Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

vrijdag 30 mei 2014

Pinksteren


Pinksteren is in het Grieks: pentacosta. Het feest van de ‘vijftigste’ na het pascha.
In Ex. 34:22 staat: ‘het feest der weken, der eerstelingen van de tarweoogst, zult gij vieren’.
Dit Pinksterfeest was oorspronkelijk voor Israël een oogstfeest. De eerstelingen van de oogst werden bij God gebracht en God werd gedankt met gaven ‘naar dat de HERE uw God u gezegend heeft’ (Deut. 16:10). Zo vierden de discipelen dit feest met allen die in Jeruzalem aanwezig waren.

Maar God had dit keer met het pinsterfeest een speciale boodschap voor de discipelen en door hen, voor Israël. God zou een belofte in vervulling doen gaan.
In Lukas 24: 46 - 49 lees ik dat de Heer tegen de discipelen zegt: 46 Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. 47 En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. 48 En u bent van deze dingen getuigen. 49 En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden”. En zo gebeurde het.

In Handelingen 2: 41 staat dat er op de pinksterdag 3000 mensen het woord aannamen en gedoopt werden. In Romeinen 8: 23 worden deze eerste gelovigen, uit de Joden in Handelingen, de “eerstelingen” genoemd en in Hebreeën 12: 23 spreekt van “eerstgeborenen”.

Als ik dit zo lees dan vraag ik mij af waarom wij het pinksterfeest vieren. Natuurlijk is een extra vrije dag heel prettig. Maar wat hebben wij, gelovigen uit de heidenen (volken) met dit Joodse feest te maken. Wij kunnen er aan denken wat er 2000 jaar geleden is gebeurd. En wij mogen er aan denken dat deze gebeurtenissen in Handelingen een vervolg gaan krijgen in de toekomst en dat het dan werkelijk Pinksteren gaat worden voor het volk Israël.

Toch heeft dit feest een belangrijke plaats in genomen onder christenen.
Men meent dat de gelovigen een “pinkster ervaring” nodig hebben om God te kunnen dienen.
De uitstorting van heilige geest was een bijzondere gebeurtenis in Handelingen 2. God wilde heel graag Zijn plannen uitvoeren met het volk Israël. We weten dat dit plan toen uitgesteld werd. Maar er is hoop voor de toekomst. Misschien al wel heel binnenkort.

Wat kan Pinksteren dan wel voor ons betekenen? In Efeze 1:13 en 14 lees ik: 13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam,  verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, 14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot  de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.
Lees ook mijn studie over "De doop met heilige geest"    

        

vrijdag 9 mei 2014

Tussen Pasen en Pinksteren.

Tussen Pasen en Pinksteren.

Pasen is geweest. Christus is opgestaan. Wat deed Hij tussen Pasen en Pinksteren?

In Mattheus 28: 9 lees ik dat de Here Jezus Maria Magdalena en de andere Maria ontmoet. In Markus 16:9 verschijnt Hij in de eerste plaats aan Maria Magdalena.  En  Johannes 20 : 14 zegt dat de Here Jezus Maria Magdalena ontmoet. Zij herkende de Heer niet. Als de Heer haar naam noemt wil ze Hem aanraken, maar dat kan niet. Zij mag aan de discipelen het nieuws van de opstanding vertellen.  Alleen in Lukas 24: 17-31 wordt beschreven hoe Christus als eerste de twee Emmaüs gangers ontmoet.
In alle vier de evangeliën staat beschreven dat De Heer aan de discipelen verschijnt.  Ik lees in alle evangeliën dat ze er moeite mee hebben om te geloven dat de Heer er weer is en uit de doden is opgestaan. Maar Hij toont ze Zijn wonden. In het Johannes evangelie lees ik dat Thomas zijn hand in de zijde van de Heer mag leggen en de wonden op de handen van de Heer mag aanraken. Dan pas kan Thomas geloven dat het Christus is. In Johannes 21 lees ik de ontroerende geschiedenis van het herstel van Petrus.

In Mattheus 28: 18 ontmoet de Heer de discipelen en zegtMij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen”.

In Markus 16:14 verschijnt de Heer aan de discipelen en zegt: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. 16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. 17 En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; 18 slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden”.
Daarna beschrijft Markus de hemelvaart van Christus en de uitzending van de discipelen.

In Lukas 24: 46 lees ik dat de Heer tegen de discipelen zegt: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. 47 En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem.
48 En u bent van deze dingen getuigen.  49 En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden”.
Lukas schrijft dat Christus de discipelen zegent en opgenomen wordt in de hemel.

In Handelingen 1: 3 lees ik: Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen”.
Het is dan ook heel logisch dat de discipelen Hem in vers 6 vragen: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen”?
De Here Jezus antwoordt: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, 8  maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde”.
Daarna werd de Here Jezus opgenomen en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Ze kregen de belofte dat Hij op dezelfde wijze terug zou keren.

Ik geloof dat de Heer in die 40 dagen met de discipelen gesproken heeft over de zendingsopdracht die Hij hun gaf. Maar mogelijk ook over alles wat er in het Oude Testament over de belofte van het Koninkrijk is geschreven. En natuurlijk niet te vergeten wat ze zelf hadden gezien toen Christus met hun 3 jaar rondwandelde in Israël. Het was een belangrijk onderwerp, het Koninkrijk van God. En dan wordt daarmee bedoeld het Koninkrijk wat op aarde opgericht gaat worden zoals al beloofd is aan Abraham. De komst van dit Koninkrijk loopt als een rode draad door bijna de hele Bijbel.
Gen. 15:18  Ten zelfden dage maakte de HEERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw zaad heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote rivier, de rivier Frath:

In Handelingen 1: 9 staat dat de Heer opgenomen wordt en dat de discipelen Hem niet meer konden zien omdat een wolk hun het zicht ontnam.