Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Ik besloot om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


Studie: Schepping of evolutie.

Schepping of Evolutie.

Natuurlijk heb ik geloofd in de schepping door God in 6 dagen. Ook geloofde ik dat de aarde 6000 jaar oud was. Of, nou ja geloven, ik nam dit aan omdat men het zo uitlegde en ik meende dit ook zo in de Bijbel te lezen. Echt onderzoeken deed ik dit niet. De laatste jaren heb ik me wel enigszins in dit thema verdiept en heb ik het aangedurfd om eens wat andere lectuur hierover te lezen. Hoe deze ontwikkeling is geweest wil ik uitleggen in deze studie.

Ik vind dit onderwerp met name belangrijk in verband met jong gelovigen. Zij worden, net als ik, opgevoed met de wetenschap dat God de wereld geschapen heeft. En dat beaam ik helemaal. Maar toch zullen zij tijdens hun verdere leven onmiskenbaar in aanraking komen met de evolutie theorie en de bewijzen hieromtrent. Nu kan ik mijn hoofd in het zand steken, dat heb ik jaren gedaan, en zeggen dat die wetenschap gewoon niet kan kloppen. Maar ben ik geloofwaardig als ik eigenlijk helemaal niet op grond van Gods Woord uit kan leggen dat de wetenschap het helemaal mis heeft? Ik denk het niet. En zeker wordt het lastig als ook geleerde christenen gaan erkennen dat er toch wel waarheid zit in al die metingen van de wetenschap. Tenslotte meen ik dat de Bijbel ruimte geeft voor een oudere wereld. En ik besef dat ik dit nader moet uitleggen.Een jaar of wat terug ontving ik het boekje “Schepping & Herstelgeschreven door H. Slagter. In dit boekje wordt een heel interessante uitleg beschreven over Genesis 1: 1 en 2. Door deze uitleg, die ik verderop zal behandelen, kon ik aanvaarden dat de aarde zeker ouder is dan 6000 jaar. Hierdoor verdween de kramp dat de metingen van de wetenschap nooit zouden kunnen kloppen. 

Vanaf ongeveer oktober 2015 is het boekje “Het geheime logboek van topnerd Tycho” geschreven door Corien Oranje en Cees Dekker te koop. Dit kinderboek legt de evolutie theorie uit aan kinderen. Dit boekje heb ik aangeschaft omdat ik wilde weten wat er geschreven werd aan de jeugd, waaronder ook mijn kleinkinderen vallen. En ik hoopte een beetje beter te begrijpen hoe het met die wetenschap zit. Dat laatste viel nog niet mee, alhoewel er uitleg bij was over de wetenschap omtrent de evolutie. (Mogelijk schiet mijn verstandelijk vermogen tekort.) 

De auteurs van dit kinderboek zijn tot de conclusie gekomen dat de evolutie theorie en daarmee de ouderdom van de aarde niet indruist tegen de scheppingsbeschrijving van de Bijbel. Nu is het dus zo dat ik al ontdekt heb dat de aarde ouder is dan 6000 jaar, dus is deze conclusie niet erg schokkend voor mij. Maar wat ik wel miste is een uitleg waarom de evolutie mogelijk niet indruist tegen de Bijbelse schepping. De auteurs halen Genesis 1: 3 - 27 en Genesis 2: 4 - 15 aan en men stelt dan dat het twee verschillende uitleggingen zijn. Deze beschrijvingen zijn inderdaad verschillend. De auteurs geven daarmee aan dat het niet belangrijk is of de aarde in zes dagen geschapen is of door middel van een proces van evolutie. Het hoeft niet te botsen met elkaar. Een uitleg van dit 'waarom' zal in dit jeugdboek te ver voeren. Het boek zal dan voor de jeugd saai en onaantrekkelijk worden. Daarom wil ik wat Bijbelstudie toevoegen aan deze stelling. Ik hoop dat ik mijn kinderen en kleinkinderen extra handvatten kan geven over het innemen van hun standpunt omtrent dit onderwerp. 

Teksten uit het Oude Testament komen uit de Staten Vertaling.
Teksten uit het Nieuwe Testament komen uit de Herziene Staten vertaling. 

Genesis 1: 1

Gen.1: 1 In den beginne schiep (bara) God den hemel en de aarde.

Bara = scheppen. Scheppen is uit het niets tot aanzien roepen. (1)
God schiep dus uit het niets de hemel en de aarde, de kosmos. In de grondtekst staat voor hemel 'shamayim' (2). Aarde is in het Hebreeuws 'erets' = grond, land.

Hemelen en de aarde vormen samen de kosmos. Kosmos betekent versiersel of ordening (3). De hemelen en de aarde waren geordend en niet ledig geschapen en geformeerd, zo zegt Jesaja 45: 18. De NBG schrijft: “niet tot een baaierd geschapen”.

Jes.45: 18 Want alzo zegt de HEERE, Die de hemelen geschapen (bara) heeft, Die God, Die de aarde geformeerd (yatsar), en Die ze gemaakt (ashaw) heeft; Hij heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen (bara), dat zij ledig zijn zou, maar heeft ze geformeerd (yatsar), opdat men daarin wonen zou: Ik ben de HEERE, en niemand meer.

(1) Bron: “Schepping en herstel” door H. Slagter, pagina 23 en 24.

(2) Bron: “Schepping en herstel” door H.B. Slagter, pagina 27 en “Het universum” door P.Slagter, pagina 8.
In de grondtekst staat voor hemel 'shamayim'. Het is in de oorspronkelijke taal een meervoudig woord. God schiep dus hemelen. In 2 Petrus 3: 5 – 13 worden die hemelen ook genoemd. De Bijbel kent drie hemelen:
De derde hemel in 2 Korinthe 12: 2. Deze derde hemel wordt ook wel de hemel der hemelen genoemd. Het is de hemel boven de eerste 2 hemelen.
De tweede hemel. Dit is de sterrenhemel, in Hebreeën 11: 12.
De eerste hemel. Dit is de hemel van de vogels in Mattheus 6: 26.

(3) Bron: “Schepping en herstel” door H. Slagter, pagina 32.

Genesis 1: 2

Gen.1: 2 De aarde nu was woest en ledig , en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.

Genesis 1: 1 en 2 worden in de traditionele scheppingsuitleg gekoppeld aan de rest van Genesis 1. Maar de vraag is of dit klopt.
Als ik Genesis 1: 1 en 2 achter elkaar lees dan krijg ik het idee dat God een woeste en lege aarde geschapen heeft, met een duistere afgrond. Maar wat opvalt is dat het in vers 1 over de kosmos gaat. In Genesis 1: 2 gaat het alleen om de aarde.

Nu kan ik zeggen dat God inderdaad de aarde niet ledig heeft geschapen en dat ik de invulling van die schepping verder lees in Genesis 1: 3 – 31. Maar ik kan dat niet zomaar aanvaarden. Er zitten namelijk verschillen in de eerste 2 Bijbel verzen.

In de eerste plaats lees ik in Genesis 1: 2 dat alleen de aarde woest en ledig was en niet de hemelen.

En in de tweede plaats heb ik onderzocht dat er in Jesaja 45 : 18 en in Genesis 1 en 2, in de grondtekst, verschillende 'scheppingswoorden' worden gebruikt, namelijk; scheppen, maken en formeren.

In Jesaja 45: 18 en Genesis 1 en 2 worden drie woorden gebruikt:
bara = scheppen. Scheppen is uit het niets tot aanzien roepen.
Asah = maken. Dit gebeurd uit hetgeen al bestaat. Ik kan ook 'herscheppen' zeggen.
Yatsar = formeren. (1)
Kortom God schept, herschept en formeert.

In Genesis 1: 7, 16, 25 staat 'maakte' = asah.

Gen.1: 7, 16, 25 7 En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo. 16 God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren. 25 En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

'Asah' is iets maken uit hetgeen al bestaat, oftewel herscheppen, zoals ik las in het boek “Schepping en herstel” van H.B. Slagter. Het maakt nogal verschil of iets 'bara' – geschapen uit niets – is of 'asah' – herschapen – is. Deze uitleg van de grondtekst was nieuw voor mij.

Dus God had in Genesis 1: 1 de hemelen en aarde uit het niets geschapen. In Genesis 1: 2 was alleen de aarde woest en ledig. In Genesis 1: vanaf vers 3 gaat Hij verder met zijn schepping aan de aarde, waarin Hij in vers 7, 16 en 25 herschiep en in vers 21 en 27 de respectievelijk de grote walvissen en de mens schiep.

Wonderlijk dat in Genesis 1: 2 staat beschreven dat de aarde, en niet de hemelen, woest en ledig was. Hoe kan het dat God de aarde, en niet de hemelen, moest herscheppen, terwijl Hij in Genesis 1: 1 de hemelen en aarde al had geschapen?

In vers 2 staat dat de aarde (erets = grond, land) woest en ledig was. Het woordje 'was' kan ook vertaald worden door 'werd' (4). Dus stel ik de vraag hoe het kan dat de aarde woest en ledig werd?

(1) Bron: “Schepping en herstel” door H. Slagter, pagina 23 en 24.
(4) Bron: “Schepping en herstel” door H. Slagter, pagina 35

Een oordeel.

Gen.1: 2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.

In Genesis 1: 1 schiep God de hemelen en de aarde. Werd de aarde woest en ledig na Genesis 1: 1? Is daar een Bijbelse verklaring voor te geven? Ik meen van wel. Als ik Jeremia 4: 23 erbij haal dan zie ik daar dezelfde woorden 'woest en ledig'. Ze staan daar omdat God het volk Israël moest oordelen vanwege hun afvalligheid zo lees ik in ver 12.

Jer.4: 6, 12, 23 6 Richt ene banier op te Sion, loopt met hopen, en vertoeft niet; want Ik breng een ongeluk en een grote ellende herwaarts van het Noorden: 12 Er zal Mij een wind komen, die hun te sterk zal zijn. Nu zal Ik ook oordelen tegen hen uitspreken. 23 Ik zag het land aan, en ziet, het was woest en ledig; ook naar den hemel, en zijn licht was er niet.

Zou het kunnen dat de aarde in Genesis 1: 2 ook woest en ledig werd vanwege een oordeel? Om dit te onderzoeken ga ik naar Ezechiël 28: 12 – 18.

Ez.28: 12 – 18 12 Mensenkind! hef een klaaglied op over den koning van Tyrus, en zeg tot hem: Zo zegt de Heere HEERE: Gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid! 13 Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werd, waren zij bereid. 14 Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandelde in het midden der vurige stenen. 15 Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. 16 Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende cherub! verdoen uit het midden der vurige stenen! 17 Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw glans; Ik heb u op de aarde henengeworpen, Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld, om op u te zien. 18 Vanwege de veelheid uwer ongerechtigheden, door het onrecht uws koophandels, hebt gij uw heiligdommen ontheiligd; daarom heb Ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat u heeft verteerd, en Ik heb u gemaakt tot as op de aarde, voor de ogen van al degenen, die u zien.

In dit gedeelte wordt de val van satan, de verzegelaar der som (5), beschreven. Ergens is er een moment geweest dat dit is gebeurd. Dat moment wordt niet vermeld in Genesis 1 en 2. Toch is er in Genesis 3 plotseling een slang die Eva verleidde. Dat de slang satan is lees ik in Openbaring 12: 9 en in Openbaring 20: 2.

Openb.12: 9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.

Zowel in Ezechiël 12: 17, Jesaja 14: 12 als in Openbaring 12: 9 lees ik dat satan op aarde is geworpen. Dat gebeurde niet zomaar. Het was een straf omdat hij hoogmoedig werd en wilde worden als God zo lees ik in Jesaja 14: 14.

Jesaja 14: 12 – 14 12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! 13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. 14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden.

Wat is er gebeurd toen satan op aarde is geworpen. Heeft hij in zijn val de aarde mee genomen in het oordeel? En zou het dan dus kunnen dat er voor de eeuw van de herschepping tot de zondvloed nog een eeuw is geweest, waarvan we maar heel weinig weten? Ik wil eens gaan kijken wat de Bijbel mij leert over de eeuwen.
Bron: “Schepping en herstel” door H. Slagter, pagina 35 – 40

(5) Ezechiel 28: 12: verzegelaar der som. 
Verzegelaar: chattham = opvallen, versperren, afwijkend, veranderlijk, totaal. 
Som: tokniyth = model, voorbeeld. 
Willibrord vertaling heeft: Gij waart een paradijswezen. 
NBG heeft: Volmaakt zijt gij van gestalte. 
Naardense Bijbel: jij, verzegeling van volmaaktheid,

De eeuwen.

Ik geloof dat God de tijdsduur op aarde in eeuwen (Grieks: aion) ingedeeld heeft. Er is sprake van 5 eeuwen:
Pred.1: 10b Het is alreeds geweest in de eeuwen, die voor ons geweest is/zijn.
Kol.1: 26 namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen.
Gal.1: 4b de tegenwoordige slechte wereld = eeuw: Grieks: aion.
Ef.2: 7a opdat Hij in de komende eeuwen

Wij leven in de tegenwoordige slechte eeuw. Deze eeuw wordt zo genoemd omdat satan de overste is van deze eeuw, zo lees ik in Efeze 2: 2. Satan kan die overste zijn omdat hij op aarde is geworpen.
In Prediker 1: 10 en Kolossenzen 1: 26 zie ik dat er eeuwen voor deze eeuw zijn geweest. En in Efeze 2: 7 zie ik dat er eeuwen na deze eeuw komen. Ik zet ze op een rij:

1e eeuw: Gen.1: 1. Deze eeuw werd afgesloten met een oordeel, het woest en ledig worden van de aarde door de val van satan.

2e eeuw: Het tijdperk van de herschepping van de eeuw van Genesis 1:3 tot Gen.6. Deze eeuw werd afgesloten met het oordeel van de zondvloed.

3e eeuw: Tegenwoordige eeuw. Deze eeuw zal worden afgesloten met een oordeel beschreven in Openbaring 6 – 19, de grote verdrukking en alles wat daarmee te maken heeft.

4e eeuw: Het 1000 jarig rijk welke eeuw wordt afgesloten met een oordeel in Openbaring 20: 7-15

5e eeuw: De eeuw van de nieuwe hemel en aarde in Openbaring 21.

Bron: “Schepping en herstel” door H. Slagter, pagina 3235

Ik zie hier dat iedere eeuw afgesloten wordt met een oordeel, behalve de 5e eeuw. Het is heel aannemelijk dat er een eeuw voor Genesis 1: 3 is geweest. Dit moet wel Genesis 1: 1 zijn. Deze eeuw is ook afgesloten met een oordeel, het woest en ledig worden van de aarde, door de val van de gezalfde overdekkende cherub in Ezechiël 28: 14. Die eerste eeuw wijkt in die zin niet af van de andere eeuwen. Na zo'n afgesloten eeuw, door middel van een oordeel, volgt een volgende eeuw met andere condities zoals ik lees in Genesis 8: 21 waar de tegenwoordige eeuw begint.

Gen.8: 22 Zolang de aarde staat, zal niet ophouden zaaiing en oogst, vorst en hitte, zomer en winter, dag en nacht.

Ook worden de mensen in de derde eeuw minder oud dan in de tweede eeuw. In de eeuw van het 1000 jarige vrederijk, oftewel de eeuw van het Koninkrijk voor Israël, zullen er andere regels gelden. Christus is dan Koning in het land Israël en zal over de overige volken regeren met ijzeren roede zoals ik lees in Openbaring 12: 5 en 19: 15.
In de eeuw van de nieuwe hemel en aarde zijn er nog weer andere condities. Dan zal er geen zon en nacht meer zijn lees ik in Openbaring 21: 23,25.

Openb.21 : 23, 25 23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp. 25 En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn.

Hiaat theorie.

Er zijn gelovigen die het niet eens zijn met de uitleg van de eerste eeuw, zoals ik die hierboven heb beschreven. Men noemt deze uitleg de hiaat theorie. Men zegt dat dit een theorie is om tegemoet te komen aan de wetenschap. Ik hoop toch in deze studie aangetoond te hebben dat de Bijbel reden geeft voor een oudere aarde. Ik wil uit twee sites iets aanhalen over de hiaat theorie.

Dit noemt men zo omdat er een hiaat in de tijd is tussen Genesis 1:1 en Genesis 1:2. De reden hiervoor was niet van theologische aard, maar om tegemoet te komen aan de meningen van de geologen van zijn dagen.
Wanneer de interpretatie van de hiaat theorie correct is, dan zou Adam (de eerste mens) op een wereld geplaatst zijn, die pas door God vernietigd was en zo zou hij letterlijk gelopen hebben op de begraafplaats van miljarden schepselen over wie hij nooit zijn recht uitgeoefend zou hebben.”

Ik meen toch een opmerking te mogen maken bij dit punt in de hiaat theorie.
Naar mijn idee woonde Adam niet op een begraafplaats, ook al was de aarde woest en ledig geworden. God heeft alles herschapen en zag dat het zeer goed was.
Bovendien meen ik dat God niet de vernietiging beschreef als “zeer goed” zoals hier onder beschreven staat. Hij beschreef alles wat Hij gemaakt (âsâh) had als zeer goed in Genesis 1: 31.

Als Satan viel voor de Scheppingsweek, zoals de meeste aanhangers van de hiaat theorie beweren, dan is het vreemd dat God aan het einde van de Scheppingsweek beweerde dat alles wat Hij had gemaakt “zeer goed” was (Genesis 1:31) En verder geeft de fossielenkolom bewijzen van een omvangrijke begraving op wereldschaal. Hoe kan God zo’n vernietiging als “zeer goed” beschrijven als deze vooraf ging aan God’s uitspraak?

Conclusie tot nu toe.

Mijn conclusie tot nu toe is dat de aarde zeker ouder is dan 6000 jaar. Dit geloof ik op grond van Genesis 1: 1 waar staat dat God de aarde en de hemelen geschapen heeft. Hij heeft ze niet leeg of tot een baaierd geschapen. Interessant is in dit verband ook: Job 38: 7 toen Mij de morgensterren te zamen loofden, en alle kinderen Gods juichten?

De morgensterren loofden gezamenlijk het werk van God, de schepping van de hemelen en aarde. Hoe die schepping is geweest en hoe lang deze periode was weet ik niet vanuit de Bijbel. Dit was de eerste eeuw. Deze schepping was zo mooi dat de morgensterren (ook satan) er samen God om loofden.
In Genesis 1: 2 staat dat de aarde woest en ledig werd. Dit moet gebeurt zijn door de val van satan. Hoe lang de aarde woest en ledig is geweest staat niet in de Bijbel. Er staat ook niet bij hoe de condities toen waren op de aarde. De wetenschap verteld mij hier en hier dat er 20000 jaar geleden een ijstijd is geweest.

In Genesis 1: 2 staat dat Gods Geest over de wateren zweefde. Dus toen was de aarde gevuld met water. Ook een soort zondvloed dus. In Genesis 1: 3 begon God te herscheppen.

De mens, geschapen of gemaakt.

Gen.1: 26, 27 26 En God zeide: Laat Ons mensen maken (asah), naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 27 En God schiep (bara) den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.

Gen.2: 4 – 8 4 Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, als zij geschapen (bara) werden; ten dage als de HEERE God de aarde en den hemel maakte (asah). 5 En allen struik des velds, eer hij in de aarde was, en al het kruid des velds, eer het uitsproot; want de HEERE God had niet doen regenen op de aarde, en er was geen mens geweest, om den aardbodem te bouwen. 6 Maar een damp was opgegaan uit de aarde, en bevochtigde den gansen aardbodem. 7 En de HEERE God had den mens geformeerd (yatsar)uit het stof der aarde (adamah), en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel (nephash). 8 Ook had de HEERE God een hof geplant in Eden, tegen het oosten, en Hij stelde aldaar den mens, dien Hij geformeerd (yatsar) had.

Nephash = ademhalen, lucht, ademhalend schepsel, beest, lichaam, lichamelijk, opfrissen. Zie verder mijn studie: “De toekomst van de mens” DEEL 2

In Genesis 1: 27 staat dat God de mens schiep (bara). Maar in vers 26 staat asah. Heeft God de mens nu geschapen of gemaakt/herschapen? In ieder geval maakte en schiep God deze mens naar Zijn beeld. Ik moet dan in het midden laten of God voor het eerst een mens schiep (bara) of dat hij de mens herschiep (asah). Zouden beide opties mogelijk zijn? God is na de zondvloed in Genesis 8 ook opnieuw begonnen met de familie van Noach.
In Genesis 2: 4 – 8 zegt God dat hij deze mens geformeerd heeft uit stof van de aarde. Zijn naam zegt het al. Adam, geformeerd uit adamah. Geloof ik dat? Ja, waarom niet. Als mensen kunnen geloven dat iets zomaar uit niets kan ontstaan kan ik geloven dat God uit stof een mens kan scheppen. Waar is groter geloof voor nodig?

7 November 2016 las ik een artikel waarin het verschil tussen het scheppen en het herscheppen van de mens werd uitgelegd. Ik vond dit erg interessant.

Hier een kritische beschrijving over het geloof in de evolutie van de mens.


De Evolutietheorie.
De aanhangers van de evolutietheorie menen dat zo’n 70 miljoen jaar geleden de eerste aanzet begonnen is tot de ontwikkeling van de mens. Via een proces van vele miljoenen jaren zou de mens van een bruut beest opgeklommen zijn tot hij een beschaafd stadium bereikte. Door de ontdekking van enkele oude botten van mensachtigen zoals de Javamens, de Neanderthaler, de Piltdowner, de Heidelbergmens en de Nebraska mens, dacht men de laatste schakel gevonden te hebben. Maar door de abnormale vorm van hun schedels is het duidelijk dat deze overblijfselen niets te maken hebben met de moderne mens. Evolutionisten construeerden de Nebraska mens. Later bleek dat de half mens-half aap gecontrueerd was uit één enkele tand. Deze tand bleek later van een varken te zijn geweest. Toch willen een groot aantal geleerden de mens van deze mensachtigen laten afstammen. Een zwak punt in de Evolutietheorie is het stug vasthouden aan pogingen om verschillende ontdekkingen die niets met elkaar te maken hebben aan elkaar te koppelen tot een samenhangende en ononderbroken keten, om deze verouderde, naïeve en dogmatische opvatting te steunen. 
In zijn boek "Early Man " maakt de Antropoloog F.Clark Howell een paar verrassende opmerkingen over de Neanderthaler. Er kan volgens hem geen sprake zijn van het langzaam overgaan van de ene soort naar de andere. Het lijkt wel, aldus Howell, dat de moderne mens er zo maar ineens was en de Neanderthaler heeft verdreven, mogelijk zelfs uitgeroeid.
Neanderthaler
Net zo plotseling als de mens verscheen ook de Cro-Magnon mens, eveneens zonder bewezen voorouderlijke schakel. Overblijfselen van deze mensachtige zijn overal in Europa, in het Midden Oosten en in Rusland gevonden. Historici en archeologen zitten in hun maag met dit soort ontdekkingen. Sinds enige tijd bestaat er een groeiend aantal deskundigen die zich tegen de evolutietheorie verzetten. Steeds vaker komt men tot de conclusie dat de mensheid zeer plotseling op onze planeet moet zijn verschenen en dat onze wereld en het universum niet vanzelf ontstaan kan zijn. Ook de verschijning van de flora op aarde kan volgens Dr Heribert Nilsson, professor in de botanie, een plotselinge gebeurtenis genoemd worden. Hij vond het zeer treffend dat de te onderscheiden hoofdgroepen van de fossiele flora er feitelijk plotseling in volle omvang was.

Schepping of evolutie?

In het boek “Het geheime logboek van topnerd Tycho” staat dat de aarde 14 miljard jaar oud is. In dit boek gaat men er als vanzelfsprekend vanuit dat er een oerknal is geweest en dat er een evolutie proces is geweest. Ik kan dit absoluut niet beoordelen. Niet op grond van de Bijbel, maar ook niet op grond van de wetenschap. Voor mij staat vast dat God de wereld geschapen heeft. Mogelijk door middel van een oerknal en evolutie. Maar God kan ook geschapen hebben door middel van het Woord. Hij sprak en het was er. Dat is in ieder geval wat de Bijbel zes keer zegt in Genesis 1.

Verder getuigt de Bijbel van God de Schepper van hemelen en aarde in:

Jes.40: 26 Heft uw ogen op omhoog, en ziet, Wie deze dingen geschapen heeft; Die in getal hun heir voortbrengt; Die ze alle bij name roept, vanwege de grootheid Zijner krachten, en omdat Hij sterk van vermogen is; er wordt er niet een gemist.

Jes.42: 5 Alzo zegt God, de HEERE, Die de hemelen geschapen, en dezelve uitgebreid heeft, Die de aarde uitgespannen heeft, en wat daaruit voortkomt; Die den volke, dat daarop is, den adem geeft, en den geest dengenen, die daarop wandelen:

Jes.44: 24 Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, en Die u geformeerd heeft van den buik af: Ik ben de HEERE, Die alles doet, Die den hemel uitbreidt, Ik alleen, en Die de aarde uitspant door Mijzelven;

Jes.45: 12 Ik heb de aarde gemaakt, en Ik heb den mens daarop geschapen; Ik ben het! Mijn handen hebben de hemelen uitgebreid, en Ik heb al hun heir bevel gegeven.

Jes. 51: 16 En Ik leg Mijn woorden in uw mond, en bedek u onder de schaduw Mijner hand; om den hemel te planten, en om de aarde te gronden,

Hebr.1: 10 – 12 10 En: In het begin hebt U, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van Uw handen. 11 Die zullen vergaan, maar U blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad, 12 en als een mantel zult U ze oprollen en ze zullen verwisseld worden; maar U bent Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden. 

Mijn schoonzoon is natuurkundige en is gepromoveerd op het onderwerp 'De oerknal'. Hij heeft mij uitgelegd dat de metingen naar de oerknal heel ver terug gaan, maar dat het laatste stukje, tot de oerknal, nog niet gemeten kan worden. Ik vroeg hem toen of dit laatste stukje ooit gemeten zal kunnen worden en of dat niet God de Schepper zou kunnen zijn. Maar hij verwacht dat dit op de duur wel gemeten gaat worden.

Ik meen op grond van Genesis 1: 1 dat de aarde ouder is dan 6000 jaar. Ik geloof dat er een eeuw voor Genesis 1: 3 is geweest. Dit ook naar aanleiding van wat er over de val van satan is geschreven. Ik ben niet de enige die dit gelooft.

Achterin het boekje “Schepping en herstel” door H.B. Slagter staan schrijvers vermeld die uitgaan van een kloof tussen Genesis 1: 1 en Genesis 1: 2. Enkele namen zijn: J.N. Darby, Johannes de Heer, J.A. Monsma, Dr. J Kits. A. Klein Haneveld, Jb. Klein Haneveld, Hal Lindsey, P. van der Lugt, D van Zuijlekom en nog vele anderen. Deze namen worden niet geplaatst om meer autoriteit te geven aan deze studie. Wel geeft dit aan dat meer gelovigen dit onderwerp hebben bestudeert. Deze mensen willen niet de wetenschap tegemoet komen maar schrijven hierover omdat ze geloven dat Gods Woord dit aangeeft.


Bron: Schepping & Herstel door H. Slagter, pagina 48 – 58.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten