Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

donderdag 8 maart 2018

OPENBARING 10

Heiligen en Openbaring 10.

In Visie 46 (2017) las ik iets over heiligen en wat die betekenen voor katholieke gelovigen. Anton de Wit, die wordt geïnterviewd, legt uit hoe het met heiligen zit. Ze worden niet aanbeden. Ze worden vereerd, maar dat hoort bij het geloof. Het zijn geen heilige boontjes. Een kritische lezer, in Visie 49, was het hier niet mee eens. Andries Knevel roept in zijn column, in Visie 47, de katholieken op om hun kerken niet te snel te sluiten. Dit omdat protestantse gelovigen deze Godshuizen wel eens meer kunnen gaan bezoeken om het evangelie te gaan ervaren.

Ondanks dat ik wel heb gemerkt dat er meer contact wordt gezocht met het 'katholieke geloof' ben ik niet helemaal gerust over deze 'heiligen' uitleg en daarom heb ik enkele site bezocht.

Hier lees ik dat er “Twintig katholieke heiligen zijn er die je moet kennen want zij zijn voorsprekers voor ons bij God.” 
En hier lees ik o.a. “Onder paus Johannes Paulus II (1978-2005) is het aantal wonderen voor een zaligverklaring teruggebracht tot één en voor een heiligverklaring tot twee. Als aan deze drie criteria is voldaan kondigt de paus plechtig af dat de persoon lokaal (als zalige) of wereldwijd (als heilige) vereerd mag worden.” 
Tenslotte lees ik hier nog “Voor katholieke christenen is het ook mogelijk de voorspraak van heiligen en vooral van Maria, de moeder van Jezus, in te roepen.
Eigenlijk krijg ik toch de indruk dat die heiligen meer eer krijgen dan ze toekomen. Natuurlijk, wij hebben ook zo onze gelovigen die we bewonderen, zoals Spurgeon, Billy Graham, Ouweneel, Darby, Luther en nog vele anderen. En daar mag het dan bij blijven.

Maar, zegt Gods Woord niet dat alle gelovigen heiligen zijn? 
In de Efeze brief alleen al worden gelovigen minstens negen keer 'heiligen' genoemd. 'Heiligen' betekent: apart gezet. Het kan om dingen en mensen gaan. Zie bijvoorbeeld Exodus 40: 13 waar Aäron aparte gezet wordt als priester voor God. Paulus zegt van zichzelf in: Efeze 3: 8a Mij, de allerminste van alle heiligen. Het kan dan onze ego strelen eventueel postuum door mensen 'heilig' of 'zalig' verklaard te worden. Toch is het vele malen waardevoller door God IN Christus als heilig en zalig te worden gezien. Zo lees ik in:

Kolossenzen 1: 2 aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Kolosse zijn: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
Titus 3: 4 – 7 4 Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, 5 maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. 6 Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker, 7 opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven.

In Openbaring gaat het over een andere groep 'heiligen', namelijk het volk Israël. Zij zijn door God uitverkoren om als koningen en priesters de wereld in te trekken om het evangelie van het Koninkrijk te prediken. 

Exodus 19: 6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken.
1 Petrus 2: 9, 10 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, 10 u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.
Openbaring 1: 6 en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Maar voor het zover is moet er eerst nogal wat gebeuren. In mijn studie over Openbaring 10 laat ik daarvan weer iets zien. Johannes krijgt de opdracht om opnieuw te profeteren over vele volken, naties, talen en koningen. Dit nadat hij het geopende verzegelde boekje moet opeten.

Openbaring 10: 10, 11 10 En ik nam het boekje uit de hand van de Engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. 11 En Hij zei tegen mij: U moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen.


woensdag 21 februari 2018

OPENBARING 9


OPENBARING 9

Mijn studie over Openbaring 9 is af. Ik wil er in dit blog iets over delen. Het is een ernstig hoofdstuk. Mijn visie over Openbaring is dat deze profetieën nog vervuld zullen gaan worden in de, mogelijk nabije toekomst. Zie voor verdere uitleg mijn studie “De eindtijd”. Ik geloof dat wij nu leven in “De laatste tijden van de Gemeente”.

Vaak heb ik nog gemeend dat het wel eens mee zou kunnen vallen met de narigheid van 'de grote verdrukking'. Maar nu ik al die komende oordelen zo in de hoofdstukken, die ik tot nu bestudeerd heb, lees vrees ik het ergste. Gelukkig komen degene, die het zegel van God niet hebben, niet in een 'eeuwige durende hel'. Maar toch, deze oordelen zijn ook niet gering. Dus hoop en bid ik dat veel mensen Christus nog zullen aannemen als hun Verlosser, voor het te laat is.

1 En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven.
13 En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de vier horens van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen.

De drie laatste bazuinen zijn verbonden met de drie weeën. In dit hoofdstuk worden twee van de laatste drie bazuinen en weeën beschreven.

De vijfde engel blaast op de bazuin en er valt een ster of koning uit de hemel (vers 11). Dit heeft het eerste wee tot gevolg. Uit de afgrond komen rook en sprinkhanen die de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hebben zullen pijnigen.

De zesde engel blaast op de bazuin. Dit heeft, vanaf vers 15, het tweede wee tot gevolg. Er zullen vier engelen losgemaakt worden. Daaruit zullen tweemaal tienduizend maal tienduizend oftewel 200.000.000 bereden troepen, dit zijn paarden met ruiters, voortkomen. Dit leger zal er afschrikwekkend uitzien lees ik in vers 17. Ze zijn voorzien van zwavelkleurige borstharnassen en leeuwenkoppen. Er zal vuur, rook en zwavel uit hun mond komen. Ik weet niet of dit leger er nu echt zo uit zal zien of dat het symbolische beschrijvingen zijn. Ik vermoed het laatste, maar vaak worden demonische wezens op plaatjes wel voorzien van de meest afschuwelijke afbeeldingen. Hoe dan ook, buiten kijf staat dit leger veel doden zal maken onder de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hebben. Terwijl de overige mensen dit zullen meemaken bekeren zij zich niet.

20 En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen.
21 Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal.

Ik lees in Mattheus 15: 19 en Markus 7: 21, 22 dat deze slechte dingen voortkomen uit het hart van mensen. Het zijn geen leuke teksten. In Romeinen 3 lees ik dat er niemand goed doet. Dat is een ernstig verwijt en bekering en het aannemen van het verlossingswerk van Christus, zijn dus heel hard nodig.

Mattheus 15: 19 Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Markus 7: 21, 22 21 Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, 22 diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid;


Romeinen 3: 11 – 18 10 zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, 11 er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. 12 Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. 13 Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen. 14 Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, 15 hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. 16 Vernieling en ellende is op hun wegen, 17 en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. 18 De vreze Gods staat hun niet voor ogen.

Daarom is het des te verwonderlijk dat ik in de Efeze 1 mag lezen dat er IN Christus geen oordeel en verwijt is maar zegen, al voor de grondlegging der wereld. Wat een genade in deze genade bedeling.

Efeze 1: 3 – 5, 7 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, 4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. 5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, 7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade,

Omdat de oordelen van de bazuinen en de schalen, die door zeven engelen worden uitgevoerd, veel overeenkomsten laten zien heb ik ze hieronder in een schema gezet. Het is in ieder geval voor mij zo wat overzichtelijker geworden.

Openbaring 8, 9 – 11 Bazuinen. Gedeeltelijke openbaring van toorn: Openbaring 16 Schalen. Volledige openbaring van toorn:
8: 7
eerste bazuin
Op de aarde vuur en bloed 3e deel bomen en gras verbrand. 16: 2
eerste schaal
Op de aarde kwaadaardige gezwellen aan hen die het beest aanbidden.
8: 8,9
tweede bazuin
Op de zee wordt 3e deel bloed. 3e deel schepselen sterft. 3e deel schepen vernietigd. 16: 3
tweede schaal
Op de zee, wordt als bloed. Alle levende wezens sterven.
8: 10, 11
derde bazuin
Op de rivieren en waterbronnen. 3e deel aangetast. 3e deel alsum. 16: 4
derde schaal
Op de rivieren en waterbronnen. Alles aangetast. Het wordt bloed.
8: 12
vierde bazuin
Op de zon maan en sterren. 3e deel aangetast en 3e deel van dag en nacht. 16: 8
vierde schaal
Op de zon. Mensen verzeng door vuur.
9: 1 – 12
vijfde bazuin
Eerste wee. De afgrond geopend. Duisternis. Mensen 5 mnd. gepijnigd. Apollyon. Abaddon. 16: 10, 11
vijfde schaal
De troon van het beest. Duisternis. Mensen kauwen op hun tong van de pijn.
9: 13 – 11: 14
zesde bazuin
Tweede wee. De rivier de Eufraat. De vier engelen los. Ruiterij. 3e deel mensen gedood. 16: 12 – 14, 19
zesde schaal
De rivier de Eufraat droogt op. De weg voor koningen uit Oosten bereid. 3 geesten als kikvorsen. Harmagedon.
Vanaf 11: 15
zevende bazuin
Derde wee. Stemmen klinken. Koningschap van Christus. 16: 17
zevende schaal
In de lucht. Stem zegt: “Het is geschied”.


zaterdag 27 januari 2018

Jeruzalem

Jeruzalem.

In december 2017 heeft president Trump besloten om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te aanvaarden en ondertussen hebben nog enkele landen dit gedaan. Dit wordt door veel andere landen niet gewaardeerd. Voor christenen staat het buiten kijf. Jeruzalem is Gods stad en de Israëlieten zijn Gods land volk. En dus zou Nederland unaniem ook voor moeten stemmen.

Maar vind ik dat nu ook? Ergens meen ik te voelen dat het niet klopt. O, zeker geloof ik dat Israël Gods volk is en dat er een nieuw Jeruzalem zal komen, zoals beschreven staat in Openbaring 21: 2. En natuurlijk kan ik Jeruzalem de vrede toewensen. Maar God zal Israël zijn land en stad geven op Zijn tijd. Hij heeft daar geen hulp van Trump of anderen voor nodig. Bovendien denk ik dat het nu nog niet de tijd is, voor gelovigen, om het land en de stad voor Israël te claimen, zonder dat de Israëlieten, als volk, tot bekering en berouw zijn gekomen. Doch ik kan dit mis hebben. Zeker is het wenselijk dat ieder land een eigen gebied en hoofdstad heeft. Ook Israël en de Palestijnen. Maar het lijkt erop dat dit niet door mensen op een goede manier tot een oplossing gebracht zal kunnen worden. Tevens is er veel haat tegen de bewoners van Israël en Jeruzalem. Het pijnlijke daarvan is dat dit is voorzegd in Gods Woord. In Zacharia 12 wordt zowel de verdrukking en strijd als de hoop beschreven.
Zacharia 12: 2a, 3, 8a, 9, 10a 2a Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, 3 Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. 8a Op die dag zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschermen. 9 Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heiden volken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. 10a Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.

Ik vind dat we in een spannend tijdperk leven. Wat kan en mag mijn houding zijn ten opzichte van deze grote wereld problematiek? Als mogelijk antwoord enkele teksten:

Mattheus 6: 9, 10 9 Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. 10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.
Filippenzen 4: 6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.
1 Timoteüs 2: 1 – 4 1 Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, 2 voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. 3 Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, 4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.


Ondertussen is mijn studie over Openbaring 8 af. In die studie gaat het in vers 1 over de opening van het zevende zegel met daarna een stilte in de hemel. In vers 2 over het optreden van de 'andere' engel met reukwerk voor God en oordelen. Daarna wordt mij vanaf vers 7 een 2e Blik op de aarde gegund. Vanaf vers 7 treden de eerste vier engelen met bazuinen op en in vers 13 lees ik over de aankondiging van de drie weeën. Het zijn allemaal nog te verwachten 'zware' gebeurtenissen. 

maandag 1 januari 2018

Nieuwjaar.

Allereerst wil ik mijn lezers een gezegend 2018 toe wensen.


Voor mij ligt een nieuw jaar met kansen, uitdagingen, zorgen en (wereld) problemen.
Ik las een artikel van Dirk van Genderen waarin hij onder anderen schrijft: “De beslissende vraag is: Zijn wij bereid Gods Woord voor 100 procent te accepteren als gezaghebbend of proberen wij de Bijbel aan te passen aan de praktijk en aan de wetenschap? Meer en meer gebeurt dit laatste. Dan laten we de Bijbel zeggen wat wij willen en dan leggen we God het zwijgen op!

Dirk vraagt om verootmoediging, want er is veel om zorgen over te maken. Dat ben ik helemaal met hem eens. In die zin raakt zijn artikel mij. Maar ik heb bovendien nog zo mijn eigen verootmoedigingen. Soms wordt ik droevig over de uitleg van de Bijbel. Alleen al in het stuk en de reacties van Dirk kom ik drie dingen (hel, opname, de tien geboden) tegen waarvan ik denk dat het anders uitgelegd mag worden. De vraag is dus welke aanpassing, in het heden maar ook al in het verleden, de Bijbel het zwijgen oplegt of heeft opgelegd!

In Visie 29/30 las ik: “Steeds meer mensen concluderen dat je met de Bijbel alle kanten op kunt en daar dus niet zoveel aan hebt”. Tja, dat is het gevolg van al die verschillende uitleggingen, een ongeloofwaardige Bijbel. Dat gevoel ken ik van 15 jaar terug.

In Visie 37 staat een interview met Tony en Bart Campelo. Daarin vertelt zoon Bart dat hij niet meer kan geloven in het hiernamaals en dat zijn geloof gestorven is aan gebeden zonder antwoord. Als ik dat lees dan vraag ik mij af hoe alles zou zijn gegaan als wij, gelovigen uit de volkeren, onze plaats en verantwoordelijkheid goed begrepen hadden. Zou er dan ook zo veel verwarring en teleurstelling zijn geweest?                                  

Maar het is niet zo gegaan. En natuurlijk schiet ik als christen te kort. Moet ik niet veel meer bidden? Moet ik niet meer over Christus praten? En zo ja, hoe dan? Ik heb veel gehad aan een preek met nagesprek, op 22 oktober waarin o.a. Openbaring 14: 7 aangehaald werd. Ik mag het 'eeuwig evangelie' uitdragen. Ik mag God als Schepper eren. Als mensen daar positief op reageren kan ik er verder op ingaan. Zo niet, dan mag ik het loslaten en overgeven aan God. Ik zie dat als een uitdaging voor dit nieuwe jaar!

Openbaring 14: 6, 7 6 En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. 7 En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.