Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Ik besloot om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


donderdag 30 mei 2019

PINKSTEREN


Pinksteren.

Christenen geloven dat op het Pinksterfeest in Handelingen 2 de kerk of Gemeente is ontstaan. Ik geloof dat dit niet zo is. Wat gebeurde er dan wel?

Handelingen 2: 1, 5, 14 1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. 5 Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. 14 Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen
Leviticus 23: 16 Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de HEERE een nieuw graanoffer aanbieden.

Het was op de dag van de vijftigste, een belangrijke feestdag voor de Joden; Leviticus 23: 16, dat allen, dat waren Joden uit de stammen Juda en Benjamin, in Jeruzalem bijeen waren. Heilige kracht van God werd uitgestort. De bedoeling was dat de profetie van Joël 2: 27 – 32 vervult zou worden. Deels is dat gebeurd, met uitzondering van de verzen 30 – 32. Daarom moet Handelingen 2 zich herhalen. Dat zal in de toekomst gebeuren, want de profetieën moeten vervuld worden. God zal Zijn plannen uitvoeren en geheel Israël zal zalig worden. Daar vallen ook de tien stammen onder. 
Romeinen 11: 26, 27 26 En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. 27 En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen. 
Joël 2: 27 – 32 27 Dan zult u weten dat Ik te midden van Israël ben, dat Ik, de HEERE, uw God ben, en niemand anders: Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden! 28 Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. 29 Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. 30 Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. 31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende. 32 Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal.

Verderop in Handelingen kwamen er samaritanen en heidenen tot geloof. Juist die uitbreiding wordt gezien als bewijs dat ook heidenen deel hebben gekregen aan de uitstorting van geest in Handelingen. Maar om wat voor heidenen gaat het hier?

Wie zijn de Samaritanen?

Handelingen 8: 14 – 17 14 Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het Woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe, 15 en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. 16 (Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.) 17 Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.

Op de site “Bijbelse plaatsen” lees ik over de Samaritanen: “De Samaritanen zijn nakomelingen van de weinige Joden die de verovering van Samaria in 724 voor Christus hadden overleefd. Zij vermengden zich met de kolonisten uit Mesopotamië, maar ze werden later door de uit de ballingschap teruggekeerde Joden niet meer als stamgenoten erkend.”

Op de site van “Christen vandaag” is ook een interessant artikel over de Samaritanen te lezen. Hiermee is het probleem van de Samaritanen opgelost. Samaritanen zijn geen 'echte' heidenen. Zij behoorden ooit tot het volk van God. En daarmee krijgen zij deel aan de belofte van Joël 2: 27 – 32 en het Nieuwe Verbond. 

Wie zijn de heidenen?

Handelingen 10: 45 En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd
Handelingen 11: 1 De apostelen en de broeders die in Judea waren, hoorden dat ook de heidenen het Woord van God aangenomen hadden
Handelingen 15: 7, 8 7 En toen daarover een heftige woordenstrijd ontstond, stond Petrus op en zei tegen hen: Mannenbroeders, u weet dat God lang geleden onder ons mij uitgekozen heeft, zodat de heidenen uit mijn mond het woord van het Evangelie zouden horen, en zouden geloven. 8 En God, de Kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan ons;

In Hosea 1 lees ik over de aanneming van de 2 stammen, het huis van Juda en de verstoting van de tien stammen, het huis van Israël. Dat heeft tot gevolg gehad dat de Joden de tien stammen zijn gaan zien als heidenen. Maar dat moest doorbroken worden en dat begon in Handelingen. Dat de tien stammen als heidenen worden gezien wordt ook uitgelegd op de site “Bijbel info” en in het artikel “het wekenfeest” van de site “Amen”. 
Hosea 1: 6c, 7a 6c want Ik zal Mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, want ik zal hen zeker wegvoeren. 7 Maar over het huis van Juda zal Ik Mij ontfermen,

Daarmee wordt duidelijk dat er geen heidenen, buiten het volk Israël om, worden benaderd in Handelingen. Het Pinkstergebeuren is de belofte van het Nieuwe Verbond: 
Jeremia 13: 31, 33, 34 31 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, 33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. 34 Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.

In dat licht zie ik ook Johannes 10: 14, 16. De Here Jezus kwam tot het Zijne, de Israëlieten, Johannes 1: 11. Dat waren in de eerste plaats de Joden, de twee stammen. De Here Jezus zegt dat Hij nog andere schapen heeft. Dat is niet het Lichaam van Christus zoals vaak gemeend wordt. Dat zijn de tien stammen. Toen ik dit begreep was dit eigenlijk een heel logische uitleg, geheel in het kader van andere teksten. Johannes 1: 11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Johannes 10: 14, 16 14 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, 16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.

God had en heeft een plan met Israël. Zij zouden de grote daden van God verkondigen lees ik in Handelingen 2: 11b. Zij zouden als koningen en priesters de wereld in trekken om dat te doen; 1 Petrus 2: 9. Die belofte was hen al gegeven in: 
Exodus 19: 6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken
Handelingen 2: 11b wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken
1 Petrus 2: 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,

Deze belofte blijft staan en zal in de toekomst vervuld worden want in Handelingen 28 verwerpen de Joden de boodschap. 
Handelingen 28: 25 – 28 25 En zij waren het niet met elkaar eens en zij gingen uiteen nadat Paulus dit ene woord gezegd had: Terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja, de profeet, tegen onze vaderen gezegd: 26 Ga naar dit volk toe en zeg: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken, 27 want het hart van dit volk is vet geworden en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. 28 Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren.

Daarna keert Paulus zich rechtstreeks naar de 'echte' heidenen. Maar niet met de boodschap van het Nieuwe Verbond. Die zegening blijft van kracht voor geheel Israël.
De Heidenen krijgen deel aan hemelse zegeningen en een verzegeling met heilige geest en kracht. Soms krijg ik het idee dat gelovigen hier niet genoeg aan hebben. Toch meen ik dat wij een rijkere zegen ontvangen. Wij mogen één Lichaam met Christus zijn. Wij zijn IN HEM. 
Efeze 1: 3, 13 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, 13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,

BRONNEN: https://www.amen.nl/artikel/1387/het-wekenfeest

Verder wens ik een ieder fijne feestdagen toe. 
Wij gaan tussen hemelvaart en Pinksteren met onze camper naar de Ardennen en noord Frankrijk.
6 opmerkingen:

 1. Ik wens jullie een heel fijne tijd toe. Geniet ervan. Ga je lekker foto's maken?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je wel Aritha. Wij hebben een heerlijke week gehad en ik heb zeker foto's gemaakt. Maar die kan ik nu helaas niet meer delen op Google +.

   Verwijderen
 2. Interesting. The church includes both Jews and Gentiles, doesn't it? Peter was a Jew but Cornelius, and Ephesians 2 shows us made one in Christ. Of course there will be the full fulfilment of Joel 2 when God come in for His people after the church is caught up to be with Christ.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Thanks for your response. Yes, if by the church you mean the Body of Christ, then this Body consists of Jews and Gentiles. And Ephesians 2 indeed shows that we are one in Christ. But I believe that this was not yet the case in Acts. That unity came only after Acts and is described in the later letters of Paul if the Jews at the end of Acts, in 28: 17-27, still do not accept their Messiah.

   Verwijderen
  2. Interessante blog. Op de ETS cursus leerde ik dat Pinksteren het oogstfeest is. Het feest van de wet die God gaf op de berg Sinaī. Toen de vlammetjes uit waren, verkondigden de apostelen het evangelie. Ik dacht dat mijn blogs lang waren ;).

   Verwijderen
  3. Leuk dat je reageert Heleen. Ik zie het alleen nu pas. Het klopt dat Pinksteren een oogstfeest is. En ik zie dat ik dat niet zo genoemd heb. Dank je wel voor je aanvulling. Het was vroeger een oogstfeest van het graan enzovoort en het zal in de toekomst een oogstfeest van het volk Israël zijn. Ja, mijn blogs zijn soms lang. Deze valt nog wel mee :).

   Verwijderen