alle reden om God, de Schepper van hemel en aarde, te danken voor alles wat Hij heeft gemaakt.In het boek: “Getallen in de Bijbel” door Dr. E.W. Bullinger las ik op blz. 58: “Elk ware feit wat ontdekt wordt, zal slechts helpen om de waarheid van de Bijbel te bewijzen en de volmaaktheid van de Schrift aan te tonen.... We zijn niet bang voor verschijnselen die in rotsen ontdekt worden of voor monumenten of kleitabletten die opgegraven worden. Deze zijn niet in tegenspraak met de Bijbel en zullen dat ook nooit doen. Het is alleen de interpretatie van de mens daarvan, die in tegenspraak is met het Woord van God, want het zijn de gedachten van de mens die Gods Woord tegenstaan.”

Dit stukje uit het boek slaat dan op opgravingen, maar ik vind dat het ook geld voor de dingen die ik hier noemde. Het kan alleen maar het bestaan van God aantonen.

Ik wilde dit nog graag met jullie delen. Ik hoop nu te genieten van een mooie vakantie in de natuur van Tsjechië.

donderdag 21 mei 2015

PINKSTEREN

Aankomend weekend is het Pinksteren. 

Bij het Pinksterfeest denk ik aan de uitstorting van de Heilige Geest. Toch is dit niet het begin van het Pinksterfeest. Uit een artikel van de site "AMEN" citeer ik:
"Nee, de Bijbel zegt: "Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar." Hiermee maakt de Bijbel duidelijk, dat het Pinksterfeest al aangebroken was vóórdat de Heilige Geest uitgestort werd.

Zowel het Paasfeest als het Pinksterfeest waren pelgrimsfeesten. Dat wil zeggen, dat de Joden uit het gehele land naar Jeruzalem kwamen om daar het feest te vieren en om in de tempel de door God voorgeschreven offers van de gerstenoogst te brengen. Dit was zo door God opgedragen. Met Pasen at men dan het ongezuurde brood, de zogenaamde matzes. Met Pinksteren was de tarweoogst gerijpt en konden de eerste broden aan God geschonken worden. Deze broden waren nu echter met zuurdesem gerezen. Pinksteren is het feest van de eerstelingen die nu aan God geschonken werden.

(Leviticus 23:15-17)

Het gaat op deze Pinksterdag om een nieuwe openbaring van God. Nu niet op
een berg in de woestijn, maar in Gods eigen stad: Jeruzalem. En weer zijn er uiterlijke tekenen: het geluid als van een geweldige wind en de tongen als van vuur op de hoofden van de volgelingen van de Here Jezus.
Dit Pinksterfeest is meer dan een oogstfeest waarbij de eerste broden die van tarwe gebakken zijn aan God aangeboden worden in Zijn tempel. Op dit oogstfeest worden de eerste vruchten van het reddingswerk van de Here Jezus verzameld. Er gaat een grote geestelijke oogst komen van mensen die in de Gemeente van de Heer bijeengebracht worden. En die gebeurtenissen beginnen juist op de dag dat het Pinksterfeest in Jeruzalem begonnen is. Terwijl in de tempel de eerste vruchten van de tarweoogst aan God worden aangeboden, worden hier de eerste geestelijke vruchten aan de Heer aangeboden: duizenden mensen komen op deze dag tot een openlijke keuze om volgelingen van de Here Jezus te zijn. Deze keuze die de mensen zelf maken wordt door God bevestigd: zij worden door Hem in hun hart vervuld met de heilige Geest."
Einde citaat.

Mooi is dat ik die eerstelingen terug vind in Jakobus 1: 18, Romeinen 8: 23 en ook in Hebreeën 12: 23. Deze gemeente der eerstelingen of eerstgeborenen zijn de vrucht van de uitstorting van heilige geest in Handelingen.Jak. 1:18 Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.

Rom.8: 23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. 

Hebr.12: 23 tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen,

Deze gemeente der eerstelingen is niet dezelfde gemeente als de Ene Gemeente die het Lichaam is van Christus waarvan Hij het Hoofd is.

Ik ken de Pinkstergeschiedenis, zoals het in Handelingen 2 beschreven staat. En toch verbaast het me steeds weer dat er één facet wordt uitgelicht waar christenen heel erg mee bezig zijn, namelijk het spreken in talen, oftewel 'tongentaal'. Ook ik ben ermee bezig geweest. Het spreken in 'tongen' is een belangrijke gave van de geest die de christen persoonlijk opbouwt, zo werd mij geleerd. Dit gegeven komt uit: 

1 Kor.14: 4 Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op.

Op de site van het blad "EVA" lees ik over het 'spreken in tongen'
Ik citeer:
"Workshops”
Op het internet kwam ik een geluidsopname tegen van een workshop ‘spreken in tongen’. Tot mijn verrassing wordt de workshop gegeven door Jolande Bijl, die ook regelmatig artikelen voor EVA schrijft. Ook Jolanda is gewoon begonnen het te doen.“In eerste instantie kwam er inderdaad een woord, en daarna nog een, maar dat was precies hetzelfde. Er zat nog niet zoveel variatie in. Maar ik bleef het gewoon een tijdje doen, en toen kwamen er meer woorden. Ik merkte dat ik opeens een hele zin zei, en dat ik even later precies diezelfde zin zo kon zeggen, terwijl het allemaal vreemde woorden waren, dus die kon ik eigenlijk menselijkerwijs gesproken niet onthouden.” 

Tijdens het schrijven van het artikel appt collega Nienke me: “Ik zit op een New Wine conferentie en we krijgen nú een spoedcursusje spreken in tongen! Dit moet je even beluisteren.” Ik vraag de cd op en inderdaad, spreker Paul Harcourt van de All Saint Woodford Wells Church in Londen heeft een hele avond gewijd aan de gaven van de geest, in het bijzonder aan het spreken in tongen. Wederom een mooi evenwichtig verhaal. “Ook al heeft Paulus gezegd: het is beter om te profeteren, toch zegt hij: doe allebei. Bid met je geest, maar bid ook met je verstand,” zegt Harcourt. “Bid over dingen die je niet snapt, en gebruik je verstand voor de dingen die je wel begrijpt. God wil dat we onze hersenen gebruiken, want ze zijn een geschenk. Maar Hij wil niet dat we hem beperken tot de omvang van ons verstand. Vaak als we in tongen spreken, gaan we voorbij de grens van ons beperkte verstand."

Hans Maat, directeur van het Evangelisch Werkverband: “Ik spreek zelf niet in tongen. Maar ik heb al zoveel bijzondere momenten met de Heilige Geest meegemaakt (ook rondom genezing, en profetie) dat ik er zeker voor opensta. Ik geloof dat het bij mij in stapjes gaat, op de tijd die God bepaald heeft. Ik geloof in de Heilige Geest als een soort van gentleman. Hij zal zich nooit opdringen, maar Hij maakt wel geleidelijk dingen duidelijk. In veel gevallen dat mensen in tongen gaan spreken, gaat er wel een moment van handoplegging aan vooraf, maar ik kan me voorstellen dat het ook gebeurt door middel van gewoon beginnen met praten.” 
Einde citaat.

Enerzijds is het heel herkenbaar wat ik hier lees. Zo ongeveer is het verschijnsel ook aan mij bekend gemaakt. Anderzijds is het erg bevreemdend en is 1 Korinthe 14: 4 een eigen leven gaan leiden. 1 Korinthe 14 wordt niet meer in verband gebracht met het gebeuren in Handelingen. Maar als ik Handelingen 2 naast 1 Korinthe 14 leg zie ik grote overeenkomsten. Maar met dit verschil dat de Korinthiërs gecorrigeerd werden omdat ze het spreken van talen losgekoppeld hadden van het doel wat het had. Dit doel was de grote daden van God verkondigen aan het volk Israël zodat zij de wereld in konden gaan om het evangelie van het Koninkrijk te brengen.

Hand.2: 4, 11 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.

1 Kor.14: 21, 22 21 In de wet staat geschreven: Door mensen die een andere taal spreken, en door andere lippen zal Ik spreken tot dit volk, en ook dan zullen zij niet naar Mij luisteren, zegt de Heere. 22 Zo zijn de andere talen dus tot een teken, niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen, en zo is de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven.

Ik spreek niet meer in tongen. Waarom zou ik in een tong, waar ik niets van begrijp tot God moeten bidden of spreken? Ik mag aanvaarden dat mijn gebed en aanbidding eenvoudig en beperkt is. Ook mag ik verwonderd zijn over het werk van Christus. God ziet mij IN Christus aan en aanvaard mij zoals ik ben. IN Christus ben ik volmaakt. Wat kan een vreemde tong daar nog aan toevoegen? Natuurlijk, mijn gevoel wil wat. Vaak voel ik niets van Christus. En die vreemde tong kan mij het vermeende gevoel geven dichter bij God te zijn. Maar dit was helemaal niet de bedoeling van het talen wonder. Daarom spreek ik niet meer in tongen. En ik heb mij ook heel vaak afgevraagd wat in eigenlijk aan het doen was. Er is een last van mij afgevallen.

Ik kan nu het pinksterfeest vieren en er aan denken wat God ermee bedoelt heeft en hoe Hij opnieuw het feest in de toekomst door Christus gaat vervullen aan Israël. Wat een bijzondere tijd zal dat zijn.

Op de site "Tora-Yeshua" is o.a. te lezen hoe de charismatische beweging en de tongentaal is ontstaan. Het bevestigt de resultaten van mijn studie: "Doop met heilige geest"


woensdag 13 mei 2015

Hemelvaart

Hemelvaart

Hand.1: 9 – 11 9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 10 En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, 11 die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. HSV

Wat een dag zal dat zijn, de wederkomst van Christus. Ik lees daarover in:

Zach. 12: 10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. SV

Zach.14: 4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden. SV

Olijfberg

Openb.1:7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen. HSV

Openb.14: 1 En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. HSV
Zal ik daarbij zijn?

Veel gelovigen, die behoren bij het Lichaam van Christus wat heden ten dage door God gevormd wordt, denken dat zij de Heer tegemoet zullen gaan op de wolken. Daarna geloven zij dat zij bij Christus in de hemel zullen zijn tijdens de grote verdrukking. En na die verdrukking denken zij terug te komen met Christus. In een studie: 'Wat is 'de opname'ga ik deze 'opname' onderzoeken.

Ik geloof dat ik samen met de gelovigen die behoren bij het Lichaam van Christus, met Christus geopenbaard zal worden als Hij verschijnt.

Kol. 3: 4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. HSV

Tit.2: 13 terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. HSV

Hier vind je mijn studie over de 'uitopstanding en de verschijning' van Christus en Zijn Lichaam.
zondag 3 mei 2015

"Het Schild van het geloof" het vierde deel van de wapenuitrusting, Efeze 6: 16

Het schild van het geloof.


Het vierde onderdeel van de wapenuitrusting is het schild van het geloof.


Efeze 6: 16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. (HSV)


In de Naardense Bijbel, waar ik zo nu en dan een tekst in op zoek, staat:
Ef.6: 16 in dit alles opnemend het schild dat het geloof is, waarmee ge alle brandende pijlen van de boze zult kunnen doven;


Het leest in de HSV anders dan in de Naardense Bijbel. “Het schild dat het geloof is”. Christus is ons geloof. Dus staat hier eigenlijk: Het schild wat Christus is. En zo staat het ook in het Oude testament. God is een Schild.

Gen.15: 1 Vrees niet, Abram! Ik ben u een Schild, (SV)

2 Sam.22: 31 Gods weg is volmaakt; de rede des HEEREN is doorlouterd; Hij is een Schild allen, die op Hem betrouwen. (SV)

Ps.18:2 (18–3) De HEERE is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper; mijn God, mijn Rots, op Welken ik betrouw; mijn Schild, en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek. (SV)

In het Nieuwe Testament komt het schild van het geloof alleen maar voor in Efeze 6: 16. Ik las hier dat een schild de soldaat helemaal beschermt. Dat is ook goed te zien op het plaatje. En dat is een mooi beeld. Het Schild, dus Christus, beschermt ons volmaakt. De tekst bij het plaatje zegt dat we het geloof als schild mogen dragen. Hoe we het ook wenden of keren, Christus het Schild beschermt ons.
Ik mag mij beschermt weten tijdens ziekte en tijdens zwakke momenten. Ik mag geloven dat mijn kinderen en kleinkinderen beschermt worden. Ook bij het ouder worden wil Christus mij beschermen. Dat wil niet zeggen dat mij niets kan overkomen. Dat weet ik maar al te goed. Maar het geloof van Christus is mijn schild en daar mag ik achter schuilen. Dan kan het alleen maar goed met mij aflopen.


Al denkend over dit onderwerp kwam mij een lied in gedachten. Het bleek het 6e couplet uit ons volkslied te zijn. Wel toepasselijk, zo rondom koningsdag.6. Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven, Uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.Een wonderlijk lied, het Wilhelmus. Maar wat zou het mooi zijn als veel Nederlanders Christus als hun Schild zouden aanvaarden.