Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

woensdag 3 april 2019

Het Bloed van Christus.


Het Bloed van Christus.

Omdat het binnenkort Pasen is, is dit een geschikt moment om een paar aantekeningen, gemaakt uit een preek van 30 april 2017, over het Bloed van Christus met jullie te delen. Eerst moet ik daarvoor naar verwekking van de Here Jezus.

Terwijl de Here Jezus geboren werd uit een zondige vrouw, was en is Hij zonder zonde. Dit kon omdat Maria zwanger werd uit de heilige Geest. Dat wist ik natuurlijk wel, maar wat ik niet wist en zo terloops in de preek gezegd werd, is dat het de mannen zijn die hun bloed doorgeven aan hun nakomelingen. Het gevolg is dat door dit bloed het leven met de zondige natuur wordt doorgegeven (alhoewel ik hier lees dat dit door het sperma gebeurt). Hoe dan ook, dit was de reden dat de Here Jezus niet uit een man geboren kon worden.

Het wonderlijke van deze bevruchting, die plaats vond voordat Jozef en Maria getrouwd waren, bracht hen in grote problemen. Nog steeds is dit wonder een belemmering om te geloven in De Zoon van God. Omdat ik geloof dat God de Schepper van hemel en aarde is, is het aanvaarden van deze woorden uit de Bijbel niet moeilijk.

Lukas 1: 35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.
Mattheus 1: 18 De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest
Genesis 9: 4 Maar vlees met zijn leven (SV ziel), zijn bloed, er nog in mag u niet eten.


In het Oude testament werden meestal mannelijke volmaakte jonge dieren geofferd. Natuurlijk wezen die vooruit naar het zondeloze offer wat Christus zou en kon brengen om onze zonden op zich te nemen. Die offers waren slecht een schaduw van het offer van de Here Jezus; Hebreeën 10: 1 en 4. Het bloed van Christus moest vloeien om mij/ons nieuw leven te geven. Ik was in principe dood door de erfzonde; Efeze 2: 1. Dat kwam door Adam en Eva. Hoewel Eva als eerste zondigde wordt toch Adam verantwoordelijk gehouden. Komt dat omdat zijn bloed de zonde aan de mensheid heeft doorgegeven?

Gelukkig, door Christus, de 2e Adam, kunnen wij weer leven; Efeze 2: 4 en 5. Zo krachtig is het Bloed van Christus, want Hij heeft het bloed van Zijn Vader geërfd. Wonderlijk toch!
Hebreeën 10: 1, 4 1 Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen, en niet het wezen van de dingen zelf kan nooit met dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. 4 Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt
Efeze 2: 1, 4, 5 1 Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, 4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, 5 ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt uit genade bent u zalig geworden.

Telkens mag ik iets meer begrijpen van Gods plannen. Nu is dat over de verwekking van de Here Jezus. God is Mens geworden, door Zijn geboorte uit een vrouw, zodat wij Hem kunnen aanschouwen. Zo dicht wilde God bij ons komen. 
Johannes 10: 30 Ik en de Vader zijn één. 
Lukas 9: 48 wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft
Hebreeën 4: 15 Want wij hebben een Hogepriester Die medelijden kan hebben met onze zwakheden, Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.

Voor Mozes was het aanschouwen van JEHOVA ooit een grote, toen nog onbereikbare, wens; 
Exodus 33: 18 – 23 18 Toen zei Mozes: Toon mij toch Uw heerlijkheid! 19 Maar Hij zei: Ík zal al Mijn goedheid bij u voorbij laten komen, en in uw aanwezigheid zal Ik de Naam van de HEERE uitroepen, maar Ik zal genadig zijn voor wie Ik genadig zal zijn, en Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontfermen zal. 20 Hij zei verder: U zou Mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven. 21 Ook zei de HEERE: Zie, hier is een plaats bij Mij, waar u op de rots moet gaan staan. 22 En het zal gebeuren, als Mijn heerlijkheid voorbijtrekt, dat Ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met Mijn hand zal bedekken totdat Ik voorbijgegaan ben.

Het is goed om hier bij stil te staan en dat niet alleen met Pasen. Alles draait om het Bloed; 
Efeze 2: 13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen.

Wil je meer stukjes van mij over Pasen lezen? Je vindt ze hieronder op datum.
2014 Goede vrijdag en Pasen.
2014 Tussen Pasen en Pinksteren.
2015 Doodstraf.
2016 Lichaam van Christus
2017 Engelen, wonderen en Pasen.
2018 De rietstok.


2 opmerkingen: