Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

donderdag 8 maart 2018

OPENBARING 10

Heiligen en Openbaring 10.

In Visie 46 (2017) las ik iets over heiligen en wat die betekenen voor katholieke gelovigen. Anton de Wit, die wordt geïnterviewd, legt uit hoe het met heiligen zit. Ze worden niet aanbeden. Ze worden vereerd, maar dat hoort bij het geloof. Het zijn geen heilige boontjes. Een kritische lezer, in Visie 49, was het hier niet mee eens. Andries Knevel roept in zijn column, in Visie 47, de katholieken op om hun kerken niet te snel te sluiten. Dit omdat protestantse gelovigen deze Godshuizen wel eens meer kunnen gaan bezoeken om het evangelie te gaan ervaren.

Ondanks dat ik wel heb gemerkt dat er meer contact wordt gezocht met het 'katholieke geloof' ben ik niet helemaal gerust over deze 'heiligen' uitleg en daarom heb ik enkele site bezocht.

Hier lees ik dat er “Twintig katholieke heiligen zijn er die je moet kennen want zij zijn voorsprekers voor ons bij God.” 
En hier lees ik o.a. “Onder paus Johannes Paulus II (1978-2005) is het aantal wonderen voor een zaligverklaring teruggebracht tot één en voor een heiligverklaring tot twee. Als aan deze drie criteria is voldaan kondigt de paus plechtig af dat de persoon lokaal (als zalige) of wereldwijd (als heilige) vereerd mag worden.” 
Tenslotte lees ik hier nog “Voor katholieke christenen is het ook mogelijk de voorspraak van heiligen en vooral van Maria, de moeder van Jezus, in te roepen.
Eigenlijk krijg ik toch de indruk dat die heiligen meer eer krijgen dan ze toekomen. Natuurlijk, wij hebben ook zo onze gelovigen die we bewonderen, zoals Spurgeon, Billy Graham, Ouweneel, Darby, Luther en nog vele anderen. En daar mag het dan bij blijven.

Maar, zegt Gods Woord niet dat alle gelovigen heiligen zijn? 
In de Efeze brief alleen al worden gelovigen minstens negen keer 'heiligen' genoemd. 'Heiligen' betekent: apart gezet. Het kan om dingen en mensen gaan. Zie bijvoorbeeld Exodus 40: 13 waar Aäron aparte gezet wordt als priester voor God. Paulus zegt van zichzelf in: Efeze 3: 8a Mij, de allerminste van alle heiligen. Het kan dan onze ego strelen eventueel postuum door mensen 'heilig' of 'zalig' verklaard te worden. Toch is het vele malen waardevoller door God IN Christus als heilig en zalig te worden gezien. Zo lees ik in:

Kolossenzen 1: 2 aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Kolosse zijn: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
Titus 3: 4 – 7 4 Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, 5 maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. 6 Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker, 7 opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven.

In Openbaring gaat het over een andere groep 'heiligen', namelijk het volk Israël. Zij zijn door God uitverkoren om als koningen en priesters de wereld in te trekken om het evangelie van het Koninkrijk te prediken. 

Exodus 19: 6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken.
1 Petrus 2: 9, 10 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, 10 u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.
Openbaring 1: 6 en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Maar voor het zover is moet er eerst nogal wat gebeuren. In mijn studie over Openbaring 10 laat ik daarvan weer iets zien. Johannes krijgt de opdracht om opnieuw te profeteren over vele volken, naties, talen en koningen. Dit nadat hij het geopende verzegelde boekje moet opeten.

Openbaring 10: 10, 11 10 En ik nam het boekje uit de hand van de Engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. 11 En Hij zei tegen mij: U moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen.


1 opmerking: