Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Ik besloot om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


Studie: Verzegeld met heilige geest.

Verzegeld met heilige geest.

Een tijd geleden heb ik een studie gemaakt over “De doop met heilige geest”
In die studie heb ik uitgelegd hoe de vervulling met kracht van De Heilige Geest er uitziet in de Handelingen periode. Die kracht was vooral nodig om het Koninkrijk van God aan te kondigen. Maar aangezien de Israëlieten niet tot geloof en bekering zijn gekomen en het Koninkrijk niet is opgericht ziet de vervulling met heilige geest er nu anders uit. Hoe dat er dan uitziet voor de Ene Gemeente die het Lichaam is van Christus wil ik uit gaan leggen in deze studie.

Teksten komen uit de Herziene Staten vertaling mits anders aangegeven.

Wat is geest?

In het Oude Testament staat in de grondtekst 'ruwach'. Dat betekent adem, blazen, leven en wind.
In Genesis 1: 2 komt het woordje 'ruwach' voor het eerst voor. Het gaat daar over de Geest van God. In Johannes 4: 24 staat dat God Geest is.

Gen.1: 2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.(SV)

Joh.4: 24 God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. 

Dus ik zou kunnen zeggen dat Gods Leven, Adem of Wind over de aarde zweefde. Dat dit Heilige Geest is spreekt voor zich. De woorden 'heilige geest' komen niet in het Oude Testament voor.

In Genesis 7: 21 zie ik dat alle vlees, mens en dier 'geest' heeft en de 'geest geeft' bij het sterven. In Genesis 2: 7 zie ik hoe de mens wordt gemaakt uit stof en tot leven wordt geblazen. Op dat moment kwam er geest 'ruwach' in de mens. Het wonderlijke is dat bij het sterven niet de ziel naar God gaat, zoals ik altijd geleerd heb, maar de geest, de levensadem gaat terug naar God. Dit geld voor gelovigen als ook ongelovigen, zoals bij Herodes in Handelingen 12: 23. (1)

Gen.7: 21 En alle vlees, dat zich op de aarde roerde, gaf den geest, van het gevogelte, en van het vee, en van het wild gedierte, en van al het kruipend gedierte, dat op de aarde kroop, en alle mens. (SV)

Gen.2: 7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. (SV)

Matth.27: 50 Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest.

Hand.7: 59 En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest.

Hand 12: 23 En van stonde aan sloeg hem een engel des Heeren, daarom dat hij Gode de eer niet gaf; en hij werd van de wormen gegeten, en gaf den geest.

(1) Zie verder mijn studie: “De toekomst van de mens” deel 2.

In het Nieuwe Testament staat in de grondtekst 'pneuma' en dat betekent lucht, adem, blazen, engel of demon, goddelijk, de geest van Christus, heilige geest, de Heilige Geest.

Er is een belangrijk verschil tussen de Heilige Geest en heilige Geest. Als het gaat om de Heilige Geest als persoon, dan staat er in de grondtekst het woordje 'de' voor Heilige Geest. Gaat het om kracht dan staat er in de grondtekst geen lidwoord. Bij de HSV en de SV is dit verschil niet te zien.
De NBG, NBV en de Willibrord vertaling maken het verschil duidelijk door 'heilige' zonder hoofdletter te schrijven als het om kracht gaat. En dat zie ik inderdaad in deze vertalingen bij o.a. Handelingen 1: 8 en Efeze 1: 13. Soms wordt in vertalingen het woordje 'de' schuingedrukt of tussen haakjes gezet. Dat betekent dat het woordje niet in de grondtekst voor komt.
Ik denk dat het een groot verschil is of ik vervuld ben met de Heilige Geest als persoon of heilige geest als kracht. En in Efeze 1: 13 gaat het over de vervulling met kracht. Net als in Handelingen 1: 8. Ook al zie ik dat dus niet in de Herziene Statenvertaling, het wordt duidelijk in het vers zelf.

Hand.1: 8 Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt.

Zie ook: AMEN
“In dit artikel staan wij stil bij de laatste zegening uit Efeziërs 1, namelijk de verzegeling met heilige geest. Er wordt hier niet gesproken over 'de heilige geest', maar over 'heilige geest'. Het is niet God Zelf die in ons woont, maar Hij schenkt ons kracht door Zijn Geest.”

Ik schrijf in deze studie over heilige geest, zonder hoofdletters en lidwoord.

De vervulling van heilige geest voor het Lichaam van Christus.

Ef.1: 13, 14 13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van der waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, 14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.

In Hem, dat is in Christus, ben ik nadat ik het Woord van de waarheid, het evangelie van mijn zaligheid gehoord heb. Wat is dat Woord der waarheid?
Deze uitdrukking komt 2 keer voor in het Oude Testament, namelijk in Psalm 45: 4 en Psalm 119: 43. Het komt 5 keer voor in het Nieuwe Testament waarvan 1 keer in de brieven van Paulus die hij tijdens Handelingen heeft geschreven, namelijk in 2 Korinthe 6: 7. Het komt voor in Jakobus 1: 18.
En ik vind de uitdrukking 3 keer in de latere brieven van Paulus, namelijk dus in Efeze 1: 13 en in:

Col 1: 5 vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het Woord van de waarheid, namelijk van het Evangelie.

2Tim.2: 15 Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.

Eerlijk gezegd wordt het mij niet echt duidelijk wat nou precies het Woord der waarheid is. Het is in ieder geval het evangelie. Daaronder versta ik het offer wat Christus voor mijn/onze zonden heeft gebracht zodat ik/wij kunnen leven, verlost van schuld en zonde voor het aangezicht van God.

In het Johannes evangelie staat:
Joh. 17:17 Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

Natuurlijk zeggen wij dat de hele Bijbel het woord der waarheid is. Maar toch kom ik dan in de knoop. Want wat moet ik met de tekst:

Joh.16: 23, 24 23 En op die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. 24 Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden.

Er is een periode in mijn leven geweest dat ik bad voor iets waarvan ik overtuigd was dat dit een gebed was naar Gods wil. Toch kreeg ik niet wat ik vroeg. Dan kan ik mij afvragen of mijn gezindheid niet goed was, of dat ik verkeerde bad. Ik kan heftig gaan twijfelen aan mezelf. Mogelijk gebeurt dat ook bij mensen. Toch meen ik te kunnen zeggen dat het niet aan mij ligt dat mijn gebed niet verhoord werd. Niet in die zin dat ik niet goed geloofde of niet goed heb gebeden. Maar het lag eraan dat ik niet begreep in welke context de Here Jezus dit tegen zijn discipelen heeft gezegd. Het is zo belangrijk dat ik onderscheid wat wezenlijk is, zo lees ik in Filippenzen 1: 10. Dat ik onderscheid de dingen die daarvan verschillen zegt de Statenvertaling (2). De Here Jezus zegt deze woorden in het kader van het nabij gekomen Koninkrijk. Hij spreekt over “die dag”. Voordat dit Koninkrijk aan kan breken zal er een verdrukking zijn. De discipelen hebben in Handelingen de voortekenen meegemaakt. Zij hebben die verdrukking ervaren en Christus was bij hen. Zij ontvingen kracht en moed. En in “die dag” zal God alles wat een gelovige bid, in Jezus naam, geven. “Die dag” begon in Handelingen. En de discipelen kregen dat wat zij nodig hadden. Ook al was het zo dat zij uiteindelijk het leven er bij lieten, zij bleven geborgen in Gods hand. “Die dag” zal zich herhalen omdat het volk Israël in Handelingen Christus niet als hun Messias hebben aangenomen. In de toekomst zullen ze dat wel doen en zal “die dag” werkelijk aanbreken. En ook dan belooft de Heer dat wie in Zijn naam bidt het zal ontvangen.

Wij leven niet in de tijd van het nabij gekomen Koninkrijk en zeker niet in “die dag”. Wij leven in de periode waarin God de Gemeente van Christus vormt. Die Gemeente bestaat uit één Lichaam, het Lichaam van Christus. En in dat Lichaam geld het Woord der waarheid voor die bedeling. In de bedeling van het Lichaam van Christus worden niet alle gebeden verhoord. Er gebeurt heel veel waarvan het lijkt dat God het niet ziet, er niets aan doet. Ik hoef alleen maar te kijken naar de christenen die in bepaalde gebieden van deze wereld vervolgd worden. Hun gebed zal zeker zijn dat ze vrij mogen komen. En dat is ook ons gebed voor hen. Toch gebeuren er regelmatig hele nare dingen met hen. Wat ik ook vaak hoor is dat deze vervolgden een enorme rust hebben ervaren in hun situatie. Daaraan kan ik zien dat God wel degelijk naar deze mensen omkijkt. Maar in de bedeling, waarin wij leven, worden gebeden niet onvoorwaardelijk verhoort.

Maar wat ik wel zie en heb ervaren is dat toen ik tot geloof kwam, ik verzegeld werd met heilige geest, oftewel met kracht van Christus. Het gebeurt zoals belooft is. Er is geen tussenkomst nodig van iemand die mij de handen oplegt. Er is geen speciaal gebed nodig. Het gebeurt nadat ik het evangelie gehoord en gelooft heb. En die kracht van Christus maakt mij duidelijk wat het woord der waarheid is voor de bedeling waarin ik leef. Dat kan heilige geest doen doordat ik het Woord van God lees en bestudeer. Maar dat betekent ook dat ik niet alles ontvang wat ik bid in Zijn naam. Dat is geen absolute belofte voor het Lichaam van Christus.

(2) Zie ook mijn studie: “Beproeft de dingen die daarvan verschillen”

Verzegeld met heilige geest van de belofte.

Ef.1: 13b, 14  13b verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, 14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.

Op deze site staat:
“Hoop en zekerheid voor de toekomst.
In Efeziërs 1:13b-14 kunnen wij lezen dat wij, toen wij gelovig werden, verzegeld werden met heilige geest der belofte. Deze heilige geest der belofte is een onderpand van onze verlossing. In dit vers is allereerst duidelijk te zien dat, zoals wij ook al in het vorige punt zagen, het geloof de basis vormt van de hoop. Vervolgens kunnen wij vanuit dit vers een aantal belangrijke en hoopvolle conclusies trekken. Door de aanwezigheid van de term 'verlossing' leren wij dat wij de dood zullen overwinnen. Door het gebruik van de term 'verzegeld' leren wij dat wij hiervan gegarandeerd zijn. Het is voor 100% zeker dat wij delen in de (uit)opstanding. (3) Doordat wij als gelovigen in de lijdende vorm worden geplaatst, leren wij dat het ontvangen van de verzegeling geen eigen verdienste is, maar een werk van God aan ons verricht. Het is genade.”

(3) Uit opstanding: Zie mijn studie: “De uit-opstanding en de verschijning met Christus”

Ester 8: 8 Schrijft dan gijlieden voor de Joden, zoals het goed is in uw ogen, in des konings naam, en verzegelt het met des konings ring; want het schrift, dat in des konings naam geschreven, en met des konings ring verzegeld is, is niet te wederroepen. (SV)

In Ester 8: 8 lees ik dat een document, wat verzegeld is met de ring van de koning, niet herroepen kan worden. Hoe zal dit dan zijn met een belofte van God aan ons? Dat staat vast en zeker. Dus de heilige geest blijft bij mij totdat ik deel heb gekregen aan de uit opstanding. Dit is de verlossing van mijn aardse onvolmaakte toestand. Want dan heb ik een nieuw opstandingslichaam wat gelijk is aan het lichaam van Christus zegt: Filippenzen 3: 21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.

Het bedroeven van de Heilige Geest van God.

Ik kan dus de kracht van God niet kwijt raken. Maar ik kan Gods Geest wel bedroeven.

Ef.4: 30 En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.

De NBG, NBV en de Willibrord geven in dit vers aan dat het om de kracht van Gods Geest gaat. Zij schrijven 'heilige' zonder hoofdletter. De SV en HSV blijven hier hoofdletters schrijven. Gaat het in Efeze 4: 30 om de kracht van Gods Geest of om de persoon? Kan ik de kracht van Gods Geest bedroeven of bedroef ik God? Ik denk dit laatste. In dit geval bedroef ik de Heilige Geest van God. Datzelfde lees ik ook in het boek “De brief aan de Efeziërs” vers voor vers door H.B. Slagter.

Wanneer ik Gods Woord verkeerd begrijp of uitleg aan anderen, bedroef ik de Heilige Geest van God. In het verleden deed ik dit inderdaad. Niet moedwillig. Ik wist niet beter dan dat het zo goed was. Ik geloof dat God dit in deze bedeling laat gebeuren. Maar het bedroeft Hem wel wanneer ik Zijn Woord en Zijn plannen niet goed begrijp. Maar God blijft genadig. Hij neemt Zijn kracht niet van mij. Integendeel. Ik heb die kracht hard nodig om het Woord van God te blijven onderzoeken, zodat ik kan groeien in Zijn Waarheid.

Efeze 4: 17 – 32 is een heel praktisch gedeelte waarin ik kan lezen waardoor ik God kan bedroeven. Maar als Gods geest in mij werkt 'weet' ik dat ik verkeerd bezig ben en kan ik mij hiervan afkeren.

Heilige geest verheerlijkt Christus.

Joh.16: 13 – 15 13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. 14 Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. 15 Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.

Joh.16: 13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. (SV)

In deze tekst lijkt men er van uit te gaan dat de Heilige Geest als persoon wordt bedoelt. Het lijkt me wel logisch. Want kracht kan sowieso niet van zichzelf spreken zoals de Staten vertaling zegt. De Herziene Staten vertaling zegt dat de Geest der waarheid niet vanuit zichzelf zal spreken. Ik begrijp uit beide teksten dat de Geest de aandacht niet op Zichzelf vestigt. Hij verheerlijkt Christus. Vreemd dat ik dan in heel veel gemeenschappen wel hoor spreken over dat wat de Geest doet of zegt. Het woord wordt tot Hem gericht en er wordt zelfs tot Hem gebeden. De geest wordt ook regelmatig uitgenodigd om mensen te vullen. Dat is niet wat ik in de Bijbel vind. De Here Jezus zegt hier, in Johannes 16: 13, dat de Geest der waarheid zal komen. Hij komt op verschillende manieren. In Handelingen 2: 4 kan ik lezen dat allen die in het huis waren, vers 2, vervuld werden met heilige geest. Zie verder mijn studie: “De doop met heilige geest”

In Efeze 1: 13 lees ik dat de gelovige, nadat hij het woord der waarheid, het evangelie van zijn zaligheid gehoord en gelooft heeft, hij verzegeld wordt met heilige geest van de belofte.

Heilige geest zal spreken wat Hij gehoord heeft en de toekomstige dingen zal Hij ons verkondigen. Heilige geest spreekt door het Woord van God. Dit betekent dat ik dat Woord lees en dat de kracht van God, die in mij is, het duidelijk maakt in mijn geest en hart. Het betekent ook dat ik nu ten dele weet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar het is niet zo dat ik kan voor spellen wanneer de wereld zal vergaan, zoals op het moment zoveel wordt gedaan. http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151006_01905659

God heeft aan ons Zijn woord gegeven. Daarin kan ik lezen over toekomstige zaken. Door teksten met teksten te vergelijken krijg ik een beeld van de toekomst. En ook op diezelfde manier kan ik de tekenen van de tijd verstaan. Hierbij is het wel belangrijk om te letten op de dingen die daarvan verschillen, Filippenzen 1: 10. Het is nodig om goed te kijken in welke bedeling ik leef.
Zie ook mijn studie: “Beproeft de dingen die daarvan verschillen”

Maar wat heilige geest bovenal doet is Christus verheerlijken. Heilige geest neemt uit Christus en zal het mij verkondigen. Wanneer ik het over van alles en nog wat heb, maar nooit over Christus, dan kun en mag je daar vraagtekens bij zetten. Sowieso is het nodig om al het geschrijf van mij en anderen te toetsen aan Gods Woord.

De Trooster.

In het evangelie van Johannes wordt heilige geest 'de trooster' genoemd. De Willibrord vertaling spreekt hier van 'helper'. In de grondtekst staat 'parakletos' en dat wordt vertaald door: verdediger (advocaat), voorstander en voorspraak.

Joh. 14: 16 – 18, 23 – 26 16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, 17 namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. 18 Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.
23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. 24 Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft. 25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf. 26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

Joh.15: 26 Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen.

Joh.16: 5 – 12 5 En nu ga Ik heen naar Hem Die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat U heen? 6 Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. 7 Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden. 8 En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: 9 van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; 10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien;11 en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. 12 Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen.

De NBG, NBV en Willibrord vertaling schrijven in Johannes 14: 26 heilige geest zonder hoofdletter. Het gaat in deze verzen dus ook weer om kracht van God die gegeven wordt aan de gelovigen. In Johannes 14: 16 – 18 en 15: 5 – 7 zegt de Here Jezus dat Hij weg zal gaan en dat de trooster dan komt. En ook hier weer, in Johannes 14: 26, worden dezelfde eigenschappen van geest van God genoemd als in Johannes 16: 15 namelijk dat de trooster onderwijst en in herinnering brengt datgene wat de Here Jezus gezegd heeft. Dit is wat er gebeurde in Handelingen 2. De Here Jezus was opgevaren in de wolken, nadat Hij 40 dagen met de discipelen had gesproken over Koninkrijk van God, zo lees ik in Handelingen 1: 3. De discipelen ontvingen kracht van God. Daarna konden en wisten zij te vertellen wat het volk van Israël te doen stond.

Ook in Johannes 15: 26 staat, net als in Johannes 16: 14, dat de geest van God getuigt van Christus.

De geest getuigt ook van zonde omdat zij niet in Christus hebben geloofd.

Hij getuigt van gerechtigheid omdat Christus naar de Vader gaat en zij Hem niet meer zullen zien.

En de geest getuigt van oordeel omdat de vorst van deze wereld, dat is satan, is veroordeeld.

Ook ik ben in mijn leven er van overtuigd geraakt dat ik zondig was. Dat is nu 36 jaar geleden. Ik begreep dat ik Christus nodig had Die voor mijn zonden gestorven was. Maar Christus is ook gestorven voor de zonde van Adam. Dit is de zonde waar de hele wereld onder lijdt. Als ik geloof dat Christus mij verlost heeft van die erfzonde en mijn zonden gedragen heeft op het kruis van Golgotha dan kan ik Efeze 1: 5 – 9 aanvaarden in mijn leven. En dan weet ik mij gezegend met alle geestelijke zegeningen, Efeze 1: 3, 4. Ik mag zelfs weten dat God mij, in Christus, al uitverkoren had voor de grondlegging der wereld.

Ef.1: 3 – 14 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, 4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. 5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, 6 tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. 7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, 9 toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte,10 om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. 11 In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, 12 opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. 13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, 14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.Geen opmerkingen:

Een reactie posten