Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

dinsdag 14 november 2017

OPENBARING 6

Openbaring 6.

Het openen van de zegels.

Mijn studie over Openbaring 6 is klaar. Het was weer een hele klus, maar langzamerhand mag ik iets gaan begrijpen van dit wonderlijke boek. In dit blog deel ik vast een klein gedeelte van deze studie.

In Openbaring 5: 6 - 9 is er vreugde in de hemel omdat de boekrol kan worden
geopend. Daarna worden in Openbaring 6 zes zegels door het Lam geopend. Dit geeft bepaald geen vreugde maar zal veel ellende te weeg brengen. In de studie van Sebastiaan de Groot lees ik waarom de zegels geopend moeten worden. Het heeft te maken met het bezit van de aarde. Toen God Adam schiep zei Hij in:

Genesis 1: 28 En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!

De heerschappij over de aarde lag in handen van mensen. Maar satan heeft de mensen verleid en zij/wij zijn gevallen voor deze verleiding. Zodoende ligt de heerschappij nu in handen van satan:

Romeinen 8: 20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
Efeze 2: 2a waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid,
1 Johannes 5: 19 Wij weten dat de hele wereld in het boze ligt.

In Daniël 12: 4 was het nog niet de tijd om de satan te verslaan en werd de boekrol verzegeld. Maar nu Christus, als Lam de overwinning heeft behaald krijgt Hij in de toekomst het bezit over de aarde terug en zal Hij Koning worden. De wereld ligt nog in handen van satan en moet verlost worden voordat Christus als de wettige erfgenaam kan gaan heersen. Die verlossing zorgt voor oorlog welke wordt beschreven in de zeven zegels, bazuinen en schalen. In Openbaring 20: 10 lees ik van de overwinning over satan.

Openb.20: 10 En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

Maar die overwinning is er nog niet. Satan en zijn demonen bevinden zich nu nog in onze atmosfeer, de hemelse gewesten, zo hoorde ik zondag 5 november in de preek. Vandaar Efeze 6.

Efeze 6: 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

God en Christus hebben gelukkig hun woonplaats boven in de hemelse gewesten. Daar kan satan niet meer komen al wil hij dit wel heel graag. Hij wil nog steeds aan God gelijk worden: Jesaja 14: 12 – 14 12 Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! 13 En zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. 14 Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.

De uitwerking van die strijd in de hemelse gewesten zie ik als ik naar het nieuws kijk. En soms hebben ik er persoonlijk mee te maken door omstandigheden of ziekte. Waarschijnlijk heb ik geen idee van de grootheid van deze machten.
Toch zijn er zijn lichtpuntjes. Zo vertelde onze oudste kleinzoon van 14 jaar ons, ergens in juli, dat hij was gestopt met gamen. Gamen is niet zomaar wat leuke spelletjes spelen. Nee dat zijn afschuwelijke spellen. Onze kleinzoon vertelde dit zo terloops met de toevoeging dat het nu wat gezelliger is thuis en dat het ook beter op school gaat. Ik ben er heel erg blij mee. Het is alvast een kleine overwinning over satan. Gamen heeft plaats gemaakt voor wielrennen. En tot nu toe is hij standvastig, maar de strijd is merkbaar. Ik hoop en bid dat nog veel jeugd, maar mogelijk ook volwassenen, dit voorbeeld zullen volgen.

Ik wil dit stukje besluiten met, althans voor mij, de de enorm bemoedigende woorden uit:

Efeze 2: 1 – 8 1 Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, 2 waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, 3 onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. 4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, 5 ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt uit genade bent u zalig geworden 6 en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, 7 opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;


zaterdag 28 oktober 2017

Het plan van God.


Het plan van God voor ons leven. 

Heeft God een persoonlijk plan met iedere gelovige? Dat is wel wat ik veel tegenkom in tijdschriften. Op mijn computer zocht ik naar: “Gods plan met jouw leven” en ik kreeg een scala aan adviezen en voorbeelden met termen zoals: 'God roept je', 'met mijn God spring ik over een muur', 'God heeft grote plannen met jou leven', 'zoek het plan van God voor je leven' en 'God heeft je gaven en talenten gegeven om te gebruiken'. 

Aha, zou het Gods plan zijn geweest dat ik blog en Bijbelstudies publiceer? Eerlijk gezegd kan ik dat niet geloven. Ik vind het nuttig en leuk om te doen. Het helpt mij om de Bijbel beter te begrijpen. Misschien zou ik toch kunnen zeggen dat God mij die gave gegeven heeft ware het niet dat dit mij verwaand in mijn oren klinkt. Of is dat God de eer geven?

Ik heb gehoord van mensen die de zending ingingen, in opdracht van God meenden ze (soms gestuurd door een 'profetie') terwijl alles mis liep. Het gevolg was een geloofscrisis. Hier word ik verdrietig van. Natuurlijk is het goed om het evangelie te vertellen. Maar de omstandigheden kunnen weerbarstig zijn. Ik geloof dat ik mijn, van God gekregen verstand, mag gebruiken en op weg mag gaan. En als ik mij voed met Gods Woord, dan maakt het niet uit of ik linksom of rechtsom ga. Deze gedachte wordt mooi beschreven op de site van Rutger HeijToch, nu ik in Openbaring bezig ben zie ik duidelijk een plan van God in dat boek. Ja, zelfs in de gehele Bijbel. De basis van dit plan lees ik in: 

2 Petrus 3: 9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

God wil dat allen behouden worden. Helaas zijn middelen, zoals beschreven in Openbaring, nodig om tot dit doel te komen. Als ik dat niet goed begrijp dan kan het zomaar zijn dat ik tot de conclusie kom dat God niet bestaat omdat ik alleen maar ellende zie. Het vervolg van dit plan vind ik in Openbaring 14: 6 en 7 waar mensen opgeroepen worden om God te vertrouwen en Hem te eren. Dit mag gebeuren met vrees oftewel eerbied en ontzag.

Openbaring 14: 6, 7 6 En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. 7 En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

Verder geloof ik dat het plan van God voor Zijn Lichaam, de Gemeente van Christus, onder anderen te lezen is in:

Efeze 1: 3 – 5, 7  3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, 4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. 5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, 7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade,

Nadat ik God aanvaard heb als Schepper van Hemel en aarde mag ik weten en aanvaarden dat God IN Christus mij verlost heeft van mijn zonden door het bloed van Christus. Daarna heeft God mij IN Christus gezegend met alle geestelijke zegeningen. 

Is het niet wonderlijk dat God dit plan met mij en met alle mensen al had voordat God de wereld geschapen heeft? Ik kan dit niet begrijpen, maar mag dit aanvaarden, geloven. Wat een hoopvolle boodschap voor iedere gelovige of je nu de zending ingaat, thuis in het gezin bent, werkt, Bijbelstudie geeft of aan hoort, voorganger bent of stukjes schrijft. 

Met dit plan van God kan ik voor de dag komen.

woensdag 13 september 2017

OPENBARING 5

Het Lam.

Openbaring 5: 1a, 6a, 7 1a En ik zag in de rechterhand van Hem Die op de troon zat, een boekrol, 6a En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, 7 En Het kwam, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van Hem Die op de troon zat.

Er is een klein probleem in de hemel. Ik vind het een wonderlijk probleem want Johannes ziet Hem die op de troon zit, in vers 1, met een verzegelde boekrol. De vraag rijst wie die boekrol kan openen. Het antwoord is: Niemand. Ik vraag me af waarom Degene Die op de troon zit dit niet gaat doen. Een ouderling oppert dat de Leeuw van Juda het kan doen. Maar Christus als beeld van de Leeuw zal de boekrol niet openen. Dan ziet Johannes een Lam in het midden. Dit Lam heeft de boekrol genomen uit de hand van Hem die op de troon zit. Blijkbaar is die 'Hem' een Ander. 

Ik raak wat in de war, want hoe zit het ook al weer met de drie enigheid van God? Ik lees in Johannes 10: 30 dat de Here Jezus en God de vader één zijn. In 1 Korinthe 15: 28 staat dat de Zoon Zich zal onderwerpen aan God en dat het dan "alles in allen zal zijn".

Johannes 10: 30 Ik en de Vader zijn één.

1 Korinthe 15: 24, 28 24 Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. 28 En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.

Christus, voorgesteld als Het Lam, kan de boekrol openen. De manier waarop alles beschreven is zal vast een betekenis hebben. In het boek “Deze Profetie” van C.H. Welch lees ik dat we het niet hoeven te begrijpen maar dat God het zwakke uitkiest om te verheerlijken en om te laten overwinnen. Dat klinkt mij bekend in de oren want Paulus zegt in: 

2 Korinthe 12: 10 Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Het Lam komt niet voor in de latere brieven van Paulus. De Gemeente het Lichaam van Christus heeft geen verleden met het Pascha. Christus wordt aan De Gemeente voorgesteld als slaaf die Zichzelf vernederd heeft.

Filippenzen 2: 7, 8 7 maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. 8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.

In Genesis 22: 7 vraagt Izaak naar het lam wat geofferd moet worden. Dat zou Izaak moeten zijn maar het wordt een ram. In Exodus 12 zie ik een lam bij de voorbereidingen van de uittocht uit Egypte. In Openbaring staan 13 teksten die gaan over Het Lam. De laatste tekst is:

Openbaring 21: 23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.Ik moet ook denken aan de bekende teksten uit het Johannes evangelie:

Joh.1: 29, 36 29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! 36 En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: Zie, het Lam van God!

Dat Lieve Zwakke Lam heeft overwonnen en mag de boekrol openen. Opnieuw realiseer ik mij dat De Gemeente van Christus, hoewel niet genoemd in Openbaring, toch daarbij aanwezig zal zijn.

Mijn studie over Openbaring 5 is klaar. 

donderdag 10 augustus 2017

OPENBARING 4

Een blik in de hemel.

Openbaring 4: 1 Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden.

Mijn studie over Openbaring 4 is af. In dat hoofdstuk mag ik een blik in de hemel werpen. Ik zie er een troon met daarop “Iemand”. Deze Iemand kom ik als een Mensenzoon tegen in Openbaring 1: 13 – 16. Het is onmiskenbaar Christus. Christus wordt op een bijzondere manier omschreven. Christus ziet er in dit hoofdstuk uit als de stenen jaspis en sardius.


Jaspis

sardius

smaragdEr is een mooie groen gekleurde regenboog rondom de troon, die eruit ziet als smaragd. De groene kleur verwijst naar 'leven' en naar 'genade'. Dan zijn er nog 24 tronen met daarop 24 ouderlingen met witte kleren en gouden kronen. Om de troon zijn 4 wezens. Zij aanbidden de Here God. Een wonderlijk beeld wordt mij hier getoond.

Sommige sites op vertellen mij dat die 24 ouderlingen de opgenomen gelovigen 
van Het Lichaam van Christus of van de kerk  zijn. In mijn visie kan dit niet kloppen. Het Lichaam van Christus, De Gemeente wordt niet opgenomen en er wordt in Openbaring niet over De Gemeente geschreven. Het Lichaam van Christus zal met Christus verschijnen bij Zijn wederkomst. Ik geloof dat de Gemeente leden allemaal gestorven moeten zijn voordat zij kunnen verschijnen met Christus.

De Gemeente wordt heden ten dage door God gevormd in de hemelse gewesten. In de geest is zij daar al. Op een gegeven moment, bepaald door God, zal De Gemeente 'vol' zijn. Iedere individuele gelovige van Het Lichaam van Christus, waarvan ik ook deel uit mag maken, zal de wederopstanding der doden meemaken: 
Filippenzen 3: 11 om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. 

Ik zal dan een lichaam gelijkvormig aan het Lichaam van Christis ontvangen:
Filippenzen 3: 21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.

Dit hemelse Lichaam is als één geheel met Christus: 
Efeze 4: 13, 30 13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Efeze 5: 30 Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente.

Dit Lichaam zal verschijnen bij de wederkomst van Christus en met Hem geopenbaard worden: 
Kolossenzen 3: 4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Ik veronderstel dat als er geen Gemeente meer op aarde is en er dan nog mensen tot geloof komen zij tot de bedeling van Het komende Koninkrijk gaan behoren. Er is een mogelijkheid dat De Gemeente in die laatste dagen door overlijden of moord veilig bij Christus geborgen zal worden. Dit zou de betekenis kunnen zijn van 2 Timoteüs 3: 1 waar ik lees over zware laatste dagen:
2 Tim.3: 1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.

Maar die zware tijden kunnen ook inhouden dat er veel religie is maar niet het vertrouwen wat op het geloof VAN Christus is gefundeerd:
Lukas 18: 8 Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?

Ondanks dat het in Openbaring niet over de Gemeente gaat geloof ik dat De Gemeente wel bij de ontwikkelingen in Openbaring aanwezig zijn want in Efeze 5: 30 lees ik dat ik vlees en been van het vlees en gebeente van Christus ben. Dus ik ben totaal één met Hem. En als Christus dan geopenbaard zal worden dan zal ik, samen met alle leden van De Gemeente, met hem geopenbaard worden. Een wonderlijke vooruitzicht.

Als de bedeling van De Gemeente is afgelopen neemt God de draad weer op met Israël en zal dit volk, door verdrukkingen heen, tot gehoorzaamheid en bekering komen. Daarover gaat het in Openbaring. Wat een bijzondere periode zal dit zijn.


woensdag 5 juli 2017

OPENBARING 3

Filadelfia en Laodicea.

Ondertussen heb ik Openbaring 3 bestudeerd en je vindt de studie hier

Ik wil het even over Filadelfia en Laodicea hebben. Deze twee gemeenten leven volgens de meeste uitleggers in onze bedeling naast elkaar. En dan kun je of bij Laodicea of bij Filadelfia horen, de keus is aan jou. De voorkeur gaat uit naar Filadelfia want die gemeente komt er 'goed' af.


Toen ik vroeger in een andere geloofsgemeenschap was, werd er zo nu en dan gepreekt over deze gemeenten. Onze groep dreigde af te dwalen, richting pinkster ideeën. Dat waren 'Laodiceaanse' aangelegenheden. Wij werden opgeroepen om te doen wat staat in: Openbaring 3: 8, 11 8 want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend. 11 Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.

Dit sprak mij wel aan. Ik was in die tijd een 'ijverig' iemand en stiekem ging ik er vanuit dat ik op de weg naar Filadelfia zat. De rest van de uitleg begreep ik niet, maar dat gaf niet.

Nu ik met andere ogen naar Openbaring kijk boeit en verwondert het mij uitermate hoe het toch kan dat een zo overduidelijk Joods tekst gedeelte als Openbaring 3, maar ook Openbaring 2, toegepast wordt op de Gemeente, het Lichaam van Christus. Om het te begrijpen moet ik de sites op internet onderzoeken. Er zijn er genoeg. Op de site van “De Eindtijdbode” lees ik onder anderen:

Laodicea: “de Gemeente van de dwaze maagden”.
Filadelfia: “de Gemeente van de wijze maagden”, dit is de uiteindelijke Bruidsgemeente. Openb. 3:10 “zo zal Ik ook u BEWAREN uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal”, namelijk de grote verdrukking. Zijn stem te VERSTAAN en te GEHOORZAMEN is dus nodig opdat wij niet misleid zullen worden en “de boot zullen missen” als de Heer Zijn Bruidsgemeente komt halen om hen te BEWAREN voor de Grote Verdrukking.

Hoewel het zeker in de toekomst zou kunnen dat Filadelfia zal bestaan uit wijze en Laodicea uit dwaze maagden, geloof ik niet dat dit van toepassing is op de Gemeente die het Lichaam van Christus is. De gelijkenis van de wijze en dwaze maagden staat in Mattheus 25: 1 – 13 en wordt verteld door de Here Jezus in verband met het nabij gekomen Koninkrijk. Dat Koninkrijk kon in de periode van Handelingen nog niet opgericht worden. Maar het zal in te toekomst wel opgericht worden en dan wordt Mattheus 25 ook weer actueel, samen met Openbaring.

Bij de leden van het Lichaam van Christus, waar ik in leef, kan de olie niet op zijn, want ik ben verzekerd van de verzegeling met heilige geest:

Efeze 1: 13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,

Er valt nog veel meer te zeggen over Openbaring 3: 10 maar dat vindt je allemaal in mijn studie. Ondanks dat Openbaring niet van toepassing is op het Lichaam van Christus kan ik wel iets persoonlijks uit het onderwijs aan Filadelfia en Laodicea halen. Voordat ik 15 jaar geleden in aanraking kwam met de bijzonder uitleg, waar ik nu regelmatig over schrijf, was ik lauw en bezig koud te worden en dood te gaan. Ik voelde mij arm, ellendig en teleurgesteld. De Bijbel klopte niet. Het wonder was dat mij het goud van Het Geheimenis, beschreven in de latere brieven van Paulus, werd aangeboden en dat ik die deur in mocht gaan. En mijn kroon of krans is reeds voor mij weggelegd. Die kan niemand mij meer afnemen. Ik mocht rust en vrijheid vinden. Ik ben er nog steeds dankbaar voor.

2 Tim. 4: 8 Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.


maandag 29 mei 2017

Pinksteren

PINKSTEREN

Handelingen 2: 16 – 21 16 Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: 17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. 18 En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. 19 En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. 20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. 21 En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.

Voor de meeste gelovigen zijn dit bekende teksten. Maar wat hebben ze een verwarring voortgebracht. Heel veel mensen lezen dit stukje als hoop voor deze tijd. Er zal nog een 'opwekking' onder de christenen komen. En dan doelt men op vers 16 – 18. Het vreemde is dat de verzen 19 – 21 niet bij deze opwekking horen. Nee, dat gaat over de eindtijd. Maar vers 21 hoort er wel weer bij, toch! Hmm. Hoe leest men de Bijbel?

Handelingen mag ik zien als geschiedenis, maar ook als profetie. Nu ik bezig ben met het bestuderen van Openbaring zie ik dat de beloften uit Handelingen opnieuw in vervulling zullen gaan ondanks dat het al heeft plaats gevonden. Ik mag dit gedeelte helemaal als 'toekomst' lezen. Mooi vind ik het om de lijn te zien van het Oude Testament, zoals Joël en Daniël, via de Evangeliën en Handelingen naar Openbaring.

Wat mij opgevallen is, is dat mensen de Bijbel willen lezen met in hun achterhoofd de vraag: Wat heb ik aan dit tekst gedeelte, hier en nu? Geen wonder dat men dan Handelingen 2 gaat lezen met het verlangen naar een opwekking. Ik heb die vraag zeker ook gehad, maar tegenwoordig lees ik de Bijbel niet meer alleen maar zo. Gods Woord mag mij 'kennis' brengen. Kennis over Wie Christus is en ook over de toekomst. Daar heb ik niet altijd praktisch iets aan, maar wel in 'geestelijke' zin. Zo lees ik in ieder geval dit gedeelte uit Handelingen.
Die 'kennis' is investeren in de toekomst, ook als mijn leven hier op aarde eindigt. Ik mag mij verheugen in die toekomst en dankbaar zijn. 

Kolossenzen 3:15 En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.

Ik wens jullie mooie pinksterdagen toe.

Lees ook mijn stukjes van vorige jaren.
Pinksteren 2016 
Pinksteren 2015 
Pinksteren 2014 


donderdag 18 mei 2017

OPENBARING 2

De zeven gemeenten in Openbaring 2 en 3.

Dit blog is een inleiding op mijn studie over Openbaring 2

In Openbaring 1: 4 staat:
Op.1: 4 Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn,

In mijn vorige blog  heb ik al uitgelegd dat Openbaring 2 en 3 niet over de kerk geschiedenis gaan. Het gaat over een samengeroepen of verzamelde groep mensen in Asia!  

In de toekomst zal het gaan over de overgebleven gelovigen, het overblijfsel, in of mogelijk buiten Israël net als in Handelingen. Het gaat over een tijd van verdrukking, over aanmoedigen en overwinnen, lijden met het oog op het nabijgekomen Koninkrijk, het paradijs, het nieuwe Jeruzalem en de nieuwe hemel en aarde. De zeven brieven zijn puur Joods georiënteerd.

C.H. Welch legt in zijn boek “DEZE PROFETIE een heel mooi verband tussen de eerste keer dat er over 'gemeente' (kabal) gesproken wordt en Openbaring 1: 4.

Genesis 28: 3, 4 3 En moge God, de Almachtige, je zegenen, en je vruchtbaar en talrijk maken, zodat je tot een menigte (kabal) van volken zult worden. 4 Moge Hij je de zegen van Abraham geven, jou en je nageslacht met je, zodat je het land waar je vreemdeling bent, dat God aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt.

Hier ontvangt Jakob de zegen van Abraham via Izaäk. Er wordt Jakob beloofd dat hij tot een grote menigte, of zoals de grondtekst zegt; een volk of en verzameling van mensen zal uitgroeien. Dit zal het volk Israël zijn dat in de toekomst, onder het Nieuwe Verbond, een volk van koningen en priesters zal worden. Ex.19: 6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken.

In Het Nieuwe Testament lees ik voor het eerst over 'gemeente' in Mattheus 16: 18, waar het ook verbonden is met het Koninkrijk der hemelen. Mat.16: 18 En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. 19 En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven;

Ooit leerde men mij dat 'De Gemeente, het Lichaam van Christus' die sleutels had en kon binden en ontbinden zoals in Mattheus 18: 18 staat. Maar dat geloof ik nu niet meer. Deze teksten horen duidelijk bij het Koninkrijk wat aan Israël zal worden opgericht; Hand.1: 6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?

Dan terug naar Openbaring 1: 4 en ook vers 6, want daar is dat Koninkrijk van priesters weer nabij. 
Openb.1: 6 en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Hoe helder mag ik de lijn zien welke God gaat met Zijn volk Israël. Die lijn loopt via het Oude en het Nieuwe Testament naar Openbaring. De gelovigen uit het volk Israël en omgeving zullen in de eindtijd opnieuw aanwezig zijn. Dit zal mogelijk al zijn voordat de grote verdrukking, de laatste jaarweek van Daniël aanbreekt.

Ik hoor nu al van Joden en ook moslims die tot geloof komen in de Messias. Zij hebben het zwaar. Zij zullen troost en bemoediging vinden in de zeven brieven van Openbaring 2 en 3. Maar ook in de geschiedenis van Handelingen en de zeven brieven die tijdens Handelingen geschreven zijn. Want Handelingen is geschiedenis, maar ook profetie. Als zij overwinnen dan wachten hun diverse beloningen zoals te lezen is aan het einde van elke brief in Openbaring 2 en 3.

Wij leven in de bedeling van De Gemeente, het Lichaam van Christus. Wij vormen een totaal anders gezinde gemeente en hebben niets met de zeven gemeenten in Asia te maken. Wij mogen uitzien naar onze openbaring met Christus.
Kol.3: 4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Waar is dan de gemeente in Openbaring? Dat ga ik uitleggen naar aanleiding van Openbaring 4 waar heel veel gelovigen de gemeente zien in de hemel zien opgenomen. Aangezien ik niet geloof in de opname  van De Gemeente moet ik laten zien waar De Gemeente dan wel is en hoe het kan dat zij verschijnt met Christus. Als je niet zo lang kunt wachten dan kun je vast gaan kijken in mijn studie: “Uitopstanding en verschijningmet Christus