Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

vrijdag 26 augustus 2016

EFEZE 2

Vrije val.

Op zaterdag 30 juli sprong de Amerikaanse stuntman Luke Aikins als eerste skydiver vanaf 7600 meter hoogte uit een vliegtuig. Hij sprong zonder zijn parachute te gebruiken. Hij was wel verplicht een parachute te dragen. Dat is maar goed ook want hij heeft een vrouw en kind. Maar hij wilde de parachute niet gebruiken. Hij moest in een net springen wat hij pas kon zien vanaf een een bepaalde hoogte. Hij was in staat zichzelf te sturen. Ik dacht nog wel “die man is niet goed snik, hij speelt met zijn leven”. Maar ondanks dat moest ik die sprong zien. Ik wilde zien of het goed af zou lopen. Gelukkig is hij veilig in het net beland. Het filmpje, wat pas na de veilige landing uitgezonden werd, is hier te zien.

Rondom die dagen was ik bezig met Efeze 2: 1. Ik kwam daar de woorden 'overtredingen' en 'zonden' tegen. De betekenis van 'overtredingen' is: de val naast / het er naast vallen. De betekenis van 'zonden' is: doel missen.

Het kon dan ook haast niet anders dan dat ik bij de betekenis van overtredingen en zonden aan de stunt van Luke Aikins moest denken. Ik moest denken aan het leven van ons mensen. Is dat ook eigenlijk niet een vrije val? En missen niet veel mensen het doel, het net, oftewel Christus? Vallen niet velen naast het net te pletter ook al hebben ze een parachute bij zich? Die parachute vergelijk ik maar even met het Woord van God. Dat Woord is voor de meeste mensen te verkrijgen. Maar men gebruikt het niet of men weet het niet te verstaan. Vreselijk eigenlijk, want als ze naast het net vallen sterven ze.

Zo mocht ik bij mijn vrije val in het net terecht komen. Ik mocht Christus in mijn hart toelaten en kreeg het geloof als een gave.

Ef.2: 7, 8 7 opdat Hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;
Gelukkig zijn er met mij heel veel mensen tijdens hun vrije val in het net terecht gekomen. Over de gehele wereld zijn talrijke getrouwe gelovigen en hun aantal neemt toe.

Desondanks mag ik bidden voor nog meer mensen die hun vertrouwen op Christus gaan stellen. Want Christus kwam voor alle mensen en wil graag dat ze behouden worden.

1Tim.2: 4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.
Tit.2: 11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen,

De sprong in het net lijkt eng. Velen denken dat ze dan de zeggenschap over hun leven kwijt raken. Geloven lijkt een keurslijf, een slavenbestaan. Maar neem van mij aan dat dit niet waar. Richt je tijdens de sprong op Christus en val in Zijn net.

Tevens heb ik mijn studie over Efeze 2 op mijn blog gezet. 

dinsdag 9 augustus 2016

EFEZE 1

Efeze 1

Ooit, mogelijk rondom 1998, bezocht ik een Bijbelstudie. We behandelden de Kolossenzen brief. Die studie gaf mij toen bijzondere rust en blijdschap. Later ontdekte ik dat de inhoud van de Kolossenzen brief, maar ook van de Efeze brief, speciaal uitleg en onderwijs geeft aan de heidenen uit de volkeren, aan mij dus. Dat bevestigde mijn ervaring van toen. Neem alleen al:

Kol.1: 12, 13, 14, 15 12 Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. 13 Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. 14 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. 15 Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.
God de Vader heeft ons bekwaam gemaakt.

We hebben een erfenis van de heiligen in het licht.

Hij heeft ons getrokken uit de duisternis.

Wij hebben de verlossing van de zonden.

Christus, de eerstgeborene van de gehele schepping, is het beeld van de onzichtbare God.

Zonden is in het Grieks 'hamartia' en stamt af van een werkwoord wat 'doel missen' betekent. Ik ben dus verlost van het missen van het doel. Ik heb het doel bereikt. Ik denk dat dit doel de relatie met God is, waar ik IN Christus deel aan hebben. Dit doel had ik gemist door de stap die Eva en Adam gezet hadden in het paradijs. De Bijbel zegt in Romeinen 5: 14 dat alle mensen deel hebben gekregen aan deze misstap en daardoor ook aan de doodstraf.

Rom.5: 14 Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van Hem Die komen zou.

Maar door Christus is deze misstap ongedaan gemaakt en de dood overwonnen. Op deze manier ben ik door God de Vader bekwaam gemaakt. Ik ben getrokken uit de duisternis. Ik heb zelfs deel aan een erfenis samen met de heiligen in het licht. Over die erfenis gaat het in de Efeze brief.

In de Efeze brief, die veel overeenkomsten heeft met de Kolossenzen brief, zie ik dat God dit plan met ons heidenen al voor de grondlegging der wereld had bedacht. Ik vind dit wonderlijk om te bedenken. Temeer omdat God eerst het Oude Verbond heeft opgericht met het volk Israël. Later heeft God zich opnieuw gericht aan het volk Israël en wilde het Nieuwe Verbond met hen oprichten. Dat lees ik in Mattheus 26: 28. Aan dit Nieuwe Verbond zouden dan ook de volkeren deel krijgen door de verkondiging van het Evangelie van het Koninkrijk door het volk Israël. Maar het volk Israël verwierp hun Messias.

Daarna richtte God Zich rechtstreeks tot de heidenen uit de volkeren. Ja, dat is wonderlijk om te bedenken. God wilde niet dat iemand verloren zou gaan. Deze verwondering maakt dat ik een studie over de Efeze brief heb willen maken. Zie mijn studie: "Efeze 1"