Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

zondag 28 juli 2019

Voortschrijdend genot.


Voortschrijdend genot.

Van het jaar 1999 tot en met 2011 heb ik geskeelerd. Dan ging ik meestal de polder in en genoot bij mooi weer van het geploeter op skeelers. Ik was er trots op dat ik het kon en het geval voldoening. Bovendien was ik in beweging. Toch was het ook wel wat spannend. Een steentje lag in een klein hoekje. En ja hoor, in 2011 viel ik en brak ik mijn linker schouder. Einde skeeler verhaal. Toen ik genezen was zocht ik naar iets anders en dat werd fietsen. Langzamerhand ging dit over in het zwerven door de bossen, op de fiets, het liefst 's morgens vroeg op zoek naar wild. En wat is het dan leuk om een kudde herten tegen te komen. Ik geniet hier nog meer van dan van skeeleren. Onwillekeurig rees de vraag op of er na deze avonturen nog iets mooiers zou kunnen komen. Als ik mijn leven onder de loep neem is daarin, ondanks momenten van moeite, een voortschrijdend genot te zien. De laatste jaren ben ik gelukkiger dan ervoor, op alle fronten. Natuurlijk zie ik wel dat donkere wolken samen pakken in deze wereld en vraag ik mij af of ik ook zo zou kunnen schrijven als ik opgesloten zat in een hete container vanwege geloven in Christus, of als ik langdurig ziek zou zijn en voortdurende ongemakken zou hebben.

Nee, mijn gedachten gaan uit naar de hemelse toekomst. Ik kan in een leven na de dood geloven omdat Christus uit de dood is opgestaan, is teruggekomen en weer is opgevaren. Het toekomstige leven moet absoluut mooier zijn.

Door mijn studie over Openbaring ben ik veel met de toekomst bezig. Na de 'grote verdrukking' krijgt het volk Israël een duidelijke bediening. In Openbaring 5: 10 / 20: 6 en 22: 3, 5 lees ik dat het volk Israël, als koningen en priesters zullen regeren met Christus; 
Openbaring 11: 15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid
Openbaring 22: 3, 5b 3 En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, 5b En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.

De Gemeente zal één zijn met Christus. Zij is Zijn Lichaam en Hij het Hoofd
Kolossenzen 1: 18 En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

Ik kan mij er weinig bij voorstellen. Maar gezien mijn ervaring van voortschrijdend genot ga ik er vanuit dat het alleen maar beter kan worden. Geen tranen en ziekte meer. Behalve zingen en aanbidden geloof ik dat er veel te doen zal zijn. Ook de Gemeente zal met Hem regeren
2 Timotheüs 2: 12a Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren.Ik hoop dat ik dan de delen van de nieuwe aarde mag gaan zien die ik in mijn leven nooit heb gezien, dan alleen van foto's of tijdschriften. Maar voorlopig ben ik nog op aarde. Als ik zie naar de moeiten van de ouderen, maar ook van veel jongeren dan is dit geen ervaring van voortschrijdend genot. Ik hoop en bid dat zij (en ook ik) zich mogen en kunnen richten op Filippenzen 3: 14 en op: Romeinen 8: 18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.

Ondertussen heb ik gewerkt aan een kleine studie over het 'waarom van het lijden'. Dit naar aanleiding van het programma "Andries en de wetenschap" waarin Andries Knevel met vijf wetenschappers over 'geloof en wetenschap' maar ook over 'het waarom van het lijden' sprak. Deze vijf uitzendingen waren in december 2018. Wat mij bezig hield waren kritische reacties op deze uitzendingen. Ik vind het belangrijk om deze kritiek te onderzoeken en me af te vragen of het terecht is zodat ik er van kan leren. Je vindt de studie hier. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten