Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

woensdag 18 april 2018

OPENBARING 11


Openbaring en hemelvaart.

Openbaring 11: 12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na.

Hoe het met de hemelvaart van de twee getuigen afloopt kun je lezen in mijn studie over Openbaring 11. Deze hemelvaart doet mij uiteraard denken aan de hemelvaart van de Here Jezus.

Twee hemelvaarten.

Ik herinner mij een preek van vorig jaar (30-4-2107) waarin werd gezegd dat er eigenlijk 'twee hemelvaarten' zijn. De bekende hemelvaart, waar wij op Hemelvaartsdag bij stil staan, staat beschreven in Lukas 24: 51 en Handelingen 1: 9. Dit is dan de '2e hemelvaart'.

Lukas 24: 51 En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel
Handelingen 1: 9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

Hij werd opgenomen: Grondtekst in Lukas:          hij-werd-omhoog-gebracht
Werd hij opgenomen: Grondtekst in Handelingen: hij-werd-omhoog-geheven.

Hier wordt, zowel in de teksten van de Herziene Statenvertaling als in de grondtekst, niet over een hemelvaart gesproken. Wat wij hemelvaart noemen is een 'opgenomen worden' of zoals de grondtekst schrijft, een omhoog gebracht/geheven worden.

Interessant is dat in de grondtekst van beide teksten ongeveer hetzelfde staat. Deze teksten hebben iets met elkaar te maken. Het lijkt erop dat de Heer door een buitenstaande kracht omhoog ging. Zo hebben de discipelen het gezien. Het is duidelijk dat Christus toen echt weg was en Zich voorlopig ook niet meer aan de discipelen zou vertonen. Hij zal pas weer zichtbaar terug komen als Israël Hem als Messias zal hebben aanvaard.

De '1e hemelvaart' staat in:

Johannes 20: 16 – 18 16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester. 17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God. 18 Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

In de Grondtekst staat: 
Ik ben nog niet opgevaren: nog-niet ik-ben-omhoog-gegaan
Ik vaar op:                        ik-ga-omhoog.

Het lijkt erop dat de Here Jezus hier Zelf de kracht had om omhoog te gaan, door de lucht. Net zoals Hij zegt in: 
Lukas 32: 46 In Uw handen beveel ik mijn geest. Vergelijk Johannes 20: 17 met Lukas 24: 51 en Handelingen 1: 9.

Maria mocht de Here Jezus nog niet vasthouden omdat? 

1. Zij mee had geholpen met het afleggen van de Hem en volgens de wet onrein was door het aanraken van een dode; Numeri 19: 16.
2. De Here Jezus nog niet opgevaren was. Thomas mocht Hem acht dagen later de wel aanraken lees ik in Johannes 20: 26 en 27. Dat kon dus omdat de Here Jezus toen opgevaren en weer teruggekeerd was. Johannes 20: 26, 27 26 En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u. 27 Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig.
3. De Here Jezus het eenmalige offer van Zijn bloed persoonlijk in Het Heiligdom bij Zijn Vader moest brengen. Daarna verscheen Hij weer op aarde en mocht Hij aangeraakt worden. Ik lees dat in Hebreeën 9: 11 - 28.
Hebreeën 9: 11, 12, 24  11 Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. 12 Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. 24 Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons, 

Deze '1e hemelvaart was een nieuw gezichtspunt voor mij. Ik heb altijd gemeend dat Johannes 20: 17 een toespeling was op de '2e hemelvaart' in Handelingen 1: 9. Wel heb ik mezelf hier nog wat vragen over gesteld. Het resultaat van die zoektocht kun je hieronder lezen.

Waarom moest de Here Jezus direct omhoog gaan naar Zijn Vader?


Mogelijk geeft Efeze 4: 8a een antwoord op deze vraag. De 1e hemelvaart was nodig omdat de Here Jezus de gevangenis gevangen moest nemen. Daarvan lees ik in:

Efeze 4: 8a Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis (161) gevangen (162).
Daarom hij-zegt omhoog-gaande tot-in-hoogte hij-neemt-krijgsgevangen (162krijgsgevangenschap(161).
In de “Naardense Bijbel” staat: Daarom heet het: ‘ten hoge opgevaren nam hij gevangen (162de gevangenis'(161).

Ik zie dat de woorden in de grondtekst omgekeerd staan in vergelijking met de HSV. 

Ik vind het 'gevangen nemen van de gevangenis' erg lastig te begrijpen. Ik kijk eerst maar eens in de grondtekst en doe dit met behulp van de 'Strongnummers' zodat ik kan zien welke woorden hetzelfde nummer hebben.

Toen Hij opvoer in de hoogte:  Daarom hij-zegt omhoog-gaande tot-in-hoogte.
Nam Hij de gevangenis (161): krijgsgevangenschap (161).
Gevangen (162):                    hij-neemt-krijgsgevangen (162).

Ondanks dat Efeze 4: 8 lastig te begrijpen is, zie ik een overeenkomst met Johannes 20: 17. In de de Herziene Statenvertaling en in de grondtekst staat in beide teksten 'omhoog gaan of omhoog gaan tot in de hoogte'. Beide teksten hebben dus ook hier iets met elkaar te maken. De Here Jezus voer, door de kracht die Hij bezat, bewust omhoog door de lucht.

Tot nu toe wordt de prediking van een '1e en 2e hemelvaart' bevestigd.

Wat is die gevangenis van Efeze 4: 8?

Om hier antwoord op te geven ga ik naar 1 Petrus 3: 18 – 20. Dat vers maakt iets duidelijk over deze gevangenis en zijn bewoners.

1 Petrus 3: 18b, 19, 20a 18 Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest, 19 door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, 20a namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach,

In vers 18b lees ik dat Christus dood is geweest en levend gemaakt is door de Geest. In vers 19 heeft Christus, door diezelfde Geest toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt
In de grondtekst staat: 'in welke ook aan-de in cel geesten gegaan-zijnde hij-proclameert'. 
In vers 20 staat wie die geesten zijn namelijk degenen die voorheen, in de dagen van Noach, ongehoorzaam waren.

De gangbare gedachte is dat toen Christus heenging (stierf) Hij aan de doden (met levende zielen) uit Noachs dagen in het dodenrijk/hel het evangelie gepredikt heeft. Dat zou betekenen dat Christus naar beneden ging, naar de graven/hel. Maar dat klopt niet. Er staat dat:

1. Christus 'is gegaan'. Dit lijkt mij hier 'het omhoog gaan tot in de hoogte'. Dit komt overeen met Efeze 4: 8a waar Christus opvoer, in de lucht. 
2. Christus naar de cel of gevangenis (in de hoogte) ging en niet naar het dodenrijk/hel
3. Christus aan geesten die in de cel zijn geproclameerd heeft. Hij heeft iets stellig bekend gemaakt. Proclameren is wat anders dan het evangelie prediken (a)
4. Die geesten in de gevangenis/cel degenen zijn die in de dagen van Noach ongehoorzaam aan God waren. Het waren niet de doden in 'de hel'.

(a) Proclameren is: Afkondigen, Bekendmaken, Openlijk bekend maken, Uitroepen Uitschrijven.
Prediken is: Verkondigen, De godsdienst verkondigen, Een leerrede houden, Leraren, Leren, Preken, Aanzetten tot.

Conclussie.

In Johannes 20: 19 is Christus direct omhoog gevaren naar Zijn Vader. 
Efeze 4: 8a zinspeelt hierop en voegt toe dat Christus, terwijl Hij omhoog voer, de gevangenis gevangen genomen heeft
In 1 Petrus 3: 20a wordt, terwijl Christus omhoog ging, aan de geesten in de gevangenis iets geproclameerd. Deze geesten zijn de ongehoorzamen uit de dagen van Noach. 
De gevangenis van Efeze 4: 8 en 1 Petrus 3: 19 is dus een bijzondere gevangenis.


Wat is de tartarus?

Ik lees in 2 Petrus 2: 4 over de tartarus. Deze tartarus verteld mij weer iets over de gevangenis van Efeze 4: 8.

2 Petrus 2: 4 Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden;

In de grondtekst staat: 
In de hel geworpen: in de tartarus werpende Grieks: tartarôsas. 
Ketenen:                 in-spelonken 
Van de duisternis:    van donkerheid

Ik zie in 2 Petrus 2: 4 een overeenkomst met 1 Petrus 3: 19 en 20a namelijk:
1. De engelen die gezondigd hebben komen overeen met de geesten in de gevangenis die ongehoorzaam waren
2. Ketenen van de duisternis komt overeen met de gevangenis.

Er staat in de grondtekst tartarus en niet 'hel'. In de NBV is dat rechtstreeks zo vertaald. De “Naardense Bijbel” heeft tartarus vertaald door 'afgrond'. Tartarus komt alleen maar voor in 2 Petrus 2: 4. Ik kan dit begrip dus niet toetsen aan een andere teksten. Dan zal ik het uit de verbanden moeten halen.

In die tartarus zitten engelen die gezondigd hebben aan ketenen gevangen in donkere spelonken. Die engelen lijken mij de geesten in de gevangenis uit 1 Petrus 3: 19.
Ik lees in Efeze 6: 12 een aanvulling op de duisternis in de tartarus. Er worden overheden en machten genoemd. Dit zijn de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Het zijn de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. In Efeze 2: 2 staat dat satan de aanvoerder van de macht in de lucht is. Als satan en de demonen de baas in de lucht zijn, dan is het begrijpelijk dat dit een duistere plek is. Dit is ook te merken op aarde.

Efeze 6: 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten
Efeze 2: 2 waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid,

Om het plaatje van satan en zijn demonen rond te maken lees ik nog in psalm 104: 4 dat geesten engelen zijn. Bovendien lees ik in Mattheus 8: 28 – 34, Markus 5: 1 – 20 en Lukas 8: 26 – 39 en dat er boze engelen of demonen zijn.

Psalm 104: 4 Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten, Zijn dienaren tot vlammend vuur
Mattheus 8: 31 De demonen smeekten Hem: Als U ons uitdrijft, sta ons dan toe dat wij in die kudde varkens gaan.

Conclussie.

In Johannes 20: 19 is Christus direct omhoog gevaren naar Zijn Vader. 
Efeze 4: 8a zinspeelt hierop en voegt toe dat Christus, terwijl Hij omhoog voer, de gevangenis gevangen genomen heeft
In 1 Petrus 3: 20a wordt, terwijl Christus omhoog ging, aan de geesten in de gevangenis iets geproclameerd. Deze geesten zijn de ongehoorzamen uit de dagen van Noach. 
De gevangenis van Efeze 4: 8a en 1 Petrus 3: 19 is dus een bijzondere gevangenis. 
In 2 Petrus 2: 4 wordt deze gevangenis de 'tartarus' genoemd. Daar worden satan en zijn machten, de demonen, gevangen gehouden aan ketenen van de duisternis. 
Efeze 6: 12 en Efeze 2: 2 bevestigen deze duisternis in de hemelse gewesten of lucht.

Waarom is satan gevangen in de lucht?

Het wordt nu langzamerhand iets duidelijker. Satan is overste of aanvoerder van de lucht geworden nadat hij van de berg Gods moest verdwijnen in: 

Ezechiël 28: 14 - 17 14 U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. 15 Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. 16 Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen. 17 Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw glans; Ik heb u op de aarde henengeworpen,

Over satan en zijn mede gevallen engelen is een oordeel geveld. Ze bevinden zich in de lucht van onze aarde en kunnen daar niet meer weg. Zij kunnen niet meer terug naar Gods berg. Voor hen is de lucht een cel of gevangenis. Helaas kunnen ze op aarde nog wel genoeg narigheid aanrichten. Satan en zijn demonen zijn de overheden en machten in de hemelse gewesten. Dus kan ik er van uit gaan dat de krijgsgevangen van Efeze 4: 8a de demonen zijn die gevangen zitten in de lucht in duisternis, in de 'tartarus'.
Deze uitleg vind ik ook in het blad AMEN en in brochure 21 op de site “Levend water

Waarom moest Christus langs de de gevangenis van de demonen gaan?

Christus moest die gevangenis gevangen nemen lees ik in Efeze 4: 8a. Misschien dat Kolossenzen 2: 15 duidelijk kan maken waarom dat dan nodig was: 
Kolossenzen 2: 15 Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Christus heeft door zijn lijden, sterven en opstanding de zonde en de dood overwonnen. Hij heeft satan overwonnen, de veroorzaker van de zonde en de dood, zie Genesis 2: 17 en Genesis 3. Hij heeft getriomfeerd over satan en zijn demonen. Dat moest Christus laten zien in die gevangenis.

Samenvatting.

Samengevat zie ik dat er een 1e hemelvaart is. Dit houdt in dit dat Christus direct na Zijn opstanding, in Johannes 20: 19, opgevaren is naar zijn Vader. Tijdens dit omhoog gaan door de lucht, beschreven in Efeze 4: 8a, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen. 
In 1 Petrus 3: 19 heeft Christus Zijn overwinning geproclameerd aan de geesten in die gevangenis (cel). Christus heeft niet tegen hen gepredikt. Hij heeft getriomfeerd zegt Kolossenzen 2: 15. Hij heeft de engelen die gezondigd hebben, zo lees ik in 2 Petrus 2: 4, in de tartarus gebonden aan ketenen van de duisternis om ze te bewaren tot het oordeel. Dit oordeel zal uiteindelijk plaatsvinden in Openbaring 20: 10 en 14.

Nadat Christus dit werk allemaal had verricht kwam hij terug naar de aarde om zich te tonen aan de discipelen. Christus heeft veertig dagen met hen over het komende Koninkrijk gesproken lees ik in Handelingen 1: 3. Daarna heeft de 2e hemelvaart plaatsgevonden welke wordt beschreven in Lukas 24: 51 en Handelingen 1: 9. 
En nu wachten wij op Zijn wederkomst. Dan zal Christus zichtbaar Koning zijn.4 opmerkingen:

 1. Je hebt er een hele studie van gemaakt, duidelijk. Dankjewel.
  Bezoek je nu geen gemeente meer?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Emma, bedankt voor je reactie. Het is goed te horen dat de studie duidelijk is. Het was inderdaad een hele klus om deze studie te maken. Wat ik dan voor ogen heb is de stappen, waarvan ik meen dat er gemaakt worden, te begrijpen. En dat wil ik dan ook graag overbrengen.
   Ik bezoek zeker nog wel een gemeente. Dat is de gemeente waar die laatste verrassende uitleg gepredikt wordt. Ik ben daar nu sinds 2002. Ik ben dus nog nooit zo lang achter elkaar in een gemeente geweest.

   Verwijderen
 2. Ja, is een goede studie. Ik ga hem in kleur printen. Die kleuren zijn een soort houvast in je tekst. Dank je wel.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bedankt voor je reactie. Die kleuren hebben inderdaad die functie. Het wordt er overzichtelijk door en ik vind het ook wel leuk en vrolijk staan.

   Verwijderen