Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

Studie: "Aardse, hemelse of geestelijke zegeningen".

Aardse, hemelse of geestelijke zegeningen.

In deze studie wil ik kijken naar verschillen tussen de brieven die Paulus tijdens Handelingen en die hij na Handelingen heeft geschreven. Ik heb geleerd dat ik de Bijbel, Gods spreken tot ons mensen, kan begrijpen door tekst met tekst te vergelijken. En dat gaat heel vaak op. Ik lees een tekst en vind datgene wat ik lees bevestigd door een andere tekst. Maar er zijn ook teksten die elkaar tegen spreken. Daarover heb ik wel eens getobd. Hoe kan dat nou? Dan las ik een verklaring die ik helemaal niet snapte waardoor ik nog meer in de war raakte. Totdat ik ontdekte dat er na Handelingen een totaal nieuw tijdperk, of bedeling (SV) aanbrak in het leven van de gelovigen van toen. In dit nieuwe tijdperk leven we nog steeds. Ik kom er in mijn studies regelmatig op terug. Tijdens Handelingen leefden de gelovigen toe naar de komst van het Koninkrijk wat op aarde opgericht zou worden. Heel het onderwijs was daar op gericht. Voorwaarde voor dit Koninkrijk was de bekering van het volk Israël. Als zij de Messias zouden hebben aangenomen zou Christus als Koning op de wolken teruggekomen zijn, zoals Hij ook was opgestegen en zou het Koninkrijk zijn hersteld. Zie Hand.1: 6 en Hand.3: 19 – 21. Maar dat is niet gebeurd. Israël kwam niet tot geloof op een enkeling na. Het Koninkrijk werd niet opgericht. De Israëlieten brachten niet als koningen en priesters het evangelie van het Koninkrijk aan de volkeren zodat die ook in de zegen van Abraham zouden delen.

Galaten 3: 14 opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.

Teksten komen uit de Herziene Statenvertaling.

Wat houdt de zegen van Abraham in?

Gen.12: 2, 3 2 Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.

Gen.13: 14 – 17 14 
En de HEERE zei tegen Abram, nadat Lot zich van hem afgescheiden had: Sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. 15 Want al het land dat u ziet, zal Ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. 16 En Ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde; als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. 17 Sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want Ik zal het u geven. 

Gen.15: 4 – 6, 18
Maar zie, het woord van de HEERE kwam tot hem: Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. 5 Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn. 6 En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid. 18 Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat:

Gen.18: 18 Immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden, en alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden.

Gen.22: 17, 18 17 
zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. 18 En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent.

Gen.28: 4 Moge Hij je de zegen van Abraham geven, jou en je nageslacht met je, zodat je het land waar je vreemdeling bent,1 dat God aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt.


Ex.6: 7 Ik zal u brengen in het land waarvoor Ik Mijn hand opgeheven heb, dat Ik het aan Abraham, Izak en Jakob geven zou. Ik zal het u in erfelijk bezit geven, Ik, de HEERE


Ex.19: 6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken.


Ex.32: 13 Denk aan Abraham, aan Izak en aan Israël, Uw dienaren, aan wie U bij Uzelf hebt gezworen en tot hen gesproken hebt: Ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel, en dit hele land waarover Ik gesproken heb, zal Ik aan uw nageslacht geven, zodat zij het voor eeuwig in erfbezit nemen.


Ex.33: 1 Verder sprak de HEERE tot Mozes: Ga heen, vertrek vanhier, u en het volk dat u uit het land Egypte geleid hebt, naar het land waarvan Ik Abraham, Izak en Jakob gezworen heb: Aan uw nageslacht zal Ik het geven.


Lev.26: 42 
dan zal Ik denken aan Mijn verbond met Jakob. En ook aan Mijn verbond met Izak, en ook aan Mijn verbond met Abraham zal Ik denken, en Ik zal denken aan het land. 

Ps.105: 6 
nakomelingen van Abraham, Zijn dienaar, kinderen van Jakob, Zijn uitverkorenen.

Jes.41: 8 Maar u, Israël, Mijn dienaar, u, Jakob, die Ik heb verkozen, het nageslacht van Abraham, die Mij liefhad,


Gal.3: 8, 14 8 En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken gezegend worden. 14 opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.


Om achter de zegen van Abraham te komen is het het beste om het Woord van God te laten spreken. Vandaar bovenstaande teksten. Wat komt daarin naar voren:
 • Ik zal u tot een groot volk maken, gelijk het stof der aarde
 • Ik zal u land geven. De zegen is 2 dimensionaal, lengte en breedte
 • De volkeren zullen delen in die zegen, zij zullen ook in Abraham gezegend worden
 • De echte zoon zal de erfgenaam zijn
 • Israël zal een heilig volk zijn, een priesterlijk koninkrijk voor God
 • Uw zaad zal zijn als de sterren des hemels, zij zullen het land ontvangen
 • Het zaad van Abraham, de kinderen van Jacob zijn uitverkoren
Hierboven heb ik een kaart gedownload met daarop het land wat God aan het volk Israël beloofd heeft. Dat is groter dan ze tot nu toe bezitten. Toen de Israëlieten het land Kanaän binnen trokken hebben ze nooit het hele land in bezit genomen. Ook hebben ze nooit volledig de andere volken uit dat land verjaagd. Ze zijn niet toegekomen aan het worden van een heilig volk, een priesterlijk koninkrijk. Als een koninkrijk van priesters hadden zij de volkeren mogen bereiken met Gods boodschap van het Koninkrijk. Maar door ongehoorzaamheid konden ze deze zegen niet ontvangen. Maar wanneer straks het 1000 jarig rijk aanbreekt zullen ze wel dit hele gebied bezitten. God zal het hun geven. Het is een aardse zegen, een 2 dimensionale zegen. Ze zullen het land in de lengte en breedte bezitten. Lang heb ik gedacht dat het 1000 jarig rijk zich zal uitbreiden over de gehele wereld. Ik geloof dat nu niet meer. Gelovige Israëlieten gaan het Koninkrijk binnen en ongelovige blijven in de buitenste duisternis, waar Christus met een ijzeren roede regeert zo lees ik in Openbaring 12: 5 en Openbaring 19: 15. 

Zie ook mijn studie: “De toekomst van de mens” deel 1 en deel 2.


Ook geloof ik niet dat wij nu reeds kunnen spreken van het bouwen aan en leven in dit Koninkrijk. Om de eenvoudige reden dat dit Koninkrijk er nu niet is. Christus is nog geen zichtbare Koning op aarde. Er is nu geen zichtbaar Koninkrijk op aarde. De beloftes van aardse voorspoed, genezing en overwinning gaan nu nog niet op. Helaas wordt dit wel gepredikt in het zogenaamde 'welvaartsevangelie'. Het Koninkrijk wordt vergeestelijkt. Men predikt om eerst het Koninkrijk te zoeken zodat men gezegend kan worden. Maar het Koninkrijk kan nu niet gezocht worden, omdat het er niet is.

De zegen van de gemeente der eerstelingen of eerstgeborenen.

In Handelingen kwam Israël niet als volk tot bekering. In de toekomst zullen de Israëlieten wel tot bekering komen. Zij gaan dan het vrede rijk binnen. Zij ontvangen de aardse zegen die 2 dimensionaal is.

Maar in Handelingen zijn veel Israëlieten al wel tot bekering gekomen. Zij zijn gestorven en hebben het land, net als Abraham, niet geërfd. Wat is hun zegen?

Hebr.11: 8 – 10, 12, 16 8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. 9 Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. 10 Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is. 12 Daarom zijn er zelfs uit één man en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zovelen geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee, dat niet te tellen is. 16 Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt.

Hebr.12: 22, 23, 24 22 Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, 23 tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, 24 en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenging, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel.

Openb.14: 1, 4 1 En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. 4 Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.

Openb.21: 2, 10, 16 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. 16 En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op: twaalfduizend stadiën. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk.

Bovenstaande teksten laten, naar mijn idee, de zegeningen zien van de gemeente der eerstelingen. Dat waren de eerste gelovigen die deel zouden krijgen aan het nieuwe verbond. Waaruit bestaan deze zegeningen?
 • De stad die fundamenten heeft
 • De stad is drie dimensionaal, lengte breedte en hoogte:             Openbaring 21: 16
 • Een hemels vaderland
 • Het hemelse Jeruzalem, wat de bruid van Christus is.
 • Het nieuwe verbond wordt opgericht met de gemeente der eerstelingen

In het verleden leerde ik dat de tegenwoordige gemeente deze stad zou binnengaan. Maar dat geloof ik nu niet meer. Deze stad is beloofd aan Abraham en de gemeente der eerstelingen. Deze stad zal uit de hemel neerdalen. Het is een drie dimensionale zegen.

Wel mooi om te zien dat het volk Israël, als zij dan eindelijk tot geloof komen, een 2 dimensionale belofte ontvangen die bestaat uit het beloofde land. Daarvan spreekt de belofte aan Abraham van het zand der zee.


De gemeente de eerstelingen, die het eerst in Christus heeft geloofd, ontvangt een drie dimensionale zegen. Het hemelse Jeruzalem wat zal liggen in het beloofde land. De drie dimensionale zegen is iets mooier en voller dan de twee dimensionale zegen.


De naam 'Abraham komt 207 keer voor in de Bijbel, door de gehele Bijbel heen. Maar in de brieven die Paulus na Handelingen heeft geschreven wordt zijn naam niet genoemd. En dat is niet zomaar toeval.

Gezegend met alle geestelijke zegeningen.

Toen Paulus in Handelingen 28: het oordeel moest aan kondigen in vers 26 – 28 aan het volk Israël betekende dit dat zowel de zegen van het beloofde land, als de zegen van het hemelse Jeruzalem niet op dat moment het deel zou worden van de gelovigen. Deze twee zegeningen werden uitgesteld tot in de toekomst. Maar God liet de gelovigen niet als wezen achter. Hij had nog iets beters voor hen. Hij had een verborgen plan wat nu door Paulus bekend gemaakt mocht worden. Ik lees van dat verborgen plan in Efeze 3: 1 – 7. En in Efeze 1: 3 kondigt Paulus aan dat de gelovigen gezegend worden met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Deze zegen heeft niets met de zegeningen aan Abraham te maken. Deze zegeningen komen niet via het volk Israël tot de gelovigen. Nee, deze zegeningen zijn voor iedere gelovige, Israëliet en heiden. De gelovige ontvangt deze zegen rechtstreeks en persoonlijk. De zegen is ook voor Jood en heiden gelijk. Het onderscheid, wat in de vorige bedelingen steeds genoemd wordt, is weggevallen. Samen worden deze gelovigen de nieuwe mens.

Efeze 1: 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,

Efeze 3: 18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is,


Dit is geen zegen van een beloofd land of een beloofde hemelse stad. Nee, dit is een zegen die weer een stapje verder gaat. Die zegen bevindt zich in de hemelse gewesten. En het is een vier dimensionale zegen. Deze zegen is geestelijk en niet direct zichtbaar.

Ef.1: 5 – 14 5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, 6 tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. 7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, 9 toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte,10 om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. 11 In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, 12 opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. 13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, 14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.

Ef.2: 4, 5, 8, 15b, 16 4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, 5 ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden –8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 15b opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, 16 en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.

Ef.3: 6 namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede-deelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie,

Wat zijn de zegeningen in deze teksten:
 • God heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen te worden aangenomen
 • God heeft ons begenadigd in Zijn geliefde
 • Wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving van overtredingen
 • Hij heeft ons het geheimenis van Zijn wil bekend gemaakt
 • Wij zijn een erfdeel geworden, wij waren daartoe voorbestemd
 • Wij zijn In Hem nadat wij het woord der waarheid gehoord hebben, namelijk het Evangelie van onze zaligheid
 • Wij zijn, toen we tot geloof kwamen, verzegeld met de belofte van heilige geest
 • Wij zijn mede levend gemaakt
 • Wij zijn uit genade zalig geworden
 • Wij zijn tot een nieuwe mens geschapen
 • Wij zijn mede-erfgenaam en mede-deelgenoten van hetzelfde Lichaam

Dit is een indrukwekkende lijst. Wat opvalt is dat het allemaal onvoorwaardelijk is. God heeft. Wij hebben en zijn. Onvoorstelbaar. Ik las op CIP een artikel over hoe ik wedergeboren wordt. Die vraag lijkt in deze teksten helemaal niet aan de orde te zijn. Het is allemaal voltooid. En dat geloof ik ook. En omdat ik het geloof, aanvaard ik dit. Of is het andersom, omdat ik dit aanvaard geloof ik dat. In ieder geval is het zijn IN Christus mijn deel. Wat een mooie boodschap, een blij evangelie. Ik mag tot God de Vader naderen IN Christus. Het is eenvoudig. Misschien is het wel te eenvoudig. Ik wil namelijk altijd iets doen. Hier in deze wereld krijg ik niets voor niets. Maar bij God is zalig worden uit genade. Genade betekend: gunst, gratie. Ik ontvang gratie. En jij ook.

Wonderlijk dat God mij, ons al voorbestemd had om Zijn kind te worden. Ik zie het zo: God wil dat allen behouden worden. Daar hoor ik ook bij en iedereen. Het evangelie is voor iedereen. Er hoeft niets speciaals te gebeuren, dan alleen het aanvaarden van het offer van Christus. Is dat moeilijk? Nee, toch! Iedereen kan dit aanvaarden en zo wilde God dat. Dat het moeilijk, ingewikkeld en onhaalbaar lijkt te zijn geworden is niet de wil van God. Mensen hebben aan de boodschap gesleuteld. Bijbel teksten door elkaar gehaald. 'De hel' erbij gehaald en nog veel meer. En ook menselijke trots maakt het aanvaarden moeilijk. Men vind het zwakheid om afhankelijk te zijn van een Ander, van Christus. Maar het is een kwestie van leven en dood. Laat je niets wijsmaken en aanvaard wat God in Zijn Woord zegt.

Als wij het woord der waarheid hebben gehoord en aanvaarden komen wij tot geloof. Wij worden dan verzegeld met heilige geest. Dit is de kracht van Gods Geest. Het is niet de Geest zelf. Maar die kracht is genoeg voor mij en ik ben er mee verzegeld. Wat een rust geeft dat. Natuurlijk kan ik God bedroeven, maar die kracht verlaat mij niet. Een zegel is een zegel. Ik kan mijn fout belijden, ook door die kracht en dan is de relatie met God de Vader weer hersteld. Zo mooi is de kracht van het reinigde bloed van Christus.


Wij zijn 'mede levend gemaakt' houdt in dat wij, toen wij tot geloof kwamen, omdat wij het woord der waarheid, Christus aannamen, van de dood in het leven overgingen. Dit levend gemaakt worden is niet de opstanding, oftewel de uitopstanding. De uitopstanding vindt plaats aan het einde van dit leven van een gelovige, in deze bedeling. Het is de letterlijke dood en het zal een letterlijke opstanding zijn. De gelovige ontvangt dan een opstandingslichaam wat gelijk is aan het opstandingslichaam van Christus. 

Het mede levend gemaakt worden is niet zichtbaar. Het is geestelijk. Ik heb niet gehoord dat iemand dat bij mij heeft zien gebeuren.


Maar wat wel zichtbaar kan zijn is een persoonlijke verandering. Zo heb ik gemerkt dat ik belangstelling kreeg voor de Bijbel. Daar waar ik eerste niets begreep van Gods woord, behalve Mattheüs 15: 8, zo ging ik steeds meer teksten begrijpen nadat ik mocht geloven dat ik Christus als mijn Verlosser nodig had en ging ik de Bijbel bestuderen. Ook kan zichtbaar zijn dat iemand vergeeft of meer oog gaat krijgen voor zijn of haar levenspartner.

Na dit geestelijke proces van levend gemaakt zijn heeft God van mij een nieuwe mens gemaakt. Deze nieuwe mens is Christus. Ik mag weten dat ik nu IN CHRISTUS ben als nieuwe mens. Samen met alle gelovigen vorm ik het Lichaam van Christus, waar Christus het Hoofd van is. Dit Lichaam wordt nu al in de hemelse gewesten voorbereid voor zijn taak door God. Maar het Lichaam zal pas zichtbaar zijn bij de verschijning van Christus, als wij met Hem verschijnen

Samenvatting

Er zijn drie verschillende zegeningen in de Bijbel.
 1. Het land erven
 2. Ingaan in het hemelse Jeruzalem
 3. Het ontvangen van alle geestelijke zegeningen
Deze zegeningen behoren bij drie gemeentes.
 1. De gemeente van Israël
 2. De gemeente van de eerstelingen of eerstgeborenen
 3. De ene Gemeente, het Lichaam van Christus
Bij deze drie gemeentes horen drie opstandingen.
 1. Voor de gemeente van Israël de opstanding uit de doden in de aardse sfeer bij de komst van de Messias
 2. Voor de gemeente der eerstelingen de opstanding uit de doden en het levend de Heer tegemoet gaan terwijl de Heer naar beneden komt
 3. Voor de ene Gemeente, het Lichaam van Christus de uitopstanding uit de doden
Bij deze drie gemeentes horen drie roepingen van God.
 1. De gemeente van Israël is in de aardse sfeer, als koningen en priesters, geroepen om de volkeren in de verlossing te leiden en hen zo tot zegen te zijn
 2. De gemeente van de eerstelingen is geroepen om in de hemelse sfeer de engelen wereld de verlossing te prediken en hen zo tot de volmaaktheid te brengen: Hebr. 12: 22, 23
 3. De ene Gemeente, het Lichaam van Christus is geroepen om in de bovenhemelse sfeer, de hemelse gewesten, de machten en overheden de rijkdom der genade te verkondigen: Efeze 3: 10

Bij deze drie gemeentes horen ook drie prijzen.
 1. Bij de gemeente van Israël is dit op aarde heer zijn over 5 of tien steden (Luk.19: 17 – 19)
 2. Bij de gemeente van de eerstelingen houdt de prijs verband met het loon van het werk van het geloof, de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid van de hoop. Dit zal blijken uit de uitstraling der heerlijkheid. De ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere straks in de hemelse sfeer. (1Kor.15: 40 – 42; Openb.3: 11, 12)
 3. Bij de ene Gemeente, het Lichaam van Christus is dit met Christus heersen in de bovenhemelse sfeer. (2 Tim.2: 12)

De bron die ik gebruikt heb zijn de brochures 8 en 10 van de site "Levend Water". Geen opmerkingen:

Een reactie posten