Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

maandag 25 februari 2019

Bijbel en wetenschap.


Bijbel en wetenschap.

Bij het zoeken op internet naar het droogvallen van de Eufraat (Openbaring 16: 12) stuitte ik op het artikel: “Mozes scheidde de Rode zee misschien niet” uit De Volkskrant”. Het wekte mijn nieuwsgierigheid op, want dacht ik, wat voor bewijzen zou men hebben om dit wonder te ontkrachten. Ik citeer: 
Mensen zijn altijd gefascineerd geweest door het verhaal in Exodus. Ze vragen zich af of het gebaseerd is op historische feiten. Deze studie toont aan dat de beschrijving van het scheidende water een basis heeft in de wetten van de fysica. Het scheiden van zeeën kan worden verklaard door vloeistof dynamiek. Het toont dat het water uiteen gedreven kan worden als de wind twaalf uur lang met 100 kilometer per uur over het water blaast. De wind beweegt het water zodanig dat er een veilige passage ontstaat tussen de twee delen.

Ongeveer het zelfde artikel is te lezen op de site NU wetenschap”: 
Een computermodel suggereert dat een oostenwind met een snelheid van 100 kilometer per uur ervoor kan zorgen dat er een landbrug ontstaat in een groot wateroppervlak. In theorie zou dat de verklaring kunnen zijn voor het verhaal uit het Bijbelboek Exodus waarin een zee uiteen splijt voor Mozes en zijn volk.

Exodus 14: 16, 21 16 En u, hef uw staf op, strek uw hand uit over de zee en splijt hem doormidden, zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het droge kunnen gaan. 21 Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de HEERE liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog, en het water werd doormidden gespleten.

Op de site “Visie EOtrof ik een artikel aan over de verwoesting van Sodom en Gomorra. Er staat onder anderen: 
Het team presenteerde afgelopen maand voorbeelden van de opgravingen. Op grond daarvan stellen ze dat “een extreem hete, explosieve gebeurtenis” het gebied met de grond gelijk maakte waarin Sodom, Gomorra en andere steden lagen voordat ze werden vernietigd. Een luchtexplosie wordt veroorzaakt als een extreem heldere meteoor vanuit de ruimte botst op onze aardse atmosfeer. Er ontstaat dan een enorme, allesvernietigende vuurbal, die grote schade kan aanrichten op de grond eronder

Op de site “Scientias” lees ik meer over Sodom en Gomorra: 
Het klinkt als een onwerkelijk verhaal. Toch zijn er aanwijzingen dat er een kern van waarheid in het verhaal zit. Zo vinden er regelmatig aardschuivingen plaats in het gebied rond de Dode Zee. Als een stad is gebouwd op de breuklijn, waar de Dode Zee op rust, dan is het mogelijk dat deze volledig verdwijnt door een aardbeving. Er zijn historische bronnen bekend dat dit vaker is gebeurd. Daarnaast matchen andere gebeurtenissen in Genesis met vondsten nabij de Dode Zee. Zo ontstaan er langs de oevers van de Dode Zee regelmatig zoutformaties. Dit komt omdat de diepe kloof rijk is aan zout. Het verhaal van de vrouw van Lot die in een zoutpilaar veranderde kan dus zijn voortgekomen uit zo’n natuurlijk, zij het ongewoon proces. Daarnaast beschrijft de schrijver met “een brandende regen van zwavel en vuur” niet een verwoestende meteorenregen (of iets soortgelijks), maar vuistgrote zwavelklompen, die soms in de zachte, mergelachtige oevers van de Dode Zee worden aangetroffen.”

Genesis 19: 17, 21, 22, 24 – 26, 28 17 En het gebeurde, toen zij hen buiten de stad gebracht hadden, dat Hij zei: Vlucht voor uw leven, kijk niet achter u en blijf nergens op heel deze vlakte staan; vlucht naar het bergland, anders wordt u weggevaagd. 21 Toen zei Hij tegen hem: Zie, Ik ben u ook in dit opzicht ter wille en zal deze stad, waarover u gesproken hebt, niet ondersteboven keren. 22 Haast u! Vlucht daarheen! Want Ik kan niets doen, totdat u daar bent aangekomen. 24 Toen liet de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de HEERE uit de hemel. 25 Hij keerde deze steden en heel de vlakte ondersteboven, met alle inwoners van de steden en het gewas op het land. 26 Zijn vrouw, die achter hem liep, keek achter zich en werd een zoutpilaar. 28 Hij keek uit over Sodom en Gomorra en over heel het gebied van de vlakte. En zie, hij zag dat er rook van dat land opsteeg, zoals de rook van een oven. 
Deuteronomium 29: 23 zeggen dat heel zijn land zwavel en zout, een brandplek, is; dat het niet wordt bezaaid, er niets op groeit en er geen enkel gewas opkomt, zoals bij de omkering van Sodom en Gomorra, Adama en Zeboïm, die de HEERE omgekeerd heeft in Zijn toorn en in Zijn grimmigheid.

Ik lees in Genesis 19 termen als weggevaagd, onderste boven keren, zwavel, vuur, zout, een brandplek.

Ik begrijp dat men deze wonderen wil verklaren door de wetten van de fysica. Ik concludeer hieruit dat men de doortocht door de zee serieus neemt, alhoewel men het uitlegt als een 'gewoon' natuurverschijnsel. Toch wel bijzonder dat dit dan net op het moment gebeurde dat God dit nodig acht. Want inderdaad, Mozes scheidde de Rode zee niet, dat deed God.

Wanneer ik deze artikelen twintig jaar terug had gelezen dan zou ik dit hoofdschuddend hebben verworpen. Maar nu kan ik de overeenkomst zien tussen de beschrijving van het wonder in Gods Woord en de wetenschap. Want lees ik het goed in Exodus 14: 21: “de HEERE liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind”. Dat is toch precies wat er is ontdekt door de onderzoekers!

Dan kan ik op twee manier reageren: Ik kan zeggen dat ik de wetenschap niet nodig heb om Gods Woord te verklaren. 
Of ik kan zeggen, ondanks dat ik van de fysica wetten niets begrijp, dat het fantastisch is dat de wetenschap Gods Woord bevestigd en geloofwaardig maakt. De vernietigende ramp van Sodom en Gomorra is via de wetenschap nog niet sluitend te maken, maar voor mij maakt dat niet uit.

En of God nou deze wonderen met een knip van de vinger doet, of gebruikt maakt van Zijn eigen wetten van de fysica, het blijft een feit dat deze natuur verschijnselen zich voltrokken op het moment dat God dit wilde.
Dat zal in de toekomst weer gebeuren. Het zou wel eens onrustig kunnen worden op en rond de aarde.

Op “Wikipedia” lees ik: ”Apophis (planetoïde) is een aardscheerder die eind 2004 verontrusting veroorzaakte. De passage in 2029 zou een 1 op de schaal van Torino scoren: een zeer kleine kans op een botsing en geen reden tot ongerustheid. Door de dichte benadering van de aarde kan de baan echter aanzienlijk gewijzigd worden, waardoor toekomstige inslagkansen ná die gebeurtenis opnieuw berekend moeten worden.”

Toch is er grote hoop en verwachting voor de toekomst. God zal, na een heel aantal zware oordelen, Zijn Koninkrijk oprichten met Zijn volk Israël. Daarover lees ik op de site van “Ariëlla persoonlijk”. Christus zal dan Koning zijn en ik zal daarbij zijn. Jij ook?

Kolossenzen 3: 4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Op de site “Digibron” lees ik dat in 1975 het eerste tijdschrift “Bijbel en wetenschap” is verschenen.

zaterdag 2 februari 2019

OPENBARING 16


Einde der tijden.

Openbaring 16: 17 En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: Het is geschied.

Doordat ik het boek Openbaring onderzoek, ben ik tegelijkertijd bezig met het overdenken van 'einde der tijden'. 
Daarin ben ik niet de enige.

Vorig jaar heb ik gekeken naar de uitzendingen van “Kijken in de ziel”. In één van die uitzendingen deed dominee Bottenbley de uitspraak dat hij het 'einde der tijden' rond 2030 verwacht.

Op “Wikipediastaat een lijst met voorspellers van het 'einde der tijden'. Daarop wordt o.a. Hal Lindsey vermeld. Ik herinner me dit nog wel, alhoewel ik toen dacht dat het einde in 1981 zou komen. Het valt op dat de lijst van voorspellers tot 1900 korter is dan vanaf 1900. Er wordt steeds vaker voorspeld. 
Zou dat komen omdat we wel steeds dichter bij 'die dag' komen?

Ondertussen is mijn studie over Openbaring 16 af. Het is een heftig hoofdstuk waarin vanuit de hemel in Openbaring 15: 1 de zeven plagen worden aangekondigd. Deze zeven plagen worden in Openbaring 16 uitvoerig beschreven. 

In Openbaring 16: 17 staat aan het eind: “Het is geschied”. In Openbaring 15: 1 staat dat na de zeven plagen een einde aan Gods toorn zal komen. 

Ik hoef er niet aan te twijfelen dat Gods toorn rechtvaardig zal zijn. Ik ben mij ervan bewust dat ik niet half weet hoeveel corruptie en narigheid er is en nog zal zijn op deze wereld. Ik wordt iedere keer weer opgeschrikt door het nieuws over allerlei ellende al dan niet bewust gepleegd. Ook op internet is er genoeg te vinden waarover ik diep treurig wordt zoals op deze site van Franklin ter Horst. Misschien is dit nog maar een druppel op de gloeiend plaat. Zal het milieu nog gered kunnen worden door menselijke goed bedoelde inspanningen als er achter de schermen zoveel 'kwaad' plaats vind? En komt er opnieuw nucleaire bewapening in diverse landen?
                                                     

Als ik met dit alles wordt geconfronteerd kan ik alleen maar belijden en bidden en ben ik dankbaar dat God recht zal verschaffen in deze wereld. 

Ik leef in een tijd waarover Efeze 5: 16 zegt dat de dagen vol kwaad zijn. Tegelijkertijd staat er dat ik de geschikte tijd uit moet buiten en met wijsheid mag wandelen ten opzichte van hen die buiten het Lichaam van Christus zijn. Daarin gaat het, denk ik, niet om grote dingen. Ik ben niet bij machte om het kwade tij te keren. Maar ik kan wel bidden en soms kan ik een heel klein lichtje zijn.

Efeze 5: 16 en buit de geschikte tijd (kairos) uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.

Kolossenzen 4: 5 Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit.