Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Ik besloot om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


dinsdag 8 oktober 2019

OPENBARING 19


De studie over Openbaring 19 is eindelijk af. Vanwege de vele buiten en zomer activiteiten heeft het lang geduurd.

Ik geef een korte samenvatting van het hoofdstuk en wil iets doorgeven over vers 11 en 16.

Korte samenvatting:

In de verzen 1 - 4 wordt de val van Babylon (in Openbaring 18) bejubeld door een grote menigte in de hemel uit het volk Israël.  Vanaf vers 7 – 10 lees ik over de bruiloft van het Lam. Ik geloof dat de bruid bestaat uit eerstelingen of eerstgeboren Israëlieten.  In vers 11 ziet Johannes de hemel geopend en beschrijft hij Christus als de oordelende. Christus wordt 'Getrouw en Waarachtig', 'het Woord van God', 'Koning der koningen' en 'Heere der heren' genoemd. Daarna wordt vanaf vers 17 beschreven hoe de tegenstanders van Christus in de poel van vuur aan hun einde zullen komen.

Openbaring 19: 11a En ik zag de hemel geopend.

Johannes ziet de hemel geopend.

Bij de doop van de Here Jezus gingen de hemelen open in Lukas 3: 21 en:
Mattheus 3: 16, 17 16 En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. 17 En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb
Lukas 3: 21 En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd,

Stefanus zag een open hemel in: 
Handelingen 7: 56 En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God
Petrus zag in Handelingen 10: 11 een laken met onreine dieren uit de hemel komen: 
Handelingen 10: 11a En hij zag de hemel geopend
Ezechiël zag een geopende hemel van waaruit hij visioenen te zien kreeg in:
Ezechiël 1: 1b toen ik te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar was, gebeurde het dat de hemel geopend werd en ik visioenen van God kreeg te zien.

Die 'open hemel' moet heel bijzonder zijn geweest voor Ezechiël, Stefanus, Petrus en Johannes. Stefanus zag Christus aan de rechterhand van God.

Johannes zag Christus op een wit paard oordelen en oorlog voeren. Dit klinkt ernstig en de situatie in de toekomst zal ook ernstig zijn.

In Openbaring 6: 14 lees ik dat de hemel terug zal wijken als een boekrol. Een geopende hemel is iets waar ik mij nu niets bij voor kan stellen. Maar het zal indrukwekkend zijn.


Zullen de mensen dan allemaal de komende oordelende Christus zien? Hoe ze zullen reageren lees ik in: 
Openbaring 6: 14 - 17 14 En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. 15 En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. 16 En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. 17 Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?

Er zal een groep mensen zijn die liever sterft. Misschien denken ze dat ze zo onder de oordelen en de toorn van het Lam kunnen uitkomen. Zij hebben Hem niet willen erkennen als Zoon van God en als Verlosser. Triest is dat. 

Toch lees ik ook andere dingen in Gods Woord namelijk in: 
Jesaja 45: 23 Ik heb gezworen bij Mijzelf uit Mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren dat voor Mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij Mij zal zweren
Romeinen 14: 11 Want er staat geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de Heere: Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden.
Filippenzen 2: 10 opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn,

Hier maak ik uit op dat alle mensen onder de indruk zullen komen van wat zij zien in de geopende hemel. Mogelijk vallen de meesten overweldigd in aanbidding neer voor Koning Christus en zullen het eeuwige evangelie aannemen: 
Openbaring 14: 6, 7 6 En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. 7 En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

Openbaring 19: 16 Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.

In Openbaring 19: 11 wordt de eerste naam van Christus genoemd; Getrouw en waarachtig en in vers 13 de tweede; Woord van God. De derde naam 'Koning der koningen en Heere der heren' zal op Zijn bovenkleed en op Zijn dij geschreven staan. In vers 13 lees ik dat het kleed van Christus in bloed van de vervolgers van de dienstknechten is ondergedompeld. Ondanks dat, of juist daardoor, zal deze overwinnende naam op het kleed geschreven zijn. Zal dat ook een reden zijn dat de meesten toch zullen buigen en God zullen belijden?

Ik heb gezocht naar een reden waarom deze naam ook op de dij van Christus zal staan. Ik vond alleen in de Kanttekeningen bij de Statenvertaling een mooi antwoord:
"Dat is, op Zijn kleed hangende op Zijn dij, dat is, openlijk voor de ogen van een ieder, gelijk het kleed op de dij eens mans die te paard zit, meest gezien wordt, en meest openbaar is."

Wil je meer lezen over Openbaring 19 kijk dan in de studie Openbaring 19.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten