Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Ik besloot om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


Studie: "De eindtijd"

De eindtijd

Mattheus, Openbaring, grote verdrukking, opname
Deze studie gaat over de toekomst van met name Israël en de omliggende landen. Deze toekomst staat o.a. beschreven in Mattheus 24, Daniël en in het boek Openbaring.

Ik werk met de Herziene Staten Vertaling mits anders aangegeven.

De toekomst van de oikoumenê

Openbaring is voor velen een moeilijk boek. Ook voor mij. Toch waag ik me aan een kleine studie over dit Bijbelboek. Dit heb ik gedaan naar aanleiding van Mattheüs 24. In Mattheüs 24: 1 – 44 gaat het over de verwoesting van Jeruzalem, de grote verdrukking en de komst van Christus. Dit zijn onderwerpen die ook in Openbaring beschreven worden.
In de gemeente waar ik vandaan kom werden de eerste hoofdstukken van het boek Openbaring toegepast op de kerkgeschiedenis. Men las er de geschiedenis van de christenheid in. Zo zou de gemeenschap die Gods waarheid verkondigd Filadelfia zijn. En dat was natuurlijk de gemeente waar ik toen in zat. Maar elke groepering denkt dat het de waarheid heeft. Wie is dan eigenlijk Filadelfia? De kerken zouden Laodicéa zijn. Ik geloof nu dat deze uitleg niet klopt. In de Bijbel kom ik niet de geschiedenis van de christenheid tegen, maar de geschiedenis van Israël en de landen rondom Israël. Dit gebied wordt in de grondtekst aangeduid door het woord 'oikoumenê' wat gedeelte van de wereld, speciaal midden oosten, Romeinse Rijk, regio betekent.
In Openbaring 1: 4 staat dat Johannes aan de zeven gemeenten van Azië schrijft:

Openb.1: 4 Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn,

Die zeven gemeenten behoren tot de 'oikoumenê',
De geschiedenis van de oikoumenê, met Israël als het centrale land, begint in het Oude Testament, wordt vervolgt in de Evangeliën en Handelingen en die geschiedenis wordt afgemaakt in het boek Openbaring. Ik kan dit zien aan de vele aanhalingen die er zijn in deze boeken uit elkaars onderdelen. In al die boeken staat het volk Israël centraal.

Israël: koningen en priesters

De Israëlieten waren al in het OT bestemd om een koninkrijk van priesters voor God te zijn.

Ex.19: 6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken.

Openb.1: 6 en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

In het Nieuwe Testament wordt dit bevestigd, o.a. in Openbaring 1: 6. Ik lees in 1 Petrus 2: 9 dat zij de deugden van God mogen verkondigen. De brieven van Petrus zijn geschreven aan de vreemdelingen in de verstrooiing; vers 1. Dat zijn de Israëlieten.

1Petr.2: 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,

In Handelingen 2: 11 lees ik dat de discipelen spreken van de grote werken van God. Die opdracht kregen zij van Christus in Hand.1: 8.

Hand.2: 11b wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.

Hand.1: 8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde (ge).

Ge

Verder wordt in Handelingen 1: 8 en in het boek Openbaring duidelijk dat het niet over de gehele aarde gaat door het Griekse woord 'ge'. Dit betekent: land, een streek, gebied, grond, bodem, aards.
'Oikoumenê' en 'ge' worden regelmatig vertaald door wereld of aarde. Ik krijg dan de indruk dat het om de gehele wereld en de gehele aarde gaat. Maar als ik naar de grondtekst kijk, zie ik dat het om een gedeelte van de wereld, in die tijd het Romeinse rijk, of om een land gaat. Bijvoorbeeld:

Openb.3: 10 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld (oikoumenê) komen zal, om hen die op de aarde (ge) wonen te verzoeken.

Er zou eigenlijk moeten staan: “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de regio komen zal, om hen die in het land (Israël) wonen te verzoeken”. En zo wordt duidelijk dat het in Openbaring niet gaat over de gehele wereld, maar over de regio oftewel het oude Romeinse rijk, de zeven gemeenten die in Asia zijn en het land Israël.
Bron: "Levend Water" Brochure 26 

Een tussenfase: Israël Lo-Ammi

Als ik Mattheus lees met de bijbehorende tekstgedeeltes, bijvoorbeeld die uit het boek Daniël, dan krijg ik het idee dat de gebeurtenissen, die de Here Jezus verkondigde, nog tijdens het leven van de discipelen, dus heel spoedig, zouden gebeuren. Maar ik weet dat dit helemaal niet zo is gegaan, behalve dan de verwoesting van de tempel en Jeruzalem in 70 na Christus. Toch was het zo dat deze gebeurtenissen inderdaad zouden moeten plaatsvinden tijdens het leven van de discipelen. In Handelingen zie ik daar het begin van. Maar de voorwaarde voor het volledig vervullen van de gebeurtenissen was de bekering en het geloof van het volk Israël. En daar zit dan het probleem. Israël komt niet tot bekering en geloof. Dus worden deze gebeurtenissen uitgesteld tot in de toekomst.

Er wordt een tussenfase ingelast. Dit was al aan de Israëlieten bekend gemaakt in Hosea. In deze tussenfase zal God niet hun God zijn en de Israëlieten niet Zijn volk. Er zal geen tempel zijn en geen koning en vorst, geen offers en feestdagen en geen Nieuw Verbond. Dat lijkt mij de tijd waarin wij nu leven. Maar op de derde dag zal God zijn volk levend maken en zullen zij opstaan. Zit hier een aanwijzing wat de tijd betreft? Het lijkt er wel op.

Hosea 1: 9 En Hij zei: Geef hem de naam Lo-Ammi, want u bent niet Mijn volk en Ík zal er voor u niet zijn.

Hosea 3: 3, 4 3 En ik zei tegen haar: U moet veel dagen bij mij blijven, u mag geen hoererij bedrijven; u mag geen andere man toebehoren, en ook ik zal niet bij u komen. 4 Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod en afgodsbeelden.

Hosea 6: 2 Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven.

In deze tussen fase heeft God een plan met de volkeren. De Gemeente met Christus als Hoofd wordt gevormd door God. Over deze Gemeente staat niets geprofeteerd in de Bijbel. Alleen de zeven latere brieven van Paulus geven richtlijnen over deze fase, waarin ik nu leef.
Bron: "Levend Water" Brochure 13

Deze tussenfase heeft te maken met het feit dat Israël zijn Messias niet aanneemt. Ook niet tijdens de Handelingen periode. Uiteindelijk lees ik in:

Hand.28: 28 Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren.

Israël werd Lo-Ammi en de toekomst, met zijn oordelen en beloften, werd uitgesteld. Mattheus 24 werd, als het ware, in tweeën gehakt. Ik moet het grootste gedeelte van Mattheus 24 plaatsen in de toekomst. Want alleen de tempel en Jeruzalem is in 70 na Christus verwoest. Er is wel een begin gemaakt, in Handelingen, met de prediking van het evangelie van het Koninkrijk in de oikoumenê, maar dit is gestrand. De andere profetieën uit Mattheus, Handelingen 2 en Openbaring zijn nog niet vervuld.

De zaligheid van God aan de heidenen gezonden

Dat luisteren door de heidenen naar de zaligheid van God, in Handelingen 28: 28, maakt Paulus in 7 latere brieven bekend. Deze 7 latere brieven zijn: Efeze, Filippenzen, Kolossenzen, 1 en 2 Timotheüs, Titus en Filemon. Deze brieven heeft Paulus na Handelingen geschreven. Hij spreekt over een geheimenis.

Efeze 3: 3, 6 3 dat Hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft (zoals ik eerder in het kort geschreven heb); 6 namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie,

Ik leef nu in die tussen fase, in de bedeling van het geheimenis. En ik weet dat een heel aantal profetieën nog in vervulling moeten gaan. Als ik deze tussenfase, dit geheimenis niet begrijp kan ik de Bijbel niet goed verstaan. Ik ga dan situaties door elkaar halen. Dat zorgt voor verwarring en tegenstrijdigheden (1). Zoals het begrijpen van het boek Openbaring. Sommigen passen dit toe op de kerkgeschiedenis omdat men geen rekening houd met deze tussenfase. Men zegt van Openbaring 1: 19 dat 'wat is' de tegenwoordige tijd is, de tijd van de kerkgeschiedenis. Althans zo heb ik het uitgelegd gekregen. Maar 'wat is' slaat op dat wat is geweest tijdens het schrijven van Openbaring door Johannes. Johannes kreeg een visioen en moest opschrijven wat hij gezien had, over dat wat er op dat moment was en over dat wat er hierna zou gebeuren.

Openb.1: 19 Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal geschieden.

Als ik rekening houdt met die tussen fase waarover niet geprofeteerd is, dan kan ik Openbaring toepassen op het volk Israël en en de oikoumenê. In de toekomst, als God weer om gaat zien naar dit volk, zullen zij wel tot bekering en geloof komen. Dan kunnen de profetieën vervuld worden.

Onze 'eindtijd'

1Tim.4: 1, 2 1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, 2 door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.

2Tim.1: 15 Dit weet u dat allen die in Asia zijn, zich van mij afgekeerd hebben. Tot hen behoren Fygellus en Hermogenes.

Allen die in Asia zijn. Dat zijn dezelfde gemeentes waar Openbaring 1: 4 over schrijft. Al vanaf het begin is de bedoeling van God met de gelovigen niet begrepen. Die gemeenten in Asia hadden de leer van Paulus moeten volgen. Zij hadden moeten inzien dat God Zich teruggetrokken had van het volk Israël. Maar dat deden ze niet. Nadat Paulus is gestorven gaan de gelovigen een eigen weg bewandelen, met eigen regels en tradities. Dit met alle gevolgen van dien. Paulus zegt niet voor niets nog tijdens zijn leven dat allen hem hebben verlaten; 2 Timotheüs 1: 15.

Onze 'eindtijd' kenmerkt zich door het afvallig worden van het geloof en zich keren naar misleidende geesten en leringen van demonen lees ik in 1 Timotheüs 4: 1. Zelfs in de tijd dat Paulus nog leefde keerden zich al mensen af van datgene wat Paulus leerde aan de toenmalige gemeente van Christus waarvan Hij het Hoofd was. Er zijn veel regels en vormen ontstaan in de loop van de jaren die volgden op Paulus' prediking. Er is vermenging geweest met allerlei heidense religies. De kerken en geloofsgemeenschappen hebben veel overgenomen van de Joodse tradities. Ik denk aan groepen die menen dat het Nieuwe verbond voor de gemeente uit de volkeren is. Zie mijn studie: “Het Oude en het Nieuwe Verbond”

Ik denk aan de misleidende uitleg over de gaven van de geest. Deze nabootsing van de werkelijke uitstorting van Heilige Geest aan het volk Israël zie ik als een misleidende geest. Zie ook mijn studie: "De doop met heilige geest"

Naar mijn idee is dat allemaal mensenwerk. God had Zijn plannen en voorschriften met de gemeente van Israël en met de gemeente uit de volkeren. Wie zijn wij om dat te mixen?

Ik geloof dat de roep naar eenheid onder christenen zorgelijk kan zijn. Ik zal goed moeten nagaan waar ik één in kan zijn met andere gelovigen. Mogelijk worden in onze eindtijd de contouren zichtbaar van de wereld godsdienst 
waarvan Babylon de hoofdstad zal zijn.

Dit was een inleiding om het Mattheus evangelie en het boek Openbaring beter te begrijpen. Dan ga ik nu beginnen aan de studie over Mattheus 24, te beginnen bij Mattheus 23: 37 – 39.

(1) Zie ook mijn studie: “Tegenstrijdigheden in de Bijbel"

Het oordeel over Jeruzalem

Boven Mattheus 23: 37-39 staat: “Het oordeel over Jeruzalem”
37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! 38 Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. 39 Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!

Het zou niet lang meer duren dat de Here Jezus gekruisigd zou worden. Dan zullen de discipelen Hem niet meer zien totdat het volk Israël tot geloof en bekering zal komen en zal zeggen: “Gezegend is Hij die komt in de Naam van de Here”. Die kruisiging vond plaats na tweeënzestig weken. Daarover spreekt de profeet Daniël.

Daniël 9: 26a Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden.

In het jaar 70 na Christus is de Tempel, uw huis, in Jeruzalem verwoest. De reden waarom dit gebeurde lees ik in Mattheus 23: 37 – 39. De Here Jezus wilde het Joodse volk bijeen brengen. Maar de Joden wilden hun Messias niet aannemen. Dus kon Christus geen Koning worden en kon het Koninkrijk niet opgericht worden. In Handelingen wordt opnieuw de boodschap van het komende Koninkrijk gebracht. Maar ook dan neemt het volk zijn Messias niet aan. En ik lees dan ook in:

Handelingen 28: 23-28 23 En nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. Hij legde het Koninkrijk van God aan hen uit en getuigde ervan, en hij probeerde hen, van 's morgens vroeg tot de avond toe, zowel uit de Wet van Mozes als uit de Profeten, te bewegen tot het geloof in Jezus. 24 En sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd werd, maar anderen geloofden niet. 25 En zij waren het niet met elkaar eens en zij gingen uiteen nadat Paulus dit ene woord gezegd had: Terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja, de profeet, tegen onze vaderen gezegd: 26 Ga naar dit volk toe en zeg: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken, 27 want het hart van dit volk is vet geworden en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. 28 Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren.

Maar intussen is de tijdklok voor Israël wel verder gelopen. Ik wil dit uitleggen naar aanleiding van Daniel 9: 24, 25 en 26, waarin over zeventig weken, zeven weken en tweeënzestig weken wordt gesproken. Ik ga uit van de tweeënzestig weken waarna de Here Jezus is gekruisigd aan het einde van de evangeliën.

Zeventig weken, zeven weken en tweeënzestig weken

Dan.9: 24, 25, 26a 24 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid  tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven. 25 U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. 26a Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden,

Ik probeer deze verzen te herhalen in mijn eigen woorden.
Als ik het goed begrijp zegt Daniël 9: 24 dat er totaal 70 weken zijn om alles, de eindtijd voor Israël, tot een goed einde te brengen. In Daniël 9: 26 lees ik dat na 62 weken de Messias uitgeroeid zal worden. Dit staat in Mattheus 24 op het punt om te gebeuren. Daarna komen er nog zeven weken, van zeven jaar. De vraag is nu wanneer die zeven weken beginnen. Als ik door tel na de 62 weken dan kom ik in Handelingen terecht. Handelingen duurde ongeveer 35 jaar. Dat zijn 5 jaarweken van 7 jaar is 35 jaar. Ik zit dan op 67 jaar weken. Aan het einde van Handelingen stopt de telling voor het volk Israël. Zij worden Lo-Ammi. Er blijven nog 3 jaarweken over, is 21 jaar, die in de toekomst aan Israël vervuld zullen worden. Dit zal zijn als Israël tot geloof en bekering komt en weer Ammi, Mijn volk, wordt. Israël zal dan Gods kanaal voor zegen zijn aan de volkeren, want het heil is uit de Joden. Zij zullen als koningen en priesters de grote daden van God verkondigen aan de volkeren in de oikoumenê. Dit is het moment waarover ik in Mattheus 23: 39 lees dat de Israëlieten eens zullen zeggen: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere! Wanneer zal die tijd aanbreken? De Here Jezus spreekt erover met de discipelen in Mattheus 24.

Bronnen: Brochure 11 : De 70 weken van Daniël. Blz. 45 – 59
http://www.vriendenvanisrael.nl/?p=827

Mattheüs 24: 1 – 44

Welke tekenen kondigen het einde van deze eeuw aan?

Mattheus 24: 1-14 1 En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. 2 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. 3 Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst (parousia) en van de voleinding van de wereld (aioon)? 4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. 5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. 6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. 10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. 11 En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. 12 En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. 13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld (oikoumenê) gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Om deze verzen goed te begrijpen en ze me eigen te maken beschrijf ik ze hier in mijn eigen woorden. De discipelen wijzen op de tempel en de Here Jezus zegt tegen hen in vers 2 dat de gehele tempel verwoest zal worden. Dan vragen de discipelen drie dingen:

1: Wanneer dit zal gebeuren?

Op deze vraag geeft de Here Jezus geen duidelijk antwoord. Het antwoord zit verweven in de beschrijving die de Heer geeft over de dingen die gaan gebeuren. De geschiedenis verteld mij dat de tempel in het jaar 70 na Christus is verwoest.

2: Wat is het teken van uw komst?

'Komst' is in het Grieks 'parousia'. Het betekend letterlijk zowel aankomst als aanwezigheid. Dus de discipelen vragen naar de aankomst en aanwezigheid van de Here Jezus in heerlijkheid als Koning. (2) Op deze vraag antwoordt de Heer dat er velen zullen komen die zullen zeggen dat zij de christus zijn. Maar zij zijn het niet. Er zullen veel valse profeten komen. Er zullen oorlogen, opstanden, hongersnoden, ziekten en aardbevingen komen. Maar dit is nog maar het begin van de ellende. De discipelen zullen opgepakt en gedood worden. En ik weet, vanuit de geschiedenis, dat dit de discipelen is overkomen. De wetteloosheid zal toenemen. De liefde zal verkillen. Maar wie volhard tot het einde zal zalig worden. Zalig worden (Grieks: sozo) betekent: redden, goed doen, geheel maken, genezen, gezond maken. Dat zalig worden kan ook na de dood, dus door opstanding, geschieden.
(2) Bron: Studie Bijbel Mattheus.

3: Wanneer zal het einde van de eeuw komen?

Als het evangelie van het Koninkrijk in de gehele wereld gepredikt is dan zal het einde komen, lees ik in Mattheus 24: 14. Welk einde is dat? Dat kan ik zien in Mattheus 24: 3. In dit vers lijkt het alsof de discipelen vragen wanneer de voleinding van de wereld zal plaatsvinden. Maar dat vragen zij niet. Zij vragen wanneer de de komst van Christus en daarmee de voleinding van de eeuw (tijdperk) zal plaats vinden. Er staat in de grondtekst: aioon. Dit betekent: eeuw. In Mattheus 24: 3 zou eigenlijk moeten staan: En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de eeuw? (2)

Waarom is het woord 'aioon' vertaald door wereld? Ik weet het niet, maar het is wel iets anders of er een einde aan de wereld komt of aan de eeuw. Want het einde van de eeuw is het einde van een tijdperk. En na deze eeuw komt er een andere eeuw, namelijk het 1000 jarig Koninkrijk. Op onderstaande
site lees ik een bevestiging van de betekenis van de voleinding van de wereld.

Citaat:
Matteüs 24:3 "de voleinding van de wereld". De lezer krijgt de indruk, dat er gevraagd wordt naar het einde van de wereld. Maar er wordt naar het einde van de aioon (de eeuw/ eeuwigheid) gevraagd. Kan een eeuw/ eeuwigheid dan voleindigd worden? Inderdaad, Gods Woord is daar duidelijk over. Voorbeelden daarvan vind je in Matteüs 28:20: "En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld", zo vertaalt de N.V. Maar er staat: "tot de voleinding der eeuw/ eeuwigheid". Ook in 24:3; 13:39, 40, 49 werd het woord aioon vertaald met wereld. En waarom? Is het omdat men geen raad wist met een eeuwigheid, die voleinding kent? Immers, hoe kan dat, wat voleindigd wordt, eindeloos voortduren?
Zou men met eeuwigheid hebben vertaald, dan zou er voor heel wat lezers onzin hebben gestaan. Namelijk voor die lezers, die niet op de hoogte zijn van het feit, dat de eeuwigheid heel dikwijls (en misschien wel altijd) in de bijbel de betekenis heeft van een periode, die een begin en een einde kent. Einde citaat.

In het Mattheus evangelie werd dat evangelie van de Koninkrijk gebracht door de Here Jezus aan het volk Israël. En het lijkt of in Mattheus 24: 14 staat dat het evangelie over de gehele wereld gepredikt moet worden voor het einde van de eeuw kan intreden. Maar dat is niet wat er staat. In de grondtekst staat oikoumenê en dat betekent: gedeelte van de wereld, regio, speciaal het Romeinse rijk. Dus als het evangelie van het Koninkrijk in de gehele Romeinse regio is gepredikt dan kan het einde van de eeuw komen.

Dit woord 'oikoumenê' wordt in de Bijbel gebruikt ter onderscheiding van de gehele bewoonde wereld. Dit onderscheid is belangrijk, zeker als ik ga onderzoeken waar de tekenen van de komst van Christus zich zullen afspelen. Ik geloof dat het centrum van dit gebeuren in Israël en de landen rondom Israël zal liggen. Daar is al jaren ook de grootste onrust omtrent Israël. In Handelingen 2: 9 – 11 werd datzelfde evangelie, van het komende Koninkrijk, gebracht in 15 talen aan de volkeren rondom Israël, de oikoumenê waar veel verstrooide Israëlieten woonden.En in heel Handelingen was de oikoumenê het zendingsgebied. Paulus kwam tot Rome. Met de vervulling van Mattheus 24: 14 is men in Handelingen begonnen.

Als ik naar Mattheus 24 : 3 en 14 kijk dan wordt er twee keer het woord 'wereld' gebruikt maar allebei de keren anders vertaald. De eerste keer zou 'wereld' door 'eeuw' (aioon) vertaald moeten worden zoals ik hierboven heb gezien. De tweede keer staat er in de grondtekst 'oikoumenê' wat vertaald zou moeten worden door gedeelte van de wereld, regio, speciaal het Romeinse rijk.

De jaarweek van de gruwel der verwoesting

De Here Jezus gaat door met het uitleggen van de tekenen die het einde van de eeuw zullen aankondigen. En Hij haalt Daniël daarbij aan.

Mattheüs 24: 15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats laat hij die het leest, daarop letten!

Daniël 9: 26, 27 26 Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. 27 Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.

Dan.11: 31 Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen.

Dan.12: 11 Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen.

In Daniël 9: 26 lees ik over de uitroeiing van de Messias. Dat gebeurde na de 62e week. Daarna beschrijft Daniël zonder tussenpauze het vervolg van de gebeurtenissen.

De gruwel van de verwoesting zal staan op de heilige plaats zegt Mattheus 24: 15. Die heilige plaats is Jeruzalem en de tempel. In Daniël 9: 27 lees ik over een dezelfde verwoester. Deze wordt in Daniël 11: 31 en Daniel 12: 11 verwoestende gruwel genoemd. Het is een beeld. Voor de Here God zijn beelden een gruwel zo lees ik in Deut.7: 25, 26; 27: 15; 2Kon.23: 13 en 2Kron.34: 33.

Deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden in de laatste jaarweek wanneer satan een verbond opricht met Israël in Daniël 9: 27. Halverwege die week stopt het offeren van graan en vee. Dus die week is verdeeld in 3,5 jaar en nog eens 3,5 jaar. 3,5 Jaar voor het oprichten van het verbond en 3,5 jaar voor gruwel der verwoesting.

Ook in Openbaring 13: 11, 14 en 15 gaat het over die gruwel der verwoesting en ik lees daar over het andere beest die macht werd gegeven om het beeld, de gruwel, te laten spreken.

Openb.13: 11, 14, 15 11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. 14 En het misleidt hen die op de aarde (ge) wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde (ge) wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. 15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

De mensen worden verleid door een sprekend beeld. Dat zal zeker een indrukwekkend wonder zijn. Maar de mensen moeten zich niet laten verleiden. Dat lees ik ook in 2 Thessalonicenzen 2: 3 en 9. Vers 4 schrijft over een tegenstander die zich verheft boven God en zich laat vereren, in de tempel gaat zitten en zich als God voordoet. Het komt uiteindelijk allemaal uit de koker van satan. Maar de Heere zal hem verteren door de Geest en hem vernietigen.

2Thess.2: 3, 4, 8, 9 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij Zijn komst; 9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,

Tweeënveertig maanden: de laatste jaarweek

Openb.11: 2, 3 2 Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang. 3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalf honderdzestig dagen lang profeteren.

En als ik Openbaring 11: 1-14 lees dan zie ik dat in vers 2 over tweeënveertig maanden en in vers 3 over twaalfhonderdzestig dagen wordt geschreven. Dat is ieder 3,5 jaar en zijn dus samen 7 jaar. Het zijn dezelfde hoeveelheden waar Daniël het over heeft in Daniël 9: 27. Dit was de jaarweek van de gruwel der verwoesting.

De twee getuigen zullen twaalf honderdzestig dagen profeteren in de stad. 
Mogelijk gaat het hier om de eerste 3,5 jaar. Want in de eerste 3,5 jaar lijkt er vrede te zijn in Jeruzalem. Het zal een schijnvrede zijn omdat er een verbond is gesloten met de antichrist. In de daarop volgende tweeënveertig maanden zullen de heidenen de voorhof, van de blijkbaar weer opgebouwde tempel, en de heilige stad vertrappen. De laatste 3,5 jaar zijn naar mijn idee de jaren van de grote verdrukking waar de Here Jezus over spreekt in Mattheus 24: 16 - 28.

De grote verdrukking

Mattheüs 24: 16 - 28 16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. 17 Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, 18 en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. 19 Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! 20 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. 21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, (kosmos) tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. 23 Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; 24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. 25 Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd! 26 Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet op uit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, 27 want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 28 Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

De Heer spreekt hier over de verdrukkingen die de uitverkorenen moeten mee maken, zie vers 22 en 24. De uitverkoren zijn de Israëlieten. Dat lees ik in: 

Kronieken 16: 13 nakomelingen van Israël, Zijn dienaar, kinderen van Jacob, Zijn uitverkorenen.

Ook Openbaring 6 spreekt van deze verdrukkingen die regelmatig de dood tot gevolg zullen hebben.

Openb.6: 9, 10 9 En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. 10 En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?

In Openbaring 6 lees ik over de opening van de eerste 6 zegels. Ik lees over een wit, rood, vaal en zwart paard. En er worden nog 4 dieren beschreven. In vers 9 lees ik over degenen die gedood zijn om het Woord van God. Vers 12 beschrijft de opening van het 6e zegel. Dit gaat gepaard met een grote beving, het vallen van de sterren en het wijken van de hemel. De mensen verbergen zich in bergen en zijn bang. Ze weten dat de grote dag van de toorn van God is aangebroken. Dit lijkt mij de beschrijving van de grote verdrukking die de Heer in Mattheüs 24 : 16 – 29 ook aankondigt. En Daniël 9: 26 en 27, verzen die ik hierboven al heb aangehaald, lijken hier ook over te gaan.

De profetie van Daniël gaat, zo heb ik gezien, zonder mankeren over van de tijd, waarin de Heer met Zijn discipelen over het einde van de eeuw spreekt, naar de toekomst. Ook de Heer spreekt erover alsof het spoedig zou gaan gebeuren. En eigenlijk was dat ook zo. Op het moment van spreken hield men geen rekening met een tussenfase. Aan het einde van Handelingen werd het pas duidelijk dat er een tussenfase zou worden ingelast. Wij zijn nu wel bekend met deze tussenfase.

Er was een begin gemaakt met de voleinding van de eeuw, in Handelingen, maar het is nog steeds niet afgemaakt. De tweeënzestig weken plus 5 weken van Daniël zijn vervuld. En naar mijn idee komen er dan in de toekomst, als God de draad weer opneemt met Israël, nog drie weken. Die laatste week is dan de week van de grote verdrukking, die verdeeld is in tweemaal drie en een half jaar. Er zullen veel valse christussen en profeten opstaan. Daarom is het belangrijk om de tekenen van de tijd goed te verstaan.

Natuurverschijnselen

Matth.24: 29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

Na die verdrukkingen komen een aantal heftige natuurverschijnselen voor zoals ik lees in Mattheus 24: 29. Ik kan hierbij ook Handelingen 2: 19 – 21 en Joël 2: 30 – 32 aanhalen waar over dezelfde verschijnselen wordt gesproken. Uit de geschiedenis weet ik dat deze natuurverschijnselen nog niet hebben plaats gevonden.

Handelingen 2: 19 – 21 19 En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. 20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. 21 En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.

Maar ook Openbaringen 8: 5-13 en 9: 1– 21 gaan over naar mijn idee de deze natuurverschijnselen. Het gaat over engelen en bazuinen. Het gaat over het deel van de verdrukkingen die toegebracht worden aan degene die zich niet bekeerd hebben. Je kunt die verzen lezen voor jezelf. Ik citeer hier alleen:

Openb.9: 4, 20, 21 4 En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. 20 En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. 21 Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal.

De komst van Christus

Matt.24: 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde (ge) rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.

Als ik de volgorde van Mattheus aanhoud dan verschijnt Christus na de grote verdrukking en de natuurverschijnselen. Hij komt op de wolken zoals de discipelen Hem ook hebben zien opstijgen in Handelingen 1: 11. Deze verschijning is de parousia, de komst en aanwezigheid van Christus.

Over de wederkomst van Christus, Het Lam, lees ik ook in Openbaringen 14:1-5. Daar verschijnt Christus met 14400 verzegelden op de berg Sion. Dit zijn de maagden en eerstelingen. Het zijn de uitverkorenen uit het volk Israël. In Openbaring 7: 4 lees ik over diezelfde uitverkoren. Het waren de 144000 verzegelden uit alle geslachten der kinderen van Israël.
Zie ook mijn studie: “Wie is de bruid”

Openbaring 7: 4 En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderd vierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.

Openbaring 14: 1-5 1 En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderd vierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. 2 En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. 3 En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de honderd vierenveertigduizend, die van de aarde (ge) gekocht waren. 4 Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. 5 En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.

Ook in Openbaring 1: 7 lees ik over de geslachten/stammen van het land Israël. Zij zullen zien Wie zij doorstoken hebben en rouw over Hem bedrijven, zoals ook in Mattheüs 24: 30 staat. (Geslachten en stammen is hetzelfde woord in de grondtekst.)

Openb.1: 7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde (ge) zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.

Het bijeenbrengen van de uitverkorenen

Matt.24: 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

Hier zie ik dat na de komst, de parousia van Christus, de 144000 uitverkorenen uit de stammen van Israël, bijeen gebracht worden. Dit zal gebeuren onder luid bazuingeschal. In 1 Korinthe 15: 52 en 1 Thessalonicenzen 4: 16 lees ik ook over die bazuin. Over het algemeen meent men dat 1Korinthe 15: 52 en 1Thessalonicenzen 4: 13 – 18 over 'de opname' van de gemeente gaan. Ik geloof dat dit niet klopt. Deze verzen sluiten aan bij Mattheus 24: 31. Het gaat in alle gedeelten over de bazuin en het bijeenbrengen van de uitverkorenen. En tijdens dit bijeenbrengen zullen de gestorvenen de levenden voorgaan.

1Kor.15: 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

1Thessalonicensen 4: 13-18 13 Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

Ook 2 Thessalonicenzen 2: 1 – 12 sluit aan bij bovenstaand gedeelte. In vers 3 zie ik dat de volgorde van Mattheus 24 gehandhaafd blijft. In Markus 13 en Lukas 21 zie ik dezelfde volgorde. Eerst komt de afval, de mens der wetteloosheid. Het geheimenis van de wetteloosheid is reeds werkzaam schrijft Paulus in vers 7. Daaraan zie ik dat ook Paulus verwachtte dat het spoedig zou gaan gebeuren, en wel tijdens het dan levende geslacht; Mattheus 24: 34. Daarna komt Christus en Hij zal de wetteloze verteren door de Geest van Zijn mond en hem teniet doen door de verschijning van Zijn komst zo lees ik in vers 8. En hierna worden de uitverkoren bijeen gebracht.

2 Thessalonicenzen 2:1-12 1 En wij vragen u dringend, broeders, met 
betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2 dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. 5 Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? 6 En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. 7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; 9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, 10 en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. 11 En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, 12 opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Zie ook mijn studie: “Wat is de opname"

De uitspruitende vijgenboom

Matt.24: 32, 33 32 Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. 33 Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur.

In de Bijbel is de vijgenboom een beeld van Israël. In Hosea 9: 10 beschrijft Hosea de vaders van het volk Israël als eerste vruchten aan de vijgenboom.

Hos.9: 10 Ik vond Israël als druiven in de woestijn; als vroege vijgen aan de vijgenboom, zijn eerste opbrengst, zag Ik uw vaderen.

In Mattheus 21: 18 – 22 staat dat de Here Jezus de vijgenboom vervloekt omdat zij geen vrucht draagt. Op dat moment droeg Israël als volk inderdaad geen vruchten. Ze wilden de Here Jezus niet als hun Messias zien. Gelukkig zal in de toekomst de vijgenboom wel weer uitspruiten. Ik moet daar zelfs op letten. Dan weet ik dat de komst van Christus nabij is. De Joden wonen sinds 1948 weer in hun land. Maar ik geloof niet dat ik daarin het uitspruiten van de vijgenboom kan zien. De Joden staan nu nog niet echt massaal open voor het evangelie van het Koninkrijk. Toch zal dit vooraf aan de laatste drie weken van de 70 weken gaan gebeuren, door de prediking van Elia.

Mal.4:5 Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag.

Dit lijkt mij het eerste duidelijke teken van het echt nabij komen van de komst van Christus. Oorlogen, hongersnoden, besmettelijke ziekten en aardbevingen zijn er altijd al geweest. Dat is het begin der weeën, zegt Mattheus 24: 8. Het is nog niet het einde lees ik in Mattheus 24: 6.
Ik geloof dat er dan een herhaling van het boek Handelingen zal zijn. Als Israël dan hun Messias heeft aangenomen beginnen deze laatste 3 jaarweken van 7 jaar. In die 3 laatste jaarweken worden de gelovige Israëlieten beproeft. Dit zal gebeuren door de 3 keer 7 zegels, bazuinen en schalen (fiolen SV) uit Openbaring 5 – 17. Uiteindelijk zal er maar één derde deel van het totale volk Israël over blijven. Zij zullen volharden in het geloof in hun Messias en zij zullen bij de parousia van Christus hun Heiland tegemoet gaan terwijl Hij naar beneden komt om als Koning te gaan regeren vanuit het beloofde land Israël.

Bron: Brochure 11 : De 70 weken van Daniël. Blz. 59.

Dit geslacht

Matth.24: 34 – 36 34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. 35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan. 36 Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.

In Mattheus 24: 34 krijg ik de indruk dat de gebeurtenissen zouden plaatsvinden tijdens het dan levende geslacht. Maar vanuit de geschiedenis weet ik dat dit niet kan kloppen. Christus is niet terug gekomen. En de valse christus ook nog niet. Hoe zit het dan?
Ik geloof dat ik hier terug moet vallen op die tussenfase. Dit is de fase van het geheimenis van het ene Lichaam waar Christus het Hoofd van is. Op enkele sites die ik las wordt hierover gezegd dat deze uitleg perse wil voorzien in het kloppend maken van Gods Woord. Maar ik geloof dit dus echt en ik hoop dat ik heb kunnen overtuigen dat dit ook vanuit Gods Woord wordt ondersteund. Het was de bedoeling dat het allemaal zou gebeuren tijdens het dan levende geslacht. Maar door ongeloof van Israël konden de profetieën niet vervuld worden. Het heil gaat naar de heidenen en de tussenfase wordt ingelast.
Na deze tussenfase moet ik kijken naar de vijgenboom, dit is Israël, die uit zal spruiten. En dat zal pas gebeuren, zoals ik hier boven al heb aangegeven, wanneer Elia komt met de boodschap van bekering en met de boodschap van het Komende Koninkrijk.

Heel vaak wordt Mattheus 24: 34 toegepast op het geslacht wat nu leeft. Dat zou betekenen dat ik dit alles mee zal maken. Maar hoeveel geslachten hebben dit al niet gelezen en op zichzelf toegepast? Toen ik ging googlen op deze tekst raakte ik het spoor bijster. Bijvoorbeeld: onderstaande site legt uit dat Mattheus 24 reeds in zijn geheel vervuld is in de periode van de discipelen die volgens hun 'dit geslacht' zijn.

En natuurlijk waren de discipelen op dat moment 'dit geslacht'. Maar ik kan niet zien dat alle verzen uit Mattheus 24 vervuld zijn.

Gelukkig zijn er nog wel Bijbel uitleggers, zoals op deze site, die wel geloven in de toekomstige vervulling van de profetieën en de wederkomst van Christus.

De dagen van Noach

Matth.24: 37 – 39 37 Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

De dagen van Noach zijn mij wel bekend. Ik vind dat in Genesis 6. De afvallige zonen van God, de demonen, hadden omgang met de vrouwen van de mensen. Daaruit werden reuzen geboren. De zonde kwam tot een hoogtepunt. De zondvloed moest komen en dat was gelijk het einde van de tweede eeuw. Zie mijn studie: “Schepping of evolutie”

Zo zal het ook gaan in voleinding van deze eeuw. Mogelijk verwekken de demonen weer kinderen, reuzen. Maar in ieder geval zal de invloed van satan groot zijn. Alleen zal er dan geen zondvloed komen. Er zullen wel allerlei andere rampen plaatsvinden. De volgelingen van satan komen in de tweede dood, dit is de poel van vuur. Dit lees ik in Openbaring 19: 11 – 21, 20: 10, 15.

Aangenomen en achtergelaten

Matth.24: 40, 42 40 Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 41 Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.

Ik geloofde altijd dat de degene die aangenomen werd naar de hemel gingen. Dat zou dan een soort 2e 'opname' zijn. Degenen die achtergelaten werden moest door de grote verdrukking, die op dat moment begon. Het zal een chaos zijn op aarde omdat een heleboel mensen onvindbaar zijn. Daar gaan veel boeken over, o.a. de serie boeken “De laatste bazuin” geschreven door Tim LaHay en ook “De maan werd als bloed” door Hal Lindsey.

Deze teksten gaan het bijeenbrengen van de uitverkorenen. Degene die aangenomen wordt gaat het Koninkrijk der hemelen binnen waar Christus als Koning zal gaan heersen. Degene die achterblijft gaat het Koninkrijk niet binnen. Hij of zij blijft achter in de buitenste duisternis waar Christus geen Koning is. (3) Buiten het Koninkrijk is het zonder de Koning donker. Christus zal heersen over de volkeren met een ijzeren roede.

Openb.12: 5a En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heiden volken zal hoeden met een ijzeren staf.

Openb.19: 15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heiden volken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.

(3) Zie mijn studie: “De toekomst van de mens”. Deel 2

Wees waakzaam

Mattheus 24: 42 – 44 42 Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. 43 Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. 44 Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

In dit gedeelte lees ik dat de Zoon des mensen komt op een tijdstip dat men Hem niet zal verwachten. En ook in 1Thessalonicenzen 5: 2 staat dat de dag des Heeren onverwachts komt. Maar tegelijkertijd wordt er een herkenningspunt gegeven. Het zal gebeuren op een moment dat men zal zeggen dat er vrede en veiligheid is. Dat lijkt mij het moment van het valse verbond met de antichrist. Maar gelukkig zijn de gelovigen uit Thessalonicenzen niet in de duisternis en zal het hen niet overvallen.

1 Thessalonicenzen 5:1-4 1 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. 2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. 3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. 4 Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.

Tot slot

Met plezier heb ik deze studie gemaakt en ik deel dit graag met jullie. Ik wil niet zeggen dat ik de waarheid in pacht heb. Dus onderzoek alles. Ik heb diverse sites bezocht en getracht te lezen. Maar het koste veel inspanning om hun visies en uitleggingen te volgen. Bijvoorbeeld op deze site.

Na wat puzzelwerk ontdekte ik dat zij er van uit gaan dat er nog één jaarweek te gaan is, namelijk de 70e. Zij gaan er ook vanuit, met vele andere uitleggers, dat de weerhouder van 2 Thessalonicenzen 2: 6, 7 de gemeente is, die eerst opgenomen moet worden voordat de antichrist kan komen. Deze mening deel ik niet. Zie ook mijn studie: “Wat is de opname”

Nu ik er van uit ga dat er nog 3 jaarweken komen is het lastig te doorgronden waarom men denkt dat er nog één jaarweek te gaan is. Hetgeen ik in mijn studie ontdekt heb geeft rust en helderheid. Ik houd mij hier voorlopig maar aan vast.

Op deze site gaat men er mogelijk vanuit dat Christus, met Zijn offer aan het kruis, het dagelijkse offer gestopt heeft en daarmee de eerste 3,5 jaar van de laatste jaarweek reeds vervuld is.
Daniël 9:27 zou kúnnen betekenen dat het de Antichrist is, die een verbond met velen voor een periode van 7 jaar bevestigt . Het kan echter óók Christus zijn , die een einde maakt aan het offeren met Zijn dood aan het Kruis en zodoende de eerste 3,5 jaar vervuld heeft.”

Ik meen dat dit niet waar is omdat in Handelingen de wet zeker nog gehouden werd waaronder ook het offeren aan God. Dit staat hier vermeld.
De oude soorten offers (brandoffer, spijsoffer, dankoffer, zondoffer en schuldoffer) worden ook in de toekomstige tempel gebracht, Lev. 43:27, 44:29. De offers in de bedeling van de Wet (het Oude Verbond) wezen heen naar het offer van onze Heer Jezus Christus. Veertig jaar na het kruiswerk van de Heiland hield de offerdienst op, toen Jeruzalem en de tempel verwoest waren. De toekomstige offers in de tempel van Ezechiël zien terug op het volbrachte werk van de Heiland, de Koning der Joden, op het kruis van Golgotha.”

De bron die ik heb geraadpleegd is:
http://levendwater.org/frameset.htm?brochures.html&brochures_inhoudsopgave.html14 opmerkingen:

 1. Hallo Rinske,
  Bedankt voor je nieuwe studie over de eindtijd. Ik leer er veel van, bestudeer regelmatig je studies.
  Je zegt dat de bijbel geen opname van de gemeente leert, wat ik me dan afvraag of de gemeente dan door de grote verdrukking heen zal gaan. Je zegt dat deze zich in het Midden-Oosten zal afspelen, maar hoe loopt het dan met de gemeente af? Waar zijn de gelovigen uit de heidenen als deze periode aanbreekt? Zijn zij reeds overleden, dus sterven ze een natuurlijke dood?

  Ik zie uit naar je antwoord!

  Mvg Anne

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bedankt voor je bemoedigende reactie, Anne. De vragen die je hebt n.a.v. van deze studie heb ik zelf ook en ik besef dat er een vervolg moet komen. Daar ben ik al mee bezig, al duurt dat nog wel even. Ik ben het aan het onderzoeken. Wel denk ik dat het antwoord inderdaad deels is dat de leden van het Lichaam overleden zijn en dat de Gemeente, die Boven gevormd word dan 'af' is in Gods Ogen. En ze zijn dan een natuurlijke dood gestorven of door vervolging om het leven gekomen, zoals nu ook al veel gebeurt in de wereld. Toch zal het lijken, naar mijn idee, dat er nog heel veel christenen zullen zijn. Maar die zullen behoren tot stromingen zoals 'New Age' en de pinksterbewegingen. Die verwachten een 'opwekking' met wonderen en tekenen. Dat zal veel mensen aantrekken. Je hebt vast ook wel gehoord van het welvaartsevangelie. Gevoelens en belevingen zullen belangrijk zijn en gaan boven het Woord van God staan. Ik geloof dat deze 'christenen' zullen opgaan in die ene oecumenische wereld godsdienst, daar waar bedrieglijke wonderen, kracht en tekenen zich zullen manifesteren zoals in 1 Thessalonicenzen 2: 9 staat. Maar naast deze wereld godsdienst, waarvan Babylon het centrum zal zijn, zal Israël door God aangeraakt worden, door middel van Elia, en zal het evangelie van het Koninkrijk baan breken. Als mensen dat geloven gaan ze door de grote verdrukking, sommigen zullen sterven. Maar als Christus komt zullen zij bijeen vergaderd worden en de doden zullen de levenden voorgaan in het binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen wat op aarde gevestigd zal worden.

   Ik hoop dat mensen alle leringen zullen toetsen aan de Bijbel. Helaas zal dat erg lastig zijn als ze de Bijbel niet met onderscheid lezen maar menen dat het gehele woord van God op het heden van toepassing is.

   Hartelijke groeten, Rinske.

   Verwijderen
 2. De 70 jaarweken van Daniël zijn een aaneengesloten periode. Er staat namelijk 70 weken IS bepaald over Israël in de grondtekst. Deze profetie moet dus nog in zijn geheel vervuld worden! De gezalfde is niet Christus maar David die tijdens het Koninkrijk der hemelen de aardse koning zal zijn als Israël de volkeren zal gaan onderwijzen. Christus zal als hemelse koning vanuit de hemel regeren.
  (1 Sam 16:13 / 2 Sam 7:16 / 2 Sam 23:5 / Psalm 89:4,5,21,27-30 / Jesaja 16:4,5 / Jesaja 55:3,4 / Jer 30:9 / Eze 34:23,24 / Eze 37:22-25 / Hosea 3:9 / Amos 9:11)
  7 weken opbouw van Israël en Jeruzalem / 62 weken regering koning David / 1 week verdrukking.
  De feesten des Heeren zijn gegroepeerd rondom 3 oogsten. Dit zijn 3 groepen mensen die ieder in hun eigen rangorde een onvergankelijk lichaam zullen krijgen (1 Kor 15:22-28)
  - Eerste vrucht gersteoogst: Christus.
  1 Eerstelingsgarve gersteoogst: gelovigen uit de genadetijd (lichaam van Christus) / ontvangen onvergankelijk lichaam voordat het Koninkrijk der hemelen aanvangt / gerst hoeft alleen in de lucht gegooid te worden zodat de wind het kaf van het koren scheidt
  2 Tarweoogst: gelovigen uit de tijd van gerechtigheid (bruid) / zij worden beproefd aan het einde van het Koninkrijk der Hemelen door de verdrukking / ontvangen onvergankelijk lichaam voor het 1000-jarig vrederijk / tarwe moet bewerkt worden om het kaf van het koren te scheiden / gelijkenissen met betrekking tot het Koninkrijk der hemelen gaan vaak over tarwe
  3 Druivenoogst: rest van de mensen die in de tweede dood gelouterd worden zullen aan het eind een onvergankelijk lichaam krijgen als Christus de dood teniet doet / druiven moeten met de voeten getreden worden, het duurt lang voordat er wijn is ontstaan maar geeft de meeste vreugde!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bedankt voor uw uitgebreide antwoord. Ik merk dat het hier en daar afwijkt van mijn uitleg. Ik ga zeker de teksten bestuderen. Wat het 3e punt betreft kan ik het niet met u eens zijn. Ik geloof niet in een opstanding vanuit de 2e dood. Ik geloof dat de 2e dood een definitief einde is wat voornamelijk van toepassing zal zijn op satan en zijn volgelingen. Zie mijn studie "Alverzoening? ja. Alverlossing? nee. http://hoeikdebijbellees.blogspot.nl/p/alverzoeningja.html

   Verwijderen
  2. Graag gedaan. Ik hoop dat je wat aan onderstaande informatie hebt.

   Dit is wat ik begrijp met betrekking tot de tweede dood:
   De EERSTE dood is de LICHAMELIJKE dood. De TWEEDE dood is de GEESTELIJKE dood. Bij de witte troon STAAN de doden (druivenoogst) op om GERICHT te worden. Zij hebben dan (weer) een vergankelijk lichaam maar zijn geestelijk dood.
   De tweede dood wordt ook wel het MEER van VUUR en ZWAVEL genoemd.
   - In veel vertalingen staat het woord poel. In de grondtekst staat echter het woord MEER. Een poel is stilstaand water. Een MEER heeft (meestal) een voedende stroom van water. Water is een beeld van Gods geest. Er wordt niet voor niets gesproken over de UITSTORTING van Gods geest.
   - Het Griekse woord voor vuur is in dit geval PUR en betekent GEESTELIJK vuur. Geestelijk vuur is ter loutering. Het Griekse woord PURA is LETTERLIJK vuur. Letterlijk vuur is ter verbranding. Dan wordt iets vernietigd.
   - ZWAVEL is een aanduiding van reiniging.
   Om bovenstaande redenen geloof ik dat de mensen in de tweede dood gelouterd worden en dat dit geen definitief eindstation voor hen is. In Openbaringen 22:14 staat ook dat zij die hun gewaden wassen recht zullen hebben op de booms des levens. Als zij hiervan nemen zullen zij levend gemaakt worden en een onvergankelijk lichaam ontvangen.
   In 1 Korinthiërs 15:22-28 staat dat de dood als laatste vijand zal worden vernietigd. Dit zal gebeuren door iedereen (uiteindelijk) levend te maken. Dan zal God werkelijk ALLES in ALLEN worden. God is een God die leven is en leven geeft. In hem leven wij, bewegen wij en zijn wij.

   Interessante informatiebronnen:
   www.pronk-stukjes.nl - Artikel: Uw koninkrijk kome door Anke Pronk en andere artikelen
   http://www.lachairoi.org - Schema Bedelingen en Boekjes: Uw koninkrijk kome, De 70 zevens in Daniël en De geheimen van het koninkrijk door J.A. Hensen
   Boek: De overweldigende liefde van God door Edgar Kruijer

   Verwijderen
  3. Alhoewel ik je informatie niet gemakkelijk te begrijpen vind, denk ik dat ik het kan volgen. Over een lichamelijke en geestelijke dood heb ik in mijn vorige gemeente ook gehoord. Maar dat verschil zie ik nu zo niet meer. Wel maak ik onderscheid tussen een opstanding vanuit de eerste dood, welke een soort slaap is. De tweede dood is een de definitieve dood door vernietiging in de poel van vuur.

   De poel is inderdaad een meer. Maar het verschil tussen PUR en PURA zie ik niet. En in de teksten lees ik het verschil niet tussen een letterlijk en een geestelijk vuur. Er wordt maar één woord gebruikt en dat is PUROS op: http://www.scripture4all.org. In mijn online Bijbel wordt voor hetzelfde woord in dezelfde teksten consequent PUR gebruikt. Dat zou volgens jou uitleg betekenen dat de ene grondtekst een letterlijk vuur en de andere grondtekst een geestelijk vuur aangeeft voor dezelfde tekst. Dat kan volgens mij niet. Ik weet ook niet waarom deze verschillen er in de grondtekst zijn. Ik geloof dat het allebei om letterlijk vuur gaat. Dat maak ik uit de teksten op. Ook in 1 Korinthe 3: 15, waar de verkeerde werken met vuur worden verbrand, zie ik in mijn online Bijbel 'PUR' staan. Ik zou me daar een louterend vuur kunnen voorstellen. In de "scripture" staat wederom PUROS.

   De site "Pronk-stukjes" ken ik. Ik heb onder anderen van daaruit mijn studie "Alverzoening? ja. Alverlossing? nee" gemaakt. Voordat ik verder ga met reageren zou ik je willen vragen deze te lezen. Ik leg daarin uit hoe ik het verschil over de eerste en tweede dood in de Bijbel lees.

   Wat David betreft, hij was zeker een gezalfde. En hij zal als gelovige Israëliet, samen met alle gelovige Israëlieten, als koningen en priesters met Christus regeren in het 1000 jarig rijk: zie bv Openbaring 1: 6 / 2: 26, 1 Petrus 2: 9 en Exodus 19: 6. Zijn troon is voor eeuwig want Christus is uit het geslacht van David, zie Mattheüs 1: 1. David is in het Oude Testament een beeld van Christus de gezalfde.

   Verwijderen
 3. Ik heb je artikel gelezen over alverzoening en alverlossing. Ik begrijp niet dat je wel in alverzoening geloofd maar niet in alverlossing. Wat heeft het voor nut als God alles met zich zal gaan verzoenen maar toch een (groot) deel van Zijn schepselen zal gaan vernietigen?
  1 Timotheüs 2:3-6 Dit is goed en aangenaam voor God, onze Redder, die BESLIST! (als God iets wil dan gebeurt het ook, Hij is almachtig!) dat ALLE mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een LOSPRIJS voor ALLEN, en daarvan wordt getuigd te juister tijd.
  1 Korinthe 15:22 Opdat God zij ALLES in ALLEN.
  Hoe kan dit als een (groot) gedeelte door Hem zal worden vernietigd?

  Ik ben geen expert in Grieks. Ik heb deze uitleg gelezen in het boek ‘De overweldigende liefde van God’. Je kunt ook uit de context opmaken of iets lichamelijk/aards of geestelijk/hemels is. Het gaat om het totaalplaatje.
  Je gelooft dat het VUUR van het meer van vuur en zwavel LETTERLIJK vuur is. Wat is dan het nut van de vermelding dat dit een MEER (toevoer van water/leven) is en dat er sprake is van ZWAVEL (reiniging/loutering)?

  Hoe verklaar je onderstaande teksten als de tweede dood / meer van vuur en zwavel totale vernietiging inhoudt?
  Openbaringen 21:5 Hij Die op de troon zit zei: Zie, Ik maak ALLES! NIEUW. En Hij zei tegen mij: Schrijf want deze woorden zijn WAARACHTIG en BETROUWBAAR.
  Openbaringen 21:27 Al wat onrein is zal er niet in komen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.
  Er zijn nog mensen die slecht doen als de nieuwe hemel en nieuwe aarde er zijn.
  Openbaringen 22:2 In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des Levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij zijn vrucht. En de bladeren zijn tot genezing van de heidenvolken.
  Openbaringen 22:14 Zalig worden zij die hun gewaden wassen en toegang verkrijgen tot de Boom des Levens
  De Boom des Levens tijdens de nieuwe hemel en de nieuwe aarde heeft een functie: leven geven! aan degenen die nog niet geestelijk levend zijn gemaakt (druivenoogst).

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. God wil zeker dat alle mensen behouden worden en ik geloof dat dit velen zullen zijn, oftewel ieder die in het boek des levens staat en dat zijn alle mensen die leven. Er zullen maar weinigen vernietigd worden zoals je hebt kunnen lezen in mijn studie. Mogelijk heb ik dat niet duidelijk genoeg uitgelegd. Degenen die vernietigd worden zijn satan, zijn volgelingen of demonen en zijn nakomelingen die niet in het boek des levens staan en verwekt zijn in Genesis 6. Je zegt dat zelf al met het aanhalen van Openbaring 21: 27. Als het kwaad vernietigd is zal God alles nieuw maken.

   Ik begrijp uit je volgende reactie dat je onderscheid maakt tussen het Koninkrijk der Hemelen, het 1000-jarig Vrederijk en de Nieuwe hemel en Nieuwe aarde. Maar ik kan die uitleg zo niet terug vinden in Gods Woord. Wel heb ik daarvan een schema gevonden op: http://www.lachairoi.org/images/Eschatologie.jpg. ik vermoed dat je dit bedoelt.

   Het is duidelijk dat we een verschillende kijk op de dingen hebben. Ik sta zeker open voor een andere blik op de Woorden van God, maar dan moet ik het wel 'begrijpen'. En ik zie ook je uitleg niet van de letterlijke 1e dood en de geestelijke 2e dood, waarvan de laatste naar mijn optie een vernietiging is. Satan wordt tot as.

   Verder ben ik wel aan het lezen geraakt op de site's die je hebt aanbevolen. Ik zie overeenkomsten tussen hun en mijn uitleg, zoals de bedelingen en de scheidslijn van Handelingen 28: 28. Ik heb ook regelmatig de site van André Piet bezocht.

   Verwijderen
  2. Ik begrijp je niet helemaal. Je gelooft dat de tweede dood totale vernietiging is. Je geeft aan dat satan, demonen enz vernietigd zullen worden en dat alle mensen zullen worden gered. Volgens Gods woord zullen echter zowel satan, demonen enz als mensen in de tweede dood terecht komen.
   Ik geloof dat God alles (Grieks: ta panta) met zich zal verzoenen, zelfs satan.

   Ik maak inderdaad onderscheid tussen het Koninkrijk der Hemelen, het 1000-jarig vrederijk en de nieuwe hemel en nieuw aarde. Het Koninkrijk der hemelen vindt plaats aan het einde van de 3e aioon, het 1000-jarig vrederijk is de 4e aioon en de nieuwe hemel en nieuwe aarde is de 5e aioon.
   Leuk dat je aan het lezen bent op de sites die ik heb aanbevolen. Ik denk dat het schema van Lachai Roï grotendeels klopt. De artikelen van Pronkstukjes over het Koninkrijk der Hemelen en het boekje 'Uw Koninkrijk kome' van J.A. Hensen heeft mij veel duidelijkheid verschaft. Ik heb ook veel van André Piet gelezen en geleerd, maar het is me duidelijk geworden dat zijn visie op Israël en de toekomst niet bijbels is.

   Verwijderen
  3. Openbaringen 20:10 En de duivel die hen misleidde, werd in het meer van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in de aionen van de aionen.
   Ik begrijp hieruit dat satan gelouterd wordt. Hij verblijft hier dag en nacht tot in de aionen van de aionen.

   Verwijderen
  4. Vervelend dat je me niet begrijpt. Maar dat komt, denk ik, doordat je al een blik op de teksten hebt gevormd. Dat ken ik en dan is het heel lastig om het anders te zien. Dat geeft niet. Ik neem al deze dingen mee in mijn overdenkingen, maar tot nu toe blijf ik zitten met Ezechiël 28: 18 en 19 waar toch duidelijk staat dat de gezalfde overdekkende cherub tot as gemaakt wordt en er niet meer zal zijn tot in de aionen van de aionen.

   De pijniging in het meer van vuur kan ik nog wel plaatsen omdat in Openbaring 19: 20 staat dat het beest en de profeet LEVEND in dat meer gegooid worden. Satan zal daar bij komen. Maar dat die pijniging een loutering is begrijp ik dan weer niet. Dat zie ik niet in de betekenis van pijniging terug. Het lijkt mij een interpretatie. Trouwens op een gegeven moment zal er geen dag en nacht meer zijn.

   Verwijderen
  5. Hoe ik het begrijp:
   Geestelijke verandering/corrigering/loutering/snoeiing/opvoeding doet pijn maar is ten goede van degene die dit ondergaat. Satan zal dag en nacht gepijnigd worden. Deze pijniging houdt op wanneer het geen dag en nacht meer zal zijn. Hij zal dan getransformeerd zijn tot een schepsel dat God eert in plaats van lastert. Deze verandering zal laten zien hoe machtig God is. Hij 'vernietigt' het kwade door het ten goede te keren. Hij 'vernietigt' de dood door allen levend te maken. Hij keert het kwade ten goede.
   God heeft satan gemaakt als Zijn vijand (satan betekent letterlijk tegenstander) totdat Zijn doel bereikt is: de schepping verlossen uit zijn handen. Satan houdt ons gevangen in deze wereld. Christus heeft de losprijs betaald om ons te bevrijden. Zonder gevangenschap geen bevrijding. Zonder dood geen opstanding. Zonder ziekte geen genezing enz. Kennis van goed ten opzichte van kwaad. Als deze kennis is bereikt is het kwaad niet meer nodig. God is de formeerder van goed en de schepper van kwaad. Satan voert het kwade voor Hem uit en Christus voert het goede voor Hem uit.
   Jesaja 45:7 Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, YHWH, doe al deze dingen.
   Jesaja 54:16 Zie, Ik heb den smid geschapen, die de kolen in het vuur opblaast, en die het instrument voortbrengt tot zijn werk; ook heb Ik den verderver geschapen, om te vernielen.
   Johannes 8:44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van zijn begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

   De bekende uitleg is dat Ezechiël 28 over satan gaat, maar is dit wel zo? Volgens mij staat er nergens in de bijbel dat satan een engel is. Hij wordt wel heel duidelijk slang, draak, satan en duivel genoemd. Er staat dat hij zich voordoet als een engel van het licht maar er staat niet dat hij dat is.

   Verwijderen
  6. Je hebt mijn studie over alverzoening gelezen, dan weet je dat ik geloof dat God satan niet bestemd had voor het kwaad. Satan, als gezalfde overdekkende cherub; Ezechiël 28: 14 was volkomen in zijn wezen; vers 15, totdat er ongerechtigheid in hem gevonden werd. De teksten uit Jesaja wil ik in alle rust nog eens onderzoeken omdat die toch wel confronterend zijn. Ook die van Johannes 8: 44 waar over het begin of de 'oorsprong' van satan wordt gesproken. Deze tekst lijkt tegenstrijdig aan de volkomenheid in Ezechiël.

   Er staat inderdaad niet dat satan een engel was, maar dat doet niets af aan het feit hoe het met hem afloopt. Verder geloof ik dat het louteringsproces in het meer van vuur en de transformatie van satan een interpretatie is. Ik geloof dat satan vernietigd; verteerd en tot as gemaakt zal worden en God laat daarin Zijn macht zien over satan. Ik zie wel louteringsprocessen in de Bijbel, zoals in 1 Korinthe 5: 5 en in 1 Timoteüs 1: 20 want daar staat bij vermeld dat dit zo is: Opdat degene iets zal leren.

   Ik wil hierbij deze discussie afronden. Ik waardeer je inzet om mij iets te laten zien waar jij ten zeerste van overtuigd bent. Waar ik heel erg benieuwd naar ben is hoe het uiteindelijk zal zijn als wij bij Christus zijn en met Hem zullen praten over deze dingen. Maar hier op aarde hebben wij meningsverschillen. Wat ons zeker bindt is dat wij beiden geloven in het verlossende overwinnende werk van Christus.

   Verwijderen
 4. Hieronder een aantal dingen die ik begrijp met betrekking tot het Koninkrijk der Hemelen / 1000-jarig Vrederijk / Nieuwe hemel en Nieuwe aarde:
  Jeremia 30:9 Zij zullen YHWH, hun God, dienen en hun Koning DAVID, Die Ik hen zal doen OPSTAAN.
  Ezechiël 34:23,24 Ik zal over hen één Herder doen OPSTAAN en Die zal ze weiden: Mijn Knecht DAVID. Híj zal ze weiden en Híj zal een Herder voor ze zijn. En Ik, YHWH, zal een God voor ze zijn, en Mijn Knecht DAVID zal Vorst zijn in hun midden. Ík, YHWH, heb gesproken.
  David zal OPSTAAN uit de dood met een sterfelijk lichaam om als aardse koning te regeren tijdens het Koninkrijk der hemelen (regering en onderwijs Israël aan de volkeren). Dit is letterlijk David, niet Christus. Christus DAALT NEER als hij op aarde gaat regeren tijdens het 1000-jarig vrederijk. Hij neemt letterlijk de troon van David over.
  Het Koninkrijk der Hemelen vindt niet plaats in het 1000-jarige vrederijk. Satan is namelijk nog actief in het Koninkrijk der Hemelen en in het 1000-jarig vrederijk is hij gebonden en kan hij niets doen. Pas aan het eind wordt hij losgelaten en kan hij de mensen opnieuw misleiden. Het vindt plaats voor de terugkomst van Christus en het 1000-jarig vrederijk.
  Johannes 5:28,29 Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruitgaan: zij die het GOEDE DOEN ten leven, maar zij die het KWADE DOEN ten verderf.
  De tijdsvorm in dit vers is de toekomstige tijd en niet de verleden tijd zoals in de meeste vertalingen! Zie grondtekst.
  ALLE mensen zullen opstaan uit de dood. Degenen die het GOEDE DOEN ten leven en degenen die het KWADE DOEN ten verderf in Gehenna = letterlijke dood / letterlijk vuur. Zij zullen aan het eind van het 1000-jarige vrederijk voor de grote witte troon OPSTAAN om geoordeeld te worden. Zij komen dan terecht in de TWEEDE DOOD / het MEER van VUUR en ZWAVEL. Dit is een GEESTELIJKE dood in tegenstelling tot de EERSTE dood die LICHAMELIJK is. Als je lichamelijk dood bent heb je geen bewustzijn als je geestelijk dood bent heb je wel een bewustzijn en kun je geestelijk gelouterd worden. Dat deze mensen tot erkentenis der waarheid zullen komen en onderworpen worden aan God en onvergankelijk leven ontvangen laat zien hoe machtig en liefdevol God is!

  BeantwoordenVerwijderen