Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

zaterdag 28 juli 2018

70 Jaar Israël.


70 jaar Israël.

Dit jaar, in het jaar 5778 voor Israël, bestaat het land 70 jaar. Op deze site lees ik: 
Deuteronomium 30: 5 is het 5708e vers van de Hebreeuwse Bijbel. In het jaar 5708 werd het land Israël opgericht.

Deut.30: 5 En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen.

Bijzonder om dit te lezen. Toch blijft het mijn vraag of God in het jaar 5708, voor ons 1948, Zijn beloofde zegen aan Israël heeft gegeven.

De meningen over Israël zijn verdeeld. Sommigen zien het land al als het door God gegeven beloofde land, zoals Dirk van Genderen. In zijn nieuwsbrief van 12 mei 2018 (nr 19) staat:

Het Midden-Oosten * 70 jaar Israël
Het is een wonder van God. Alweer zeventig jaar bestaat de huidige staat Israël. Dat is een oprechte felicitatie waard.
Wie had ooit zoiets gehoord? Wie had ooit zoiets gezien? Op één dag werd het land geboren. In één keer werd het volk geboren. Sion had nauwelijks weeën gekregen of ze had haar zonen al gebaard’ (naar Jesaja 66:8).
Vol verbazing zag de wereld het gebeuren. Maar als God werkt, kan geen mens het keren. Zijn plannen worden werkelijkheid. Eeuwen geleden had Hij al voorzegd dat Hij het Joodse volk, verspreid over de hele wereld, weer terug zou brengen in hun eigen land.
Daarvoor moest de staat Israël weer worden opgericht. Hij heeft het zo geleid. En Hij redde de jonge staat, ook toen de omringende volken zich tot het uiterste inspanden om die zo snel mogelijk te vernietigen. Hij streed voor Zijn volk en Hij is dat blijven doen, in de latere oorlogen. En Hij zal dat blijven doen, zoals Zacharia 14 zo prachtig zegt, tot aan de laatste oorlog aan toe voor de komst van het Vrederijk: ‘Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd’ (vers 3).
De Heere zal niet toelaten dat het volk ooit nog zal worden weggerukt uit het land waar Hij hen terugbrengt (Amos 9:15). En dan, als Hij komt, zal heel Israel zalig worden. Wat een toekomst!

Ook op de site “Christenen voor Israël” lees ik dat zij het land zie als het nu aan aan Irsaël gegeven beloofde land. Op “2DOC” was in 2016 een documentaire te zien waar in Joden uit Oekraïne de opdracht en de hulp kregen om naar Israël te verhuizen. Deze stichting gelooft dat zij de opdracht mogen vervullen om als vissers en jagers de Joden terug te brengen naar het beloofde land, want dan kan de Messias terugkomen. Nadat ik deze enigszins vreemde uitzending, met zijn dwingende missie, had gezien las ik hier een reactie op in het blad “Amen”. Volgens de schrijver van dit artikel klopt het gebruik van de tekst uit Jeremia niet. De Israëlieten worden daar juist, door een oordeel, verdreven uit hun land. 

Jeremia 16: 16 Zie, Ik ga boden tot vele vissers zenden, spreekt de HEERE, dat zij hen moeten opvissen. En daarna zend Ik boden tot vele jagers, dat die hen moeten opjagen van elke berg en van elke heuvel, en uit de kloven van de rotsen.

Toen ik nog wat verder zocht op de de site van “Christenen voor Israël” vond ik hier een artikel dat de mening van het blad “Amen” deelde. 

Ik vond op twee sites een artikel met bedachtzaamheid over de huidige staat Israël. Op de site “AMEN” lees ik onder anderen:

Profetie en belofte.
Als wij spreken over de moderne staat Israël, zoals die sinds 1948 officieel bestaat, moeten wij allereerst vaststellen, dat haar bestaan in overeenstemming is met het profetisch scenario van de Bijbel. Dat wil zeggen: het profetisch Woord spreekt over het bestaan van een Joodse staat in de eindtijd. Met andere woorden: De recente ontwikkelingen en de terugkeer van Joden naar het land ligt in verschillende profetieën opgesloten. Maar dat is nog geen reden tot grote blijdschap, want het ware Fundament ontbreekt. Wij hebben vandaag te maken met een ongelovige Joodse staat; met verrichtingen van mensen, die vertrouwen op eigen inzichten, krachten en mogelijkheden; met zeer begaafde mensen, die dankbaar gebruik maken van buitenlandse steun; met mensen, die rust en vrede in het land proberen te bewerken en in stand te houden door diplomatie, tactische onderhandelingen en de paraatheid van een geavanceerd leger.

Op de site van het Nederlands dagblad lees ik op het “Theologenblog”: 

Twee weken geleden verplaatsten de Verenigde Staten hun ambassade naar Jeruzalem, precies op de zeventigste verjaardag van de staat Israël. Sommigen zien er vooral een religieus signaal in. Zij roepen luid dat Trump bezig is om de profetieën te vervullen. Niet alle Joden zijn blij met deze duiding, maar ook in sommige christelijke kringen wordt Trump enthousiast een plaats in Gods heilsplan voor Israël toegedicht. Hierbij wordt vaak verwezen naar profetieën over het herstel van Sion in Jesaja 60-62. Dat is opmerkelijk. Deze hoofdstukken gaan namelijk niet over een politiek herstel, maar over een volledige transformatie van Jeruzalem...
Om de dingen diepgaand en blijvend te veranderen besluit God zijn eigen gerechtigheid te doen komen. Dat gaat alleen niet zonder oordeel. Wanneer God als Bevrijder naar Sion komt, heeft Hij het kleed van de vergelding aan en komt er een dag van wraak (Jes. 59:15b-20; 63:1-6). Dat raakt niet alleen andere volken, maar juist ook Israël zelf. Gods doel is een volk te scheppen dat enkel uit rechtvaardigen bestaat (Jes. 60:21)....
Het motief van de glorie van God laat zien dat de boodschap van deze hoofdstukken vooral theologisch is. Sions toekomstige heerlijkheid is afgeleid van de glorie van God zelf (Jes. 60:1). Het gaat Jesaja niet om de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van een politieke staat of het verplaatsen van ambassades. De beloofde transformatie van Sion overstijgt de politieke werkelijkheid en gaat primair over ‘de laatste dingen’ (eschatologie) en de redding van de mens (soteriologie). Centraal in Jesaja 60-62 staat de profetie over de Gezalfde van de HEER. Hij is het die de transformatie afkondigt en in gang zet (Jes. 61:1-3). In Lukas 4 wordt deze profetie met Christus verbonden. De evangelisten hebben zijn komst verstaan als het begin van de beloofde glorieuze toekomst voor Sion (vgl. Mat. 21:5). Hoe teleurstellend Jeruzalem op dat moment ook reageerde, er komt een tijd waarin opnieuw zal klinken: ‘Gezegend hij die komt in de naam van de Heer!’ (Mat. 23,39).

Jesaja 60: 21 Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen. Zij zullen een stekje zijn, door Mij geplant, een werk van Mijn handen, opdat Ik verheerlijkt zal worden.

Door de verdeelde politieke en christelijke meningen is het moeilijk om te bepalen wat goed en waar is. Tijs van den Brink verwoordt dit mooi op zijn blog.

Voordat Israël werkelijk helemaal Gods volk zal worden moet er nog wel eerst het één en ander gebeuren. Daar gaat het boek Openbaring over. Ondertussen is mijn studie over Openbaring 12 af waar beschreven wordt hoe de draak tegen de vrouw zal gaan optreden. Maar ook hoe God deze vrouw een uitweg biedt.

Hoe het ook zij, we weten dat alles in Gods handen is en dat Hij zelf zal zorgen dat het gaat worden zoals het bedoeld is. Dat is een geruststellende gedachte. We kunnen dus Israël best wel feliciteren en niet vergeten de vrede toe te wensen.Hier nog enkele sites over dit onderwerp:

Op de site van Dirk van Genderen lees ik een stuk over de Palestijnse terreurorganisatie Hamas die bezig was met een terreuractie tegen Israël. 
Een artikel op de site van Franklin ter Horst over het herstel van Israël.
Een artikel op de site “Lazarus” over het verzet van de Palestijnen.
70 Weetjes op de site “CIDI”.


zaterdag 23 juni 2018

Zomer, vakantie en de Heerlijkheid van God.


Zomer, vakantie en de Heerlijkheid van God.

Het weer deed zich vanaf mei voor alsof het al hartje zomer was. We zijn zo van de winter over gegaan op de zomer. Ik heb het woordje 'zomer' eens opgezocht in mijn online Bijbel van de Statenvertaling. 'Zomer' wordt 11 keer genoemd. 'Winter' 7 keer en 'herfst' 1 keer (in Judas 1: 12). De bekende tekst waar zomer en winter allebei worden genoemd is:

Genesis 8: 22 Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden.

De zomer is het seizoen waarin het moet gebeuren zo lees ik in Spreuken 6: 6, 8 en 10: 5.

Spreuken 6: 6, 8 6 Ga naar de mier, luiaard, zie zijn wegen en word wijs. 8 maakt hij zijn eten gereed in de zomer, verzamelt hij zijn voedsel in de oogsttijd.
Spreuken 10: 5 Wie in de zomer verzamelt, is een verstandige zoon, wie in de oogsttijd diep slaapt, is een zoon die beschaamd maakt.

Ik ben opgegroeid op een landbouw boerderij en deze teksten zijn herkenbaar. Maar het verzamelen van geestelijk voedsel gaat mij in de winter beter af. Zomers ben ik veel buiten. We gaan op vakantie en we fietsen en wandelen. We hebben er nu al drie kampeer weken opzitten. Het is ook zulk bijzonder mooi weer. Soms iets te mooi! En als ik moe ben pak ik een spannend boek en dan weet je het wel. Het kan allemaal in ons land en de landen om ons heen. Zo nu en dan besef ik dat dit een grote uitzondering is.

Bij de zomer hoort vakantie. Dat woord komt niet voor in de Bijbel. Wel lees ik er over de rust van de sabbat en de rust van een feestdag. In de latere brieven van Paulus  komen deze woorden één keer voor namelijk in: 

Kolossenzen 2: 16 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten.

Deze tekst geeft mij rust en ruimte. Maar dat rechtvaardigt niet mijn zomer luiheid.

En er zullen blog lezers zijn voor wie de vakantie niet echt vakantie is. Maar ik hoop dat jullie toch van de zomerwarmte kunnen genieten. En mocht het letterlijk en figuurlijk te 'heet' worden dan mogen we schuilen in en onder de Wolk van God onze Vader die ons kent en ziet.
Daarover ging de preek van zondag 10 juni.Die Wolk is voor ons Christus.


God openbaarde in de woestijn Zijn heerlijkheid in een Wolk aan de Israëlieten, ondanks hun gemor in: 

Exodus 16: 10 Terwijl Aäron tot heel de gemeenschap van de Israëlieten sprak en zij zich naar de woestijn keerden, gebeurde het dat, zie, de heerlijkheid van de HEERE in de wolk verscheen.

Numeri 9: 16 Zo was het voortdurend: de wolk bedekte hem en 's nachts was hij als een verschijning van vuur.
Exodus 40: 34 Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, en de heerlijkheid van de HEERE vervulde de tabernakel,

Die Wolk zal hen beschermd hebben voor de brandende zon in de woestijn. En 's nachts gaf de Wolk licht. Dat vind ik een mooie gedachte. En ik weet hoe God verder door Het Manna en de kwakkels voor het volk zorgde. Dat zal God in de toekomst ook weer voor hen doen, als zij zullen vluchten naar de woestijn, zoals ik lees in:

Openbaring 12: 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalf honderdzestig dagen.

Hier las ik over een bijzondere wolk in de vorm van een hand (van God).

Dan wens ik jullie verder allemaal een mooie vruchtbare rustige en zonnige zomer toe.


donderdag 31 mei 2018

Profeteren


Profeteren.

Het is Pinksteren geweest en velen hebben opnieuw gebeden om vervulling met de Heilige Geest. Veel gelovigen verlangen naar het praktiseren van de gaven van de Geest. In het blad EVA las ik een artikel waarin staat dat profeteren voor iedereen is te leren. Daar moest ik even over na denken. Ik kan heel goed begrijpen dat gelovigen Gods woorden willen verstaan en doorgeven. Soms wil men een extra bevestiging door een 'directe stem' van God.

Uit de EVA citeer ik: “Ron Becker legt uit wat zijn 'werkdefinitie' van profeteren is. Hij zegt dat profeteren 'luisteren naar God voor anderen' is. Iedereen kan dit want iedereen kan Gods stem verstaan”.

De bekende teksten die hierbij worden aangehaald zijn: 1 Korinthe 14: 1, 3, 4, 31, 39a 1 Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren. 3 Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. 4 Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. 31 Want u kunt allen, de één na de ander, profeteren, opdat allen leren en allen bemoedigd worden. 39a Daarom, broeders, streef ernaar om te profeteren,

Er staat in de teksten dat de gelovigen (in die tijd) streven mochten naar het profeteren. Ze zouden het allemaal kunnen. Allemaal? Nou ja, alle broeders dan. Nu geloof ik dat deze teksten betrekking hebben op Handelingen 2: 17 en 18. Gelukkig maar. Dit bespaart mij veel verwarring. Want zo'n woord kan van God, van de mens of van de duivel zijn. De toetstekst is: 

Deuteronomium 18: 22 Wanneer die profeet in de Naam van de HEERE spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de HEERE niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat gesproken; wees niet bevreesd voor hem.

Ooit werd er tegen mij een 'profetie' uitgesproken. Iemand zag een beeld. Er waren twee ijsklontjes. Ze lagen ergens, maar als de zon scheen op het ene klontje begon dit te smelten. Dit smeltwater zou ook het andere klontje doen smelten. De zon was Christus. De klontjes waren mijn man en ik. Waarschijnlijk sloeg dit beeld op een toekomstige bekering van mijn man. Achteraf weet ik dat mijn smeltwater nogal beduimeld is geweest. Alhoewel er in ons huwelijk veel ten goede is veranderd is deze profetie nog niet uitgekomen. Eerlijk gezegd ben ik hier ook totaal niet meer mee bezig.Ik ben blij dat ik de Bijbel mag onderzoeken. Als ik het Woord van God steeds meer ga leren kennen en begrijpen kan ik deze woorden van God doorgeven aan anderen. Ik kan een ander ermee troosten en opbouwen. Soms zal het nodig zijn liefdevol te vermanen. Ik hoef niet te zoeken naar een speciale profetische gave. Ik hoef ook niet te zoeken naar een extra stem van God of iets wat extra spirit in mijn leven brengt. Dat doet het Woord van God sowieso. Ik kan er van genieten als ik onze sprekers, zang en Bijbelstudie leiders met enthousiasme hoor vertellen over wat zij mochten ontdekken in Gods Woord.

Ik weet dat Efeze 1: 3 voor mij waarheid is: Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,

Zie verder mijn nieuwste studie “Profeteren”.

woensdag 18 april 2018

OPENBARING 11


Openbaring en hemelvaart.

Openbaring 11: 12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na.

Hoe het met de hemelvaart van de twee getuigen afloopt kun je lezen in mijn studie over Openbaring 11. Deze hemelvaart doet mij uiteraard denken aan de hemelvaart van de Here Jezus.

Twee hemelvaarten.

Ik herinner mij een preek van vorig jaar (30-4-2107) waarin werd gezegd dat er eigenlijk 'twee hemelvaarten' zijn. De bekende hemelvaart, waar wij op Hemelvaartsdag bij stil staan, staat beschreven in Lukas 24: 51 en Handelingen 1: 9. Dit is dan de '2e hemelvaart'.

Lukas 24: 51 En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel
Handelingen 1: 9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

Hij werd opgenomen: Grondtekst in Lukas:          hij-werd-omhoog-gebracht
Werd hij opgenomen: Grondtekst in Handelingen: hij-werd-omhoog-geheven.

Hier wordt, zowel in de teksten van de Herziene Statenvertaling als in de grondtekst, niet over een hemelvaart gesproken. Wat wij hemelvaart noemen is een 'opgenomen worden' of zoals de grondtekst schrijft, een omhoog gebracht/geheven worden.

Interessant is dat in de grondtekst van beide teksten ongeveer hetzelfde staat. Deze teksten hebben iets met elkaar te maken. Het lijkt erop dat de Heer door een buitenstaande kracht omhoog ging. Zo hebben de discipelen het gezien. Het is duidelijk dat Christus toen echt weg was en Zich voorlopig ook niet meer aan de discipelen zou vertonen. Hij zal pas weer zichtbaar terug komen als Israël Hem als Messias zal hebben aanvaard.

De '1e hemelvaart' staat in:

Johannes 20: 16 – 18 16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester. 17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God. 18 Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

In de Grondtekst staat: 
Ik ben nog niet opgevaren: nog-niet ik-ben-omhoog-gegaan
Ik vaar op:                        ik-ga-omhoog.

Het lijkt erop dat de Here Jezus hier Zelf de kracht had om omhoog te gaan, door de lucht. Net zoals Hij zegt in: 
Lukas 32: 46 In Uw handen beveel ik mijn geest. Vergelijk Johannes 20: 17 met Lukas 24: 51 en Handelingen 1: 9.

Maria mocht de Here Jezus nog niet vasthouden omdat? 

1. Zij mee had geholpen met het afleggen van de Hem en volgens de wet onrein was door het aanraken van een dode; Numeri 19: 16.
2. De Here Jezus nog niet opgevaren was. Thomas mocht Hem acht dagen later de wel aanraken lees ik in Johannes 20: 26 en 27. Dat kon dus omdat de Here Jezus toen opgevaren en weer teruggekeerd was. Johannes 20: 26, 27 26 En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u. 27 Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig.
3. De Here Jezus het eenmalige offer van Zijn bloed persoonlijk in Het Heiligdom bij Zijn Vader moest brengen. Daarna verscheen Hij weer op aarde en mocht Hij aangeraakt worden. Ik lees dat in Hebreeën 9: 11 - 28.
Hebreeën 9: 11, 12, 24  11 Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. 12 Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. 24 Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons, 

Deze '1e hemelvaart was een nieuw gezichtspunt voor mij. Ik heb altijd gemeend dat Johannes 20: 17 een toespeling was op de '2e hemelvaart' in Handelingen 1: 9. Wel heb ik mezelf hier nog wat vragen over gesteld. Het resultaat van die zoektocht kun je hieronder lezen.

Waarom moest de Here Jezus direct omhoog gaan naar Zijn Vader?


Mogelijk geeft Efeze 4: 8a een antwoord op deze vraag. De 1e hemelvaart was nodig omdat de Here Jezus de gevangenis gevangen moest nemen. Daarvan lees ik in:

Efeze 4: 8a Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis (161) gevangen (162).
Daarom hij-zegt omhoog-gaande tot-in-hoogte hij-neemt-krijgsgevangen (162krijgsgevangenschap(161).
In de “Naardense Bijbel” staat: Daarom heet het: ‘ten hoge opgevaren nam hij gevangen (162de gevangenis'(161).

Ik zie dat de woorden in de grondtekst omgekeerd staan in vergelijking met de HSV. 

Ik vind het 'gevangen nemen van de gevangenis' erg lastig te begrijpen. Ik kijk eerst maar eens in de grondtekst en doe dit met behulp van de 'Strongnummers' zodat ik kan zien welke woorden hetzelfde nummer hebben.

Toen Hij opvoer in de hoogte:  Daarom hij-zegt omhoog-gaande tot-in-hoogte.
Nam Hij de gevangenis (161): krijgsgevangenschap (161).
Gevangen (162):                    hij-neemt-krijgsgevangen (162).

Ondanks dat Efeze 4: 8 lastig te begrijpen is, zie ik een overeenkomst met Johannes 20: 17. In de de Herziene Statenvertaling en in de grondtekst staat in beide teksten 'omhoog gaan of omhoog gaan tot in de hoogte'. Beide teksten hebben dus ook hier iets met elkaar te maken. De Here Jezus voer, door de kracht die Hij bezat, bewust omhoog door de lucht.

Tot nu toe wordt de prediking van een '1e en 2e hemelvaart' bevestigd.

Wat is die gevangenis van Efeze 4: 8?

Om hier antwoord op te geven ga ik naar 1 Petrus 3: 18 – 20. Dat vers maakt iets duidelijk over deze gevangenis en zijn bewoners.

1 Petrus 3: 18b, 19, 20a 18 Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest, 19 door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, 20a namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach,

In vers 18b lees ik dat Christus dood is geweest en levend gemaakt is door de Geest. In vers 19 heeft Christus, door diezelfde Geest toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt
In de grondtekst staat: 'in welke ook aan-de in cel geesten gegaan-zijnde hij-proclameert'. 
In vers 20 staat wie die geesten zijn namelijk degenen die voorheen, in de dagen van Noach, ongehoorzaam waren.

De gangbare gedachte is dat toen Christus heenging (stierf) Hij aan de doden (met levende zielen) uit Noachs dagen in het dodenrijk/hel het evangelie gepredikt heeft. Dat zou betekenen dat Christus naar beneden ging, naar de graven/hel. Maar dat klopt niet. Er staat dat:

1. Christus 'is gegaan'. Dit lijkt mij hier 'het omhoog gaan tot in de hoogte'. Dit komt overeen met Efeze 4: 8a waar Christus opvoer, in de lucht. 
2. Christus naar de cel of gevangenis (in de hoogte) ging en niet naar het dodenrijk/hel
3. Christus aan geesten die in de cel zijn geproclameerd heeft. Hij heeft iets stellig bekend gemaakt. Proclameren is wat anders dan het evangelie prediken (a)
4. Die geesten in de gevangenis/cel degenen zijn die in de dagen van Noach ongehoorzaam aan God waren. Het waren niet de doden in 'de hel'.

(a) Proclameren is: Afkondigen, Bekendmaken, Openlijk bekend maken, Uitroepen Uitschrijven.
Prediken is: Verkondigen, De godsdienst verkondigen, Een leerrede houden, Leraren, Leren, Preken, Aanzetten tot.

Conclussie.

In Johannes 20: 19 is Christus direct omhoog gevaren naar Zijn Vader. 
Efeze 4: 8a zinspeelt hierop en voegt toe dat Christus, terwijl Hij omhoog voer, de gevangenis gevangen genomen heeft
In 1 Petrus 3: 20a wordt, terwijl Christus omhoog ging, aan de geesten in de gevangenis iets geproclameerd. Deze geesten zijn de ongehoorzamen uit de dagen van Noach. 
De gevangenis van Efeze 4: 8 en 1 Petrus 3: 19 is dus een bijzondere gevangenis.


Wat is de tartarus?

Ik lees in 2 Petrus 2: 4 over de tartarus. Deze tartarus verteld mij weer iets over de gevangenis van Efeze 4: 8.

2 Petrus 2: 4 Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden;

In de grondtekst staat: 
In de hel geworpen: in de tartarus werpende Grieks: tartarôsas. 
Ketenen:                 in-spelonken 
Van de duisternis:    van donkerheid

Ik zie in 2 Petrus 2: 4 een overeenkomst met 1 Petrus 3: 19 en 20a namelijk:
1. De engelen die gezondigd hebben komen overeen met de geesten in de gevangenis die ongehoorzaam waren
2. Ketenen van de duisternis komt overeen met de gevangenis.

Er staat in de grondtekst tartarus en niet 'hel'. In de NBV is dat rechtstreeks zo vertaald. De “Naardense Bijbel” heeft tartarus vertaald door 'afgrond'. Tartarus komt alleen maar voor in 2 Petrus 2: 4. Ik kan dit begrip dus niet toetsen aan een andere teksten. Dan zal ik het uit de verbanden moeten halen.

In die tartarus zitten engelen die gezondigd hebben aan ketenen gevangen in donkere spelonken. Die engelen lijken mij de geesten in de gevangenis uit 1 Petrus 3: 19.
Ik lees in Efeze 6: 12 een aanvulling op de duisternis in de tartarus. Er worden overheden en machten genoemd. Dit zijn de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Het zijn de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. In Efeze 2: 2 staat dat satan de aanvoerder van de macht in de lucht is. Als satan en de demonen de baas in de lucht zijn, dan is het begrijpelijk dat dit een duistere plek is. Dit is ook te merken op aarde.

Efeze 6: 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten
Efeze 2: 2 waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid,

Om het plaatje van satan en zijn demonen rond te maken lees ik nog in psalm 104: 4 dat geesten engelen zijn. Bovendien lees ik in Mattheus 8: 28 – 34, Markus 5: 1 – 20 en Lukas 8: 26 – 39 en dat er boze engelen of demonen zijn.

Psalm 104: 4 Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten, Zijn dienaren tot vlammend vuur
Mattheus 8: 31 De demonen smeekten Hem: Als U ons uitdrijft, sta ons dan toe dat wij in die kudde varkens gaan.

Conclussie.

In Johannes 20: 19 is Christus direct omhoog gevaren naar Zijn Vader. 
Efeze 4: 8a zinspeelt hierop en voegt toe dat Christus, terwijl Hij omhoog voer, de gevangenis gevangen genomen heeft
In 1 Petrus 3: 20a wordt, terwijl Christus omhoog ging, aan de geesten in de gevangenis iets geproclameerd. Deze geesten zijn de ongehoorzamen uit de dagen van Noach. 
De gevangenis van Efeze 4: 8a en 1 Petrus 3: 19 is dus een bijzondere gevangenis. 
In 2 Petrus 2: 4 wordt deze gevangenis de 'tartarus' genoemd. Daar worden satan en zijn machten, de demonen, gevangen gehouden aan ketenen van de duisternis. 
Efeze 6: 12 en Efeze 2: 2 bevestigen deze duisternis in de hemelse gewesten of lucht.

Waarom is satan gevangen in de lucht?

Het wordt nu langzamerhand iets duidelijker. Satan is overste of aanvoerder van de lucht geworden nadat hij van de berg Gods moest verdwijnen in: 

Ezechiël 28: 14 - 17 14 U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. 15 Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. 16 Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen. 17 Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw glans; Ik heb u op de aarde henengeworpen,

Over satan en zijn mede gevallen engelen is een oordeel geveld. Ze bevinden zich in de lucht van onze aarde en kunnen daar niet meer weg. Zij kunnen niet meer terug naar Gods berg. Voor hen is de lucht een cel of gevangenis. Helaas kunnen ze op aarde nog wel genoeg narigheid aanrichten. Satan en zijn demonen zijn de overheden en machten in de hemelse gewesten. Dus kan ik er van uit gaan dat de krijgsgevangen van Efeze 4: 8a de demonen zijn die gevangen zitten in de lucht in duisternis, in de 'tartarus'.
Deze uitleg vind ik ook in het blad AMEN en in brochure 21 op de site “Levend water

Waarom moest Christus langs de de gevangenis van de demonen gaan?

Christus moest die gevangenis gevangen nemen lees ik in Efeze 4: 8a. Misschien dat Kolossenzen 2: 15 duidelijk kan maken waarom dat dan nodig was: 
Kolossenzen 2: 15 Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Christus heeft door zijn lijden, sterven en opstanding de zonde en de dood overwonnen. Hij heeft satan overwonnen, de veroorzaker van de zonde en de dood, zie Genesis 2: 17 en Genesis 3. Hij heeft getriomfeerd over satan en zijn demonen. Dat moest Christus laten zien in die gevangenis.

Samenvatting.

Samengevat zie ik dat er een 1e hemelvaart is. Dit houdt in dit dat Christus direct na Zijn opstanding, in Johannes 20: 19, opgevaren is naar zijn Vader. Tijdens dit omhoog gaan door de lucht, beschreven in Efeze 4: 8a, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen. 
In 1 Petrus 3: 19 heeft Christus Zijn overwinning geproclameerd aan de geesten in die gevangenis (cel). Christus heeft niet tegen hen gepredikt. Hij heeft getriomfeerd zegt Kolossenzen 2: 15. Hij heeft de engelen die gezondigd hebben, zo lees ik in 2 Petrus 2: 4, in de tartarus gebonden aan ketenen van de duisternis om ze te bewaren tot het oordeel. Dit oordeel zal uiteindelijk plaatsvinden in Openbaring 20: 10 en 14.

Nadat Christus dit werk allemaal had verricht kwam hij terug naar de aarde om zich te tonen aan de discipelen. Christus heeft veertig dagen met hen over het komende Koninkrijk gesproken lees ik in Handelingen 1: 3. Daarna heeft de 2e hemelvaart plaatsgevonden welke wordt beschreven in Lukas 24: 51 en Handelingen 1: 9. 
En nu wachten wij op Zijn wederkomst. Dan zal Christus zichtbaar Koning zijn.