Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

zaterdag 25 maart 2017

Engelen, wonderen en Pasen.

Engelen, wonderen en Pasen.

In de gemeenschap waar ik samenkom, werd laatst een mooie duidelijke Bijbelstudie over wonderen gegeven met als uitkomst dat wonderen niet expliciet voor deze tijd zijn, ondanks de velen die dat wel geloven en daarvan getuigen. Datzelfde geld voor de aanwezigheid van engelen. Op de site van Dirk van Genderen  las ik zijn artikel over engelen. Het heeft me verbaasd hoeveel mensen er een beleving met een engel hebben gehad of menen te hebben gehad en welke waarde mensen er aan hechten. En net als bij de wonderen zou God dit de een wel en de ander niet geven. Mijn studie die bij dit blog behoort gaat over de functie en bediening van engelen

Regelmatig lees ik dat ik God er tekort mee doe als ik niet geloof in wonderen. Maar ik geloof juist dat ik God tekort doe door wel in die, vaak vreemde wonderen, te geloven. Bovendien heb ik moeite met het onrecht dat die vermeende wonder verhalen God aandoen. En ik ervaar frustratie (ja, nog steeds)  bij de enorme strijd die dit mensen op kan leveren zoals te zien is in de uitzending van Netwerk “Geen genezingen bij Jan Zijlstra” met Tijs van den Brink en Jan Zijlstra.  Die strijd kan soms zover gaan dat mensen 'hun geloof' vaarwel zeggen.


Geloof ik dan niet in wonderen en engelen? Jazeker wel, maar anders.
Ik wil een heel bijzonder wonder, compleet met engel, aanhalen wat van toepassing is in deze tijd van het jaar. 

Ik ga naar de Here Jezus die bad op de Olijfberg: 

Lukas 22: 42, 43 42 Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. 43 En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte.

En dan de kruisiging van de Here Jezus. Wat een wonder dat Christus dit voor ons wilde volbrengen!! Dit verlossingswerk moest gebeuren zonder hulp van engelen en zelfs zonder hulp van God: Matth.27: 46 Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?

En kijk eens welke wonderen er daarna gebeurden in de verzen 50 – 54. Vervolgens komt het wonder van de opstandig van Christus. Als Maria Magdalena in Johannes 20: 12 in het graf kijkt ziet ze: twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofd einde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;Mooi is het om te zien hoe God, de Vader, zorgde voor Zijn Zoon. En ook voor Zijn volk Israël die Hij voortdurend wilde, en in de toekomst weer zal, bemoedigen met wonderen en de hulp van engelen. 

En wij? In Efeze 2: 8 staat: Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; En in Johannes 20 : 29 lees ik: Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.

Ik wens jullie een wonder rijke Pasen toe.

zondag 26 februari 2017

Gefrustreerd of bidden!

Gefrustreerd of bidden.

In “Visie” nr. 2 van dit jaar stond een interview met Alexander Pechtold. Er zat voor mij één trigger in, waar ik het even over wil hebben. Pechtold zegt: “Een deel van de mensheid heeft een hogere macht of een 'boven zich gestelde' nodig die de eind verantwoordelijkheid heeft. Het is best prettig dat er iemand anders is die het eigenlijk gedaan heeft.

Ik heb deze uitspraak vaker gehoord. Als ik dan opper dat wij eigenlijk allemaal een Hogere Macht nodig hebben, omdat er weinig van terecht komt in deze wereld, is het weerwoord dat religie tot nu toe niets goeds heeft gebracht. Frustrerend, terwijl dat slechts maar voor 7% waar schijnt te zijn.


En wat bedoelt Pechtold met de tweede zin? Wat zou die Hogere Macht gedaan hebben? Veel mensen, die niet geloven, geven toch God de schuld van alle ellende in de wereld. Laatst hoorde ik het nog op TV, in het programma “Rot op met je religie” 19-2 waarin Dirk Draulans (degene die de rond leiding deed in de dierentuin bij de apen) zei: “Als er een God is waarom heeft hij Zijn design dan niet perfect gemaakt? Er zijn constructiefouten. Geloof is een proces in de hersenen. Geloof kan functioneel zijn.

Bedoelde Pechtold dat soms ook? Mag ik de conclusie trekken dat ze het niet snappen en dat ze het ook niet kunnen snappen? Behoorlijk hoogmoedig van mij om dat te zeggen. Maar wie is hier nu eigenlijk hoogmoedig? Begrijpen jullie mijn frustratie?

Ach, het is er al 2000 jaar, dat onbegrip. Christus, onze Heer en Heiland, had er ook mee te maken. Hij haalt het aan in de gelijkenis in Lukas 16, waar de rijke man Abraham vraagt om Lazarus naar zijn broers te sturen zodat zij zich kunnen bekeren. Maar Abraham zei:
Luk.16: 31 Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan.

En dat is precies wat er is gebeurd. Want kijk eens wat men tegen Christus durft te zeggen als Hij lijdt aan het kruis!

Luk.23: 37 En zij zeiden: Als U de Koning van de Joden bent, verlos dan Uzelf.
De soldaten wilden wel eens wat zien. Maar toen de Here Jezus werkelijk uit de dood opstond lieten ze zich omkopen en de overpriesters en oudsten onthielden anderen de waarheid. Dit kun je lezen in Mattheus 28: 11 – 15. Maar wat zegt Christus: Luk.23: 34 En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.

In plaats van me gefrustreerd voelen mag ik vergeven. En bidden. En hopen.
1Tim.2: 1, 2, 3 1 Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, 2 voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. 3 Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker,


zaterdag 11 februari 2017

Alpha-cursus

Alpha-cursus.

De Alpha cursussen draaien weer volop las ik in Visie nr. 35 
van 2016. Kerken die willen groeien en verlangen om het evangelie te verspreiden moeten serieus overwegen om een Alpha cursus te geven. Er hebben tot nu toe 250.000 mensen deze cursus gevolgd. En Alpha Nederland wil in het jaar 2036 een miljoen mensen bereikt hebben met de cursus.

Als ik deze link open krijg ik een een promotie filmpje voor de Alpha cursus met Bear Grylls. Hij verteld dat het grootste avontuur in zijn leven niet het beklimmen van de Mount Everest was, maar het vinden van een eenvoudig geloof.

Werkt het, deze Alpha cursus? Men zegt van wel. Over de gehele wereld volgen 29 miljoen mensen een Alpha cursus.

Er is ook kritiek op de cursus. 
Aan het eind van hoofdstuk 7 staat de conclusie dat we nu leven in het tijdperk van de Heilige Geest. De Bijbel spreekt niet over het tijdperk van de Heilige Geest. Paulus spreekt over de tijd van het evangelie van God aangaande Zijn Zoon. We leven in het tijdperk van de genade, door de verlossing door het bloed van de Here Jezus.“

Natuurlijk ben ik blij dat mensen Christus leren kennen. Maar ik deel ook deze kritiek. De Alpha cursus is helaas gericht op de charismatische leer. Wat dat voor leer is maak ik duidelijk in mijn studie "De doop met heilige geest".

Alpha is de eerste letter van het Griekse alfabet. Het betekent ook 'eerste'.

Openbaring 1:8, 1:11, 21:6 en 22: 13 gaan over De Alpha en De Omega.
Opb.22: 13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.

Christus is de Alfa en de Omega. Mooi onderwerp voor een cursus; Christus, de Eerste en de Laatste.

Ik heb de vragen die behandeld worden op de Alpha cursus op Wikipedia  gevonden. Er staan drie vragen in over De Heilige Geest. Ik vroeg mezelf af hoe ik die vragen, maar ook de andere vragen, zou beantwoorden op grond van de kennis die ik nu mag hebben. Het resultaat kun je zien in mijn studie: "Alpha en Omega".


zondag 29 januari 2017

Geloof en wetenschap.

Geloof en Wetenschap.

In de bijlage van de Volkskrant,  van 26 november vorig jaar, stond een interview van schrijver Henk van Straten met Heino Falcke, een christelijke wetenschapper.

In de papieren krant schreef Henk aan het einde van zijn column over Heino Falcke; “Ik zie hem lopen en denk wat een benijdenswaardige man. Staat open voor het mysterie, doet onderzoek naar de donkerste uithoeken van het universum, maar voelt tegelijk in zijn hart een vertrouwen en een diep geloof in een hogere macht, in een hogere liefde. Een man aan wiens voeten je wilt neerknielen om hem te smeken: 'geef me de antwoorden! Zeg me hoe het zit!'”

Wat een enorm compliment voor Heino en het bemoedigde mij. En dat Henk durft te schrijven dat hij antwoorden zoekt en eigenlijk ook wil hebben. Zoekt hij naar 'waarheid'? Maar waarheid is uit. Er is geen waarheid zo hoor ik regelmatig. Dat is hier en hier op internet te vinden. 

En hier vind ik een stuk waar ongelovigen worstelen met geloof en wetenschap.


Wat mij in het column van Henk van Straten raakte is het kunnen samengaan van geloof en wetenschap. En dat er dan 'waarheid' uit komt. Want wetenschap is bewezen en dus waar. Geloof kan niet bewezen worden, maar soms zou ik het uit willen roepen dat God wel Waarheid is. Dus als de Bijbelse geschiedenis en de schepping nu bewezen wordt dan is het wel waar. Het enige wat dan nog moet gebeuren is dat gelovigen een omslag in hun denken maken om wetenschap niet meer als een bedreiging te zien.
Ik heb diverse video's van Heino geluisterd en het was verruimend om te horen hoe gemakkelijk wetenschap en geloof kunnen samengaan. Dat is voor mij belangrijk want twee van mijn kinderen en mijn schoonzoon zijn wetenschappers. Ik begrijp dat wetenschap zelfs een bevestiging kan zijn van de Bijbel en omgekeerd. Bevrijdende wetenschap! Veelal zegt men dat als je je op het terrein van de wetenschap begeeft, je 'het geloof' kwijt raakt. Dat hoeft dus niet. Het mooie is ook dat er in de gemeenschap waar ik kerk 'ruimte' is voor vernieuwing in het denken. Zo noemde een voorganger vorig jaar in zijn preek de term 'Adamieten'. Toen ik dit uitzocht bleek dat er al mensen waren naast Adam en Eva. Voor mij is er weer een mysterie opgelost.

De spagaat tussen geloof en wetenschap kan verdwijnen. Oké, er zijn mensen die zeggen dat het een hellend vlak is. Maar dat ervaar ik niet. Ik denk ook aan de jeugd die gelovig willen blijven in deze tijd. Hoe moeten zij met al die wetenschappelijke metingen over o.a. de ouderdom van het heelal omgaan? Wel, er is genoeg over te vinden op internet. Onderzoek alle dingen en behoud het goede. Begin bij Heino Falcke. En er zijn nog meer gelovige wetenschappers, zoals Cees Dekker.  Toch zal uiteindelijk God Zelf Zich bewijzen. Wat een rustgevende wetenschap.

Romeinen 1: 20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid.

1 Thess. 5: 21 Beproef alle dingen, behoud het goede.

Ef.4: 23 en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken,


dinsdag 3 januari 2017

EFEZE 6

Efeze 6 ken ik voornamelijk van de wapenrusting ook al staan er zeker goede dingen in over onder anderen de opvoeding. Je kunt het allemaal lezen in mijn studie “Efeze 6” 

De wapenrusting bestaat uit zeven wapens. Zeven wapens waarvan de middelste, de vierde het schild van het geloof is, welke ik boven alles moet opnemen.
16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.

In de Naardense Bijbel staat: “Het schild dat het geloof is”. Wat of Wie is het geloof? Ik geloof dat Christus 'het geloof' is. Het gaat om Zijn geloof en Zijn kracht welke mij beschermen kan. Dus staat hier eigenlijk: Neem bovenal het schild, dat is Christus, op. En zo is Christus 'mijn geloof'.

Ik kan niet zonder Christus die, met Zijn geloof en vertrouwen op God Zijn Vader, alles volbracht heeft voor mensen en de wereld.

Op internet lees ik dat soldaten hun schilden ook gebruikten om elkaar te beschermen. Dat is een mooi beeld van De Gemeente, Het Lichaam van Christus, waarvan de functie kan zijn om samen een vuist tegen de boze te maken.

Efeze 6 eindigt met de zeven wapens van de wapenrusting.
Efeze 1 begint met zeven geestelijke zegeningen. De middelste is Efeze 1: 7.

Ef.1: 7, 8 7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid,

Het is de middelste, de vierde, zegen waar alles om draait. Ik heb de verlossing door het bloed van Christus. Ik heb de vergeving van overtredingen IN Christus. Ik ben verrast door de overeenkomsten in de geestelijke zegeningen en de wapenrusting. De middelste en belangrijkste zegen is tegelijkertijd de middelste en het belangrijkste wapen van de wapenrusting. 

Bron: “De brief aan de Efeziërs” vers voor vers geschreven door H.B. Slagter. 

Zeven is een veel voorkomend getal in Gods Woord. Het betekent: vol, voldaan zijn, genoeg hebben. Bron: “Getallen in de Bijbel” van Dr. E.W. Bullinger. 
Zie ook hier

Het is bijzonder hoe met het getal zeven door de gehele bijbel dingen duidelijk worden gemaakt. Er zit overigens veel meer structuur in de Bijbel dan ik zo op het eerste gezicht kan zien. Maar dat is een studie op zich.

Gen.2: 2 Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.

Gen.7:2a U moet voor uzelf van alle reine dieren zeven paar nemen, een mannetje en zijn vrouwtje;

Gen.29: 18, 27 18 Jakob had Rachel lief. Daarom zei hij: Ik zal zeven jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter. 27 Maak de bruiloftsweek van deze dochter vol; daarna zullen wij je ook de andere geven, voor het werk waarmee je mij nog eens zeven jaar dienen zult.

Ex.12: 15 Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten.

Lev.25: 8 Verder moet u voor uzelf zeven sabbatsjaren tellen, zeven keer zeven jaar, zodat de perioden van de zeven sabbatsjaren negenenveertig jaar voor u zijn.

Deut.15: 1 Na verloop van zeven jaar moet u kwijtschelding verlenen.

Openb.21: 9 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien.


donderdag 22 december 2016

Jezus, Redder van de wereld.

Vanaf dit blog wil ik jullie gezellige kerstdagen en een gezegend nieuwjaar toe wensen.
Hoe waar is de spreuk op dit plaatje. Durf ik nog te vertellen dat Christus de Redder van deze wereld is? Vaak niet! De wereld wil zonder Christus leven maar er is heel veel ellende en narigheid. Sommige dingen lijken onoplosbaar. De wereld kan niet zonder de Redder.

Al die narigheid maakt me machteloos. Mijn troost is dat ik mag uitzien naar de tweede komst van Christus als Koning op aarde. Wat een enorm indrukwekkend moment zal dat zijn.

Op dit blog staan ook mijn gevoelens heel mooi beschreven.

Hier staat een bijzonder 'kerst' verhaal.


maandag 12 december 2016

EFEZE 5

EFEZE 5

Onderdanig.

Mijn studie over Efeze 5  is af.
Hieronder een gedeelte uit dit hoofdstuk.
In Efeze 5 staan een paar 'zware' teksten die gaan over onderdanigheid. Ik zet ze op een rij.

21 Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods.
22 Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere,
23 want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam.
24 Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.
25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven,
33 Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.

Onderdanig zijn. Dat is nu niet de meest populaire houding. Onderdanigheid heeft iets van 'minder zijn' in zich. De een moet zich schikken naar de ander.
Hier staan 5 betekenissen voor onderdanigheid. Ik noem er een paar: 'slaafs', gedwee, gehoorzaam aan een leider. Hmm. Dat klinkt niet goed.

Wat zegt de grondtekst over onderdanigheid? De betekenis is: onderzetten, onder schikken. In mijn Online Bijbel staat: Onder geplaatst, onder gerangschikt. Wat dat betekent wordt in dit boek verder uitgelegd. 

Vers 21 begint met het onderdanig, of ondergeschikt, zijn aan elkaar. Dat sluit iedere machtspositie uit. Iedere gelovige is hetzelfde en mag de ander dienen uit respect voor God. Daarin is Christus, maar ook Paulus, de gelovigen voorgegaan.

Een vrouw is onder geplaatst of gerangschikt aan haar man. Dat betekent niet dat zij slaafs is. God zegt in Genesis 2: 18 dat Hij een hulp voor Adam gaat maken, als tegenover hem!
Gen.2: 18 Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.

Kan iemand die 'slaafs' is echt helpen? Waarschijnlijk niet. En zo is het ook niet bedoeld. Vrouw en man staan tegenover elkaar (maar niet als kemphanen). Vrouw en man hebben een gelijkwaardige positie.

Onderdanigheid is niet slaafs. Het heeft te maken met de orde van de man en de vrouw ten opzichte van elkaar en Christus. Christus is het Hoofd. De man is een beeld van Christus en daarom is hij het hoofd van de de vrouw. Als ik kijk naar hoe Christus was dan zie ik dat Hij heeft gediend. Zo mag de man ook dienend zijn naar zijn vrouw, terwijl zijn vrouw dit naar hem is. Het onderdanig zijn berust op wederzijds respect in de plaats die hem en haar is toebedeeld. Een vrouw is dus absoluut niet minder dan een man, maar wel anders. En wie zal dat ontkennen? Zie alleen al de uitdrukking: “Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus”

En er komt ook nog bij dat deze houding uit liefde voort mag komen. De man mag zijn vrouw liefhebben zoals hij zichzelf liefheeft. Als de man zijn vrouw zo kan lief hebben dan zal zijn vrouw ontzag hebben voor hem. In de grondtekst staat dat de vrouw de man zal vrezen. Vrezen heeft iets van angst in zich. Maar dat is hier niet de bedoeling. Het gaat om respect.

Paulus houdt de man en vrouw het hoogst haalbare voor. Helaas is de praktijk weerbarstig.

Hier is een site die op een mooie en praktische manier mijn verhaal onderstreept. Maar wel heel idealistisch. Als het goed en harmonisch is in het huwelijk dan is onderdanigheid niet zo moeilijk. Maar als dit nu niet zo is? En daar ligt vaak het probleem.
Zie ook deze site

Een aanvulling vind ik in 1 Petrus 3: 1 – 4. Ook daar wordt over 'onderdanigheid' gesproken. Er staat:

1 Petr.3: 1 – 4 1 Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2 doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3 Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
4 maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.

De situatie in de 1e Petrus brief is anders. Er wordt geschreven aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Dat zijn de verstrooide Israëlieten. Maar de inhoud van de verzen heeft overeenkomsten met die uit de Efeze brief. Alleen hier in de 1e Petrus brief vind ik een toevoeging in vers 1. Er wordt zelfs van de vrouw verwacht dat zij respect heeft, dus onderdanig is aan haar eigen man, ook als deze ongehoorzaam is aan het Woord. Ik zou deze ongehoorzaamheid kunnen vertalen naar het niet geloven in Gods Woord, of Gods Woord anders interpreteren. Dat kan allemaal. En dan zegt vers 1 dat de vrouw aan haar man in haar houding mag laten zien dat zij respect heeft voor hem. En zij mag dit doen zonder woorden, dus zonder te 'preken' of te zeuren. Dat dit erg lastig is weet ik uit eigen ervaring. Maar het kan!!

Op deze site staat een preek beschreven over 1 Petrus 3: 1 – 7.