Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

woensdag 21 februari 2018

OPENBARING 9


OPENBARING 9

Mijn studie over Openbaring 9 is af. Ik wil er in dit blog iets over delen. Het is een ernstig hoofdstuk. Mijn visie over Openbaring is dat deze profetieën nog vervuld zullen gaan worden in de, mogelijk nabije toekomst. Zie voor verdere uitleg mijn studie “De eindtijd”. Ik geloof dat wij nu leven in “De laatste tijden van de Gemeente”.

Vaak heb ik nog gemeend dat het wel eens mee zou kunnen vallen met de narigheid van 'de grote verdrukking'. Maar nu ik al die komende oordelen zo in de hoofdstukken, die ik tot nu bestudeerd heb, lees vrees ik het ergste. Gelukkig komen degene, die het zegel van God niet hebben, niet in een 'eeuwige durende hel'. Maar toch, deze oordelen zijn ook niet gering. Dus hoop en bid ik dat veel mensen Christus nog zullen aannemen als hun Verlosser, voor het te laat is.

1 En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven.
13 En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de vier horens van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen.

De drie laatste bazuinen zijn verbonden met de drie weeën. In dit hoofdstuk worden twee van de laatste drie bazuinen en weeën beschreven.

De vijfde engel blaast op de bazuin en er valt een ster of koning uit de hemel (vers 11). Dit heeft het eerste wee tot gevolg. Uit de afgrond komen rook en sprinkhanen die de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hebben zullen pijnigen.

De zesde engel blaast op de bazuin. Dit heeft, vanaf vers 15, het tweede wee tot gevolg. Er zullen vier engelen losgemaakt worden. Daaruit zullen tweemaal tienduizend maal tienduizend oftewel 200.000.000 bereden troepen, dit zijn paarden met ruiters, voortkomen. Dit leger zal er afschrikwekkend uitzien lees ik in vers 17. Ze zijn voorzien van zwavelkleurige borstharnassen en leeuwenkoppen. Er zal vuur, rook en zwavel uit hun mond komen. Ik weet niet of dit leger er nu echt zo uit zal zien of dat het symbolische beschrijvingen zijn. Ik vermoed het laatste, maar vaak worden demonische wezens op plaatjes wel voorzien van de meest afschuwelijke afbeeldingen. Hoe dan ook, buiten kijf staat dit leger veel doden zal maken onder de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hebben. Terwijl de overige mensen dit zullen meemaken bekeren zij zich niet.

20 En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen.
21 Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal.

Ik lees in Mattheus 15: 19 en Markus 7: 21, 22 dat deze slechte dingen voortkomen uit het hart van mensen. Het zijn geen leuke teksten. In Romeinen 3 lees ik dat er niemand goed doet. Dat is een ernstig verwijt en bekering en het aannemen van het verlossingswerk van Christus, zijn dus heel hard nodig.

Mattheus 15: 19 Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Markus 7: 21, 22 21 Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, 22 diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid;


Romeinen 3: 11 – 18 10 zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, 11 er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. 12 Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. 13 Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen. 14 Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, 15 hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. 16 Vernieling en ellende is op hun wegen, 17 en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. 18 De vreze Gods staat hun niet voor ogen.

Daarom is het des te verwonderlijk dat ik in de Efeze 1 mag lezen dat er IN Christus geen oordeel en verwijt is maar zegen, al voor de grondlegging der wereld. Wat een genade in deze genade bedeling.

Efeze 1: 3 – 5, 7 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, 4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. 5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, 7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade,

Omdat de oordelen van de bazuinen en de schalen, die door zeven engelen worden uitgevoerd, veel overeenkomsten laten zien heb ik ze hieronder in een schema gezet. Het is in ieder geval voor mij zo wat overzichtelijker geworden.

Openbaring 8, 9 – 11 Bazuinen. Gedeeltelijke openbaring van toorn: Openbaring 16 Schalen. Volledige openbaring van toorn:
8: 7
eerste bazuin
Op de aarde vuur en bloed 3e deel bomen en gras verbrand. 16: 2
eerste schaal
Op de aarde kwaadaardige gezwellen aan hen die het beest aanbidden.
8: 8,9
tweede bazuin
Op de zee wordt 3e deel bloed. 3e deel schepselen sterft. 3e deel schepen vernietigd. 16: 3
tweede schaal
Op de zee, wordt als bloed. Alle levende wezens sterven.
8: 10, 11
derde bazuin
Op de rivieren en waterbronnen. 3e deel aangetast. 3e deel alsum. 16: 4
derde schaal
Op de rivieren en waterbronnen. Alles aangetast. Het wordt bloed.
8: 12
vierde bazuin
Op de zon maan en sterren. 3e deel aangetast en 3e deel van dag en nacht. 16: 8
vierde schaal
Op de zon. Mensen verzeng door vuur.
9: 1 – 12
vijfde bazuin
Eerste wee. De afgrond geopend. Duisternis. Mensen 5 mnd. gepijnigd. Apollyon. Abaddon. 16: 10, 11
vijfde schaal
De troon van het beest. Duisternis. Mensen kauwen op hun tong van de pijn.
9: 13 – 11: 14
zesde bazuin
Tweede wee. De rivier de Eufraat. De vier engelen los. Ruiterij. 3e deel mensen gedood. 16: 12 – 14, 19
zesde schaal
De rivier de Eufraat droogt op. De weg voor koningen uit Oosten bereid. 3 geesten als kikvorsen. Harmagedon.
Vanaf 11: 15
zevende bazuin
Derde wee. Stemmen klinken. Koningschap van Christus. 16: 17
zevende schaal
In de lucht. Stem zegt: “Het is geschied”.


2 opmerkingen:

  1. Het is bijna niet te geloven dat mensen na zulke gebeurtenissen nog steeds zo trots en eigenwijs kunnen zijn en blijven... Verdrietig! Maar wel een mooi samenvattend stukje.

    BeantwoordenVerwijderen