Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

zaterdag 27 januari 2018

Jeruzalem

Jeruzalem.

In december 2017 heeft president Trump besloten om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te aanvaarden en ondertussen hebben nog enkele landen dit gedaan. Dit wordt door veel andere landen niet gewaardeerd. Voor christenen staat het buiten kijf. Jeruzalem is Gods stad en de Israëlieten zijn Gods land volk. En dus zou Nederland unaniem ook voor moeten stemmen.

Maar vind ik dat nu ook? Ergens meen ik te voelen dat het niet klopt. O, zeker geloof ik dat Israël Gods volk is en dat er een nieuw Jeruzalem zal komen, zoals beschreven staat in Openbaring 21: 2. En natuurlijk kan ik Jeruzalem de vrede toewensen. Maar God zal Israël zijn land en stad geven op Zijn tijd. Hij heeft daar geen hulp van Trump of anderen voor nodig. Bovendien denk ik dat het nu nog niet de tijd is, voor gelovigen, om het land en de stad voor Israël te claimen, zonder dat de Israëlieten, als volk, tot bekering en berouw zijn gekomen. Doch ik kan dit mis hebben. Zeker is het wenselijk dat ieder land een eigen gebied en hoofdstad heeft. Ook Israël en de Palestijnen. Maar het lijkt erop dat dit niet door mensen op een goede manier tot een oplossing gebracht zal kunnen worden. Tevens is er veel haat tegen de bewoners van Israël en Jeruzalem. Het pijnlijke daarvan is dat dit is voorzegd in Gods Woord. In Zacharia 12 wordt zowel de verdrukking en strijd als de hoop beschreven.
Zacharia 12: 2a, 3, 8a, 9, 10a 2a Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, 3 Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. 8a Op die dag zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschermen. 9 Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heiden volken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. 10a Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.

Ik vind dat we in een spannend tijdperk leven. Wat kan en mag mijn houding zijn ten opzichte van deze grote wereld problematiek? Als mogelijk antwoord enkele teksten:

Mattheus 6: 9, 10 9 Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. 10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.
Filippenzen 4: 6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.
1 Timoteüs 2: 1 – 4 1 Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, 2 voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. 3 Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, 4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.


Ondertussen is mijn studie over Openbaring 8 af. In die studie gaat het in vers 1 over de opening van het zevende zegel met daarna een stilte in de hemel. In vers 2 over het optreden van de 'andere' engel met reukwerk voor God en oordelen. Daarna wordt mij vanaf vers 7 een 2e Blik op de aarde gegund. Vanaf vers 7 treden de eerste vier engelen met bazuinen op en in vers 13 lees ik over de aankondiging van de drie weeën. Het zijn allemaal nog te verwachten 'zware' gebeurtenissen. 

5 opmerkingen:

 1. I appreciate you writing about this topic. I was overjoyed by it, even though it set the world on fire.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Unfortunately, I have not been notified of your message. I only see it now. Thank you for responding and appreciating what I have written. Every time there are such messages in the paper, I determine that it is absolutely not yet accomplished in the middle east. The world will indeed be set on fire.

   Verwijderen
 2. Toch kan zo iemand als Trump wel gebruikt worden om iets in gang te zetten. Net als Kores (Cyrus) gebruikt werd pm een verordening uit te vaardigen om stad en een tempel opnieuw op te bouwen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Je hebt gelijk. Dat is een onderdeel wat ik heb onderschat. God heeft de mens niet nodig maar kan hem wel gebruiken. Eigenlijk zie ik dat ook wel, want de beslissing van president Trump maakt wel heel wat los bij de landen in de wereld. En dat zou kunnen leiden tot een Goddelijke Stap in de toekomst en tot de komst van de antichrist. Is dat ook wat jij bedoelt?

   Verwijderen