Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

dinsdag 15 januari 2019

OPENBARING 15


OPENBARING 15.

Mijn studie over Openbaring 15 is af. De totale studie vind je hier. In dit blog wil ik iets zeggen over: 

Openbaring 15: 1 En ik zag een ander teken in de hemel (ouranô), groot en wonderbaarlijk: zeven engelen met de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn.

Ik begrijp dat er oordelen, in de vorm van plagen, moeten komen want satan en zijn volgelingen moeten gestraft worden. Maar wat ik moeilijk en wonderlijk vind is dat dit in de heilige hemel door God wordt voorbereid. 
Mijn vragen daarover zijn:
Hoe zit dat met die heilige hemel in combinatie met de toorn van God? En daaraan verbonden een vraag die mij altijd al heeft bezig gehouden, waar bevinden zich de overheden en machten van Efeze 6: 12? 
Hoe kan het dat zij in de hemel of hemelse gewesten (NBG, HSV) zijn?

Efeze 6: 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. HSV

Ik heb een kleine studie hierover gemaakt.

Hemelen.

Efeze 4: 10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.

Efeze 4: 10 laat zien dat er meerdere hemelen zijn. In de grondtekst van dit vers staat: boven alle de hemelen
Om welke hemelen gaat het?


Derde hemel.

2 Korinthe 12: 2, 4a 2 Ik ken namelijk een mens in Christus, veertien jaar is het geleden of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, ik weet het niet; God weet het dat zo iemand tot in de derde hemel (ouranou) werd opgenomen. 4a dat hij werd opgenomen in het paradijs.

In de grondtekst staat: heôs trotou ouranou; Het betekent: tot derde hemel. Wat mij opvalt is dat er niet staat: tot in, of in de derde hemel, zoals wel in mijn Bijbel (HSV en SV). Onder het woordje hemel staat een betekenis: zien+opwaarts, hemel. Als ik met dit gegeven naar de tekst kijk lijkt het me dat die mens in Christus (Paulus) tot aan de derde hemel is mee gegrist. Dus er niet in!

Maar hoe dan ook, een derde hemel geeft ruimte voor een eerste en tweede hemel. De eerste hemel is de lucht rondom de aarde. De tweede hemel is de sterren hemel. Daarover schreef ik in dit blog

De derde hemel wordt in 2 Korinthe 12: 2 verbonden aan het paradijs. Eens was er een paradijs op aarde. Daarover lees ik in Genesis 2: 15. Ik geloof dat er in de toekomst, Openbaring 2: 7, opnieuw een paradijs zal zijn. 
Voor deze studie blijf ik bij 2 Korinthe 12: 2 waar het over de derde hemel gaat.

Voor zover ik mij kan herinneren is mij geleerd dat de derde hemel de mooiste en volmaakte plek is, de heilige hemel, waar ik als gelovige uiteindelijk zal zijn, waar ik nu al in de geest ben en waar al mijn geestelijke zegeningen zijn; 
Efeze 1: 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, HSV

Ouranos en epouraniois.

Op mijn zoektocht ontdekte ik dat er twee grondtekst woorden zijn voor 'hemel'; 'ouranos' en 'epouraniois'. 
Ik wil deze woorden gaan bekijken.

1. Ouranos, ouranou, ouranô (3772); betekent: de lucht; bij uitbreiding de hemel (als de verblijfplaats van God), lucht, hemel(s), hemel
Uit Mattheus 24: 29 en 30 begrijp ik dat met de 'ouranou' en 'ouranô' de eerste of de tweede hemel bedoeld wordt:
Mattheus 24: 29, 30 29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel (ouranou) vallen en de krachten van de hemelen (ouranôn) zullen heftig bewogen worden. 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.

Ouranos, ouranou en ouranô komen 284 x voor en wordt in de Statenvertaling vertaald door: 
Hemel, hemel, hemelen en hemels
Daarin wordt onderscheid gemaakt in hoofdletters, alhoewel hoofdletters in het Grieks niet voorkomen. 
Datzelfde geld voor epouraniois.

2. Epouraniois (2032); betekent: op-hemels(en), boven de hemel; (in) hemel, hemel(s) hoog
Epouraniois komt 19 x voor in de Bijbel: Mattheus 18: 35, Johannes 3: 12, 1 Korinthe 15: 40, 48, 49, Efeze 1: 3, 20 / 2: 6 / 3: 10 / 6: 12, Filippenzen 2: 10, 2 Timotheüs 4: 18 Hebreeën 3: 1 / 6: 4 / 8: 5 / 9: 23 /11: 16 / 12: 22. 
In de meeste teksten wordt het woord 1 x gebruikt. In 1 Korinthe 15: 40 en 48 komt het 2 x voor.
Epouraniois wordt in de Statenvertaling vertaald door: Hemelsen, hemelsen, hemel, hemels, hemelse en lucht.

Hemelse gewesten.

'Epouraniois' wordt in de NBG en deels in de HSV, vertaald door hemelse gewesten. In die 'epouraniois' worden gelovigen gezegend met alle geestelijke zegeningen; Efeze 1: 3 maar daar zijn ook de overheden en machten; Efeze 6: 12. 
En dat is mijn probleem, want mijn vraag is hoe het kan dat zij in de hemelse gewesten, de heilige hemel zijn?

Ik ga op zoek in enkele sites zoals die van Jaap Fijnvandraat
In zijn vragenrubriek wordt bevestigd wat ik tot nu toe heb gevonden, dat er in de hemelse gewesten ook de (boze) overheden en machten zijn. Maar verder krijg ik daar geen antwoord op mijn vragen. 
Dus moet ik nog even verder gaan met mijn zoektocht.

Ik vul dit aan met dat wat ik op de site “Amen” lees in het artikel “Hemelse gewesten”. 
'In de hemelse gewesten' is in de grondtekst: en tois epouraniois.

Ik lees in het artikel dat 'Epouraniois' een bijvoeglijk naamwoord is. Het zegt iets over dat wat erop volgt, bijvoorbeeld: een hemels vaderland in Hebreeën 11: 14, 16. Maar 'epouraniois' kan ook zelfstandig voorkomen. Dan heet het 'het hemelse'.
'Epouraniois' betekent zoiets als boven hemelsen of hemelse dingen. Ik vind dit terug in punt 2
De uitdrukking 'en tois epouraniois' kan ik uitleggen als een gebied, sfeer of boven hemelse dingen.

Ik begrijp uit het artikel op de site “Amen” dat onder 'hemelse gewesten' het gebied wordt bedoeld wat bestaat uit de de tweede en de derde hemel
Verder begrijp ik dat Efeze 1: 3, 20 en 2: 6 over de derde hemel gaan, terwijl Efeze 6: 12 over de tweede hemel gaat.
Dat betekent dat ik uit de context van de tekst moet opmaken in welk gedeelte van de hemelse gewesten het gegeven zich afspeelt.

De boze overheden, machten en satan kunnen vanwege hun zonde niet hoger komen dan de eerste en tweede hemel. Zij hebben geen toegang tot de derde hemel, het heilige gedeelte waar God woont. Hemelse gewesten is dus de tweede hemel in: Efeze 6: 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

De gelovigen van het Lichaam van Christus zijn in de geest gezet in de derde hemel, het heilige deel van de hemelse gewesten, daar waar Christus is: Efeze 1: 20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten,

Conclussie.

In de NBG en HSV worden de tweede en de derde hemel de 'hemelse gewesten' genoemd. De Statenvertaling maakt dit onderscheid niet en daar is het lastig te zien in wel onderdeel van de hemel iets zich afspeelt. Ik begrijp nu dat 'mijn heilige hemel' bestaat uit het derde hemel. 
Uit de context van de teksten moet ik opmaken in welk gedeelte van de 'hemelse gewesten' iets zich afspeelt. In de tweede hemel zitten de boze overheden en machten.

Het hemelse gedeelte waar Openbaring 15: 1 over spreekt is de ouranô. Dat is sowieso de tweede hemel, zie punt 1
De ouranô is een onderdeel van de 'hemelse gewesten' maar dus niet 'mijn heilige hemel'.
Deze kennis lost mijn vragen op, alhoewel ik het nog steeds erg lastig vind om te begrijpen. De boze overheden en machten zitten in ieder geval niet samen bij God en Christus in het heilige gedeelte van de 'hemelse gewesten'. De boze overheden en machten kunnen niet hoger komen dan de tweede hemel. God kan wel afdalen naar dit gedeelte om oordeelplannen voor te bereiden, zoals in Openbaring 15: 1.

Hemel in het Oude Testament.

In het Oude testament is er sprake van één hemel, de 'shamayim' (08064) en 'shamayin' (08065). Deze woorden betekenen: hemel, lucht, woonplaats voor de sterren en woonplaats voor God. In deze betekenis lijken de eerste, tweede en derde hemel te zijn samengevat. De woorden komen 458 x voor in het Oude Testament van de Statenvertaling.
Dan is er nog de 'shachaq' (07834) welke betekent: wolken, hemel. Deze woorden worden in de Statenvertaling vertaald door: Hemel, hemel, hemelen, hemels, of hemelse. Daarin wordt onderscheid gemaakt in hoofdletters, alhoewel hoofdletters in het Hebreeuws niet voorkomen.

Mijn bronnen zijn:

Studie Bijbel “The Word” welke te vinden is op de site: “Kaleo”.
Het artikel “Hemelse gewesten” op de site “Amen”
De vragenrubriek van Jaap Fijnvandraat.