Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Dus besloot ik om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


maandag 29 december 2014

Overheden en machten in de hemelse gewesten.

Overheden en machten

Efeze 3: 10 -11 10 opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, 11 volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere.

De afgelopen tijd heb ik mij verdiept in de oorsprong en het einde van Satan. Het resultaat daarvan kun je lezen in de studie: “Alverzoening: ja. Alverlossing: nee.”

In de brochure “Levend water” nummer 22: "Satan de vorst der duisternis" las ik op blz. 31 dat Satan vanaf zijn val uit de hemel geen gezalfde meer was. Dat werd de zoon van God, de Here Jezus Christus. Ook was Satan niet meer Gods verzegelde standaardmaat (dit betekend: patroon, model). Deze maat zou gevormd worden door Christus en Zijn Samen Lichaam. In de brochure staat verder: “Als wij de diepte van deze rijkdom zien, dat wij toegang tot God de Vader hebben en dat wij in zo'n heerlijke staat in Christus zijn gezet voor Gods troon, dan kunnen wij begrijpen dat Paulus hierna uitroept:

Efeze 3: 14 Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, 

De apostel Paulus raakt de diepte van deze rijkdom direct al in Efeze 1:4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde."

Toen ik dit op een ochtend las werd ik geraakt. Wat een mooie boodschap voor ons. Ik kan eigenlijk niet begrijpen in wat voor een positie wij als Gemeente geplaatst zijn. Ik heb mij voorgenomen om in dit nieuwe jaar mij te bezinnen over die heerlijke positie in Christus.

Hoe zit dat met die overheden en machten? Ik lees namelijk in:
Hebreeën 4: 14 Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. 

Voor ons is Christus geen Hogepriester, maar dit vers zegt wel dat Hij de Hemelen is doorgegaan, daar waar de overheden en machten zijn. En nu is Christus daar en laat zien dat de Gemeente, Zijn Lichaam, bij Hem hoort en deel heeft aan Hem. Christus toont de overwinning.
Kolossenzen 2:15 Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Zijn die overheden en machten goede of boze engelen? Zeker ook boze engelen, want ik lees in Efeze 6: 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Als ik probeer na te denken over die boze machten dan weten zij dus al dat hun kansen verkeken zijn. En dat mogen wij ook weten als we Efeze 6: 10 – 20 toepassen in ons geloofs leven. Gods zegen voor het nieuwe jaar in de strijd die al overwonnen is.
zondag 14 december 2014

Kerst

Kerst

Vanaf dit blog wil ik jullie gezellige kerstdagen en een gezegend nieuwjaar toe wensen.Deze kerststal heeft onze kleinzoon vorig jaar gemaakt, toen hij bij ons logeerde.

Het kerstverhaal spreekt mensen aan. En dat is mooi. Ik hoor zelfs van mensen die verder nooit naar de kerk gaan, dat zij dit met kerst wel doen. Dan horen zij van de geboorte van de Here Jezus Christus. En zij genieten, dat neem ik tenminste maar aan, van de sfeer en alles wat er in zo'n dienst wordt gedaan. Ik ken kerst ook als gezellig en sfeervol met de kaarsjes die branden.

Maar ik vind nergens in de Bijbel dat we de geboorte van Christus moeten vieren. Hoe komt het dan dat we het wel menen te moeten doen?

Op Wikipedia lees ik: 

“De Germanen vierden rond Midwinter (21 december) reeds midwinter of joelfeesten (winterzonnewende) waarbij het boze werd verjaagd en het licht werd begroet. In de Scandinavische talen heet Kerstmis tot op vandaag jul.
In de vierde eeuw zorgden keizer Constantijn de Grote en de bisschoppen van de uit vervolging bevrijde vroege Kerk ervoor dat Kerstmis op 25 december zou worden gevierd. Op deze datum werd rond de Middellandse Zee tot dan toe de zonnegod vereerd. Omdat Jezus het Licht van de Wereld genoemd werd, zou Constantijn I - volgens bepaalde auteurs hebben besloten dat de geboorte van Christus op deze dag gevierd zou moeten worden. Bovendien waren de dagen rond 25 december reeds de vrije feestdagen der saturnaliën. De saturnaliën  was de naam die de Romeinen gaven aan de feestdag op de zonnewende van 21 december ieder jaar.”

Als ik dit lees dan zie ik dat het voortkomt uit een bron, buiten de Bijbel om. Bij mij rijst nu de vraag: Hoe ziet God naar ons als wij dit feest vieren?

Natuurlijk kun je dit feest met zijn vrije dagen gebruiken om te evangeliseren. En ik zie op internet dat dit ook veel gedaan wordt. De boodschap van de geboorte van de Messias wordt verkondigt. En ik kan alleen maar bidden dat mensen de vrede vinden in Christus. Vrede op aarde begint met vrede in jezelf.

Ik wil voor niemand bepalen hoe hij/zij kerst zouden moeten vieren. Alle versierselen, het zijn dode dingen, zie 1 Korinthe 8: 1- 4. Ik moet ook denken aan Paulus die het evangelie verkondigde in Handelingen 17: 22 – 24 in Athéne. Als aanleiding voor zijn boodschap gebruikt hij de Areópagus waar hij een altaar vindt, te midden van allerlei altaren aan de afgoden, aan de onbekende God.

Op CIP stuitte ik op een intervieuw met Wietse van der Hoek, voorganger in de Arnhemse baptistengemeente Ontmoeting, met bijbehorende discussie.


woensdag 3 december 2014

Worden als een kind.

Worden als een kind.

Ik hoor het regelmatig. Dat we mogen worden als een kind. Dat staat in:
Mattheüs 18: 1-4 1 Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?’ 2 Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer 3 en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. 4 Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. 

Wat lezen de mensen hierin? Ik heb een paar gedachtes van internet geplukt:
De Here Jezus noemde God Zijn Vader en de Heer vertrouwde Zijn Vader.
Een kind is nog puur, ontvankelijk, open, eerlijk, onbezorgd en afhankelijk.
Een kind aanvaardt wat het niet begrijpt. Het pakt het mooiste cadeau.

Meestal wordt dit vers aangehaald als we een discussie hebben over de betekenis van Bijbel teksten. Ja, ik weet het. Ik kan nog wel eens moeilijk doen en alles willen uitpluizen. Dat vinden sommigen niet bij het gedrag van een kind horen. Maar klopt dit eigenlijk wel? Is het niet kinderlijk genoeg om zoveel mogelijk te willen weten? Hoe zit het met ons Grote Voorbeeld, de Here Jezus?

De Here Jezus kwam als baby op deze aarde. Dat gedenken wij aan het eind van deze maand. Alleen in het Lukas evangelie (was me nog nooit opgevallen) staat de geschiedenis van de Here Jezus als 12 jarig kind. Er staat in Lucas 2: 40, 47, 52 40 Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem. 47 Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden.  52 Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.

In de Bijbel groeit de Here Jezus erg snel. Zijn bedienig begint op 30 jarige leeftijd. Hij is dan volwassen. Worden wij ook niet geacht volwassen te worden?
1 Cor. 13:11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 
Efeze 4:13, 14 13 totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. 14 Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen

Gelukkig, ik mag onderzoeken, dat doen kinderen trouwens ook. Ik 'moet' zelfs onderzoeken, om niet als een kind heen en weer te worden geslingerd. Ja, het kind zijn heeft ook nadelen.
Dan ga ik nu vertellen wat ik in Mattheüs 18: 3 lees. Deze tekst heeft te maken met bekeren, dat is eigenlijk omkeren. En met vernederen zegt vers 4. Het lijkt een keuze. Daarna worden als een kind, dit is erkennen dat men Christus nodig heeft. Van de meeste de minste willen worden zegt vers 1. Dit was de voorwaarde om het Koninkrijk der hemelen binnen te gaan.
Is dit vers eigenlijk wel bedoeld voor mij? Nou nee, dit vers slaat direct op het volk Israël waar de Here Jezus Zijn bediening had en die Hij voortdurend opriep om zich te bekeren. Maar ook van de gelovige Joden werd verwacht dat zij zouden groeien. Hebr. 6: 1Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God,

 Hier vond ik een leuk stukje.                                                                       


woensdag 26 november 2014

Lukas 16: 19 - 31 "De rijke man en de arme Lazarus"

Vandaag heb ik een kleine studie geplaatst. Deze gaat over Lukas 16: 19-31, De rijke man en de arme Lazarus Ik heb deze studie gemaakt omdat dit gedeelte toch wel regelmatig wordt gebruikt om te bewijzen dat er een eeuwige hel is waar de ongelovige mens als onsterfelijke ziel in komt. Geïnteresseerd? Lees de studie.

zondag 2 november 2014

Vrede van Jeruzalem

Vrede van Jeruzalem.

Psalm 122: 6 Bidt om den vrede van Jeruzalem;

Ik heb het altijd moeilijk gevonden om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dit omdat ik weet dat Jeruzalem nog door een heel diep dal moet. Nu las ik in het boekje: “Blij met de Bijbel” van Peter Slagter, op blz.35 dat bidden hier betekent: “wensen”. Er moet dus eigenlijk staan: “Wens Jeruzalem vrede toe”.
Dat verandert wel iets aan de zaak. Daar kan ik wel voor bidden.
Voordat die wens vervuld zal worden moet er nog heel wat gebeuren rondom het land Israël. En mogelijk zien we nu in de wereld een begin van de verschrikkelijke dingen die voorzegd zijn. Want er gebeurt heel wat in de wereld vandaag de dag. Het is goed om voorzichtig te zijn met het invullen van de tekenen van de tijd. Als ik de beelden zie op TV over de IS dan wordt het me bang te moede. Ik denk aan onze kinderen en kleinkinderen. Wat staat hun te wachten. Ook denk ik aan het volk Israël.


Maar deze dingen moeten gebeuren. Dat lees ik in:

Mattheüs 25 : 6-8 6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. 7   Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

Zach.12: 2, 3b 2 Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken.

In het vorige blogbericht heb ik een studie aangehaald van Walid Shoebat. Dit is een ex-moslim en hij schrijft interessante dingen over de eindtijd. Wat hij schrijft komt deels overeen met wat ik gelezen heb in brochure 26 "Vindt de Grote Verdrukking wereldwijd plaats" van D. van Zuijlekom.

Maar ondanks dat het zwaartepunt van de strijd zich zal afspelen in de landen rondom Israël zullen wij hier mogelijk ook het één en ander ervaren. Zijn we er klaar voor?

2 Tim.3:1, 12 1 En  weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 12 En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.

En als dan de zware tijden komen, mogen we weten dat de gewenste vrede voor Jeruzalem nabij is: 

Lukas 21: 28 28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan
omhoog en hef uw hoofd op,  omdat uw verlossing nabij is.

Zach. 12: 10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij  aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.

Zach. 14: 9 De HEERE zal Koning worden over heel de aarde.
Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige.

donderdag 16 oktober 2014

Studie van Walid Shoebat

Walid Shoebat, een voormalige Palestijnse terrorist die zich bekeerde tot het christendom. 

De afgelopen periode heb ik een aantal verhalen gelezen van ex-moslims die christen zijn geworden. Ik vind het indrukwekkend wat deze gelovigen hebben meegemaakt. Een van hen is Walid Shoebat. Hij geeft diverse studies die op internet zijn te vinden. Het oorspronkelijke stuk kan ik niet meer openen. Gelukkig heb ik op de site van Hoddenbagh "De Bijbel open" een uitgebreid, in het Nederlands geschreven, artikel van Walid Soebath gevonden. Hieronder heb ik een gedeelte geciteerd.

Deze studie van Walid Shoebat gaat over het eindtijd gebeuren wat wij de “grote verdrukking" noemen. Volgens Shoebat zal deze grote verdrukking zich afspelen in het midden oosten. Bovendien zegt hij dat onze antichrist de Messiasfiguur, de Mahdi is van Allah, de god van de islam.
Ik citeer, in het geel, enkele stukjes uit de studie:

"Voor Shoebat was het opwindend te ontdekken dat de Bijbel zich vooral concentreert op het Midden Oosten, waar hij opgroeide.

Antichrist heerst over de hele Aarde, of...........De landen RONDOM Israël.

Laten we de passage in Zacharia 12 nu eens in zijn hele context lezen: 'Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken rondom; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden.' (vs.2-3). 

Dus wie zullen er volgens deze passage specifiek Jeruzalem aanvallen: de volken rondom. In onze tijd zijn alle landen die Israël omringen zonder uitzondering islamitisch. 

Merk het volgende patroon op: Ten eerste worden specifiek 'de landen rondom u' genoemd. Vervolgens wordt één van die landen bij de naam genoemd: Edom. Edom wordt gebruikt om de vijanden van de Joden die ten oosten van Israël leefden aan te duiden. Heden ten dage is dit met name het gebied van Jordanië en Saudi Arabië. De Bijbel doet dus alle moeite om op te helderen wie deze landen 'rondom' zijn.

Geen wereldregering!

Echter, het woord gebruikt voor 'aarde' in Zacharia is 'Eretz', wat vrijwel altijd wordt vertaald met 'land' (denk aan Eretz Yisraël: het land Israël). Er zijn vele verzen in de Bijbel die dezelfde termen gebruiken, maar waarin duidelijk niet de hele aarde wordt bedoeld.

Toen ik (nog steeds Walid Shoebat als Palestijn!) echter voor het eerst de Bijbel opende, las ik over de plaatsen waarin ik was opgegroeid, zoals Bethlehem en Jericho. Veel te veel Westerlingen begrijpen niet dat de Bijbel zich door-en-door concentreert op het Midden Oosten. In het Bijbelse wereldbeeld is Jeruzalem het centrum van de aarde - niet Europa of Amerika. Hetzelfde geldt voor de Bijbelse profetieën over de eindtijd.

De Antichrist zal niet dezelfde namen als Christus hebben, maar hij zal zichzelf voldoende Messiasachtige kenmerken toedichten om de wereld te kunnen misleiden. Kijkend naar de kernmerken van Allah en zijn Messiasfiguur, de Mahdi, zien we dat deze exact overeenkomen met waar de Bijbel ons nu juist voor waarschuwt. De islam en de geest van de antichrist zijn precies hetzelfde, omdat beide systemen de Drie-eenheid ontkennen en het Goddelijke Zoonschap van Christus. 
                                                                                 
Eén van de belangrijkste verzen in de Bijbel aangaande de Antichrist en de geest van de antichrist luidt: 'Wie is de leugenaar, dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.' (1 Joh.2:22-23).                                                                       
'Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist.' (2 Joh.1:7)

Zowel Mohammed als de Mahdi voldoen exact aan het plaatje van de geest van de antichrist. Mohammed ontkende zowel de Vader als de Zoon. De Mahdi zal in de geest van Mohammed optreden en precies hetzelfde doen.

Volgens de voormalige Palestijnse moslimterrorist Walid Shoebat willen de meeste burgers en leiders in het Westen wanhopig blijven geloven in het goede van alle mensen en blijven ze zichzelf in deze tijd van grote onzekerheid gerust stellen met sprookjes. Bijna alle Westerlingen slikken de islamitische misleiding dan ook voor zoete koek. De enkeling die wel de waarheid aangaande de ware aard van de islam durft te onthullen wordt onmiddellijk als een intolerante, haatvolle islamvijand weggezet. 
 
Moslimleiders leiden dubbelleven.

Om het beeld van de islam -zogenaamd de religie 'van vrede'- te beschermen leiden zelfs 'gematigde' moslims een dubbelleven. Eén kant laat in privé bijeenkomsten agressie tegen het Westen zien, en de andere kant preekt tolerantie en vrede voor het westerse publiek. 

Je zou toch zeggen dat Westerlingen inmiddels genoeg van dit gevaarlijke patroon moeten hebben gezien om eindelijk wakker te worden. Velen lijken er echter nog steeds voor te kiezen om bewust onwetend te blijven - totdat onze samenleving net als de Titanic frontaal op de islamitische ijsberg botst en zijn ondergang tegemoet gaat.

Antichrist zal NIET over de HELE wereld heersen.

De Antichrist zal dus de bestaande kalender en wetten proberen te vervangen, maar daar slechts ten dele in slagen. Het zal niet lukken om de islamitische sharia wet in ieder land ter wereld in te voeren. Waarom niet? Omdat God nooit zal toestaan dat de Antichrist over de hele wereld zal heersen. Het werd Nimrod op de toren van Babel ook niet toegestaan. In tegenstelling tot de meeste westerse Bijbel uitleggers, die nog steeds denken dat de Antichrist over de hele wereld zal heersen, zal God de poging van de Antichrist een wereldregering op te richten tegenhouden. Jezus is de enige Koning die een eindwereldregering zal stichten en die vanuit Jeruzalem over de aarde zal regeren.
Kortom: de religie van de islam vervult perfect de profetie in Daniël dat de Antichrist de bestaande tijden (kalenders) en wetten zal proberen te vervangen door zijn eigen kalender en wetten.

De 'hoer': Niet het Vaticaan en ook niet de VS.

Noch Rome, noch een verenigde wereldreligie voldoen echter aan de talloze Bijbelse omschrijvingen van de 'hoer'. De hoer moet namelijk banden hebben met Arabië, niet met Rome, New York of enig ander land. 'Babylon is gevallen, is gevallen' (Jesaja 21:9). Exact dezelfde aankondiging vinden we terug in Openbaring 18:1-2. De namen die in deze profetie worden gebruikt liggen allen in Arabië!"

Einde citaat. Ik ben mij ervan bewust dat het citaat lang niet alles weergeeft wat Walid uitlegt. Het stuk op dit blog zou te lang worden. 

Ik vind deze studie verrassend omdat Walid Shoebat als ex-moslim het gevaar van de islam aangeeft. En omdat hij een aantal zaken bevestigd die ook op deze site uitgelegd worden.

Lees specifiek het vrijgegeven gedeelte uit de brochure 26 “Vindt de Grote Verdrukking wereldwijd plaats?”

Mijn gebed is dat nog veel moslims het verlossende evangelie van Jezus Christus mogen aannemen. 

Woorden die mede de oorzaak zijn van een verkeerd begrip over de plaats van de eindtijd strijd zijn:
  1. Het woord 'Eretz' wat in onze vertalingen vertaald wordt door 'aarde'. Maar de juiste betekenis is 'land'. Denk aan Eretz Yisraël: het land Israël. In Openbaring wordt dit woord heel veel vertaald door 'aarde' waar dus 'land zou moeten staan.
  2. Het woord 'oikoumene' wat vertaald wordt door 'wereld'. Maar de werkelijke betekenis is 'gedeelte van de wereld, speciaal het Romeinse gebied' Oikoumene komt onder anderen voor in Openbaring 3:10, 12:9 en 16:14. Het is daar vertaal door 'wereld'.


vrijdag 3 oktober 2014

Burlende herten.

Burlende herten.

Het is de tijd van de burlende herten op de Veluwe. Ik ben dit jaar diverse keren 's ochtends het bos in gefietst om filmpjes te maken van de herten.
Maandag 29 september kon ik een mooi filmpje maken:


Toen ik naar huis fietste dacht ik er nog over na.
De edelherten zijn al 3 weken bezig om hun kudde hindes te verdedigen tegenover andere mannetjes, ofwel om een groepje vrouwtjes te bemachtigen. Ze gaan hele nachten de strijd aan voor de kudde. Ze schijnen dan die weken erg af te vallen. Maar het hele ritueel zorgt uiteindelijk voor nieuw leven.
Ik moest denken aan God die nu al vele jaren bezig is zijn kudde, die Hij zich als bruid gekozen heeft, te bereiken. Hij heeft er alles voor gedaan. Hij heeft er Zijn Zoon voor gegeven. Hij zoekt en roept ze nog steeds. Wij zien dit niet direct. God doet het op dit moment in het verborgene.
De strijd gaat nog voort. De huidige eigenaar van de kudde gaat verliezen.
Ik heb het over Israël. Israël zal als volk zich bekeren en aan God gaan toebehoren.

Ik las in de Bijbel:
Hosea 2: 15, 18, 19 15 Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE
(Jehova), dat u Mij zult noemen: mijn Man, en Mij niet meer zult noemen: mijn Baäl! 18 Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. 19 In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HEERE (Jehova) kennen.

Maar ik vond nog een vergelijking.
Zoals het edelhert het hoofd is van zijn kudde, zo is Christus het Hoofd van Zijn Gemeente, Zijn Lichaam.
 
Efeze 1: 22, 23 22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, 23 die Zijn lichaam ien de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.
Kol.1: 18 En Hij is het Hoofd van het lichaam, namelijk van de Gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de eerste zou zijn.

Ik kwam bemoedigd thuis. Zowel door dat wat ik in het bos mocht zien en filmen als door de gedachten daar om heen.

zondag 31 augustus 2014

Spoorzoeken

Spoor zoeken.

In onze vakantie naar Frankrijk hebben we veel gewandeld. Ik ontdekte dat ik het erg leuk vond om met de kaart een route uit te stippelen en al wandelend het pad te zoeken. Ik vertelde dit aan mijn man en zijn verrassende reactie was dat hij vond dat ik dit ook deed met de Bijbel.
Dit gaf mij stof tot nadenken, want mijn man heeft gelijk. Voor een goed verloop van de wandeling moet je de kaart nauwkeurig lezen en opletten op kleine details. Maar het overkomt ons ook regelmatig dat we verkeerd lopen en dat we op een gegeven moment door hebben dat de aanwijzingen ontbreken of niet kloppen. Er zit dan niets anders op om terug te gaan en te zoeken naar het punt waar we het spoor weer op kunnen pakken. Want er is niets zo onbevredigend als dat je de route moet onderbreken, of dat je de mooiste stukjes gemist hebt.
Met het lezen van Gods Woord werkt het ook zo. Het is nodig om de Bijbel te bestuderen en ook te letten op de details en verschillen. En de ervaring in christelijk Nederland leert ons dat er heel veel routes zijn. Maar de vraag is of ze op het juiste eindpunt aan komen en of we alle zegeningen ontdekken.

Vorige keer beschreef ik met welk aanknopingspunt (Mattheus 15:8) mijn zoektocht begon. Er zijn meer aanwijzingen geweest tijdens mijn Bijbelse wandeling. Zo was het voor mij zeker dat God een plan had met Israël. Romeinen 11 was een duidelijke richtingaanwijzer:
Rom.11:26 En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
27 En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.

Ook ben ik nooit vergeten hoe blij en rustig ik werd van een Bijbelstudie over de Colossenzen brief. Toen daarna een gedeelte uit de Korinthe brief werd aangehaald ervoer ik onzekerheid en ontstonden er allerlei vragen in mijn brein waar ik geen raad mee wist. Maar door de uitleg van het verschil tussen de brief aan de Colossenzen en de Korinthiërs, werd de weg door Gods Woord een heel stuk duidelijker werd.

Als ik terug kijk op die zoektocht verwonder ik mij over het spoor wat ik mocht vinden en volgen. De volgende teksten laten zien dat het mogelijk is het Bijbelse spoor tot een goed einde te brengen.

Efeze 5:10, 15, 17 10 en beproef wat de Heer welbehaaglijk is. 15 Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, 17 Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is.
Colossenzen 1:9, 10 9 Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, 10 zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagd, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God,
                         


Ik ben ook gaan speuren, in Gods woord, naar wie de Bruid is van het Lam. Maar dat viel me niet gemakkelijk. Eerst heb ik op internet gekeken wat er zoal over geschreven werd. De ene helft van de uitleggers zegt dat de Gemeente de bruid is en de andere helft zegt dat Israël de bruid is. Ik vond sommige uitleggingen moeilijk en heel uitgebreid zodat ik soms niet eens meer wist waar het over ging. Dus is mijn uitdaging om een schematische, duidelijke en korte uitleg te geven over wie de bruid is. En ik mag ook de bedoeling van de Bijbel niet uit het oog verliezen. 

De studie staat hier.

zondag 17 augustus 2014

God spreekt door Zijn Woord

De Stem van God.

Gen. 12:1, 4  1 De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal. 4 En Abram toog heen, gelijk de HEERE tot hem gesproken had;

Toen Abraham voor het eerst Gods oproep hoorde diende hij andere goden, zo lees ik in Jozua 24: 2. Toch reageerde Abraham op de Stem van God en deed wat God vroeg. Wist Abraham welke God hem riep om zijn land te verlaten en te gaan naar het land wat God hem zou wijzen? Hoe dan ook, Abraham heeft gehoor gegeven aan die oproep en dat heeft zijn leven drastisch veranderd. Abraham zou rijk gezegend worden door God.

Hoe heb ik Gods Stem verstaan? Voor dat ik geloofde leefde ik mijn eigen leven. Toch vroeg ik mij af of er niet meer was in dit leven en ging ik de Bijbel lezen. Ik begreep niet wat ik las. Behalve één tekst: Mattheus 15:8 ‘Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan.’
Deze tekst herkende ik en ik wist dat mijn hart ook ver van God vandaan was. Achteraf zie ik dit als een roepstem van God. Die tekst bleef hangen in mijn gedachten en heeft mij naar de omgang met God doen zoeken. Het heeft mijn leven blijvend veranderd en mij rijk gezegend.

Bij het googlen “hoe verstaan we Gods Stem” merkte ik dat mensen het lastig vinden om Gods Stem te verstaan. Men haalt allerlei voorbeelden uit de Bijbel aan, ook uit het Oude Testament. Mensen zoeken vaak antwoorden op praktische vragen, bv: moet ik verhuizen of welke baan moet ik nemen. Persoonlijk geloof ik dat God ons een eigen verantwoordelijk- heid heeft gegeven wat deze praktische vragen betreft. Voor geloofsvragen ligt dit anders en daarbij komt dus de verwarring voor.

Abraham leefde in een tijd dat God tot de mensen sprak. Soms rechtstreeks of door profeten. Wij leven in een tijd dat God tot ons spreekt door het Woord en speciaal door de latere brieven van Paulus. Dit zijn de brieven: Efeze, Filippenzen, Colossenzen, 1 en 2 Timotheüs, Titus en Filemon. Als we dit voor ogen houden kunnen we al een aantal “stemmen” negeren. Toch kan het een zoektocht zijn om Gods stem te horen in en over de genade periode waarin we nu leven. Eén ding is zeker, onze zegeningen zijn hemels.
Ef.1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus.


Col. 3:1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.


maandag 28 juli 2014

Mohamed Al Kaddour


In het blad: “De nieuwe KOERS” no3 heb ik een artikel gelezen over Mohamed Al Kaddour.
Deze Syrische Islamistische arts is tot geloof gekomen door een visioen, nadat hij heftig is gemarteld en in een cel van één bij één meter. Zijn levensgeschiedenis maakt diepe indruk op mij en ik wil dit met jullie delen. Ik citeer:

Licht
Maar diezelfde nacht heeft Mohamed een bijzondere ervaring. "In mijn cel heb ik het uitgeschreeuwd van de pijn. Mijn lijf barstte uit elkaar. Op een gegeven moment heb ik de profeet Jezus aangeroepen. Ik had ooit weleens het verhaal gehoord dat hij was gekruisigd. Daar moest ik aan denken die nacht. Hoe heeft hij dat volgehouden? Die vraag hield me bezig. In mijn wanhoop heb ik het uitgeschreeuwd naar hem. Zoiets als: ik weet niet hoe u het volgehouden hebt aan het kruis, maar mij lukt het niet." Op dat moment begint er in de hoek van zijn cel een klein lichtpuntje op te gloeien dat steeds groter wordt. Mohamed maakt met zijn hand een klein bolletje en beweegt zijn handen steeds verder uit elkaar. "Het licht was zoals het schijnsel van de maan, het werd steeds groter en opeens stapte er een helder verlichte persoon mijn cel binnen. In het lichtschijnsel zag ik opeens mezelf liggen op de grond, ik zag dat ik nog onder het bloed zat van het laatste verhoor. De persoon straalde een en al vriendelijk licht uit. Op de een of andere manier drong het diep tot me door dat dit Jezus zelf was. Ik kan niet uitleggen hoe. Ik wist het gewoon. Langzaam boog hij zich voorover en raakte met zijn hand mijn kapotte oog aan. Hij vroeg me vervolgens om op te staan, maar mijn hele lijf deed pijn. Het lukte me niet. Toen strekte hij zijn arm naar mij uit en trok me overeind zodat ik op mijn voeten stond. 'Leven mijn kinderen nog?' vroeg ik. 'De beul had gezegd dat ze die ook zouden pakken.'"

Dan wordt Mohamed aan de hand mee genomen en krijgt een visioen. "Ik keek naar binnen in mijn eigen huis, en ik begroette mijn dochter van vijf. Ze omhelsde me, het volgende moment zat ze heel ontspannen televisie te kijken. Met de benen dwars over de stoelleuning." Mohamed doet het voor. Als hij maanden later na zijn vrijlating thuiskomt, zal hij haar tot zijn grote verbijstering in precies dezelfde houding aantreffen voor de televisie, met haar benen dwars over de stoelleuning. Op dat moment in de cel ervaart hij dit beeld als een enorme opluchting. Direct daarna wordt hij vanuit zijn kleine gevangeniscel meegevoerd naar een weids landschap, een vergezicht dat rust en vrede uitstraalt. Dan verdwijnt het licht, en wordt het weer donker in zijn cel. Maar iets van de vrede die hij heeft ervaren blijft. Mohamed vertelt dat hij vanaf die bijzondere nachtelijke ontmoeting niet langer fysiek wordt gemarteld. Hij is ervan overtuigd dat dit te maken heeft met de persoonlijke tussenkomst van Jezus zelf. "Dankzij Hem heb ik deze hel overleefd, daar ben ik zeker van."

Het hele verhaal kun je hier lezen.

Dit getuigenis las ik terwijl in deze wereld de ene na de andere ellende op de TV te zien is. Dat is de realiteit op dit moment. Deprimerend. En om maar niet te spreken van het enorme verdriet en de wanhoop van de mensen die het betreft. Toen las ik dit artikel. Ik werd er door bemoedigd. Ik heb het artikel verschillende keren gelezen. God kwam deze man nabij in zijn pijn. En Mohamed leerde zijn Heiland en Verlosser kennen op een wonderlijke manier.

Ik las ook op dat moment een artikel op het CIP
In de discussie, na dit artikel, las ik dat mensen gingen twijfelen aan de almacht van God. Ik begrijp dat wel. Toch vind ik ook dat deprimerend en verdrietig. En ik hoop dat, als je leest hoe de arts Mohamed Christus ontmoette en erdoor gered werd, dit ook voor jou een lichtpunt is in deze sombere wereld. 

Ik heb mijn visie over visioenen enigszins bij moeten stellen.
In de studie: “Doop met heilige geest’’ geef ik aan dat visioenen en profetieën te maken hebben met het volk Israël en in relatie met dit volk plaats vinden. Dit geloof ik nog steeds, maar om het getuigenis van Mohamed kan ik niet heen.