Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

zondag 2 september 2018

OPENBARING 13

Openbaring13 is af. 

De studie gaat over de twee beesten. Er zal een beest uit de zee en een beest uit de aarde op komen.

Het beest uit de zee.

Openbaring 13: 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam.

Dit beest uit de zee zal het laatste antichristelijke rijk zijn. In Daniël 2: 31 – 47 lees ik over dit rijk, waar het niet goed mee af loopt. God zal het Koninkrijk der hemelen, Christus als Koning, oprichten: Daniël 2: 44, 45 44 In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden. 45 Daarom hebt u gezien dat, niet door mensenhanden, uit de berg een steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar.

Ondanks de uitleg van zijn droom ging Nebukadnezar een groot gouden beeld van zichzelf maken. Daniel 3: 1 Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte zestig el was, en zijn breedte zes el. Hij richtte het op in het dal Dura, in het gewest Babel.


Ik vond op “google afbeeldingen” een tekening van het beeld van Nebukadnezar, met daarin vermeld de rijken die er zijn geweest en het rijk wat nog gaat komen. Het is dezelfde afbeelding als uit het boek van C.H. Welch “Deze profetie”. De schets is gemaakt door W.G. Whitaker.

Het bijzondere van deze afbeelding is dat het aangeeft op welk tijdstip zich de bedeling van “Het geheimenis” bevindt. Bijna onderaan staat: 

“The present dispensation of the mystery. Time is not reckoned where Israël is Lo-Ammi.”
De huidige bedeling van het geheimenis. De tijd staat stil zolang Israël Lo-Ammi is.”

Het geheimenis is de tussengevoegde bedeling waarin wij nu leven. Het is de bedeling waarin “Het Lichaam van Christus” door God uit gelovigen van de volkeren wordt gevormd. Deze periode is niet mee gerekend in de profetieën over Israël en de eindtijd. De geschiedenis van Israël stopt aan het einde van het boek Handelingen en zal weer verder lopen in het boek Openbaring. Israël behoort door zijn verwerping van de Messias aan het einde van Handelingen nu ook tot de volkeren. Wanneer een Israëlieten tot geloof komt wordt deze door God ingelijfd in Het Lichaam van Christus. Daarom is het voor gelovigen uit de volkeren niet mogelijk om zich te beroepen op de wetten en feesten van Israël. Het volk is op dit moment Lo-Ammi. Wanneer de bedeling van “Het geheimenis” ten einde komt zal God de draad weer opnemen met Zijn geliefde volk Israël en Zijn beloften aan hen inlossen. Zij zullen dan hun Messias wel aannemen. Maar voor het zover is zal er een grote verdrukking zijn. In die verdrukking zal het laatste rijk met zijn tien koningen regeren. Daarover gaat in het boek Openbaring.

Het beest uit de aarde.

De studie over Openbaring 13 gaat natuurlijk ook over vers 11 en 18 waar ik lees over het getal van het beest. Dit andere beest, uit de aarde, is de valse profeet oftewel de antichrist. Hij wordt in Openbaring 13: 18 aangeduid door het getal 666.

Openbaring 13: 18 Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Over dit getal 666 zijn nogal wat sites te vinden op internet. Uit deze site citeer ik:
666 Heilig in Islam
Het Bijbelse getal voor het Beest, 666, heeft tevens een sterke binding met de islam. Niet alleen is 666 in de islam een zeer heilig getal voor Allah, maar ook bestaat het in de brontekst van Openbaring uit Arabische tekens die het woord ‘bismillah’ (in de naam van Allah) vormen, gevolgd door de 2 gekruiste zwaarden van de wereldwijde jihad, de gewapende islamitische strijd tegen alle niet-moslims..... Bedacht moet worden dat het Griekse woord ges, wat hier vertaald is met (gehele) aarde, op andere plaatsen in de Bijbel een land, een regio of een territorium betekent, of slaat op de inwoners van een bepaald gebied. Dat houdt in dat het teken van het Beest niet noodzakelijk aan ALLE bijna 7 miljard inwoners van de Aarde zal worden opgelegd, maar enkel aan degenen die wonen in het laatste, achtste wereldrijk, het ‘rijk van het beest’. In de context van de profetieën over dit rijk en het feit dat er een verplichte ‘aanbidding’, dus een bepaalde religie aan het teken van het beest verbonden zal zijn, lijkt dit dan ook een waarschijnlijkere verklaring.....Tenslotte concentreren de oordelen in Openbaring zich voor een groot deel op ‘een vierde deel’ (Opb.6: 8) of ‘een derde deel’ (Opb.8: 7-12) van de Aarde, en specifiek op het gebied rond de rivier de Eufraat: het Midden Oosten (Opb.9: 14, 16: 12). Wel is duidelijk dat de hele wereld zal worden getroffen door de vele eindtijd plagen, en betrokken zal worden in de allerlaatste veldslag, het alom bekende ‘Armageddon’ in het Israëlische dal van Megiddo.”

Andere sites die over dit onderwerp schrijven zijn:
De site van "Wim Jongman" en de site van "Mens en samenleving".

Op de site van de "Vergadering nu" vond ik een compleet boekwerk met uitleg over dit onderwerp. Het is de moeite waard om te lezen.

Ik heb ook een kritische site gevonden. Daarin lees ik relativerende stukken over het getal van het beest. Maar of het gespeculeer naar dit getal nu allemaal onzin is, is maar de vraag. Ook onderstaande barcode wordt er beschreven.

Hoe zit het met die barcode. Is dit de voorloper van het merkteken van het beest uit: Openbaring 13: 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

De barcode wordt nu inderdaad gebruikt op alle producten die ik kan kopen.
Op Wikipedia  vind ik vier barcodes met uitleg. Het gaat om de groene barcode G, de blauwe barcode L en de rode barcode R. Samen vormen ze de streepjes barcode die ik op de producten vind. In de groene en rode barcode vind ik de streepjes 6 aangegeven die in het begin, het midden en het einde de tussenliggende codes markeren. Dat lijken dus inderdaad drie zessen te zijn. Is dit toeval of niet?


Barcode G
Barcode L
Barcode R
Barcode GLR

Op de site van “Apie Spoel vind ik dezelfde uitleg.

Wat ik weet is dat satan de overste van deze wereld en de god van deze eeuw is, zoals ik lees in: 
Efeze 2: 2 waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid
2 Korinthe 4: 4 Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind. 

In die zin heeft satan hier ook bijna alles te zeggen. Het zou dus zomaar kunnen dat hij ons langzamerhand toe drijft naar de volledige controle zoals die in Openbaring wordt beschreven.

Maar mogelijk is het nog te vroeg om te zeggen wie of wat 'recht' heeft op het getal van het beest. Laten we waakzaam zijn: Mattheus 24: 4, 5 4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. 5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.

Zie verder de uitgebreide studie van Openbaring13.

1 opmerking: