Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

Studie: "Openbaring 4"

Openbaring 4.

Deze studie is een vervolg op Openbaring 1Openbaring 2 en Openbaring 3.

In deze studie wil ik het boek Openbaring bestuderen. Het centrale thema van het boek Openbaring is 'de grote verdrukking' of ook wel 'de dag des Heeren'; zie Openbaring 1: 10.


Ik ga tekst met tekst vergelijken en hoop zo een beetje inzicht in Openbaring te krijgen.
Van de 404 verzen in Openbaring zijn er 278 welke welke terug te vinden zijn in het Oude Testament. Ook zijn regelmatig teksten uit de evangeliën toepasbaar in Openbaring. Zo zie ik dat het Oude Testament, de evangeliën en Openbaring met elkaar verbonden zijn. De profetie wordt vervuld in de Openbaring van Jezus Christus.

In Openbaring staat het volk Israël centraal, maar ook de 'oikoumene' wat in de de grondtekst vertaald door 'bewoonde-wereld'. 'Oikoumene' komt 3 keer voor in Openbaring en wel in Openbaring 3: 10 / 12: 9 en 16: 14. In de Statenvertaling vertaald men het met 'de gehele wereld'. Toch gaat hier om een select gebied, de toenmalige bewoonde wereld, namelijk het oude Romeinse rijk. Dat bestond uit landen rond de Middellandse zee. Dat zijn de landen waarover het ook meestal in het Oude Testament ging en waar Paulus zijn zendingsreizen naar toe heeft gemaakt. Ik geloof dat de verzoeking, de grote verdrukkingzie mijn studie “De toekomst van de mens” deel 4 paragraaf 9.2, zich met name in dat gebied zal voltrekken. Mogelijk zal wel de wereld (kosmos; komt 2 keer voor in Openbaringer zijn invloed van ondervinden.

Het woordje 'aarde' komt 64 keer voor in Openbaring. Aarde is in de grondtekst 'gês'. En dat betekent: land. Vaak geeft men er de betekenis aan van de gehele aarde, alle landen. Het is erg verwarrend als er aarde staat, maar een land wordt bedoeld. 

De naam 'Johannes' is de Griekse vorm van het Hebreeuwse 'Jochanan'. Het betekent: De HERE is genadig.
Johannes heeft iets gezien en moet dit opschrijven. Voor Johannes is dit verleden tijd en daarom is het boek Openbaring in de verleden tijd geschreven. Maar ik geloof dat hetgeen Johannes heeft gezien toekomst is. Het is profetie; Openbaring 22: 19. Daarom schrijf ik mijn commentaar zoveel mogelijk in de onvoltooide tegenwoordige toekomende tijd: Het zal gebeuren.

Ik werk vanuit de Herziene Staten Vertaling, mist anders aangegeven. Ik maak gebruik van de grondtekstIk ga er niet vanuit dat deze studie volmaakt is.

In Openbaring 4 wordt over het algemeen De Gemeente, het Lichaam van Christus gezien. Op de site “Eindtijd in beeld” ziet men de opgenomen gemeente in vers 1, 4, 5 en 6. 
Op de site van Appie Spoel lees ik dat hij heeft ontdekt dat De Gemeente in Openbaring 4 – 19 niet genoemd wordt. Dat heeft als reden dat zij opgenomen is in de hemel.

Ik geloof ook dat De Gemeente, het Lichaam van Christus niet genoemd wordt in Openbaring 4 – 19. Trouwens in geheel Openbaring niet. Openbaring gaat over Israël en de landen daarom heen. Openbaring is een vervolg op het Oude Testament, de Evangeliën, Handelingen met de brieven van Paulus geschreven tijdens Handelingen alsook de algemene zendbrieven. Al deze brieven gaan niet over de Gemeente het Lichaam van Christus. Maar ze zijn zeker wel ter lering voor de Gemeente. 

Dat er een Gemeente, als Lichaam van Christus door God gevormd zou worden, werd pas als geheimenis bekend in de latere brieven van Paulus. Dit zijn de brieven aan Efeze, Filippenzen, Kolossenzen, 1 en 2 Timoteüs, Titus en Filemon.

De meeste sites menen dat het boek Openbaring in 95 na Christus geschreven zou zijn. Dat zou betekenen dat Johannes op de hoogte zou moeten zijn van de nieuwe bedeling waarin God het Lichaam van Christus vormt. Ondanks dat gaat het in Openbaring niet over de Gemeente. En dat is niet omdat De Gemeente wordt opgenomen, maar omdat De Gemeente 'vol' zal zijn tegen de tijd dat God de draad weer opneemt met Zijn volk Israël.

Er zijn overigens andere sites die uitleggen dat Openbaring eerder is geschreven onder anderen “Het levende ware woord” en “Preterisme”. Op deze laatste site wordt uitgelegd dat Openbaring vervuld is. Hoe men dat kan verantwoorden uit Gods Woord kan ik gedeeltelijk begrijpen, maar er rijzen wel heel veel vragen. Zij vallen dan met hun uitleg onder punt 1 of 2 zoals ik op mijn blog uitleg. 

De Gemeente wordt heden ten dage door God gevormd in de hemelse gewesten. In de geest is zij daar al. Op een gegeven moment, bepaald door God, zal De Gemeente 'vol' zijn. Iedere individuele gelovige van Het Lichaam van Christus zal de wederopstanding der doden meemaken; Filippenzen 3: 11 en zal dan een lichaam gelijkvormig aan het Lichaam van Christis ontvangen; Filippenzen 3: 21. Dit hemelse Lichaam is als één geheel met Christus; Efeze 4: 13 en 5: 30. Dit Lichaam zal verschijnen bij de wederkomst van Christus en met Hem geopenbaard worden; Kolossenzen 3: 4.

Ik veronderstel dat als er dan nog mensen tot geloof komen zij tot de bedeling van Het komende Koninkrijk gaan behoren. Er is ook een mogelijkheid dat De Gemeente in die laatste dagen door overlijden of moord veilig bij Christus geborgen zal worden. Dit zou de betekenis kunnen zijn van 2 Timoteüs 3: 1 waar ik lees over zware laatste dagen.
2 Tim.3: 1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.

Maar die zware tijden kunnen ook inhouden dat er veel religie is maar niet het vertrouwen wat op het geloof van Christus is gefundeerd.

Als de bedeling van De Gemeente is afgelopen neemt God de draad weer op met Israël en zal dit volk tot gehoorzaamheid en bekering komen. Zij zullen als Koningen en priesters de wereld in trekken en het evangelie van het Koninkrijk der hemelen prediken. Dit zal geen Koninkrijk in de hemel zijn, maar een Koninkrijk van de hemel. Dit zal het Koninkrijk zijn wat al aan het volk Israël beloofd is in het Oude Testament. Het was nabijgekomen in de Evangeliën en Handelingen. Door ongeloof van het volk Israël, zie Handelingen 28, kon het niet opgericht worden. 

Maar hier in Openbaring zal het dan eindelijk werkelijkheid worden. Er zullen weer gelovigen zijn. Zij zullen optrekken naar Jeruzalem om de God van Israël te aanbidden. 'Naam' christenen die geen deel hadden aan De Gemeente, het Lichaam van Christus, zullen mogelijk tot werkelijk geloof kunnen komen nu zij Christus kunnen zien net als het volk Israël. Maar voordat het Koninkrijk gevestigd kan worden zullen er eerst een aantal verdrukkingen zijn. Daarover gaat een groot gedeelte van Openbaring, namelijk hoofdstuk 6 – 20.

In Openbaring 4 – 20 kom ik 7 keer een afgewisselde blik tegen in de hemel en op aarde, te beginnen bij: 

1e Blik in de hemel in hoofdstuk 4 en 5
Hier gaat het over de troon, een boekrol, het Lam, de vier dieren en alle schepsel.
1e Blik op de aarde in Openbaring 6: 1 – 7: 8
2e Blik in de hemel in Openbaring 7: 9 – 8: 6
2e Blik op de aarde in Openbaring 8: 7 – 11: 14
3e Blik in de hemel in Openbaring 11: 15 – 19a
3e Blik op de aarde in Openbaring 11: 19b
4e Blik in de hemel in Openbaring 12: 1 – 12
4e Blik op de aarde in Openbaring 12: 13 – 13: 18
5e Blik in de hemel in Openbaring 14: 1 – 5
5e Blik op de aarde in Openbaring 14: 6 – 20
6e Blik in de hemel in Openbaring 15: 1 – 8
6e Blik op de aarde in Openbaring 16: 1 – 18: 24
7e Blik in de hemel in Openbaring 19: 1 – 16
7e Blik op de aarde in Openbaring 19: 17 – 20: 15

De bronnen voor deze studie zijn: 
Het boek “Deze profetie” van de schrijver C.H. Welch 
De gesproken studies van S. de Graaf. 
Artikelserie “Openbaring in vogelvlucht” deel 2 op de site “Amen”

1 Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. 

Hierna zag ik. In de grondtekst staat 'ik-nam-waar'. Het lijkt erop dat Johannes ook werkelijk ziet wat hij beschrijft en waarneemt. Dit verwijst naar Openbaring 1: 19  waar Johannes op moet schrijven wat hij gezien heeft (vers 10 – 19) en wat het is wat hij gezien heeft. Daarna moet hij opschrijven wat hierna zal geschieden
En dat gaat verder in Openbaring 4 waar hij opnieuw 'iets' ziet in vers 1 en vers 4. Chronologisch gezien hoeft het niet zo te zijn dat de volgorde ook loopt als dat beschreven is. Hetgeen Johannes ziet kan tegelijkertijd plaatsvinden. 

De uitdrukkingen 'en ik zag' of 'wat u hebt gezien' en 'hierna zag ik' komen in mijn online Bijbel in Openbaring ongeveer 50 keer voor en 30 keer in het Oude Testament. Wel bijzonder dat het niet in de evangeliën, Handelingen (slechts 1 keer in Handelingen 26: 16)  en de brieven van de apostelen voorkomt. Blijkbaar is 'iets zien' alleen bedoeld voor het Oude Testament en voor de toekomst. Dit mag een waarschuwing zijn voor onze tijd waarin men meent ook beelden en visioenen te moeten zien. 

Johannes neemt een geopende deur waar. In Openbaring 3: 7 en 8 kom ik deze deur ook tegen, in de brief geschreven aan Filadelfia. In die verzen verwijst het naar het Verbond in het Oude Testament al gegeven, in Genesis 28: 13 en 14, aan Abraham, Izaak en Jakob waar God hun het land beloofd heeft waar eens het Koninkrijk der hemelen gevestigd zal worden. Hier ziet Johannes een geopende deur, naar de hemel, wat er op duidt dat het Koninkrijk van de hemel nabij is gekomen. Mede door dit vers, denk ik, dat Openbaring tijdens de periode van Handelingen is geschreven; zie punt 4 op deze siteJohannes lijkt niet op de hoogte te zijn van de tussengevoegde periode van Het Lichaam van Christus. 

In de hemel. In de grondtekst staat 'ourano'. Het betekent: hemel.
Gaat het hier al om het Koninkrijk van de hemelen zoals op de site “Eindtijd in beeld” uitgelegd wordt? 
Ik geloof dat niet. Het koninkrijk van de hemelen zal opgericht worden op aarde met Christus als Koning. Hier in Openbaring 4 mag ik een blik slaan in de hemel. Christus zit hier nog op de troon in de hemel. Maar bij Zijn wederkomst zal hij Zijn Koningschap in het land Israël dan eindelijk op Zich nemen.

Op de site “Eindtijd in beeld” lees ik dat Johannes een open deur in de hemel zag en dat De Gemeente, het Lichaam van Christus, deze open deur ook zal zien als zij na 'de opname' de ogen openslaat in de hemel. Maar ik vind die uitleg niet terug in dit vers.

Eerste stem als van een bazuin. Wat hier de eerste stem wordt genoemd lijkt mij dezelfde grote mega stem met dezelfde bazuin als in Openbaring 1: 10, 12 en in vers 15 waar de stem als het geluid van veel water klinkt. Zie ook Ezechiël 1: 24 en 43: 2.

De stem, van Christus, vertelt aan Johannes wat er hierna geschieden moet. Dit alles zou, op het moment van schrijven van Johannes, zich spoedig voltrekken. Maar door het ongeloof van Israël is uitgesteld tot de toekomst. Lees daarvoor Handelingen 28. Zie ook Daniël 2: 28 en 29 waar God “wat hierna gebeuren zal” openbaart aan Nebukadnezar. En zo zal het gaan.

2 En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand.

Raakte ik in geestvervoering. In de grondtekst staat: Ik werd in geest. Zo staat het ook in Openbaring 1: 10. Johannes kreeg de woorden, die hij op moest schrijven, ingeblazen door God. In 2 Korinthe 12: 2 – 4 is er sprake van een dergelijk verschijnsel. Daar mocht Paulus een blik slaan in het paradijs waar hij dingen heeft gezien die op dat moment onuitsprekelijk waren.

Iemand. In Openbaring 1: 13 schrijft Johannes dat hij “Iemand Die op de Zoon des mensen leek” zag. Verder beschrijft hij in de verzen 12 – 16 hoe die Iemand er uit ziet. Het is onmiskenbaar Christus. Hier ziet Johannes een troon waarop Iemand zit. Ook hier is het Christus.

Een troon in de hemel. Behalve een geopende deur in de hemel; vers 1, zie ik er ook een troon. Tronen komen niet voor in verband met De Gemeente, het Lichaam van Christus. De enige tekst die ik kan vinden in de latere brieven van Paulus, die specifiek gericht zijn tot De Gemeente is: Kolossenzen 1: 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.

Tronen zijn belangrijk in Openbaring en hier is de troon het centrale punt van Openbaring 4 en komt voor en in vers 3, 4, 5, 6, 9 en 10. Christus zit op de troon. Uit de troon kan beloning en oordeel voorkomen. Dat laatste is het geval in vers 5.

In Psalm 11 lees ik in vers 4 en 6 van oordeel en in vers 7 van beloning.
Psalm 11: 4, 6 4 De HEERE is in Zijn heilig paleis, de troon van de HEERE staat in de hemel; Zijn ogen doorzien, Zijn blikken beproeven de mensenkinderen. 6 Hij zal op de goddelozen valstrikken, vuur en zwavel doen regenen. Een verschroeiende storm wind zal het deel van hun beker zijn.
Psalm 11: 7 Want de HEERE is rechtvaardig, Hij heeft rechtvaardige daden lief. De oprechten zullen Zijn aangezicht aanschouwen.

De troon spreekt ook van 'rechtspraak'. Psalm 93 – 99 zijn de moeite waard om in dit verband te lezen.
Psalm 96: 1 voor het aangezicht van de HEERE, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid.
Psalm 98: 3, 8, 9 3 Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw voor het huis van Israël; alle einden der aarde hebben gezien het heil van onze God. 8 Laten de rivieren in de handen klappen, de bergen tezamen vrolijk zingen 9 voor het aangezicht van de HEERE, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid.
Psalm 103: 19 De HEERE heeft Zijn troon in de hemel gevestigd, Zijn Koninkrijk heerst over alles.

Dat satan een troon heeft lees ik in Openbaring 2: 13. In Openbaring 13: 2 geeft de draak (satan) zijn troon aan het beest. Zie ook Openbaring 16: 10.

3 En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd.

Ik zie schitterende kleuren in de hemel. Hij Die daar zit heeft de kleuren van de stenen jaspis, sardius en smaragd. In het inleidende blog voor deze studie heb ik enkele plaatjes gedownload van de stenen. In Openbaring 21: 19 kom ik deze stenen tegen in het nieuwe Jeruzalem: Openb.21: 19, 20a 19 En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, 20a het vijfde onyx, het zesde sardius,

In Exodus 28: 17 – 20 en 39: 10 – 14 vind ik deze stenen terug in de kleding van de hogepriester Aaron.

Een regenboog. Ik moet bij deze regenboog natuurlijk denken aan de zondvloed in: Genesis 9: 13 – 17 13 Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde. 14 Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, 15 dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronde te richten. 16 Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. 17 God zei dus tegen Noach: Dit is het teken van het verbond dat Ik gemaakt heb tussen Mij en alle vlees dat op de aarde is.

Smaragd heeft allerlei groene kleuren en spreekt van leven en genade. De regenboog van smaragd is ter bemoediging gegeven aan het gelovig overblijfsel net zoals de regenboog in Genesis een teken was van leven, omdat er geen vloed meer over de aarde zou komen om alles wat leeft te vernietigen.
In een visioen ziet Ezechiël de heerlijkheid van de HEERE die hij vergelijkt met de aardse regenboog.

Ezechiël 1: 28 Zoals het uiterlijk van de regenboog, die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de HEERE. Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde, en ik hoorde de stem van Iemand Die sprak.

4 En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd. 

Vierentwintig ouderlingen. Deze ouderlingen komen verder voor in vers 10 en in Openbaring 5: 8, 14 / 11: 16 en 19: 4.

In 1 Kronieken 24: 3 – 18 lees ik over 24 ambtsgroepen:
1 Kron. 24: 19 Dit zijn hun ambtsgroepen voor hun dienstwerk om het huis van de HEERE binnen te gaan, overeenkomstig de bepaling door de hand van hun vader Aäron, zoals de HEERE, de God van Israël, hem geboden had.

In 1 Kronieken 25: 1 – 31 lees ik over 24 profeten en in 1 Kronieken 26: 17 – 19 over 24 poortwachters. De aardse tempel is een beeld van het hemelse.
24 Is twee keer 12. Het getal 12 heeft altijd met Israël te maken. Zij hadden 12 aartsvaders en 12 apostelen. Het getal 12 komt 140 keer voor in mijn online Bijbel. 101 keer in het Oude Testament en 39 keer in het Nieuwe testament waarvan 9 keer in 9 teksten in Openbaring.

Genesis 35: 22 Jakob had twaalf zonen.
Genesis 49: 28 Dit waren al de stammen van Israël: twaalf.

In Openbaring 7: 5 – 8 wordt beschreven dat er uit elk geslacht van Israël twaalfduizend verzegelden zijn. In deze 4 teksten komt het woord twaalf dus twaalf keer voor.

Er waren in het Nieuwe Testament 12 apostelen. Het lijkt mij waarschijnlijk dat zij hier in ieder geval op die tronen zitten:
Mattheus 19: 28 En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen.
Openb.3: 21 Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.
In Openbaring 3: 21 lees ik dat degene die overwint met Christus en Zijn Vader op de troon zal zitten.

Het getal 12 komt niet voor in de latere brieven van Paulus die hij aan De Gemeente het Lichaam van Christus schreef. Op enkele sites las ik dat met die 24 ouderlingen De Gemeente het lichaam van Christus of de kerk wordt aangeduid. 

Op “Gottquestions wordt uitgelegd dat de 24 Ouderlingen niets met Israël te maken kunnen hebben omdat Israël nog niet bestond toen Johannes deze openbaring kreeg. Ik geloof dat het wel of niet bestaan van Israël op moment van schrijven niet uitmaakt. Wat Johannes te zien en te horen krijgt in het visioen gaat over de toekomst wanneer God de draad weer opneemt met Zijn volk Israël en zij spoedig tot bekering zullen komen zodat het Koninkrijk van God op aarde opgericht kan worden.

De gangbare uitleg klopt sowieso niet, want men gelooft dat De Gemeente niet door de verzoeking gaat die over de gehele wereld zal komen; zie Openbaring 3: 10, omdat zij wordt opgenomen. Als dat zo is dan is er geen overwinning behaald door de leden van Het Lichaam. Dan gaat Openbaring 3: 21 niet op voor dit Lichaam. En dus is het niet mogelijk voor De Gemeente om hier in Openbaring te zitten op de overwinningstronen rondom de troon van Christus.

Bekleed met witte kleren. Zie Openbaring 3: 4, 5 en 18. Witte klederen komen verder nog voor in Openbaring 6: 11 en 7: 9 en 13. Alleen degene die geen onreine werken hebben gedaan dragen deze witte kleren. Zij zijn het waard door hun goede werken. Ik moet hierbij denken aan de gerechtigheden van de heiligen in: Openbaring 19: 7, 8 7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. 8 En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.

Met gouden kronen op hun hoofdKronen zijn in de grondtekst 'lauwerkransen'.
Goud een edel metaal. Zie de beschrijving over de gouden kandelaar in Openbaring 1: 12. De gouden kronen zijn een beeld van het uitoefenen van gezag.

5 En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden vóór de troon. Dit zijn de zeven Geesten van God.

Openbaring 11: 19 En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.

In Openbaring 1: 4 is er sprake van genade en vrede voor de troon. In dit hoofdstuk in vers 3 kom ik genade en leven tegen gesymboliseerd door de regenboog rondom de troon. Maar hier in vers 5 en in Openbaring 11: 19 komt er iets anders uit de troon namelijk: Bliksemstralen en donderslagen. Dit spreekt van oordeel:

Psalm 77: 19 Het geluid van Uw donder klonk in het rond, de bliksemflitsen verlichtten de wereld, de aarde sidderde en beefde.
Psalm 97: 4 Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld, de aarde ziet ze en beeft.
Dan.7: 9 Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en de Oude van dagen Zich neerzette. Zijn gewaad was wit als sneeuw en het haar van Zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur.

Het oordeel wat Daniël ziet in het visioen heeft betrekking op de toekomst. Het oordeel zal vanaf Openbaring 8: 5 voltrokken worden. Dit is na de 2e blik in de hemel:
Openb.8: 5 En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving.

Stemmen. Ook de stemmen horen bij dit oordeel. Dat zie ik in Openbaring 8: 5 maar ook in Openbaring 8: 13 / 10: 3, 4 / 11: 15, 19 en 16: 18.

Zeven vurige fakkels. Dit zijn de zeven geesten van God.
De zeven Geesten van God. De zeven geesten zijn in Openbaring 3: 1 en 4 de zeven engelen van God. In Openbaring 5: 6 zijn de zeven geesten de zeven ogen van God. Mogelijk zijn de zeven engelen ook tegelijkertijd de zeven ogen van God. Zij zullen met zeven bazuinen zeven oordelen over het land brengen in Openbaring 8 – 11.

6 En vóór de troon was een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren.

De troon. Zie vers 2.
Glazen zee. Ik lees in: 2 Kronieken 4: 2, 6c 2 Verder maakte hij de gegoten zee; tien el van zijn ene rand tot zijn andere rand, helemaal rond, en vijf el in zijn hoogte: een meetlint van dertig el kon hem rondom omspannen. 6c De zee was echter bestemd voor de priesters om zich daarin te wassen.

Het gaat in Kronieken om een groot wasvat waar de priesters zich in konden reinigen. In Openbaring 4: 6 geeft de zee een rustige beeld. Iedereen in de hemel die voor de troon staat is gereinigd. Er komt niemand de hemel in zonder de reiniging van zonde. Die reiniging was al nodig om de tempel, een beeld van de hemel, binnen te gaan laat staan de hemel waar de troon van God zich bevindt.

Als kristal. De glazen zee ziet er uit als kristal. Prachtig moet dat zijn. Ooit hoorde ik een preek van iemand die graag schaatst. Hij stelde zich voor dat hij op die kristallen zee kon schaatsten. Een toepasselijke voorstelling zo lees ik in: Ezechiël 1: 22 En boven de hoofden van de levende wezens was iets wat leek op een gewelf, als de schittering van ontzagwekkend ijskristal, vanboven over hun hoofden uitgespannen.

Vier dieren. Ik zie in Ezechiël 1 en 10: 14 een gelijkenis met deze vier wezens. Alleen in Ezechiël 10: 14 is het rund vervangen door een cherub.

Ezechiël 1: 10, 18b, 26 10 Hun gezicht leek op het gezicht van een mens, bij alle vier van rechts op de kop van een leeuw, bij alle vier van links op de kop van een rund, en alle vier hadden zij de kop van een arend. 18b Verder zaten hun velgen rondom vol ogen, bij alle vier. 26 En boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen, iets wat leek op een troon. En daarboven, op wat op een troon leek, was iets wat leek op een mens.
Ezechiël 10: 14 Iedere cherub had vier gezichten: het eerste gezicht was het gezicht van een cherub, het tweede gezicht het gezicht van een mens, het derde de kop van een leeuw, en het vierde de kop van een arend.

Het woord 'dieren' en levenden heeft in het Oude Testament hetzelfde Hebreeuwse woord namelijk 'chay'. Dit betekent: Leven, beest.
'Dieren' is in het Grieks 'zoon'. Het betekent: Levend beest. 
'Levenden' is in het Grieks 'zao'. Het betekent: Leven.

In het Nieuwe Testament is er verschil in deze beide woorden alhoewel 'zoon' afstamt van 'zoa'. In dit vers staat 'zoa'. Het gaat dus om levende wezens. Mogelijk cherubs en serafs zoals in de volgende verzen duidelijk wordt.

Vol ogen van voren en van achteren. Er ontgaat deze wonderlijke wezens niets. Ezechiël 10: 12 Hun hele lichaam dan, hun rug, hun handen, hun vleugels en de wielen zaten rondom vol ogen.

Op de site “Eindtijd in beeld” ziet men in dit beeld de hemelse positie van Christus en De Gemeente. Maar naar mijn overtuiging kan dit niet zo zijn. Als het al om een groep geheiligde en gereinigde mensen gaat dan gaat het hier over de gemeente van de eerstelingen, gelovigen uit het volk Israël dus, welke ik in dezelfde omstandigheden tegen kom als hier in: Openbaring 14: 3 – 5 3 En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de honderd vieren veertig duizend, die van de aarde gekocht waren. 4 Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. 5 En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.

In Daniël 7 kom ik ook vier dieren tegen. Maar naar mijn idee hebben de dieren daar een andere betekenis.

7 En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens, en het vierde dier leek op een vliegende arend.

Ook in Ezechiël 1: 10 is sprake van een gezicht van een mens, een leeuw, een rund en een arend. 10 Hun gezicht leek op het gezicht van een mens, bij alle vier van rechts op de kop van een leeuw, bij alle vier van links op de kop van een rund, en alle vier hadden zij de kop van een arend.

Op de site “Eindtijd in beeld”  vond ik een schema waarin deze wezens in beeld zijn gebracht. Daarin zijn ook de evangeliën meegenomen waarin Christus op vier manieren wordt beschreven. Ik vind het interessant.


4 dieren
Ez.1:10
Ez.10:14
Opb.4:7
Ex.26:1
Evangelie
Hoeken der aarde
Uitbeelding van Chr.
Leeuw
leeuw
leeuw
leeuw
Blauw
Mattheüs
Oost
Koning
Rund
os
cherub
kalf
Purper
Markus
Zuid
Dienstknecht
Mens
mens
mens
mens
Scharlaken
Lukas
West
Zoon des mensen
Arend
arend
arend
arend
Wit
Johannes
Noord
Zoon van God

8 En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt!

Jesaja 6: 1 – 3 1 In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel. 2 Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. 3 De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid! 6 Maar een van de serafs vloog naar mij toe, en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. 7 Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend.

Zes vleugels. In Jesaja 6: 2 ziet Jesaja in een visioen serafs met zes vleugels, die in vers 3 de Heere aanbaden en in vers 6 genade en verzoening aan Jesaja brachten. De verzen lijken veel op dit vers in Openbaring en dat zou kunnen betekenen dat het hier ook over serafs gaat. Bovendien spreken deze wezens dezelfde aanbidding uit: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. In Jesaja 6: 3 voegen de serafs daar aan toe dat de aarde vol is van Zijn heerlijkheid. Dat zal in de toekomst zeker zo zijn.

Leviticus is het boek waarin God (Jahovah) minstens 6 keer zegt dat Hij heilig is. Ook het volk moet zich heiligen. Ze moesten de wetten houden en offers brengen zoals in: 
Exodus 29: 42, 43 42 Het moet een voortdurend brandoffer zijn, al uw generaties door, bij de ingang van de tent van ontmoeting, voor het aangezicht van de HEERE. Daar zal Ik u ontmoeten om daar met u te spreken. 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden.
Lev.20: 26 U moet heilig voor Mij zijn, want Ik, de HEERE, ben heilig. Ik heb u van de volken afgezonderd om van Mij te zijn.
Sefanja 1: 7 Wees stil voor het aangezicht van de Heere HEERE (Adonay Jahovah), want nabij is de dag van de HEERE. Ja, de HEERE heeft een offer bereid, Zijn genodigden geheiligd.
1 Petrus 1: 16 want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.
1 Korinthe 6: 11 maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.
Hebreeën 10: 10, 14 10 Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht. 14 Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.

Door het offer van Christus zijn gelovigen geheiligd. Ook ik ben op grond van ditzelfde Offer geheiligd. Dat kan ik niet begrijpen, maar ik mag het aanvaarden en er op vertrouwen dat het zo is.

De wezens hebben dag en nacht geen rust. Maar eens zal er geen nacht meer zijn, zo lees ik in Openbaring 21: 25 en 22: 5. Mogelijk komen de serafs dan tot rust in die volmaakte en geheiligde toestand.

Die was, Die is, en Die komt! Deze woorden spreken van Christus Die tegelijkertijd God is. Zie Openbaring 1: 4 waar hetzelfde staat en 11: 17 waar Christus Zijn Koningschap heeft aangenomen. Openbaring 11: 16, 17 16 En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, 17 en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent.

9 En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan Hem Die op de troon zat en Die leeft in alle eeuwigheid,

10 wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden:

Heerlijkheid, eer en dank. Drie aanbiddingseigenschappen. Drie keer heilig. De wezens aanbidden Christus en de ouderlingen beamen deze aanbidding door zich voor Christus neer te werpen. Bovendien werpen zij hun kronen (zie vers 4) voor de troon. Want er is maar één die gekroond op de troon zal zitten en dat is Christus die ook God is. Mensen zijn niet in staat om God aan te zien zoals ik kan lezen in Exodus 33: 20. Dus kwam God in de gestalte van een mens, ja zelfs van een slaaf lees ik in Filippenzen 2: 7, 8, naar deze aarde. 

Het is moeilijk te begrijpen dat God en Christus één zijn maar mag ik dit aanvaarden omdat Gods Woord het zegt: 1 Korinthe 15: 24, 28 24 Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. 28 En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.
Johannes 10: 30 Ik en de Vader zijn één.
Johannes 14: 9, 10 9 Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien? 10 Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken.

Die leeft in alle eeuwigheid. 'In alle eeuwigheid' komt 13 keer voor in Openbaring: Openbaring 1: 6, 18 / 4: 9, 10 / 5: 13, 14 / 7: 12 / 10: 6 / 11: 15 / 14: 11 /15: 7 / 19: 3 / 20: 10 en 22: 5. 

In de grondtekst staat: eis tous aiônas (165) ton aiônôn (165). Het betekent: Tot-in eeuw van-de eeuwenDit wijst op een alles overtreffende trap van de eeuwen. God heeft al die eeuwen geleefd en zal verder alle eeuwen leven. God kan niet sterven. 1 Timotheüs 6: 15, 16 15 De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren, zal Hem op Zijn tijd laten zien, 16 Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen.

Eeuw (165) is in het Grieks 'aion' en het kan betekenen: eeuw, Messiaanse periode, nu of toekomst, levensduur, leven, aards leven, generatie, algemene loop der tijden, periode waarin de tastbare wereld bestaat, en toestand waarin deze wereld zich bevindt
Eeuwige (166) is in het Grieks ‘aionios’ en kan betekenen: van de eeuw, leven, generatie, bepaalde tijd met bepaald karakter, tijdgeest, eeuw, aards, leven, levenslang, vast, ook gebruikt voor gepasseerde tijd en toekomende tijd, voor altijd, wereld, begin, eeuwigdurend.

In onze vertalingen worden deze woorden door elkaar vertaald. Soms wordt 'aeon' door 'wereld' vertaald, zoals in Galaten 1: 4 en Titus 2: 12. Ik kan er absoluut geen overzicht in krijgen. Ik weet alleen dat 'eeuwig' te maken heeft met Gods 'plan van de eeuwen''In alle eeuwigheid' hoeft niet altoosdurend te zijn, zie de betekenis van de woorden. Dat zorgt voor verwarring.

'Eeuwigheid' duurt zolang er eeuwen en tijd is. Ik tel in de Bijbel minstens vijf eeuwen. 
Galaten 1: 4 en Titus 2: 12: De huidige eeuw. Deze loopt vanaf de zondvloed. 
Prediker 1: 10: Twee eeuwen voor de huidige eeuw; Eén eeuw in Genesis 1: 1 en daarna de eeuw tot de zondvloed. 
Efeze 2: 7: Twee eeuwen na de huidige eeuw; De eeuw van het 1000 jarig Koninkrijk en daarna de eeuw van de nieuwe hemel en aarde. Elke eeuw wordt afgesloten met een oordeel, behalve de laatste eeuw.

Galaten 1: 4 Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld (165 aeon eeuw), overeenkomstig de wil van onze God en Vader
Titus 2: 12 en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld (165 aeon eeuw) bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, 
Prediker 1: 10 Is er iets waarvan men kan zeggen: Kijk eens, dat is nieuw? In de eeuwen die voor ons geweest zijn, is het er al geweest.
Efeze 2: 7 opdat Hij in de komende eeuwen (165 aeonen eeuwen) de alles overtreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

Wat voor eeuw / eeuwigheid wordt hier bedoelt? Ik geloof dat het hier gaat over de eeuw van het duizend jarig Koninkrijk, de eeuw waarvoor het boek Openbaring is geschreven.

11 U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.

Openbaring 19: 4 En de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren wierpen zich neer, aanbaden God, Die op de troon zit, en zeiden: Amen, Halleluja!

De ouderlingen spreken ook drie keer een aanbidding uit: De Heere is het waard. Christus is capabel om de heerlijkheid, de eer en de kracht te ontvangen omdat Hij alle dingen heeft geschapenKolossenzen 1: 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.

In de grondtekst staat: “Waardig jij bent Heer de Heer en de God van ons in ontvangst nemen de heerlijkheid en de eer en de macht dat jij schept de alle (dingen) en vanwege de wil van jou zij waren en worden geschapen.
Het valt mij op dat er staat “Heer de Heer en de God van ons”. Heer en God zijn één en dezelfde zoals ik ook in vers 10 zag.

Door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Dit is een nadere verklaring voor “want U hebt alle dingen geschapen”. Het was Gods wil, en die wens heeft Hij vervult. In de grondtekst staat 'thelema'. Dat betekent: wil, verlangen, wensen, begeren, verkiezen.

Korte samenvatting:
In Openbaring 4 mag ik door hetgeen Johannes zag een 1e blik in de hemel werpen. Ik zie daar een troon met Iemand erop die er schitterend uitziet. Er is een regenboog van smaragd rondom de troon. Er zijn 24 ouderlingen en 4 wezens rondom de troon die Degene die op de troon zit lof en eer brengen. Uit de troon komen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. Er zijn 7 vurige fakkels voor de troon. 

Terug naar
Openbaring 1Openbaring 2Openbaring 3,  Openbaring 4Openbaring 5Openbaring 6
Openbaring 7Openbaring 8Openbaring 9Openbaring 10Openbaring 11Openbaring 12, Openbaring 13 en Openbaring 14.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten